Animalieproduktion, års- och månadsstatistik – 2024:03

Publiceringsdatum: 2024-05-10

Referensår: 2024 Produktkod: JO0604 Ämnesord: Animalieproduktion

Jesper Fransson 036-15 50 79 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kvantiteten invägd mjölk i mars 2024 var 247 300 ton, varav 27 200 ton ekologisk mjölk. Den totala mjölkinvägningen minskade med drygt 1 % jämfört med uppgifterna för mars 2023. Vid samma jämförelse minskade invägningen av ekologisk mjölk med ungefär 20 %.

I mars var den totala slaktvikten av nötkreatur 10 700 ton, av gris 19 700 ton och av får och lamm 270 ton. I förhållande till statistiken för mars 2023 minskade samtliga djurslag. Jämfört med mars 2023 minskade slakten av nötkreatur, gris samt får och lamm med 8 %, 16 % respektive knappt 13 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas utvecklingen inom produktionen av animalieprodukter.

Avsikten är att visa hur utvecklingen för de olika animalieprodukterna ser ut, genom att jämföra den senaste tillgängliga månadens mängder med samma tidsperiod föregående år.

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och inom EU.

Revideringar

Nya uppgifter om produktionen av ost för februari 2024 gör att statistiken för den månaden skrivs ned med drygt 3 %.

Invägning av mjölk och produktion vid mejeri

I mars 2024 vägdes det in 247 300 ton mjölk vid mejerierna. 11 %, eller 27 200 ton, av den totala invägningen utgjordes av ekologisk mjölk. Jämfört med uppgifterna för mars 2023 minskade den totala mjölkinvägningen med drygt 1 %, medan invägningen av ekologisk mjölk minskade med ungefär 20 %.

Mars månads produktion:

 • 60 300 ton konsumtionsmjölk, vilket är en minskning med ungefär 1 % jämfört med mars 2023,
 • 18 900 ton syrade produkter, vilket är en minskning med drygt 1 % jämfört med mars 2023,
 • 6 000 ton grädde, vilket är en ökning med ungefär 1 % jämfört med mars 2023,
 • 7 100 ton ost, vilket är en ökning med mer än 1 % jämfört med mars 2023,
 • 1 800 ton smör, vilket är en minskning med 1 % jämfört med mars 2023,
 • 5 700 ton mjölkpulver, vilket är en mindre ökning jämfört med mars 2023.

Den totala produktionen av

 • konsumtionsmjölk innefattade 9 400 ton ekologiska produkter
 • syrade produkter innefattade 1 900 ton syrade produkter
 • grädde innefattade 200 ton ekologiska produkter.

Utveckling av slakt av lantbruksdjur

 • Under mars 2024 slaktades det 32 800 nötkreatur och den totala slaktvikten av nötkreatur var 10 700 ton. Jämfört med uppgifterna för mars 2023 var det en minskning med mer än 8 %. Störst minskning hade kategorin Kviga, för vilken slakten minskade med 15 % jämfört med samma månad förra året.
 • Slakten av gris minskade med 16 % i mars 2024 jämfört med mars 2023. Under månaden slaktades det 206 600 grisar och den totala slaktvikten av gris var 19 700 ton.
 • Slakten av får och lamm minskade med knappt 13 % i mars 2024 jämfört med mars 2023. Det slaktades 13 000 djur under månaden och den totala slaktvikten av får och lamm var 270 ton. Slakten av får och lamm utgjordes till 88 % av kategorin Lamm, för vilken slakten minskade med nästan 14 % jämfört med mars 2023.
 • Statistiken om den slaktade mängden fjäderfä fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Invägningen av ägg

Statistik om den invägda mängden ägg i mars 2024 fanns inte tillgänglig vid publiceringen av denna rapport. Statistiken kommer att publiceras i Jordbruksverkets statistikdatabas när den finns tillgänglig.

Uppgifter till och med december 2023 finns publicerade i Jordbruksverkets statistikdatabas.

Tabeller

Kort om statistiken

Definition och förklaringar

Statistik avseende slakt, invägning av mjölk och mejeriproduktion samt invägning av ägg används för marknadsbedömningar inom jordbrukssektorn både i Sverige och i EU. Den största delen av denna statistik regleras av följande rådsdirektiv och kommissionsbeslut:

 • Europaparlamentet och Rådets förordning EG nr 1165/2008 av den 19 november 2008 om statistik över besättningar och köttproduktion om upphävande av rådets direktiv 93/23/EEG, 93/23/EEG.
 • Rådets direktiv 96/16/EG av den 19 mars 1996 om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.
 • Kommissionens beslut 97/80/EG av den 18 december 1996 om tillämpningsföreskrifter till rådets direktiv 96/16/EG om statistiska undersökningar av mjölk och mjölkprodukter.

Statistiken i denna rapport ingår i Sveriges officiella statistik och utgörs av följande tre delar:

 • köttproduktion (djurslakt) vid slakteri för humankonsumtion,
 • mjölkinvägning och mejeriproduktion,
 • invägning av ägg.

Statistikens tillförlitlighet

Denna statistiks tillförlitlighet torde vara god, eftersom lagstadgad uppgiftslämnarplikt gäller för berörda slakterier och mejerier och bortfallet är mycket lågt. När det gäller invägning av ägg saknas uppgifter från företag som inte är med i branschorganisationen Svenska Ägg. Mellan år 2019 och juli 2023 uppskattades de saknade invägningsvärdena uppgå till 13 % av marknaden. Från och med juli 2023 uppskattas de saknade invägningsvärdena uppgå till 15 %.

Så tar vi fram statistiken

Uppgifter om slakten av nötkreatur, gris, häst samt får och lamm rapporteras veckovis från alla slakterier i landet till Jordbruksverkets slaktdatabas. Statistiken baseras på uttag från denna databas.

Uppgifter om slakten av fjäderfä samlas in månadsvis från samtliga slakterier av Livsmedelsverket. Statistiken baseras på denna uppgiftsinsamling.

Statistiken avseende invägd mjölk och produktion av mjölkprodukter baseras på uppgifter som Jordbruksverket samlar in månadsvis från de största mejeriföretagen.

Statistiken avseende invägd kvantitet ägg vid landets partihandelsföretag baseras på månadsvis insamlade uppgifter från Svenska Äggs medlemsföretag.

En mer utförlig information om hur vi tagit fram statistiken finns i ”Statistikens framställning” under rubriken ”Metod och kvalitet”.

Statistikens jämförbarhet

Uppgifter om invägning av mjölk och slakt av lantbruksdjur redovisas även hos EU:s statistikorgan Eurostat. Uppgifterna är jämförbara med andra EU-länders uppgifter.

Mer om statistikens jämförbarhet finns i Kvalitetsdeklarationen under rubriken "Metod och kvalitet".

Bra att veta

Då partihandelns invägning av ägg utgörs av den kvantitet som passerar Svenska Äggs medlemspackerier visar värdena i databastabellen för invägningen av ägg inte hela marknadens storlek. Dessutom förändras medlemsföretagens samlade marknadsandel från år till år, varför skillnaden i invägd mängd inte är fullt jämförbar från ett år till ett annat utan att först räkna om den med det årets marknadsandel.

Annan statistik

I rapportserien Ekologisk animalieproduktion redovisas bland annat slakt av ekologiskt hållna lantbruksdjur.

Summary in English

The quantity of milk delivered to dairies in March 2024 was 247 300 tonnes, of which 27 200 tonnes were organic milk. In comparison with the figures for March 2023, the total delivery of milk decreased by roughly 1 %. The delivery of organic milk decreased by 21 % compared with March 2023.

In March the total slaughter weight of cattle was 10 700 tonnes, of pigs 19 700 tonnes, and of sheep and lambs 270 tonnes. Compared with the statistics for March 2023, the slaughter of cattle, pigs and sheep and lambs decreased by 8 %, 16 % and roughly 13 % respectively.

Hitta på sidan

Till toppen