Jordbruksföretag och företagare 2023

Publiceringsdatum: 2024-03-21

Referensår: 2023 Produktkod: JO0106 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Elin Lund 036-15 51 55 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antal jordbruksföretag fortsätter att minska

Antalet jordbruksföretag uppgick i juni år 2023 till 56 171. Jämfört med 2020 då den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes är det en minskning med drygt 4 %, då uppgick antalet till 58 791. Sedan 1990 har antalet jordbruksföretag minskat med 42 %.

Företag med två hektar åkermark och företag med mer än 100 hektar åkermark ökade i antal medan antalet företag i övriga storleksklasser, mellan 2,1 och 100 hektar, minskade mellan 2020 och 2023. Sedan 1970 är det bara inom storleksgruppen över 100 hektar som antalet företag kontinuerligt ökat.

Antal kvinnor med jordbruk i enskild firma ökar

Antalet kvinnor som var jordbruksföretagare i enskild firma uppgick till 9 943 år 2023, vilket är 219 fler än 2020 då antalet var 9 724. Det motsvarar en ökning om 2 %.

Antalet män som var jordbruksföretagare i enskild firma minskade med knappt 7 % mellan 2020 och 2023, från 43 768 till 40 758. Det innebär att andelen män som var jordbruksföretagare i enskild firma år 2023 uppgick till 80 % och andelen kvinnor till 20 %. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare 2020 var 18 % och år 2010 15 %.

Mer än var tredje jordbrukare över 65 år

38 % av jordbruksföretagare som drev enskild firma var 65 år eller äldre år 2023, vilket är en ökning jämfört med år 2020 då andelen var 36 %. Drygt en fjärdedel av jordbruksföretagarna var under 50 år.

Kvinnor var generellt yngre än männen. 22 % var yngre än 45 år bland de kvinnor som var företagare medan motsvarande andel för männen var 16 %. Bland kvinnor som var jordbruksföretagare var andelen 65 år eller äldre knappt 31 % medan andelen bland männen var 40 %.

Figur A. Jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, år 2023, procent

Figur A. Jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, år 2023, procent

Syfte 

I denna statistikrapport redovisas antal företag och arealer fördelat på bland annat brukningsform, företagskategori och driftsinriktning. En del av statistiken är också uppdelad på företagarens kön och ålder. Med brukningsform avses här om företaget är helt ägt, eller helt eller delvis arrenderat. Med företagskategori menas om företaget drivs som aktiebolag, enskild firma eller på annat vis. I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas statistiken för riket, fördelat på län, produktionsområde, storleksgrupp åkermark, storleksgrupp jordbruksmark, samt ålder och kön. Enstaka uppgifter finns också per kommun.

Statistik om företag och företagare i jordbruket är betydelsefull både nationellt och inom EU. Statistiken används bland annat till att följa den långsiktiga utvecklingen inom jordbrukssektorn och som underlag för analyser inför kommande jordbrukspolitiska beslut. Statistiken är betydelsefull vid analyser av jordbrukssektorns bidrag till sysselsättningsgraden som är en viktig faktor i medlemsländernas och unionens ekonomiska utveckling. Andra viktiga aspekter är jämställdhet och landsbygdsutveckling. Indirekt används statistiken också genom att internationella organisationer såsom FAO och OECD använder sig av kommissionens statistik. I Sverige används undersökningens resultat bland annat av Näringsdepartementet, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer och företag.

Antal jordbruksföretag

Antalet jordbruksföretag i Sverige fortsätter att minska, vilket illustreras i figur B. År 2023 uppgick antalet företag till 56 171. När den senaste undersökningen av samtliga jordbruksföretag genomfördes, 2020, uppgick antalet till 58 791. Sedan 1990 har antalet jordbruksföretag minskat med knappt 42 %.

Figur B. Antal företag fördelade efter åkermarkens brukningsform, år 1990-2023

Figur B. Antal företag fördelade efter åkermarkens brukningsform, år 1990-2023

Andelen helt ägda företag baserat på åkermark uppgick under 1990-talet till knappt 50 % (mellan 46 och 48 %). Därefter har andelen ökat något och låg 2023 strax över 53 %. Trenden för andelen helt arrenderade företag har varit svagt minskande och kategorins andel uppgick till 7 % år 2023. Andelen delvis arrenderade företag ökade fram till och med år 2003. Därefter har andelen minskat och var 34 % år 2023.

Ökningen av antal företag 2005 beror främst på förändringar i stödsystemet som möjliggjorde för fler, främst små, företag att söka stöd. Mer om dessa förändringar finns att läsa om i Kvalitetsdeklarationen och Statistikens Framställning under Metod och kvalitet.

Jordbruksföretag som enskild firma

Antalet jordbruksföretagare i enskild firma uppgick år 2023 till 50 700. Jämfört med 2020 är det en minskning med 5 %, då antalet var 53 492.

Antalet kvinnor som är jordbruksföretagare i enskild firma var 219 fler år 2023 jämfört med 2020, en ökning motsvarande 2 %. Av de 50 700 företagen 2023 var 9 943 företagare kvinnor, år 2020 var antalet kvinnor 9 724, det framgår av figur C nedan.

Figur C. Antal kvinnor och män som företagare i enskild firma, 2003-2023

Figur C. Antal kvinnor och män som företagare i enskild firma, 2003-2023

Antalet män med enskild firma minskade med knappt 7 % mellan 2020 och 2023, från 43 768 till 40 757. Det innebär att andelen män som var jordbruksföretagare i enskild firma år 2023 uppgick till 80 % och andelen kvinnor till 20 %. Andelen kvinnor som var jordbruksföretagare år 2020 var 18 % och år 2010 15 %.

Av figur D framgår att 38 % jordbruksföretagare som driver enskild firma var 65 år eller äldre år 2023, vilket är en ökning jämfört med 2020 då andelen var 36 %. Ungefär var sjätte jordbruksföretagare var yngre än 45 år.

Figur D. Åldersfördelning för företagare i enskilda företag, fördelat på kön, 2023

Figur D. Åldersfördelning för företagare i enskilda företag, fördelat på kön, 2023

Kvinnor var generellt yngre än männen. 22 % av de kvinnor som var företagare var yngre än 45 år medan motsvarande andel för männen var 16 %. Bland kvinnor som var jordbruksföretagare var andelen 65 år eller äldre knappt 31 % medan andelen bland männen var 40 %.

Drygt hälften, 51 %, av jordbruksföretagarna var 60 år eller äldre. I åldersgruppen 65 år eller äldre utgör jordbruksföretagare över 75 år hela 40 % år 2023, jämfört med 36 % år 2020. I tablå A framgår att det främst är grupperna i ålder mellan 35 och 54 år som minskat mest sedan 2010. I grupperna 65 år eller äldre har antalet jordbruksföretagare ökat mellan 2010 och 2023.

Tablå A. Antal jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, 2010-2023

Tablå A. Antal jordbruksföretagare med enskild firma fördelat på ålder, 2010-2023

Fördelningen av antalet företagare i olika åldersklasser inom storleksgrupper åkerareal framgår av tablå B. Andelen företagare som år 2023 var 65 år eller äldre var avsevärt högre för mindre företag än för större.

Tablå B. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2023

Tablå B. Antal företagare i olika åldersklasser och storleksgrupper 2023

Areal åkermark

Den totala åkerarealen uppgick till 2 530 000 hektar under 2023. I tablå C framgår att arealen åkermark har minskat i stort sett kontinuerligt sedan 1970. Sedan 1990 har åkerarealen minskat med 315 000 hektar, en minskning motsvaraande 11 %.

Tablå C. Areal åkermark fördelad efter brukningsform baserat på åkermark 1970-2023, 1 000 ha

Tablå C. Areal åkermark fördelad efter brukningsform baserat på åkermark 1970-2023, 1 000 ha

1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Kort om statistiken.

Den arrenderade åkerarealen var relativt konstant från mitten av 1980-talet till 1999 för att sedan minska fram till 2016. Sedan 2016 har den arrenderade arealen ökat med 160 000 hektar, motsvarande 16 %.

Andelen arrenderad åkermark av total åkermark ökade däremot mellan 1970 och 1999 för att därefter minska. År 2023 och 2020 var andelen arrenderad åkermark 45 respektive 42 % vilket kan jämföras med 36 % 1970.

Av tablå D framgår att arealen skogsmark på jordbruksföretag har minskat sedan 1970. Mellan år 2020 och 2023 ökade dock arealen skog med 94 000 hektar, från 3 457 000 till 3 551 000 hektar. Ökningen skedde främst på företag med 2 hektar eller mindre åkermark.

Tablå D. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2023

Tablå D. Antal jordbruksföretag med respektive utan skogsmark samt areal åkermark och skogsmark vid jordbruksföretag 1970-2023

1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Kort om statistiken.

År 2023 brukades 69 % av åkerarealen av företag inom företagskategorin enskild firma, jämfört med 72 % år 2020. Knappt två tredjedelar, 63 %, av åkerarealen återfanns 2023 på företag med mer än 100 hektar åker. På samma företag fanns också 40 % av betesmarken och 21 % av skogsmarken. Detta framgår av tablå E nedan.

För aktiebolag återfanns 90 % av åkerarealen på företag med mer än 100 hektar åker.

Tablå E. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2023, hektar

Tablå E. Areal åker-, betes- och skogsmark fördelat efter jordbruksföretagens åkerareal 2023, hektar

Hos företag med 5,1-20,0 hektar åkermark förekom 30 % av skogsmarken. Knappt en tredjedel av skogsmarken återfanns på företag med mer än 50 hektar åkermark. Hos företag med mindre än 2 hektar åkermark återfanns 13 % av skogsmarken.

I tablå F redovisas utvecklingen över tid av antalet företag efter storleksgrupp åkerareal. Totalt sett har antalet företag minskat med knappt 64 % mellan år 1970 och 2023. Det är bara inom storleksgruppen över 100 hektar som antalet företag kontinuerligt ökat sedan 1970.

Tablå F. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2023

Tablå F. Antal företag fördelade efter storleksgrupp åker 1970-2023

1. Avser antal företag enligt ny avgränsning av Lantbruksregistret. Se avsnittet Kort om statistiken.

Inom storleksgruppen 50,1 till 100 hektar ökade antalet företag fram till början av 1990‑talet men därefter har antalet företag minskat även i denna storleksgrupp. Sett till bredare grupper av företag så har antalet företag med mer än 30 hektar åkermark minskat med 34 % sedan 1970. Motsvarande minskning för företag som brukar mellan 2,1 och 30 hektar åkermark var 73 %. Samtidigt som det totala antalet företag har minskat, så har det således skett en utveckling mot allt fler stora brukningsenheter. Samtidigt som antalet företag minskade med 64 % minskade den totala brukade åkermarken med endast med 17 % under perioden 1970 till 2023.

År 2023 återfanns 57 % av betesmarken hos de arealmässigt största företagen med över 50 hektar åkermark.

Jordbruksföretag efter driftsinriktning

Jordbruksföretagen blir arealmässigt allt större. I tablå G redovisas fördelningen av antalet företag samt genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning. Jämfört med år 2020 har antalet företag inom driftsinriktningen mjölkkor minskat med 13 %.

Av tablå G framgår också att andelen kvinnor som är företagare inom driftsinriktningen småbruk var betydligt högre än inom andra driftsinriktningar. Företag inom driftsinriktningen mjölkkor drivs i högre utsträckning som juridiska personer jämfört med andra driftsinriktningar.

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2023

Tablå G. Antal företag och genomsnittlig åkerareal efter driftsinriktning 2023

Den genomsnittliga åkerarealen per företag 2023 var 45 hektar, jämfört med 43 hektar 2020 och 41 hektar 2016. Den genomsnittliga åkerarealen var högst inom driftsinriktningen mjölkkor med 168 hektar vilket är en ökning jämfört med år 2020, då den var 148 hektar, och 2016 då den var 107 hektar. Företag som drevs av kvinnor hade en mindre genomsnittlig åkerareal jämfört med företag som drevs av män oavsett driftsinriktning. Den största genomsnittliga åkerarealen per företag återfanns hos juridiska personer.

Den genomsnittliga åkerarealen per företag är som störst i Västmanlands, Gotlands och Östergötlands län. Som lägst är företagens genomsnittliga åkerareal i Blekinge, Kronobergs och Jönköpings län tillsammans med de nordligare länen.

Tabeller

I följande tabeller redovisas statistiken efter riket, län, produktionsområde, och kommun. Samtlig statistik finns i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Statistik fördelat på kommun

Kort om statistiken

Definitioner och förklaringar

Statistiken bygger på uppgifter ur LBR för 2023 som i sin tur är resultatet av Strukturundersökningen 2023, vilket är en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige. Ett jordbruksföretag är en enhet som i juni 2023 uppfyllde något av följande kriterier:

  • brukade mer än 2,0 ha åkermark,
  • brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark,
  • bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal,
  • bedrev yrkesmässig trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta,
  • innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2023 till och med den 1 juni 2023 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Per definition finns alltså lika många företagare som antal företag som drivs som enskild firma. De variabler som redovisas i denna rapport är:

  • antal jordbruksföretag av olika slag i juni 2023
  • antal jordbruksföretagare av olika slag i juni 2023
  • arealer av olika slag på jordbruksföretagen i juni 2023.

Antalet jordbruksföretag redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, brukningsform, driftsinriktning och företagskategori.  

Antalet jordbruksföretagare redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, driftsinriktning, samt ålder och kön.

Arealer redovisas efter indelningar avseende åkerarealens storlek, brukningsform, driftsinriktning samt företagarens ålder och kön.

Utöver detta redovisas även indelningar avseende region och jordbruksmarkens storlek i Jordbruksverkets statistikdatabas

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer täckningsfel, bortfallsfel, mätfel och bearbetningsfel. Dessa fel bedöms sammantaget ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet. Urvalsfel förekommer inte här då statistiken baseras på uppgifter från samtliga jordbruksföretag i den statistiska ramen.

Täckningsfel har bedömts ha liten inverkan på resultaten. Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen inte har fullgjorts. Rampopulationen utgörs av LBR. Ramen för 2023 års undersökning består av LBR 2022 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IAKS), olika djurregister samt SCB:s företagsregister. Företag som faller utanför populationsbegränsningarna enligt undersökningen tas bort.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller de lämnade svaren är felaktiga. I enkätundersökningen görs kontroller dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden. Uppgifterna i de administrativa registren verifieras med kontroller i fält och med administrativa kontroller.

Genom imputering, där information från tidigare år liksom från olika register använts, har resultaten korrigerats för svarsbortfallet i enkätundersökningen (ca 5 % år 2023). Fel från bearbetningsprocessen bedöms vara små och därför inte påverka resultaten i stort.

Så tar vi fram statistiken

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Tidigare hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av SCB, men från och med 2020 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. I och med att Jordbruksverket är ansvarig myndighet kan administrativa register användas för att hämta in vissa uppgifter, såsom Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd (IAKS) samt Jordbruksverkets Centrala nötkreatursregistret (CDB) kunnat användas för att hämta in vissa uppgifter. Det underlättar för jordbrukarna att inte behöva lämna samma uppgifter mer än en gång.

Undersökningarna är EU-reglerade och genomförs tre gånger under en tioårsperiod. I Sverige berörs vid dessa tillfällen samtliga jordbruksföretag. De insamlade uppgifterna ställs tillsammans med uppgifter ur de administrativa registren årligen samman i Lantbruksregistret, LBR. Uppgifterna i denna statistikrapport är hämtade från LBR 2023 som skapats utifrån uppgifter som samlats in från samtliga jordbruksföretag i landet 2023.

Statistikens jämförbarhet

Jämfört med tidigare år ökade antalet företag i jordbruket 2005. Ökningen berodde till stor del på ändrade regler för att söka stöd. De nya reglerna innebar snarare att fler företag blev synliga i systemen och därmed inkluderades i LBR än att strukturen i jordbruket förändrats. Mellan åren 2005 och 2023 har inga större förändringar i stödsystemen skett.

Inför skapandet av LBR 2010 ändrades däremot definitionen med hänsyn till EU:s avgränsningar för vad som räknas som ett jordbruksföretag. Uppgifterna för år 2010 är därför inte fullt jämförbara med föregående års siffror. Från och med 2010 är avgränsningen i LBR en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Definitionsförändringen innebar en större ökning än förväntat av antal jordbruksföretag inom nötkreatursskötsel, fårskötsel samt småbruk. Även om de nya avgränsningarna av LBR från och med 2010 främst påverkar antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre, bör den ändå tas i beaktande.

Noteras bör också att i de tablåer där åren 1999 och 2003 ingår redovisas inte jordbruksföretag med mindre än 2,01 hektar åkermark eller trädgårdsföretag utan åkermark för dessa två år.

Jämförbarheten med motsvarande statistik för tidigare år anses vara god.

Bra att veta

Mer information om statistiken och dess kvalitet ges i Statistikens Framställning samt Kvalitetsdeklaration som hittas under Metod och Kvalitet.

Annan statistik

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023, Svensk typologi. Publicerad på Jordbruksverkets sida för statistikrapporter.

Jordbruksföretagarnas, deras familjemedlemmars och anställdas arbetstider återfinns i Sysselsättning i jordbruket 2023, publiceras i juni 2024.

I statistikrapporten Heltidsjordbruket i Sverige beskrivs heltidsjordbruket i Sverige 2023 och hur det har förändrats över tid, publiceras i juni 2024.

Summary in English

The number of agricultural holdings continues to decline

In the most recent survey of all agricultural holdings the number of holdings was 56 171 in 2023, a decrease of 4 % since 2020.

Since 2020 has holdings with less than two hectares of arable land and holdings with more than 100 hectares of arable land increased in number while the number of holdings in other size classes decreased.

The number of female holders increases

The number of female farmers in sole proprietorships amounted to 9 944 in 2023, which is slightly more than in 2020. The share of female farmers was 20 %, which is two percentage point more than in 2020.

Every third holder is 65 years or older

38 % of agricultural holder who ran a sole proprietorship was 65 years or older in 2023, which is an increase compared to 2020. Just over a quarter of the agricultural holders were under 50 years of age. Among women the proportion of younger holders was slightly higher than among men.

Hitta på sidan

Till toppen