Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2021:12

Publiceringsdatum: 2022-02-11

Referensår: 2021 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i december 2021 var 229 600 ton, varav 40 200 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för december 2020 minskade den totala invägningen och invägningen av ekologisk mjölk med drygt 3 respektive 4 %.

Under helåret 2021 vägdes det in totalt 2 782 200 ton. Jämfört med helåret 2020 ökade den totala mjölkinvägningen marginellt. Av den totala mjölkinvägningen var 17 %, eller 482 300 ton, ekologisk mjölk. Liksom den totala mjölkinvägningen ökade invägningen av ekologisk mjölk marginellt.

I december 2021 uppgick den slaktade kvantiteten nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 47 200 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 43 %, följd av fjäderfä med 32 %, nötkreatur med 24 % och får och lamm med knappt 1 %.

För helåret 2021 var fördelningen mellan djurslagen förhållandevis lik fördelningen i december. För 2021 utgjordes den totala slaktvikten av 44 % gris, 32 % fjäderfä, 23 % nötkreatur och 1 % får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg för samtliga 2021 års månader har tillgängliggjorts och publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

December 2021

Under december 2021 vägdes det in 229 600 ton mjölk. Lite mer än 17 %, eller 40 200 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med december 2021 minskade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 3 respektive 4 %.

December månads produktion:

 • 59 800 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med december 2020,
 • 17 200 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 8 % jämfört med december 2020,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en minskning med knappt 8 % jämfört med december 2020,
 • 6 700 ton ost, vilket är en minskning med drygt 2 % jämfört med december 2020,
 • 1 500 ton smör, vilket är en ökning med 36 % jämfört med december 2020,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 1 % jämfört med december 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 400 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 1 700 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.


Helåret 2021

Under 2021 vägdes det totalt in 2 782 200 ton mjölk vid mejerierna. Mer än 17 %, eller 482 300 ton, var ekologisk mjölk. I jämförelse med helåret 2020 ökade den totala invägningen av mjölk och invägningen av ekologisk mjölk marginellt.

2021 års produktion:

 • 683 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med lite mer än 1 % jämfört med helåret 2020,
 • 229 600 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med helåret 2020,
 • 65 900 ton grädde, vilket är en minskning med nästan 12 % jämfört med helåret 2020,
 • 84 200 ton ost, vilket är en ökning med drygt 2 % jämfört med helåret 2020,
 • 17 100 ton smör, vilket är en ökning med 3 % jämfört med helåret 2020,
 • 66 100 ton mjölkpulver, vilket är en marginell ökning jämfört med helåret 2020.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 123 400 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 27 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 2 100 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

December 2021

 • Slakten av nötkreatur ökade med 5 % i december 2021 jämfört med samma månad förra året. Det slaktades 35 100 nötkreatur under månaden och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 400 ton.
 • Under december 2021 slaktades det 214 400 grisar och den totala slaktvikten av gris var 20 200 ton. Jämfört med december 2020 ökade slakten av gris med drygt 2 %.
 • Slakten av får och lamm ökade med mer än 9 % jämfört med statistiken för december 2020. Under december 2021 slaktades det 15 000 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 310 ton.
 • I december 2021 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 15 400 ton. Jämfört med december 2020 är det en ökning med 15 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten ökade med 13 % jämfört med december 2020.

Helåret 2021

 • Under 2021 slaktades det 411 600 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 135 800 ton. Jämfört med helåret 2020 slaktades det 5 % färre nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur minskade med knappt 4 %.
 • Totalt under 2021 slaktades det 2 651 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 252 600 ton. Jämfört med 2020 slaktades det 2 % fler grisar och den totala slaktvikten av gris ökade med knappt 2 %.
 • Under 2021 slaktades det 227 100 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 4 700 ton. I jämförelse med helårsuppgifterna för 2020 slaktades det knappt 6 % färre antal djur och den totala slaktvikten av får och lamm minskade med 3 %.
 • För helåret 2021 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 183 400 ton. Slakten av fjäderfä ökade med mer än 6 % jämfört med helåret 2020. Kategorin Slaktkyckling, som utgjorde 95 % av den totala slakten av fjäderfä, ökade med knappt 8 % jämfört med uppgifterna för förra året.

Invägningen av ägg

I december 2021 levererades det 10 800 ton ägg, varav 1 800 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Jämfört med statistiken för december 2020 minskade den totala invägningen av ägg med knappt 4 %, medan invägningen av ekologiska ägg ökade med 12 % jämfört med samma månad förra året.

Under 2021 levererades det totalt 111 500 ton ägg av Svenska Äggs medlemsföretag, vilket är en minskning med 14 % jämfört med helåret 2020. Av ekologiska ägg levererades det 18 400 ton, vilket är en minskning med 10 % jämfört med helårsuppgifterna för 2020.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapporten Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in December 2021 was 229 600 tonnes, of which 40 200 tonnes were organic milk. Compared with the statistics for December 2020, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 3 and 4 % respectively.

During 2021 the total quantity of milk delivered to dairies was 2 782 200 tonnes. Compared with 2020, it is a marginal increase. The total delivery of milk consisted of 17 %, or 482 300 tonnes, organic milk. Like the total quantity of delivered milk, the delivery of organic milk increased marginally.

In December 2021, the slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 47 200 tonnes. The largest share, 43 %, consisted of pigs, followed by poultry, 32 %, cattle, 24 %, and sheep and lambs, 1 %.

For 2021 as a whole, the distribution between the categories was relatively similar to the distribution in December. For 2021, pigs constituted 44 % of the total slaughter weight, poultry 32 %, cattle 23 % and sheep and lambs 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen