Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:01

Publiceringsdatum: 2024-03-15

Referensår: 2024 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i januari 2024 var 238 500 ton, varav 27 100 ton ekologisk mjölk. I jämförelse med uppgifterna för januari 2023 minskade den totala mjölkinvägningen med knappt 2 % och invägningen av ekologisk mjölk med 24 %.

I januari var den totala slaktvikten av nötkreatur 12 100 ton, av gris 22 200 ton och av får och lamm 240 ton. Jämfört med samma månad förra året ökade slakten av nötkreatur och gris med mer än 9 respektive 4 %. Samtidigt minskade slakten av får och lamm med knappt 1 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I januari 2024 vägdes det in 238 500 ton mjölk vid mejerierna. Drygt 11 %, eller 27 100 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen minskade med ungefär 2 % i förhållande till statistiken för januari 2023, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med 24 % vid samma jämförelse.

Januari månads produktion:

 • 60 200 ton konsumtionsmjölk, vilket är en ökning med 1 % jämfört med januari 2023,
 • 18 500 ton syrade produkter, vilket är en ökning med 3 % jämfört med januari 2023,
 • 5 600 ton grädde, vilket är en ökning med 9 % jämfört med januari 2023,
 • 6 700 ton ost, vilket är en minimal minskning jämfört med januari 2023,
 • 2 300 ton smör, vilket är en ökning med drygt 6 % jämfört med januari 2023,
 • 5 500 ton mjölkpulver, vilket är en minskning med mindre än 1 % jämfört med januari 2023.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 300 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton ekologiska produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • I januari 2024 slaktades det 37 200 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 12 100 ton. Jämfört med januari 2023 var det en ökning med över 9 %.
 • Slakten av gris ökade med mer än 4 % i januari 2024 jämfört med samma månad förra året. Totalt slaktades det 229 000 grisar och den totala slaktvikten av gris var 22 200 ton.
 • Under januari slaktades det 11 200 får och lamm. Den totala slaktvikten av får och lamm var 240 ton och var en minskning med mindre än 1 % jämfört med januari 2023.
 • Statistiken om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i januari 2024 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med december 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Mellan år 2019 och juli 2023 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in January 2024 was 238 500 tonnes, of which 27 100 tonnes were organic milk. In comparison with the figures for January 2023, the total delivery of milk and the delivery of organic milk decreased by 2 and 24 % respectively.

In January the total slaughter weight of cattle was 12 100 tonnes, of pigs 22 200 tonnes, and of sheep and lambs 240 tonnes. Compared with the same month last year, the slaughter of cattle and pigs increased by more than 9 and 4 % respectively. At the same time the slaughter of sheep and lambs decreased by roughly 1 %.

Hitta på sidan

Till toppen