Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter 2018

Preliminär statistik för län och riket

Publiceringsdatum: 2018-12-14

Referensår: 2018 Produktkod: JO0601 Ämnesord: Odling, Skörd

Gerda Ländell, SCB 010-479 68 07 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

I korta drag

Extremt låga hektarskördar i hela landet

Sommartorkan och värmen drog ner skördenivåerna för alla grödor i hela landet. Exempel på län där flera av grödorna i genomsnitt gav mindre än hälften av vad som är normalt är Stockholms, Uppsala, Gotlands, Skåne och Västmanlands län. Den totala spannmålsskörden beräknas preliminärt uppgå till 3 254 400 ton, vilket är 45 % mindre än i fjol och 43 % mindre än genomsnittet för de fem senaste åren.

Hektarskörden av höstraps 32 % lägre

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 217 800 ton, vilket är 42 % mindre än 2017, 34 % mindre än femårsgenomsnittet och den minsta raps- och rybsskörden sedan år 2007. Minskningen beror till stor del på att skördenivåerna per hektar blev låga; för höstraps är hektarskörden 32 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet.

Hektarskörden av åkerbönor 63 % lägre

Åkerbönor är en gröda som är förhållandevis känslig för torka, och årets hektarskörd blev hela 63 % lägre än både fjolårsresultatet och femårsgenomsnittet. Hektarskörden av ärter är 34 % lägre än i fjol och 35 % lägre än femårsgenomsnittet. Totalskördarna för ärter och åkerbönor har beräknats till 49 000 ton respektive 34 500 ton.

Hektarskörden av slåttervall 26 % lägre

Hektarskörden av slåttervall minskade med 26 % jämfört med 2017. Störst var minskningen i Jönköpings, Kalmar och Skåne län där hektarskördarna minskade med 37‑39 %. Den totala bärgade skörden av slåttervall har beräknats till knappt 3,3 miljoner ton torrsubstans (0 % vatten), vilket är nästan 800 000 ton mindre än 2017.

Även en stor del av betet torkade bort, vilket medförde att många lantbrukare tvingades börja använda det skördade vinterfodret för stödutfodring redan under sommaren.

Metod och kvalitet

Hitta på sidan

Till toppen