Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:09

Publiceringsdatum: 2022-11-11

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i september 2022 var 218 500 ton, varav 35 200 ton ekologisk mjölk. Medan den totala invägningen av mjölk ökade med knappt 1 % jämfört med samma månad förra året, minskade invägningen av ekologisk mjölk med drygt 5 % vid samma jämförelse.

I september 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 49 400 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 42 %, följt av fjäderfä, 32 %, och nötkreatur, 25 %. Slakten av får och lamm utgjorde 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om invägningen av ägg gör att uppgifter för augusti 2022 publiceras i statistikdatabasen. Samtidigt skrivs den totala invägningen av ägg upp med i genomsnitt 12 % för tidigare publicerade månader 2022.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I september 2022 vägdes det in totalt 218 500 ton mjölk vid mejerierna. 16 %, eller 35 200 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med september 2021 ökade den totala mjölkinvägningen med drygt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 5 %.

Efter det tredje kvartalet har den totala invägningen av mjölk minskat med 1 % jämfört med invägningen vid motsvarande tid förra året. Invägningen av ekologisk mjölk har, efter tre kvartal, minskat med 5 % jämfört med samma tidpunkt förra året.

September månads produktion:

 • 57 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 1 % jämfört med september 2021,
 • 18 800 ton syrade produkter, vilket är en minskning med knappt 3 % jämfört med september 2021,
 • 5 100 ton grädde, vilket är en minskning med mer än 3 % jämfört med september 2021,
 • 6 100 ton ost, vilket är en minskning med 3 % jämfört med september 2021,
 • 1 300 ton smör, vilket är en minskning med drygt 4 % jämfört med september 2021,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med 4 % jämfört med september 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 000 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 200 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur i september 2022 minskade med mer än 1 % i jämförelse med samma månad förra året. Under månaden slaktades det 38 300 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 500 ton. Efter tredje kvartalet har antalet slaktade nötkreatur ökat marginellt jämfört med motsvarande tidsperiod förra året, medan den totala slaktvikten av nötkreatur har minskat marginellt.
 • Det slaktades 222 800 grisar under september 2022 och den totala slaktvikten av gris var 20 700 ton. Slakten av gris var oförändrad i förhållande till september 2021. Slakten av gris utgjordes till 95 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med drygt 1 % jämfört med samma månad förra året. Slakten av gris har, efter tredje kvartalet, ökat med drygt 1 % jämfört med samma tidsperiod förra året.
 • Slakten av får och lamm minskade med nästan 8 % i september 2022 jämfört med september 2021. Under månaden slaktades det 29 700 får och lamm och den totala slaktvikten var 590 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 78 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 9 % jämfört med september 2021. Efter tredje kvartalet har slakten av får och lamm minskat med 3 % jämfört med samma tidsperiod förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä i september 2022 var 15 700 ton. I förhållande till uppgifterna för september 2021 ökade slakten av fjäderfä med drygt 1 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten ökade marginellt jämfört med samma månad förra året. Efter tredje kvartalet har slakten av fjäderfä minskat med knappt 2 % jämfört med samma tidsperiod förra året.

Invägningen av ägg

I september 2022 levererades det 11 900 ton ägg, varav 1 400 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den totala ägginvägningen ökade med 46 respektive 8 % jämfört med september 2021 och 2020. Invägningen av ekologiska ägg minskade med knappt 7 % jämfört med september 2021.

Tre kvartal in i 2022 har den totala invägningen av ägg och invägningen av ekologiska ägg ökat med 25 respektive 5 % i jämförelse med samma tidsperiod förra året.

Tidigare månader finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in September 2022 was 218 500 tonnes, of which 35 200 tonnes were organic milk. While the total delivery of milk increased by roughly 1 % compared with the figures for September 2021, the delivery of organic milk decreased by roughly 5 %.

In September 2022, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 49 400 tonnes. The largest share, 42 %, consisted of pigs, followed by poultry, 32 %, and cattle, 25 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen