Jordbruket i siffror 1866-2007

Publiceringsdatum: 2020-08-14

Referensår: 2007 Produktkod: JO1901 Ämnesord: Övrigt

Ann-Marie Karlsson 036-15 59 33 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Publikationen "Jordbruket i siffror – åren 1866 –2007" innehåller statistik om jordbruket och livsmedelskonsumtionen i Sverige. Med hjälp av diagram och förklarande text speglas kapitel för kapitel de genomgripande förändringar som skett inom jordbruket under perioden 1866-2007. I den fylliga tabellbilagan återfinns långa tidsserier med statistik för både län, produktionsområden och riket.

Tabellbilagan finns tillgänglig digitalt i Jordbruksverkets statistikdatabas. Den finns under rubriken ”Äldre statistik, långa tidsserier 1866-”. I databasen finns ett mer detaljerat material än det som redovisas i böckerna. Vart tionde år finns till exempel statistik för församlingar/socknar.

I boken redovisas i de flesta fall uppgifterna så som de publicerats i äldre källor. Smärre omräkningar har gjorts för att underlätta jämförbarheten. Statistikens kvalitet, framförallt för tiden fram till 1920-talet, har diskuterats av såväl dåtida som nutida forskare och statistiker. För att underlätta för användarna att själva anpassa statistiken för olika ändamål har vi valt att redovisa statistiken så som den redovisats i källorna utan att göra omräkningar baserade på senare forskning. I text, i tabellanmärkningar och i publikationsbeskrivningar belyser vi däremot statistikens kvalitet och redovisar förändringar av definitioner och insamlingsmetoder som kan påverka jämförbarheten över tid.

Hitta på sidan

Till toppen