Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:01

Publiceringsdatum: 2023-03-10

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2023 var 243 100 ton, varav 36 100 ton ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för januari 2022 ökade den totala invägningen av mjölk med 2 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 12 %.

I januari uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 46 700 ton. Störst andel, 45 %, utgjordes av gris följt av fjäderfä, 30 %, och nötkreatur, knappt 24 %. Slakten av får och lamm utgjorde mindre än 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I januari 2023 vägdes det in totalt 243 100 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 15 %, eller 36 100 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med 2 % jämfört med samma månad förra året, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 12 %.

Januari månads produktion:

 • 59 800 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med januari 2022.
 • 18 000 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 5 % jämfört med januari 2022.
 • 5 200 ton grädde, vilket är en ökning med 2 % jämfört med januari 2022.
 • 6 400 ton ost, vilket är en minskning med 7 % jämfört med januari 2022.
 • 2 100 ton smör, vilket är en ökning med 33 % jämfört med januari 2022.
 • 5 600 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med januari 2022.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 800 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under januari 2023 slaktades det 34 000 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 100 ton. Jämfört med statistiken för januari 2022, ökade slakten av nötkreatur med 6 %. Den största procentuella ökningen hade kategorin Ko, för vilken slakten ökade med mer än 14 %. Kategorin Ko utgjorde knappt 30 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • 219 600 grisar slaktades under januari 2023 och den totala slaktvikten av gris var 21 200 ton. Jämfört med januari 2022 ökade slakten av gris med drygt 3 %.
 • Slakten av får och lamm ökade med 13 % i januari 2023 jämfört med motsvarande månad förra året. Under månaden slaktades det 11 400 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 240 ton.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä i januari var 14 300 ton. Jämfört med statistiken för januari 2022 är det en marginell ökning. Slakten av fjäderfä utgjordes till 93 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med mer än 1 % jämfört med januari 2022.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i januari 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med december 2022 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. År 2019 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in January 2023 was 243 100 tonnes, of which 36 100 tonnes were organic milk. Compared with the figures for January 2022, the total delivery of milk increased by 2 %, while the delivery of organic milk decreased by 12 %.

In January, the total slaughter of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 46 700 tonnes. The largest share, 45 %, consisted of pigs, followed by poultry, 30 %, and cattle, roughly 24 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for less than 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen