Jordbruksföretagens kombinations­verksamheter 2023

Publiceringsdatum: 2024-06-11

Referensår: 2023 Produktkod: JO0108 Ämnesord: Företag, Struktur

Johan Holmer 036-15 60 68 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Kombinationsverksamheter betydelsefulla för jordbruket

Under 2023 ägnade sig 43 % av de svenska jordbruksföretagen åt någon form av kombinationsverksamhet. Det är 1 % mer än år 2020 när undersökningen genomfördes senast. År 2010 var andelen jordbruksföretag med kombinationsverksamhet 34 %.

För 26 % av de jordbruksföretag som bedrev kombinationsverksamhet utgjordes mer än hälften av företagets ekonomiska omsättning av kombinationsverksamheten år 2023. För 32 % av jordbruksföretagen med kombinationsverksamhet utgjorde samma verksamhet mellan 11‑50 % av omsättningen.

För 11 % av samtliga svenska jordbruksföretag utgjorde omsättningen från kombinationsverksamhet mer än hälften av den totala omsättningen på företaget. Detta är oförändrat jämfört med år 2020.

Entreprenadarbete vanligast

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet 2023 var Arbete på entreprenad, både inom och utom jordbruk. 26 % av samtliga svenska jordbruksföretag bedrev någon form av entreprenadarbete 2023. Entreprenadarbete var vanligare på jordbruksföretagen med större odlingsarealer.

Den näst vanligaste kategorin av kombinationsverksamhet 2023 var Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter som utövades av drygt 8 % av jordbruksföretagen.

Kombinationsverksamheternas utbredning varierar

Geografiskt sett fanns störst andel företag med kombinationsverksamhet i Västmanlands län, där 53 % av jordbruksföretagen ägnade sig åt någon form av kombinationsverksamhet. Lägst var andelen i Västernorrlands län, där motsvarande siffra var 35 %.

Sett till driftsinriktning var det vanligare att företag med en blandad och balanserad inriktning ägnade sig åt kombinationsverksamhet än mer specialiserade jordbruk. 54 % av dessa blandade jordbruk ägnade sig åt kombinationsverksamheter. Småbruk var den driftsinriktning som i lägst utsträckning ägnade sig åt kombinationsverksamhet 2023, andelen var 32 %.

Syfte

I denna statistikrapport redovisas resultatet avseende jordbruksföretagens kombinationsverksamheter från Strukturundersökningen 2023. Undersökningen om kombinationsverksamheter i jordbruket är en urvalsundersökning som ingår i de EU-reglerade strukturundersökningarna. Undersökningar om strukturen i jordbruket genomförs inom EU i varierande omfattning tre gånger under en 10-årsperiod. I juni 2023 genomfördes en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige, varav ett urval om 21 105 företag även fick frågor om eventuell kombinationsverksamhet.

Med kombinationsverksamhet menas en inkomstbringande verksamhet som inte är en jordbruksverksamhet, men som nyttjar jordbruksföretagets resurser. Jordbruksföretagets resurser är exempelvis mark, byggnader, maskiner eller produkter från det egna jordbruket.

Statistik om kombinationsverksamhet används både nationellt och inom EU, bland annat för att följa den långsiktiga utvecklingen inom jordbrukssektorn. Statistiken kan exempelvis användas som underlag för analyser inför kommande jordbrukspolitiska beslut och till analyser av jordbrukssektorns bidrag till sysselsättningsgraden, som är en viktig faktor i medlemsländernas och unionens ekonomiska utveckling.

I Sverige används undersökningens resultat bland annat av Näringsdepartementet, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer, och enskilda företag till marknadsbedömningar, kalkyler, prognoser och utredningar med mera.

I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas statistiken för riket, fördelat på län och produktionsområde, företagens arealmässiga storlek, driftsinriktning samt kombinationsverksamhetens andel av företagets omsättning. Även medelfel, som är ett mått på osäkerheten i de skattade variablerna, redovisas i statistikdatabasen.

Kombinationsverksamhetens omfattning

Av samtliga jordbruksföretag i Sverige 2023 ägnade sig ungefär 43 % åt någon form av kombinationsverksamhet, jämfört med 42 % år 2020. Sedan 2010 har andelen företag med kombinationsverksamhet ökat med 9 procentenheter, men är på samma nivå som 2016 års mätning. Till antalet är det ungefär lika många jordbruksföretag som bedriver kombinationsverksamheter nu som år 2010, drygt 24 000. Att andelen ökat beror främst på att antalet jordbruksföretag har minskat under perioden. Som flest var företagen med kombinationsverksamheter drygt 27 000, år 2016. I figur A visas andelarna av samtliga jordbruksföretag med och utan kombinationsverksamhet under åren 2010–2023.

Figur A. Andel företag med och utan kombinationsverksamhet, 2010-2023

Figur A. Andel företag med och utan kombinationsverksamhet, 2010-2023

För de företag som bedrev kombinationsverksamhet ökade dess relativa ekonomiska betydelse påtagligt mellan 2013 och 2016, för att sedan minska igen 2020. Andelen företag som angav att kombinationsverksamheten utgjorde mer än hälften av företagets omsättning minskade marginellt mellan 2020 och 2023. Andelen för vilka samma verksamhet utgjorde 10 % eller mindre minskade med drygt 2 procentenheter, medan andelen där kombinationsverksamheterna utgjorde 11 – 50 % av omsättningen ökade i motsvarande grad.

Totalt sett innebär det att majoriteten av omsättningen för drygt 11 % av samtliga svenska jordbruksföretag 2023 kommer från kombinationsverksamhet, precis som år 2020. I figur B illustreras kombinationsverksamhetens andel av företagets totala ekonomiska omsättning för de företag som bedrev kombinationsverksamhet åren 2010–2023.

Figur B. Andel av total omsättning utgjord av kombinationsverksamhet, 2010-2023

Figur B. Andel av total omsättning utgjord av kombinationsverksamhet, 2010-2023

Kombinationsverksamhetens nyanser

Typ av verksamhet

Den i särklass vanligaste typen av kombinationsverksamhet 2023 var precis som tidigare år Arbete på entreprenad. Denna form av kombinationsverksamhet bedrevs av drygt 14 500 jordbruksföretag, vilket motsvarar 26 % av samtliga svenska jordbruksföretag 2023, och 60 % av företagen med kombinationsverksamhet. Entreprenadarbete utgörs av underkategorierna arbete inom och utom jordbruk och företag kan ägna sig åt båda typerna. Den förra typen bedrevs av drygt 7 500 och den senare av drygt 10 500 företag.

I figur C visas antalet företag med respektive kombinationsverksamhet 2020 och 2023. Procentuellt sett är Hantverk den kombinationsverksamhet som ökat mest sedan mätningen 2020, medan Utbildning och omvårdnad minskat mest, med 23 %.

Figur C. Antal företag efter typ av kombinationsverksamhet, 2020-2023

Figur C. Antal företag efter typ av kombinationsverksamhet, 2020-2023

Den vanligaste verksamheten förutom entreprenadarbete var Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter som bedrevs av knappt 4 600 företag, följt av Förädling och försäljning av gårdsprodukter som bedrevs av knappt 3 400 företag. För Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter är detta en minskning med 7 % sedan år 2020, och för Förädling och försäljning av gårdsprodukter en minskning med drygt 4 %.

Trenden för samtliga kombinationsverksamheter var fram till 2016 ett ökande antal utövande företag. År 2020 bedrevs dock hälften av de enskilda kombinationsverksamheterna av färre företag jämfört med 2016. Mellan 2020 och 2023 har utvecklingen varit liknande. Fler företag ägnade sig åt Hantverk, Förädling av trä och Vattenbruk år 2023 än år 2020 och uppgångarna var stora i relativa tal, med mellan 23 och 30 %, men det var också i relativt små kategorier. I fyra av de tio kategorierna var förändringarna relativt små, medan det var mer markanta nedgångar i de resterande fyra. Den största nedgången skedde inom Utbildning och omvårdnad där antalet företag minskade från drygt 1 500 år 2020 till knappt 1 200 år 2023, eller med 23 %.

Den procentuella förändringen av antalet företag med kombinationsverksamhet mellan 2020 och 2023 visas i figur D.

Figur D. Procentuell förändring av antal företag som bedrev respektive verksamhet, 2020-2023

Figur D. Procentuell förändring av antal företag som bedrev respektive verksamhet, 2020-2023

Geografisk hemvist

Kombinationsverksamhet är vanligt förekommande i hela landet, men andelen jordbruksföretag som ägnar sig åt sådan verksamhet skiljer sig något från mellan länen. I Västmanlands län utövade 53 % av jordbruksföretagen kombinationsverksamhet. Lägst andel återfanns i Västernorrlands län, där 35 % av jordbruksföretagen ägnade sig åt kombinationsverksamhet i någon form.

Figur E. Andel jordbruksföretag med kombinationsverksamhet per län, år 2023

Figur E. Andel jordbruksföretag med kombinationsverksamhet per län, år 2023

Jämfört med 2020 har de största förändringarna i antalet jordbruksföretag som bedrev kombinationsverksamhet delvis skett i just de nämnda länen. I Västernorrlands län uppskattas minskningen till 18 %. Gävleborg och Örebro län hade de näst största minskningarna, med nedgångar om vardera 12 %. I Västmanland var ökningen 10 % mellan år 2020 och 2023, vilket var den näst största. Den största ökningen ägde rum i Jämtlands län, där antalet företag med kombinationsverksamheter steg med 12 %. Uppgångar skedde även i Blekinge, Halland, Skåne och Uppsala län, med mellan 2 och 8 %.

Företagsstorlek

Andelen jordbruksföretag som utövar kombinationsverksamhet har ett tydligt samband med företagets storlek, mätt i areal brukad åkermark eller jordbruksmark. Med undantag för de minsta kategorierna av antal hektar åker- och jordbruksmark, är
det vanligare med kombinationsverksamhet ju mer areal företagen brukar. I Figur F visas andelen företag med kombinationsverksamhet uppdelat efter storleksklasser baserade på brukad areal åkermark år 2010–2023. Där syns även tendensen till ökande andel företag med kombinationsverksamhet i samtliga areal-kategorier, om än i varierande styrka.

Figur F. Andel företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp åkerareal, 2010-2023

Figur F. Andel företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp åkerareal, 2010-2023

Sambandet mellan andelen företag med kombinationsverksamhet och företagets brukade areal syns främst bland företagen som bedrev entreprenadverksamhet i någon form. Då det är den vanligaste formen av kombinationsverksamhet utgör det en stor del av förklaringen till fenomenet. På motsatt sätt minskar andelen företag som bedrev kombinationsverksamhet inom Utbildning och omvårdnad, med storlek åkermark. Tendensen kan också anas bland de företag som bedrev kombinationsverksamhet inom Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter. Övriga kategorier av kombinationsverksamhet påvisar inte några tydliga samband med företagets storlek.

Tablå A. Andel företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp åkermark, 2023

Tablå A. Andel företag med kombinationsverksamhet efter storleksgrupp åkermark, 2023

Företag med mindre än 2,1 hektar jordbruksmark bedrev Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter i större omfattning än övriga storleksgrupper.

Driftsinriktning

Andelen företag som bedriver kombinationsverksamhet skiljer sig åt något beroende på driftsinriktning. Mellan 49 % och 56 % av företagen med olika typer av växtodling som huvudinriktning bedrev kombinationsverksamhet under 2023, medan andelarna för jordbruksföretag med skötsel av lantbruksdjur av olika slag som bedrev kombinationsverksamhet 2023 varierade mellan 36 % och 57 %. I de olika typerna av blandat jordbruk var andelarna mellan 53 och 55 %. Den allra lägsta andelen fanns inom driftsinriktningen Småbruk, där endast 32 % av företagen bedrev någon form av kombinationsverksamhet.

Figur G. Andel företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning, 2023

Figur G. Andel företag med kombinationsverksamhet efter driftsinriktning, 2023

Företagen inom de olika driftsinriktningarna skiljer sig även åt sett till vilken typ av kombinationsverksamhet de ägnar sig åt. Entreprenadarbete utgjorde den största andelen kombinationsverksamhet i samtliga driftsinriktningar 2023. Förädling och försäljning av gårdsprodukter utgjorde en viktig kombinationsverksamhet 2023 bland företag som inriktade sig på Blandat jordbruk och Skötsel av lantbruksdjur. På motsvarande sätt var Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter relativt viktigt för företag inom Småbruk, som i övrigt inte bedrev entreprenadarbete i samma utsträckning som övriga driftsinriktningar.

Tablå B. Andel företag med kombinationsverksamheter efter driftsinriktning, 2023

Tablå B. Andel företag med kombinationsverksamheter efter driftsinriktning, 2023

Ett jordbruksföretags driftsinriktning anger företagets huvudsakliga verksamhet. Indelningen efter jordbruksföretagens driftsinriktning baseras på uppskattningar av det standardiserade arbetsbehovet. Läs mer om typologi i statistikrapporten Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023. Svensk typologi

Tabeller

I följande tabeller redovisas statistiken efter riket och län. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns längre tidsserier samt uppgifter för storleksklass åkermark och jordbruksmark. I databasen redovisas även medelfel.

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

I denna statistikrapport redovisas antalet svenska jordbruksföretag som bedrev kombinationsverksamhet den 1 juni 2023. Med kombinationsverksamhet menas en inkomstbringande verksamhet som inte är en jordbruksverksamhet, men som nyttjar jordbruksföretagets resurser. Med jordbruksföretagets resurser menas exempelvis mark, byggnader, maskiner eller produkter från det egna jordbruket.

Statistiken baseras på uppgifter i Lantbruksregistret (LBR) 2023 som i sin tur är resultatet av Strukturundersökningen 2023. Undersökningen omfattar samtliga jordbruksföretag som var aktiva i Sverige den 1 juni 2023. Med jordbruksföretag i LBR avses en inom jordbruk, skötsel av lantbruksdjur eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som räkningsdagen 1 juni 2023 uppfyllde något av följande kriterier:

 • brukade mer än 2,0 ha åkermark
 • brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark
 • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal
 • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta
 • innehade djurbesättning som omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar).

Definitionen av jordbruksföretag har gällt sedan 2010 års LBR. Till följd av en definitionsändring år 2010 utökades LBR 2010 med 4,3 % företag, främst små företag.

Så tar vi fram statistiken

Statistik om kombinationsverksamheter i jordbruket tas fram i samband med de EU-reglerade strukturundersökningarna. Undersökningarna genomförs i varierande omfattning tre gånger under en tioårs-period. I juni 2023 genomfördes en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige. Ett urval om 21 105 av dessa företag fick även frågor om eventuell kombinationsverksamhet. Resultaten från denna urvalsundersökning har sedan räknats upp för att representera de 56 171 företag som utgjorde Sveriges samtliga jordbruksföretag 2023.

Enkätundersökningen innehöll frågan Vilka kombinationsverksamheter har du utfört? med följande svarsalternativ:

 • Ingen kombinationsverksamhet
 • Jordbruksarbete på entreprenad
 • Annat arbete på entreprenad (t.ex. snöröjning)
 • Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter
 • Utbildning och omvårdnad
 • Förädling och försäljning av gårdsprodukter
 • Förädling av trä (t.ex. sågning av timmer)
 • Produktion av förnybar energi för försäljning
 • Hantverk
 • Vattenbruk
 • Övrigt, ange vad

Ovanstående fråga har, med ett par undantag, varit nästintill oförändrad i samtliga undersökningar. I och med 2010 års undersökning delades kategorin ”Arbete på entreprenad” upp i nuvarande två kategorier, och i 2016 års undersökning infördes kategorin ”Utbildning och omvårdnad”. I den senare undersökningen minskades även antalet angivna exempel för ”Produktion av förnybar energi för försäljning”.

I undersökningen ingår även frågan Hur stor del av jordbrukets totala omsättning kommer från kombinationsverksamheten?, som besvaras med ett av tre intervall: 0‑10 %, 11‑50 % eller 51‑100 %. Denna fråga infördes i samband med 2010 års undersökning. Företagets totala omsättning utgörs av samtliga intäkter från jordbruket (inklusive stöd och ersättningar) samt intäkterna från kombinationsverksamheter.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, modellfel, mätfel och bearbetningsfel. Sammantaget bedöms dessa fel ha liten inverkan på statistikens tillförlitlighet.

Statistiken presenteras som skattningar med tillhörande medelfel. Medelfelet är ett mått på de redovisade uppgifternas precision och täcker de felaktigheter som urvals- och bortfallsfel kan ge upphov till. Men det inkluderar inte effekterna av täckningsfel, mätfel och bearbetningsfel. I de fall ett värde har ett medelfel högre än 35 % av skattningen har värdet ansetts vara för osäkert för att publicera och därför ersatts av ”..” i databas och tabeller.

Utförligare beskrivning av statistikens tillförlitlighet finns i avsnitt 2 i Kvalitetsdeklarationen under Metod och kvalitet.

Bra att veta

Statistikens jämförbarhet

Jämförbarheten gentemot motsvarande statistik för tidigare år anses överlag vara god. Frågorna som berör kombinationsverksamhet har dock förändrats något över tid, vilket i viss mån påverkar jämförbarheten. Mellan 2007 och 2010 ökade antalet företag som angav att de ägnade sig åt entreprenadarbete påtagligt. Ökningen är troligtvis en effekt av att frågan ändrades i 2010 års undersökning. På motsvarande sätt kan en mindre utförlig beskrivning av kategorin Produktion av förnybar energi för försäljning på blanketten delvis ligga bakom den minskning av antalet utövande företag som syns i 2016 års undersökning. År 2016 infördes även kategorin Utbildning och omvårdnad med effekten att ett påtagligt antal färre företag angav Övrigt som svar.

Jämförbarheten gentemot övrig strukturell och produktionsmässig svensk och europeisk jordbruksstatistik är mycket god, eftersom LBR används som utgångspunkt för majoriteten av den svenska jordbruksstatistiken och variabel- såväl som objektsdefinitionerna är samordnade med EU:s jordbruksstatistik.

Mer information om statistiken, dess framställning och dess kvalitet, ges i dokumenten Statistikens framställning och Kvalitetsdeklaration under Metod och kvalitet.

Annan statistik

Uppgifter om antalet jordbruksföretag efter exempelvis brukningsform och företagskategori och antalet jordbruksföretagare efter ålder och kön redovisas i statistikrapporten Jordbruksföretag och företagare 2023.

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i statistikrapporten Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023. Svensk typologi.

Uppgifter om sysselsättning återfinns i statistikrapporten Sysselsättning i jordbruket 2023, som publiceras 2024-06-13.

Statistikrapporten Heltidsjordbruket i Sverige 2020 publiceras 2024-06-18.

Summary in English

Other gainful activities important part of revenue for many holdings

In 2023, 43 % of the Swedish agricultural holdings employed other gainful activities, that is, activities that are not agricultural production but make use of resources from the agricultural holding. The share of holdings with other gainful activities has increased from 34 % in 2010 and from 42 % in 2020.

Moreover, the share of holdings for which other gainful activities represented more than half of the revenue was 26 % in 2023. For about 32 % of the holdings other gainful activities represented 11-50 % of the revenue.

In total, 11 % of all Swedish agricultural holdings earn over half of their revenue from other gainful activities, unchanged since 2020.

Contractual work the most common

The most common form of other gainful activities in 2020 was contractual work. 26 % of all agricultural holdings practised contractual work, including both farm work and other contractual work. The share of holdings performing contractual work was correlated to the size of the holding (as measured by the area of utilized farm land).

The second largest category of other gainful activities was tourism, rentals and other recreational activities, which was pursued by more than 8 % of the agricultural holdings.

Varying regional distribution

The share of holdings employing other gainful activities varied by county as well as by type of farming. From a geographical point of view, holdings in the county of Västmanland were the most inclined to employ other gainful activies, were 53 % had other gainful activities. To lowest rate, 35 %, was found in Västernorrland County.

With respect to the type of farming, holdings with a generalised focus were more prone to exercise other gainful activities than holdings that were more specialised. 54 % of generalised holdings employed other gainful activities, but only 32 % of small scale holdings.

Hitta på sidan

Till toppen