Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:03

Publiceringsdatum: 2021-05-12

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2021 var 249 200 ton, varav 43 600 ton ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året ökade den totala invägningen av mjölk med 3 % medan invägningen av ekologisk mjölk ökade med knappt 4 %.

I mars uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris får och lamm samt fjäderfä till knappt 50 700 ton. Störst andel, drygt 47 %, utgjordes av slakten av gris. Därefter följde slakten av fjäderfä, 30 %, och slakten av nötkreatur, 23 %. Slakten av får och lamm utgjorde en mindre del av den totala slaktvikten, knappt 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om slakten av fjäderfä för januari och februari 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I mars 2021 vägdes det in totalt 249 200 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 18 %, eller 43 600 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med 3 % och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 4 % jämfört med samma månad förra året.

Mars månads produktion:

 • 60 800 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 2 % jämfört med mars 2020,
 • 20 100 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 2 % jämfört med mars 2020,
 • 6 000 ton grädde, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med mars 2020,
 • 7 400 ton ost, vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med mars 2020,
 • 2 000 ton smör, vilket är en ökning med 15 % jämfört med mars 2020,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 3 % jämfört med mars 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 11 200 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under mars 2021 slaktades det 35 700 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 700 ton, vilket är en minskning med drygt 4 % jämfört med mars 2020. Efter det första kvartalet 2021 har slakten av nötkreatur minskat med knappt 12 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Slakten av gris ökade med 10 % i mars 2021 i förhållande till mars 2020. Det slaktades 243 400 grisar under månaden och den totala slaktvikten av gris var 23 600 ton. Under det första kvartalet har slakten av gris ökat med drygt 2 % jämfört med samma mätning vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Det slaktades 16 300 får och lamm under mars 2021. Den totala slaktvikten av får och lamm var 340 ton. Jämfört med mars 2020 ökade slakten av får och lamm med 14 %. Efter det första kvartalet har slakten av får och lamm minskat med drygt 1 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i mars 15 000 ton. I jämförelse med statistiken för mars 2020 ökade slakten av fjäderfä med 8 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till nästan 97 % av slakten av kyckling. För denna kategori ökade slakten med 9 % jämfört med mars 2020. Efter det första kvartalet har slakten av fjäderfä ökat med knappt 5 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Invägningen av ägg

Statistiken om den invägda mängden ägg i mars 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in March 2021 was 249 200 tonnes, of which 43 600 tonnes was organic milk. Compared with the same month last year, the total delivery of milk increased by 3 %, while the delivery of organic milk increased by 4 %.

In March 2021, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 50 700 tonnes. The largest share, 47 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, 23 %. A smaller share, 1 %, of the total slaughter weight consisted of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen