Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:08

Publiceringsdatum: 2023-10-13

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i augusti 2023 var 235 500 ton, varav 28 400 ton ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med knappt 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 22 % jämfört med augusti 2022.

I augusti uppgick den totala slakten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 50 200 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 42 %, följt av fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 26 %. Slakten av får och lamm utgjorde drygt 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg publiceras för månaderna maj–juli 2023. Tidigare uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I augusti 2023 vägdes det in 235 500 ton mjölk vid mejerierna. 12 %, eller 28 400 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med invägningen i augusti förra året, ökade den totala invägningen med knappt 4 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 22 %.

Augusti månads produktion:

 • 54 600 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 4 % jämfört med augusti 2022,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en minskning med 10 % jämfört med augusti 2022,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en ökning med 2 % jämfört med augusti 2022,
 • 6 000 ton ost, vilket är en minskning med 8 % jämfört med augusti 2022,
 • 1 600 ton smör, vilket är en ökning med 58 % jämfört med augusti 2022,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med augusti 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 7 200 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 800 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur ökade med drygt 8 % i augusti 2023 jämfört med augusti 2022. Under månaden slaktades det 39 500 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 13 100 ton. Störst ökning hade kategorin Ungko, för vilken slakten ökade med mer än 20 %. Ungko utgjorde drygt 7 % av den totala slaktvikten av nötkreatur.
 • I augusti 2023 minskade slakten av gris med 5 % jämfört med augusti 2022. Under månaden slaktades det 226 000 grisar och den totala slaktvikten av gris var 21 000 ton. Slakten av gris utgjordes till 96 % av kategorin Slaktgris, för vilken slakten minskade med drygt 5 % jämfört med samma månad förra året.
 • Under augusti 2023 slaktades det 21 000 får och lamm och den totala slaktvikten var 440 ton. I förhållande till uppgifterna för augusti förra året är det en ökning med 6 %.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i augusti 15 600 ton. I jämförelse med statistiken för augusti 2022 är det en minskning med lite mer än 1 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till knappt 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med lite mer än 2 %.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i augusti 2023 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med juli 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in August 2023 was 235 500 tonnes, of which 28 400 tonnes were organic milk. The total delivery of milk increased by roughly 4 %, while the delivery of organic milk decreased by 22 % compared with August 2022.

In August 2023, the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 50 200 tonnes. The slaughter of pigs made up the largest share, 42 %, followed by poultry, 31 %, and cattle, 26 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for roughly 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen