Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:05

Publiceringsdatum: 2023-07-07

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i maj 2023 var 248 500 ton, varav 32 100 ton ekologisk mjölk. Den totala invägningen av mjölk ökade med nästan 4 % jämfört med statistiken för maj 2022. Samtidigt minskade invägningen av ekologisk mjölk med mer än 19 % jämfört med samma månad förra året.

I maj var den totala slaktvikten av nötkreatur 11 900 ton, av gris 21 400 ton och av får och lamm 340 ton. Jämfört med uppgifterna för maj 2022 ökade slakten av nötkreatur med drygt 5 %, medan slakten av gris och får och lamm minskade med drygt 2 respektive 6 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om slakt av fjäderfä publiceras för april 2023.

Uppgifterna för produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter och grädde revideras för april 2023. Revideringen påverkar både den totala produktionen och produktionen av ekologiska produkter, samt uppdelningarna efter fetthalt.

 • Den totala produktionen av konsumtionsmjölk skrivs ned med 1 %, medan produktionen av ekologisk konsumtionsmjölk var oförändrad.
 • Den totala produktionen av syrade produkter skrivs upp med 1 % och produktionen av ekologiska syrade produkter skrivs upp 10 %.
 • Den totala produktionen av grädde justeras minimalt, medan produktionen av ekologisk grädde skrivs upp med knappt 4 %.

Produktionen av ost revideras för tidigare månader 2023. Månadsuppgifterna skrivs upp med mellan 3 och 7 %.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I maj 2023 vägdes det in totalt 248 500 ton mjölk vid mejerierna. 13 %, eller 32 100 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. I jämförelse med statistiken för maj 2022, ökade den totala mjölkinvägningen med drygt 4 % och invägningen av ekologisk mjölk minskade med över 19 %.

Maj månads produktion:

 • 60 000 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med mer än 4 % jämfört med maj 2022,
 • 19 900 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med maj 2022,
 • 5 700 ton grädde, vilket är en ökning med över 6 % jämfört med maj 2022,
 • 7 300 ton ost, vilket är en ökning med drygt 8 % jämfört med maj 2022,
 • 2 400 ton smör, vilket är en ökning med 40 % jämfört med maj 2022,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med maj 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 10 200 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 2 300 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur i maj 2023 ökade med nästan 5 % jämfört med maj 2022. Under månaden slaktades det 35 900 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 11 900 ton. Störst ökning hade kategorin Ungtjur, för vilken slakten ökade med drygt 8 %. Kategorin Ungtjur utgjorde nästan 41 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • Under maj 2023 slaktades det 224 300 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 400 ton. I förhållande till uppgifterna för maj 2022, minskade slakten av gris med lite mer än 2 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med 6 % i maj 2023 jämfört med samma månad 2022. Under månaden slaktades det 16 000 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 340 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till drygt 87 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med lite mer än 2 %.
 • Statistik om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i maj 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med april 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in May 2023 was 248 500 tonnes, of which 32 100 tonnes were organic. The total delivery of milk increased by almost 4 % compared with statistics for May 2022. The delivery of organic milk decreased by more than 19 % compared with the same month last year.

In May 2023, the total slaughter weight of cattle was 11 900 tonnes, of pigs 21 400 tonnes and of sheep and lambs 340 tonnes. Compared with the figures for May 2022, the slaughter weight of cattle increased by roughly 5 %, while the slaughter weight of pigs and sheep and lambs decreased by roughly 2 and 6 % respectively.

Hitta på sidan

Till toppen