Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:07

Publiceringsdatum: 2022-09-16

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i juli 2022 var 232 600 ton, varav 38 200 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk var oförändrad jämfört med juli 2021, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 3 % jämfört med juli 2021.

I juli 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 44 800 ton. Störst andel, 47 %, utgjordes av gris, följt av fjäderfä med 30 % och nötkreatur med 22 %. Slakten av får och lamm utgjorde knappt 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppdaterade uppgifter avseende slakten av nötkreatur gör att den totala slakten av nötkreatur justeras upp marginellt för maj 2022 och med ungefär 1 % för juni 2022. Uppdateringen påverkar både antalet slaktade djur och slaktvikten.

 • För maj 2022 justeras de flesta av kategorierna av nötkreatur upp marginellt. Undantagen är Kalv som justeras upp med mer än 1 %, Stut med 1 % och Äldre tjur med knappt 1 %.
 • För juni 2022 justeras flera kategorier av nötkreatur upp med ungefär 1 %. Däribland justeras Kalvar upp med drygt 5 %, Stut med 2 % och Kviga och Kor justeras båda upp med mer än 1 %.

Nya uppgifter för invägningen av ägg gör att uppgifter för maj och juni 2022 publiceras i statistikdatabasen.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I juli 2022 vägdes det in totalt 232 600 ton mjölk vid mejerierna. Knappt 16 %, eller 38 200 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade marginellt jämfört med juli förra året. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med drygt 3 % jämfört med juli 2021.

Juli månads produktion:

 • 51 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med juli 2021,
 • 18 700 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 7 % jämfört med juli 2021,
 • 5 200 ton grädde, vilket är en minskning med knappt 2 % jämfört med juli 2021,
 • 6 600 ton ost, vilket är en minskning med 3 % jämfört med juli 2021,
 • 1 800 ton smör, vilket är en ökning med 58 % jämfört med juli 2021,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 2 % jämfört med juli 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 7 200 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I juli 2022 slaktades det 29 200 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 800 ton. Jämfört med statistiken för juli 2021 ökade slakten av nötkreatur marginellt. Den kategori som ökade mest var Kviga, för vilken slakten ökade med 14 % jämfört med juli 2021.
 • Det slaktades 222 800 grisar under juli 2022 och den totala slaktvikten av gris var 21 100 ton, vilket är en ökning om knappt 1 % jämfört med samma månad förra året. Slakten av gris utgjordes till 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade marginellt jämfört med juli förra året.
 • Slakten av får och lamm i juli 2022 ökade med knappt 5 % jämfört med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 13 300 djur och den totala slaktvikten av får och lamm var 280 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 81 % av kategorin Lamm, för vilken slakten ökade med knappt 5 %.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i juli 13 700 ton. I jämförelse med statistiken för juli 2021 minskade slakten av fjäderfä med 16 %. Av den totala slakten av fjäderfä utgjordes 96 % av kategorin Slaktkyckling. I likhet med den totala slakten av fjäderfä minskade slakten av kategorin Slaktkyckling med 16 %. För de andra kategorierna Höns och Kalkon, minskade slakten av Höns med 61 %, medan slakten av Kalkon ökade med knappt 28 %. Dessa utgjorde 1 respektive drygt 3 % av den totala slakten av fjäderfä.

Invägningen av ägg

I juli 2022 levererades det 10 000 ton ägg, varav 1 400 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Jämfört med uppgifterna för juli 2021, ökade den totala invägningen av ägg med 13 % medan invägningen av ekologiska ägg minskade med 5 %.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in July 2022 was 232 600 tonnes, of which 38 200 tonnes were organic milk. The total delivery of milk was relatively unchanged compared with July 2021. Meanwhile the delivery of organic milk decreased by 3 % compared with July 2021.

In July 2022, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 44 800 tonnes. The largest share, 47 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, 22 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for roughly 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen