Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:07

Publiceringsdatum: 2021-09-17

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2021 var 232 300 ton, varav 39 500 ton ekologisk mjölk. Jämfört med juli 2020 minskade både den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 1 %.

I juli uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 47 200 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen med 44 %, följt av fjäderfä med 34 %, nötkreatur med 21 %, och får och lamm med knappt 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Ny schablonvikt för slaktkyckling gör att den slaktade kvantiteten slaktkyckling skrivs upp med drygt 3 % för månaderna januari–juni 2021.

Uppgifter om invägningen av ägg för maj och juni 2021 har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juli 2021 vägdes det in 232 300 ton mjölk vid mejerierna. 17 %, eller 39 500 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Såväl den totala invägningen av mjölk som invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 1 % jämfört med samma månad förra året.

Juli månads produktion:

 • 52 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 5 % jämfört med juli 2020,
 • 20 200 ton syrade produkter, vilket är en marginell minskning jämfört med juli 2020,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en minskning med knappt 7 % jämfört med juli 2020,
 • 6 800 ton ost, vilket är en minskning med 3 % jämfört med juli 2020,
 • 1 100 ton smör, vilket är en minskning med 9 % jämfört med juli 2020,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med mer än 1 % jämfört med juli 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 7 900 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 100 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I juli 2021 slaktades det 29 000 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 800 ton. Jämfört med statistiken för juli 2020, minskade slakten av nötkreatur med nästan 4 %. Den största minskningen hade kategorin Mellankalv, där slaktvikten minskade med 28 % jämfört med uppgifterna för juli 2020. Mellankalv utgjorde lite mer än 1 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Under månaden slaktades det 223 200 grisar. Den totala slaktvikten av gris var 20 900 ton, vilket är en minskning med drygt 5 % jämfört med juli 2020. Slakten av gris utgjordes till nästan 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med 5 % jämfört med juli 2020.
 • Slakten av får och lamm minskade med 20 % i juli 2020 jämfört med samma månad förra året. Under juli 2021 slaktades det 12 900 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 270 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 82 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 20 %.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juli 16 300 ton. Jämfört med juli 2020, ökade slakten av fjäderfä med 7 %. Drygt 96 % av den totala slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling. För denna kategori ökade slakten med mer än 7 % jämfört med samma månad förra året.

Invägningen av ägg

I juli 2021 levererades det 8 900 ton ägg, varav 1 400 ton ekologiska ägg, av medlems­företagaren i Svenska Ägg. Den totala invägda mängden ägg och den invägda mängden ekologiska ägg minskade med 21 respektive 22 % jämfört med statistiken för juli 2020.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in July 2021 was 232 300 tonnes, of which 39 500 tonnes were organic milk. Compared with July 2020, both the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by roughly 1 %.

In July 2021, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 47 200 tonnes. The largest share, 44 %, consisted of pigs, followed by poultry, 34 %, cattle, 21 %, and sheep and lambs, roughly 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen