Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:09

Publiceringsdatum: 2023-11-17

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i september 2023 var 221 600 ton, varav 26 500 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med invägningen för september förra året ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 25 %.

I september uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 45 900 ton. Slakten av gris utgjorde den största andelen, 41 %, följt av fjäderfä, 31 %, och nötkreatur, 27 %. Slakten av får och lamm utgjorde 1 % av den totala slaktvikten.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppgifter om invägningen av ägg publiceras för augusti 2023. Samtidigt skrivs invägnings­uppgifter för juli upp med 5 % för både den totala ägginvägningen och invägningen av ekologiska ägg.

Produktionen av mejeriprodukter revideras för augusti 2023. Revideringarna påverkar både den totala produktionen och produktionen av ekologiska produkter.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk skrivs upp med knappt 8 %
 • syrade produkter skrivs upp med knappt 6 %
 • grädde skrivs upp med knappt 6 %
 • ost skrivs upp med 4 %.

Uppdaterade uppgifter återfinns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I september 2023 vägdes det in 221 600 ton mjölk vid mejerierna. 12 %, eller 26 500 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med invägningen i september 2022, ökade den totala mjölkinvägningen med mer än 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med drygt 25 %.

Invägningen av mjölk har efter tredje kvartalet av 2023 ökat med mer än 2 % jämfört med samma tidsperiod förra året. För samma tidsperiod har invägningen av ekologisk mjölk minskat med 20 % jämfört med 2022.

September månads produktion:

 • 57 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en mindre ökning jämfört med september 2022,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en minskning med mer än 1 % jämfört med september 2022,
 • 5 400 ton grädde, vilket är en ökning med drygt 6 % jämfört med september 2022,
 • 5 900 ton ost, vilket är en minskning med drygt 4 % jämfört med september 2022,
 • 1 500 ton smör, vilket är en ökning med nästan 16 % jämfört med september 2022,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med september 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 200 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Slakten av nötkreatur minskade med 2 % i september 2023 jämfört med september förra året. Under månaden slaktades det 37 500 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 300 ton. Efter tredje kvartalet har slakten av nötkreatur ökat med 3 % jämfört med samma tidperiod förra året.
 • I september 2023 slaktades det 203 100 grisar och den totala slaktvikten av gris var 18 900 ton. I förhållande till statistiken för september 2022 är det en minskning med 9 %. Slakten av gris har efter tre kvartal minskat med knappt 4 % jämfört med samma tidsperiod förra året.
 • Det slaktades 28 900 får och lamm i september och den totala slaktvikten var 580 ton. Jämfört med september 2022 minskade slakten av får och lamm med drygt 3 %. Efter tredje kvartalet har slakten av får och lamm ökat med knappt 2 % jämfört med samma tidsperiod förra året.
 • Den slaktade kvantiteten fjäderfä var i september 14 200 ton. Slakten av fjäderfä minskade med 9 % jämfört med september förra året. Slakten av fjäderfä utgjordes till över 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med 8 %. Efter tre kvartal har slakten av fjäderfä minskat med 3 % jämfört med samma tidsperiod förra året.

Invägningen av ägg

I september 2023 levererades det 9 000 ton ägg, varav 1 300 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den totala ägginvägningen och invägningen av ekologiska ägg minskade med drygt 25 respektive 4 % i förhållande till uppgifterna för september 2022.

Efter det tredje kvartalet har den totala invägningen av ägg och invägningen av ekologiska ägg minskat med 13 respektive 14 % jämfört med uppgifterna för samma tidsperiod förra året.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Sedan år 2019 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in September 2023 was 221 600 tonnes, of which 26 500 tonnes were organic milk. In comparison with the figures for September last year, the total delivery of milk increased by more than 1 %, while the delivery of organic milk decreased by 25 %.

In September the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 45 900 tonnes. The slaughter of pigs made up the largest share, 41 %, followed by poultry, 31 %, and cattle, 27 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for 1 % of the total slaughter weight.

Hitta på sidan

Till toppen