Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2004

Definitiva uppgifter

Publiceringsdatum: 2005-05-12

Referensår: 2004 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Totalskörden av spannmål i stort sett normal

Den totala skörden av spannmål uppgick till 5,5 miljoner ton under 2004. Det är fyra procent mer än 2003 och även fyra procent mer än genomsnittet för de fem senaste åren. Ökningen beror på att det genomsnittliga skördeutbytet per hektar var högre än tidigare år.

Stor skörd av raps och rybs

Totalskörden av raps och rybs har beräknats till 228 000 ton, en ökning med hela 76 procent jämfört med 2003. Ökningen är en följd av både ökad odling och hög skörd per hektar.

Åkerbönor odlas alltmer

Åkerbönor har under senare år börjat odlas alltmer och arealen uppgick under 2004 till 5 500 hektar. Den totala skörden har beräknats till 12 000 ton. Totalskörden av ärter uppgick till 88 000 ton.

Återhämtning för matpotatisproduktionen

Totalskörden av matpotatis för riket beräknas till 635 000 ton. Det är en ökning jämfört med föregående års totalskörd med drygt 13 procent (74 000 ton). Ökningen av totalskörden beror på att den odlade matpotatisarealen ökade med nästan 1 100 hektar och att en högre skörd per hektar bärgades. Totalskör­den för potatis för stärkelse beräknas till 344 000 ton, vilket är en ökning med 16 procent jämfört med föregående år.

Vallskörden på samma nivå som föregående år

Den inbärgade vallskörden, inklusive återväxt, uppgick till 3,8 miljoner ton. Det i samma storleksordning som föregående års totalskörd.

Hitta på sidan

Till toppen