Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:04

Publiceringsdatum: 2022-06-17

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i april 2022 var 235 500 ton, varav 39 600 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med uppgifterna för april 2021, minskade den totala mjölkinvägningen och invägningen av ekologisk mjölk med knappt 3 % respektive 7 %.

I april 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 43 600 ton. Den största andelen utgjordes av gris, 46 %, följt av fjäderfä med 31 % och nötkreatur med 22 %. Slakten av får och lamm utgjorde mindre än 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter för produktionen av mejeriprodukter avseende mars 2022 gör att produktionen justeras upp för konsumtionsmjölk (2 %), syrade produkter (2 %), grädde (3 %) och ost (drygt 1 %). De nya uppgifterna påverkar både den totala produktionen och produktionen av ekologiska produkter.

Nya uppgifter gör att slakten av får och lamm justeras upp för årets tidigare månader. För januari och februari 2022 justeras uppgifterna upp marginellt, medan slaktuppgifterna för mars 2022 justeras upp med 2 % för slakten av tackor och baggar och med knappt 1 % för slakten av lamm.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2022 vägdes det in totalt 235 500 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 17 %, eller 39 600 ton, av den totala invägningen av mjölk utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året minskade den totala invägningen av mjölk med knappt 3 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 7 %.

April månads produktion:

 • 54 400 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 5 % jämfört med april 2021,
 • 18 700 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 4 % jämfört med april 2021,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med april 2021,
 • 6 800 ton ost, vilket är en minskning med drygt 11 % jämfört med april 2021,
 • 1 800 ton smör, vilket är en minskning med över 10 % jämfört med april 2021,
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 1 % jämfört med april 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 500 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 100 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I april minskade slakten av nötkreatur med nästan 9 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 29 100 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 600 ton.
 • Slakten av gris minskade med 4 % i april 2022 jämfört med april 2021. Totalt slaktades det 208 400 grisar under månaden och den totala slaktvikten av gris var 20 100 ton.
 • Slakten av får och lamm ökade med 11 % i april 2022 jämfört med samma månad förra året. Det slaktades under månaden 15 000 får och lamm och den totala slaktvikten var 320 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 87 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med mer än 13 % jämfört med april 2021.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i april 13 600 ton. Jämfört med april 2021 minskade slakten av fjäderfä med 3 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 94 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med över 4 %.

Invägningen av ägg

I april 2022 levererades det 9 800 ton ägg, varav 1 700 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Jämfört med siffrorna för april 2021 ökade den totala ägginvägningen och invägningen av ekologiska ägg med knappt 7 % respektive 1 %.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to diaries in April 2022 was 235 500 tonnes, of which 39 600 tonnes were organic milk. Compared with April 2021, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by roughly 3 and 7 % respectively.

In April 2022, the slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 43 600 tonnes. The largest share, 46 %, consisted of pigs, followed by poultry, 31 %, and cattle, 22 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for a share less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen