Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:04

Publiceringsdatum: 2023-06-16

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i april 2023 var 241 800 ton, varav 32 600 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade med nästan 3 % jämfört med uppgifterna för april 2022. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med 18 % jämfört med april månad förra året.

I april var den totala slaktvikten av nötkreatur 9 700 ton, av gris 18 500 ton och av får och lamm 240 ton. Jämfört med april 2022 ökade slakten av nötkreatur drygt 1 %, medan slakten av gris samt får och lamm minskade med 8 respektive 23 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg publiceras för månaderna januari-mars 2023. Tidigare månaders uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I april 2023 vägdes det in totalt 241 800 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 13 %, eller 32 600 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med drygt 3 % jämfört med uppgifterna för april 2022, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 18 % jämfört med samma månad förra året.

April månad produktion:

 • 58 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med nästan 5 % jämfört med april 2022,
 • 18 600 ton syrade produkter, vilket är en mindre minskning jämfört april 2022,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en oförändrad mängd jämfört med april 2022,
 • 6 900 ton ost, vilket är en ökning med 2 % jämfört med april 2022,
 • 2 300 ton smör, vilket är en ökning med 31 % jämfört med april 2022,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med drygt 3 %.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 700 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 2 000 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I april 2023 slaktades det 29 600 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 9 700 ton. Slakten av nötkreatur ökade med nästan 1 % jämfört med uppgifterna för april 2022. Kategorin Yngre tjur hade den största ökningen, 7 %. Kategorin Yngre tjur utgjorde 6 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Slakten av gris i april 2023 minskade med 8 % jämfört med statistiken för april förra året. Under månaden slaktades det 192 600 grisar och den totala slaktvikten av gris var 18 500 ton.
 • Slakten av får och lamm i april 2023 minskade med 23 % i förhållande till statistiken för april 2022. Det slaktades 11 600 får och lamm under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 240 ton.
 • Statistik om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

I april 2023 levererades det 8 900 ton ägg, varav 1 300 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Jämfört med april 2022, minskade den totala ägginvägningen och invägningen av ekologiska ägg med mer än 19 respektive 23 %.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in April 2023 was 241 800 tonnes, of which 32 600 tonnes were organic. The total delivery of milk increased by almost 3 % compared with the figures for April 2022. The delivery of organic milk decreased by 18 % compared with April last year.

In April 2023, the total slaughter weight of cattle was 9 700 tonnes, of pigs 18 500 tonnes and of sheep and lambs 240 tonnes. Compared with the figures for April 2022, the slaughter weight of cattle increased by roughly 1 %, while the slaughter weight of pigs and sheep and lambs decreased by 8 and 23 % respectively.

Hitta på sidan

Till toppen