Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2022:11

Publiceringsdatum: 2023-01-13

Referensår: 2022 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i november 2022 var 220 800 ton, varav 36 300 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade med mer än 1 % jämfört med samma månad förra året, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med nästan 4 %.

I november 2022 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 51 100 ton. Störst andel, drygt 43 %, utgjordes av gris följt av fjäderfä, 30 %, och nötkreatur, 26 %. Slakten av får och lamm utgjorde 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Produktionen av mejeriprodukter justeras för juli‑oktober 2022.

För juli justeras alla produkter. Produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk samt ekologisk grädde justeras mest och skrivs ned med 3 %.

För augusti‑oktober justeras produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk ned med drygt 1 % för respektive månad.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I november 2022 vägdes det in totalt 220 800 ton mjölk vid mejerierna. 16 %, eller 36 300 ton, av den totala mjölkinvägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med november 2021 ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med knappt 4 %.

November månads produktion:

 • 59 200 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med drygt 3 % jämfört med november 2021,
 • 17 700 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 4 % jämfört med november 2021,
 • 5 300 ton grädde, vilket är en ökning med 1 % jämfört med november 2021,
 • 6 400 ton ost, vilket är en minskning med mer är 5 % jämfört med november 2021,
 • 1 700 ton smör, vilket är en ökning med 49 % jämfört med november 2021,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med mer än 4 % jämfört med november 2021.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 900 ton ekologiska produkter,
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter,
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under november 2022 slaktades det 41 000 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 300 ton. I förhållande till samma månad förra året ökade slakten av nötkreatur med drygt 1 %. I motsats till ökningen av slakt av nötkreatur, minskade den totala slaktvikten av kalvar med mer än 15 % i jämförelse med november 2021. Slakten av kalv utgjorde lite mer än 1 % av den totala slakten av nötkreatur.
 • 224 500 grisar slaktades i november och den totala slaktvikten av gris var 20 800 ton. Jämfört med november 2021 minskade slakten av gris med knappt 1 %. Slakten av gris utgjordes till 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med knappt 1 %.
 • Slakten av får och lamm i november 2022 ökade med 2 % jämfört med uppgifterna för november 2021. Under månaden slaktades det 31 200 får och lamm och den totala slaktvikten var 610 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 72 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med 6 %. För den andra kategorin, Tackor och baggar, ökade slakten med 18 % jämfört med samma månad förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä i november 2022 var 15 500 ton. Det är en minskning med 2 % jämfört med samma månad förra året. Drygt 94 % av slakten av fjäderfä utgjordes av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med lite mer än 4 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i november 2022 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med september 2022 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in November 2022 was 220 800 tonnes, of which 36 300 tonnes were organic milk. In comparison with the figures for November last year, the total delivery of milk increased by more than 1 %, while the delivery of organic milk decreased by roughly 4 %.

In November 2022, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 51 100 tonnes. The largest share, 43 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, 26 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen