Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2023:12

Publiceringsdatum: 2024-02-09

Referensår: 2023 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i december 2023 var 233 900 ton, varav 28 000 ton ekologisk mjölk. Jämfört med samma månad förra året ökade den totala mjölkinvägningen marginellt medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 28 %.

Under helåret 2023 vägdes det in 2 818 500 ton. I jämförelse med 2022 ökade den totala mjölkinvägningen med 2 %. Av den totala invägningen var drygt 13 %, eller 361 300 ton, ekologisk mjölk. Invägningen av ekologisk mjölk minskade med drygt 21 % i jämförelse med statistiken för 2022.

I december 2023 uppgick den totala slaktvikten av nötkreatur, gris, får och lamm samt fjäderfä till 42 600 ton. Störst andel, drygt 43 %, utgjordes av gris följt av fjäderfä, 32 %, och nötkreatur, ungefär 25 %. Slakten av får och lamm uppgick till knappt 1 % av den totala slaktvikten.

För helåret 2023 utgjordes slakten av 43 % gris, 31 % fjäderfä, 25 % nötkreatur och 1 % får och lamm.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Uppdaterade schablonvikter för slaktkyckling och kalkon för 2023 gör att den månatliga slaktade kvantiteten slaktkyckling och kalkon skrivs upp med 2,9 respektive 2 %. Totalt skrivs slakten av fjäderfä upp med i genomsnitt 2,8 % för samtliga månader 2023.

Uppgifter om invägningen av ägg har tillgängliggjorts för oktober och november. Dessutom uppdateras andelen ägg som inte passerat partihandeln. Den ökar från 13 % till 15 % från och med juli 2023.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

December 2023

I december 2023 vägdes det in 233 900 ton mjölk vid mejerierna. 12 %, eller 28 000 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade marginellt medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 28 % jämfört med uppgifterna för december 2022.

December månads produktion:

 • 59 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med 2 % jämfört med december 2022,
 • 18 300 ton syrade produkter, vilket är en ökning med drygt 11 % jämfört med december 2022,
 • 5 600 ton grädde, vilket är en ökning med 2 % jämfört med december 2022,
 • 7 100 ton ost, vilket är en ökning med drygt 12 % jämfört med december 2022,
 • 1 000 ton smör, vilket är en minskning med 37 % jämfört med december 2022,
 • 5 300 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med 5 % jämfört med december 2022.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 200 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 800 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Helåret 2023

Under 2023 vägdes det in 2 818 500 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 13 %, eller 361 300 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen ökade med 2 % jämfört med uppgifterna för 2022, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 21 % i jämförelse med helåret 2022.

2023 års produktion:

 • 690 900 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med knappt 1 % jämfört med helåret 2022,
 • 223 700 ton syrade produkter, vilket är en minskning med mindre än 1 % jämfört med helåret 2022,
 • 66 900 ton grädde, vilket är en ökning med 4 % jämfört med helåret 2022,
 • 79 400 ton ost, vilket är en ökning med drygt 1 % jämfört med helåret 2022,
 • 21 200 ton smör, vilket är en ökning med drygt 11 % jämfört med helåret 2022,
 • 65 800 ton mjölkpulver vilket är en minskning med 1 % jämfört med helåret 2022.

Den totala produktionen av:

 • konsumtionsmjölk innefattade 109 300 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 23 300 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 2 300 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

December 2023

 • Slakten av nötkreatur i december 2023 minskade med mer än 5 % jämfört med december 2022. Under månaden slaktades det 32 300 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 500 ton.
 • Under december 2023 slaktades det 192 900 grisar och den totala slaktvikten av gris var 18 100 ton. Jämfört med december 2022 är det en minskning med nästan 12 %.
 • Slakten av får och lamm minskade med 9 % i december 2023 jämfört med uppgifterna för december 2022. Det slaktades 13 800 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 290 ton.
 • I december 2023 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 13 700 ton. I förhållande till statistiken för december 2022 minskade den totala slaktvikten med mer än 2 %. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kategorin Slaktkyckling, för vilken slakten minskade med mer än 2 %.

Helåret 2023

 • Under helåret 2023 slaktades det 421 400 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 138 200 ton. I jämförelse med uppgifterna för 2022, ökade både antal slaktade djur och den totala slaktvikten med mer än 2 %.
 • Totalt under 2023 slaktades det 2 571 300 grisar och den totala slaktvikten av gris var 243 400 ton. Jämfört med helåret 2022 minskade antalet slaktade grisar med knappt 4 % och den totala slaktvikten av gris minskade med mer än 4 %.
 • Under 2023 slaktades det 228 700 får och lamm och den totala slaktvikten av får och lamm var 4 700 ton. Jämfört med statistiken för 2022 ökade antalet slaktade får och lamm med lite mindre än 1 %, medan den totala slaktvikten av får och lamm ökade med mer än 1 %.
 • För helåret 2023 var den slaktade kvantiteten fjäderfä 175 900 ton. Det är en minimal minskning jämfört med helåret 2022. Slakten av fjäderfä utgjordes till 95 % av kategorin Slaktkyckling som hade en minimal minskning jämfört med 2022.

Invägningen av ägg

I december 2023 levererades det 8 700 ton ägg, varav 1 300 ton ekologiska ägg, av medlemsföretagen i Svenska Ägg. Den totala invägningen minskade med drygt 16 % medan invägningen av ekologiska ägg var oförändrad.

Under 2023 levererades det 114 700 ton ägg, varav 16 100 ton ekologiska ägg, av Svenska Äggs medlemsföretag. Jämfört med helåret 2022 minskade den totala invägningen och invägningen av ekologiska ägg med 15 respektive 11 %.

Andelen ägg som inte passerar partihandeln har uppdaterats. Från och med juli 2023 justeras andelen upp till 15 % från 13 %.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Mellan år 2019 och juli 2023 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in December 2023 was 233 900 tonnes, of which 28 000 tonnes were organic milk. Compared with the same month last year, the delivery increased marginally, while the delivery of organic milk decreased by 28 %.

During 2023, the total quantity of milk delivered to dairies was 2 818 500 tonnes. In comparison to the figures for 2022, the total delivery of milk increased by 2 %. The total delivery of milk consisted of roughly 13 %, or 361 300 tonnes, organic milk. The delivery of organic milk decreased by 21 % compared with the statistics for 2022.

In December 2023 the total slaughter weight of cattle, pigs, sheep and lambs and poultry amounted to 42 600 tonnes. The largest share, roughly 43 %, consisted of pigs, followed by poultry, 32 %, and cattle, roughly 25 %. The slaughter of sheep and lambs accounted for roughly 1 % of the total slaughter weight.

For 2023 as a whole, the distribution of slaughter weight between the categories was pigs, 43 %, poultry, 31 %, cattle, 25 %, and sheep and lambs, 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen