Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:06

Publiceringsdatum: 2021-08-18

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juni 2021 var 231 600 ton, varav 39 800 ton ekologisk mjölk. Jämfört med juni 2020 ökade både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med 1 %.

I juni uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 48 000 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen med 44 %, följt av fjäderfä med 32 %, nötkreatur med 23 %, och får och lamm med 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppdaterade uppgifter om produktionen av mejeriprodukter gör att produktionen av syrade produkter och grädde justeras ned med 1 respektive drygt 3 %. För produktionen av ekologiska produkter justeras produktionen av syrade produkter och grädde ned med 4 respektive 7 %. Produktionen av konsumtionsmjölk justeras ned minimalt.

Uppgifter om slakten av fjäderfä för maj 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juni 2021 vägdes det in 231 600 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 39 800 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk ökade med 1 % jämfört med statistiken för juni 2020.

Juni månads produktion:

 • 53 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 3 % jämfört med juni 2020,
 • 19 600 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 5 % jämfört med juni 2020,
 • 6 100 ton grädde, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med juni 2020,
 • 7 500 ton ost, vilket är en ökning med 5 % jämfört med juni 2020,
 • 1 300 ton smör, vilket är en minskning med 4 % jämfört med juni 2020,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 1 % jämfört med juni 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 200 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under juni 2021 slaktade det 32 500 nötkreatur. Den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 000 ton, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med uppgifterna för juni 2020. Efter det andra kvartalet har slakten av nötkreatur minskat 7 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Det slaktades 224 300 grisar under juni 2021. Den totala slaktvikten av gris var 21 200 ton, en ökning med 1 % jämfört med juni 2020. Efter andra kvartalet har slakten av gris ökat med drygt 4 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Slakten av får och lamm minskade med 11 % i juni 2021 jämfört med statistiken för juni 2020. Under månaden slaktades det 16 700 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 360 ton. Efter det andra kvartalet har slakten av får och lamm minskat med knappt 5 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juni 15 400 ton. Jämfört med juni 2020 ökade slakten av fjäderfä med 5 %. Knappt 96 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Kyckling. För denna kategori ökade slakten med knappt 7 % jämfört med samma månad förra året. Efter det andra kvartalet 2021 har slakten av fjäderfä ökat med drygt 4 % jämfört med mätningen vid motsvarande tidpunkt förra året.

Invägningen av ägg

Statistiken om den invägda mängden ägg i juni 2021 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in June 2021 was 231 600 tonnes, of which 39 800 tonnes were organic milk. Compared with June 2020, both the total delivery of milk and the delivery of organic milk increased by 1 %.

In June 2021, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 48 000 tonnes. The largest share, 44 %, consisted of pigs, followed by poultry, 32 %, cattle, 23 %. A smaller share, 1 %, of the total slaughter weight consisted of sheep and lambs.

Hitta på sidan

Till toppen