Sysselsättning i jordbruket 2023

Publiceringsdatum: 2024-06-13

Referensår: 2023 Produktkod: JO0401 Ämnesord: Företag, Struktur, Sysselsättning

Jesper Fransson, Elin Lund 036-15 50 00 statistik@jordbruksverket.se

Hitta på sidan

Sammanfattning

Antal sysselsatta i jordbruket minskar

Antalet sysselsatta i jordbruket år 2023 var 158 300 personer, vilket är en minskning med 8 100 personer eller 5 % jämfört med 2020. Både antalet män och kvinnor sysselsatta i jordbruket år 2023 minskade med 5 % jämfört med 2020.

Antalet sysselsatta i enskilda företag har minskat med 9 % sedan 2020. Samtidigt har antalet sysselsatta vid juridiska företag ökat med 23 %.

Fler företagare över 65 år

Den största åldersgruppen bland företagarna i enskilda företag 2023 var personer äldre än 65 år. Antalet var drygt 20 100 personer, motsvarade 40 % av företagarna. För 2020 var motsvarande andel 37 % och 2016 34 %. Drygt 18 % av de enskilda företagarna år 2023 var kvinnor, motsvarande en ökning med en procentenhet sedan 2020.

Flest driftsledare, 27 %, finns i åldersgruppen 55‑64 år, följt av åldersgrupperna 45‑54 år och 65- år där 24 % av driftsledarna finns i respektive grupp. Andelen kvinnor som var driftsledare i juridiska företag år 2023 var 16 %, en lika stor andel som 2020.

Sysselsättningen utanför jordbruket ökar

År 2023 hade 59 % av företagare, maka/make/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag, en sysselsättning utanför jordbruket. Resterande 41 % hade sysselsättningen inom jordbruk som sin huvudsyssla, motsvarande andel för 2020 var 43 %.

Totalt bland företagarna hade 46 % en huvudsyssla och 21 % en bisyssla utanför jordbruket år 2023. Motsvarande andelar 2020 var 45 respektive 18 %.

Syfte

Undersökningen om sysselsättning i jordbruket är en urvalsundersökning som ingår i de EU-reglerade strukturundersökningarna. Undersökningar om strukturen i jordbruket genomförs inom EU i variernde omfattning vid tre tillfällen under en 10-årsperiod. I juni 2023 genomfördes en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige, varav ett urval om 21 105 företag även besvarade frågor om sysselsättning.

I denna statistikrapport redovisas resultatet avseende sysselsättningen i jordbruket i Strukturundersökningen 2023. I redovisningen särskiljs relevanta grupper, såsom enskilda företag och juridiska företag samt stadigvarande sysselsatta och tillfälligt sysselsatta.

För stadigvarande sysselsatta i enskilda företag redovisas statistik för företagaren, företagarens maka/make/sambo, sysselsatta familjemedlemmar, och övriga stadigvarande sysselsatta. För stadigvarande sysselsatta i juridiska företag redovisas statistik för driftsledaren samt för övriga stadigvarande sysselsatta.

Statistik om sysselsättning i jordbruket används, både nationellt och inom EU, bland annat till att följa den långsiktiga utvecklingen inom jordbrukssektorn. Statistiken kan exempelvis användas som underlag för analyser inför kommande jordbrukspolitiska beslut och till analyser av jordbrukssektorns bidrag till sysselsättningsgraden, som är en viktig faktor i medlemsländernas och unionens ekonomiska utveckling.

I Sverige används undersökningens resultat bland annat av Näringsdepartementet, Jordbruksverket, länsstyrelser, kommuner, branschorganisationer, och enskilda företag till marknadsbedömningar, kalkyler, prognoser och utredningar med mera.

I Jordbruksverkets statistikdatabas redovisas statistiken för riket, fördelat på län, produktionsområde, storleksgrupp åker- och jordbruksmark, samt på ålder och kön. Även medelfel, som är ett mått på osäkerheten i de skattade variablerna, redovisas i statistikdatabasen.

Sysselsättning i jordbruket

År 2023 uppgick antalet sysselsatta inom jordbruk till 158 300 personer. Det är en minskning med 8 100 personer eller 5 % jämfört med år 2020, då sysselsättningen i jordbruket senast undersöktes. Sedan 2013 har antalet sysselsatta i jordbruket minskat med 14 400 personer, eller drygt 8 %.

Andelen män och kvinnor bland de sysselsatta i jordbruket var 57 respektive 43 %. Det är en oförändrad fördelning jämfört med statistiken för både 2020 och 2013.
Antalet sysselsatta män minskade med 4 600 personer eller 5 % jämfört med 2020 och har sedan 2013 minskat med 8 000 personer eller 8 %. Vad gäller sysselsatta kvinnor har antalet minskat med 3 500 personer sedan 2020, eller 5 %, och med 6 400 personer sedan 2013, vilket blir en minskning drygt 9 %.

Över 86 % av de som år 2023 var sysselsatta i jordbruket var stadigvarande sysselsatta. Det är en mindre ökning jämfört med motsvarande uppgifter för 2020. Könsfördelningen bland de stadigvarande sysselsatta var 56 % män och 44 % kvinnor. Bland tillfälligt sysselsatta var könsfördelningen istället 62 % män och 38 % kvinnor. I jämförelse med statistiken för 2020, var könsfördelningen bland de stadigvarande sysselsatta relativt oförändrad, medan andelen kvinnor bland tillfälligt sysselsatta ökade med nästan 3 procentenheter.

I figur A kan man se utvecklingen av antalet sysselsatta i jordbruket fördelat på stadigvarande och tillfälligt sysselsatta över perioden 2013‑2023.

Figur A. Antal sysselsatta personer i jordbruket efter anställningsform, 2013-2023

Figur A. Antal sysselsatta personer i jordbruket efter anställningsform, 2013-2023

I figur B redovisas antalet sysselsatta i jordbruket 2023 efter län. Flest antal sysselsatta kom från länen Västra Götaland, 28 900 personer, och Skåne län, 24 100 personer. Dessa län stod för 34 % av det totala antalet sysselsatta i jordbruket.

Jämfört med 2020 minskade antalet sysselsatta i 17 av de 21 länen. Jämfört med 2016 och 2013 har antalet sysselsatta minskat i samtliga län.

Figur B. Antal sysselsatta personer i jordbruket fördelat på län, 2023

Figur B. Antal sysselsatta personer i jordbruket fördelat på län, 2023

Sysselsatta i enskilda företag

År 2023 var 131 200 personer sysselsatta i enskilda företag. Det är en minskning med 13 100 personer, eller 9 %, jämfört med år 2020. Antal företagare med enskilda företag minskade med 2 700 personer eller 5 %. Sedan 2013 har antalet företagare med enskilda företag minskat med 18 %.

Antalet familjemedlemmar sysselsatta i enskilda företag var 62 200 personer, vilket är en minskning med lite mer än 8 % jämfört med år 2020. Sedan 2013 har antalet sysselsatta familjemedlemmar minskat med 12 %.

Vidare fanns det knappt 6 600 övriga stadigvarande personer sysselsatta i enskilda företag. Dessa har minskat med knappt 10 % jämfört med 2020, men jämfört med 2013 är det istället en marginell ökning.

Den största procentuella minskningen hade antalet tillfälligt sysselsatta, som minskade med 26 % jämfört med uppgifterna för 2020. Under 2023 fanns det 11 600 tillfälligt sysselsatta i enskilda företag och de minskade med ungefär 4 000 personer jämfört med 2020.

Hur utvecklingen i antalet sysselsatta i enskilda företag har sett ut kan man se i figur C.

Figur C. Antal sysselsatta personer i enskilda företag, 2013-2023

Figur C. Antal sysselsatta personer i enskilda företag, 2013-2023

Sysselsatta i juridiska företag

Med juridiska företag menas här främst aktiebolag. Även handelsbolag, stat, kommuner, stiftelser med flera ingår, men utgör en mycket liten andel.  

Antalet sysselsatta i juridiska företag ökade mellan 2023 och 2020 med 23 %. Totalt var 27 100 personer sysselsatta i juridiska företag, vilket är en ökning med 5 100 personer. Sedan 2013 har antalet sysselsatta i juridiska företag ökat med 4 800 personer, eller 22 %.

Antalet stadigvarande sysselsatta i juridiska företag ökade med 19 %, från 14 500 till knappt 17 300 personer, mellan 2020 och 2023. Under tioårsperioden 2013‑2023 ökade antalet stadigvarande sysselsatta med 1 800 personer.

År 2023 uppgick antalet tillfälligt sysselsatta i juridiska företag till knappt 9 900 personer, vilket är en ökning med 30 % jämfört med år 2020. Sedan 2013 har antalet tillfälligt sysselsatta i juridiska företag ökat med 44 %.

Utvecklingen i antalet sysselsatta i juridiska företag redovisas i figur D.

Figur D. Antal sysselsatta personer i juridiska företag, 2013-2023

Figur D. Antal sysselsatta personer i juridiska företag, 2013-2023

Årsverken i jordbruket

En person som arbetar 1 800 timmar eller mer per år anses arbeta heltid och utföra ett årsverke eller en AWU (Annual Working Units). År 2023 var det totala antalet årsverken 53 100, en minskning med 1 800 årsverken, eller 3 %, jämfört med år 2020. Antalet årsverken har minskat med 6 200 eller 10 % sedan 2013.

Figur E. Antal årsverken i jordbruket, 2013-2023

Figur E. Antal årsverken i jordbruket, 2013-2023

År 2023 uppgick den totala arbetsinsatsen i enskilda företag till 37 600 årsverken. I jämförelse med 2020 och 2013 har antalet årsverken minskat med 10 respektive 20 %. I figur F redovisas antalet årsverken för enskilda företag fördelat på företagsroll och kön.

Antal årsverken utförda av företagare i enskilda företag minskade med 8 % mellan 2023 och 2020, medan de har minskat med mer än 27 % mellan 2023 och 2013. Antalet årsverken minskade med lite mer än 2 % för kvinnliga företagare, medan de minskade med 9 % för manliga företagare.

För företagarens familjemedlemmar minskade antalet årsverken med 6 % mellan 2023 och 2020. Antalet årsverken minskade med 7 % för kvinnliga och 4 % för manliga familjemedlemmar.

Vidare minskade antalet årsverken utförda av övriga stadigvarande sysselsatta under 2023 med 11 % jämfört med 2020. Antalet årsverken minskade med 5 % för kvinnor och 13 % för män.

För tillfälligt sysselsatta minskade antalet utförda årsverken med 37 % mellan 2020 och 2023. Däremot är det en ökning med 7 % jämfört med 2013. Antalet årsverken minskade med 44 % för kvinnor och 34 % för män.

Figur F. Antal årsverken utförda i enskilda företag, 2013-2023

Figur F. Antal årsverken utförda i enskilda företag, 2013-2023

För år 2023 uppmättes den totala arbetsinsatsen för juridiska företag till 15 500 årsverken. Det är en ökning med 2 400 årsverken, eller 18 %. Sedan 2013 har antal årsverken utförda av juridiska företag ökat med 25 %.

För stadigvarande sysselsatta i juridiska företag har antalet årsverken ökat med 20 % mellan 2020 och 2023. Antalet årsverken ökade med mer än 21 % för kvinnor och 20 % för män.

Antalet årsverken utförda av tillfälligt sysselsatta ökade med närmare 12 % mellan 2020 och 2023.

Antalet årsverken utförda av tillfälligt sysselsatta män har sedan 2016 års undersökning ökat markant. Den markanta ökningen beror troligtvis på de restriktioner som gällde under våren 2020 till följd av Covid-19. Restriktionerna som gällde i mars-april 2020 medförde att färre utländska arbetare var sysselsatta under undersökningsperioden juni 2019 till maj 2020, och att inhemsk arbetskraft då istället anställdes tillfälligt.

Inhyrd personal redovisas inte i statistiken utan särskiljs från tillfälligt sysselsatta. Eftersom den utländska arbetskraften nästan uteslutande är anställd och uthyrd av bemanningsföretag skedde ett skifte av inhyrd personal och tillfälligt sysselsatta i början på växtodlingssäsongen 2020. Utländsk arbetskraft tillkom dock senare under säsongen.

Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark

I figur G visas utvecklingen i antalet utförda årsverken fördelat på företagens brukade areal åkermark. Det man kan se är att störst andel av årsverkena utförs på företag med mer areal åkermark. Antalet årsverken ökade för tydligast för företag med mindre än 2 hektar åkermark, mer än 7 %. Ökningar fanns även bland företag med 2,1 5,0 hektar åkermark, 4 %, och 10,1–20,0 hektar åkermark, 3 %. Även för företag med mer än 100,1 hektar åkermark fanns det en mindre ökning.

Figur G. Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark, 2013-2023

Figur G. Antal årsverken efter storleksgrupp åkermark, 2013-2023

I figur H har en kvot mellan antalet årsverken och antalet sysselsatta tagits fram. Kvoten visar på det genomsnittliga antalet årsverken per sysselsatt inom jordbruk. En kvot som är lika med 1 innebär att varje sysselsatt i genomsnitt arbetar heltid, det vill säga att personen genomför ett årsverke.

Gotlands län hade den högsta kvoten, med 0,46 årsverken per sysselsatt. Andra län med en hög kvot var Skåne län, Kalmar län, Östergötlands län och Stockholms län som alla låg i intervallet 0,37‑0,40 årsverken per sysselsatt.

Figur H. Antal årsverken per sysselsatt person fördelat på län, 2023

Figur H. Antal årsverken per sysselsatt person fördelat på län, 2023

Sysselsättning fördelat på arbetstid

Av de som registrerats som stadigvarande sysselsatta år 2023 arbetade totalt 14 % heltid eller minst 1 800 timmar i jordbruksföretaget, 7 % av kvinnorna och 19 % av männen.

Den största andelen stadigvarande sysselsatta, 60 %, återfinns i gruppen som arbetar mindre än 450 timmar per år i jordbruksföretaget. Den minsta andelen stadigvarande sysselsatta, 5 %, finns i gruppen som arbetar mellan 1 350-1 799 timmar i jordbruksföretaget.

Figur I. Antal stadigvarande sysselsatta efter årlig arbetstid, 2023

Figur I. Antal stadigvarande sysselsatta efter årlig arbetstid, 2023

De allra flesta i enskilda företag, 66 % av de stadigvarande sysselsatta, arbetade mindre än 450 timmar i jordbruket år 2023, samma nivå som 2020 men en ökning med 3 procentenheter sedan 2016. I juridiska företag arbetade 22 % av de stadigvarande sysselsatta mindre än 450 timmar per år, år 2023, vilket är samma nivå som 2020 men en minskning med 2 procentenheter sedan 2016.

Tablå A. Andel stadigvarande sysselsatta efter årlig arbetstid och företagsform, procent, 2023

Tablå A. Andel stadigvarande sysselsatta efter årlig arbetstid och företagsform, procent, 2023

I juridiska företag arbetade 44 % av de stadigvarande sysselsatta 1 800 timmar eller mer i företaget, en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2020. Motsvarande siffra för stadigvarande sysselsatta i enskilda företag var 10 %.

Sysselsättning efter driftsinriktning

Ett jordbruksföretags driftsinriktning anger företagets huvudsakliga verksamhet. Flest antal sysselsatta under 2023 fanns inom driftsinriktningen växtodling, 49 000. Nästan lika många var sysselsatta inom skötsel av lantbruksdjur och småbruk, 48 800 i respektive driftsinriktning, det går att utläsa från tablå B nedan.

Tablå B. Antal sysselsatta i jordbruk efter driftsinriktning och företagsform, 2023

Tablå B. Antal sysselsatta i jordbruk efter driftsinriktning och företagsform, 2023

I enskilda företag var störst andel sysselsatta inom småbruk, 35 %. I juridiska företag var störst andel personer, 49 %, sysselsatta inom växtodling.

I enskilda företag stod företagare och deras partner för ungefär två tredjedelar av antal sysselsatta inom växtodling, skötsel av lantbruksdjur, samt blandat jordbruk. Inom småbruk stod denna grupp för 79 % av antalet sysselsatta.

Sett till antal årsverken fördelat efter driftsinriktning stod skötsel av lantbruksdjur för 44 % av det totala antalet årsverken utförda i jordbruk år 2023, det går att utläsa från tablå C.

Tablå C. Antal årsverken i jordbruk efter driftsinriktning och företagsform, 2023

Tablå C. Antal årsverken i jordbruk efter driftsinriktning och företagsform, 2023

Flest antal årsverken, 16 800 motsvarande 45 % av antalet årsverken i enskilda företag utfördes inom driftsinriktningen skötsel av lantbruksdjur. Företagare utförde närmare hälften av alla årsverken inom skötsel av lantbruksdjur. Minst antal årsverken i enskilda företag utfördes av tillfälligt anställda inom blandat jordbruk.

I juridiska företag utfördes totalt sett flest årsverken inom växtodling. Fördelat på stadigvarande och tillfälligt sysselsatta utfördes istället flest årsverken i juridiska företag av stadigvarande sysselsatta inom skötsel av lantbruksdjur. Andelen årsverken utförda av tillfälliga sysselsatta inom växtodling i juridiska företag var 34 %, och 15 % inom skötsel av lantbruksdjur.

Indelningen efter jordbruksföretagens driftsinriktning baseras på uppskattningar av det standardiserade arbetsbehovet. Läs mer om typologi i statistikrapporten Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023. Svensk typologi

Företagares och driftsledares ålder

Den största åldersgruppen bland företagare i enskilda företag 2023 var personer äldre än 65 år. Antalet uppmättes till drygt 20 100 personer, motsvarande 40 % av företagarna. För 2020 var motsvarande andel 37 %. År 2010 var personer i åldrarna 55-64 år den största åldersgruppen bland företagare i enskilda företag och åldersgruppen över 65 år stod för 27 % av företagarna.

Tablå D. Antal sysselsatta fördelat på ålder och företagsform, 2023

Tablå D. Antal sysselsatta fördelat på ålder och företagsform, 2023

Drygt 18 % av alla enskilda företagare 2023 var kvinnor, vilket är 1 procentenhet mer jämfört med 2020. De flesta kvinnor som är företagare återfinns i åldersgrupperna över 65 år och 55‑64 år med 32 %, respektive 25 % av det totala antalet kvinnor som är företagare. Minst antal kvinnor som är företagare i enskilda företag år 2023 finns i åldersgruppen under 24 år.

I juridiska företag finns flest driftsledare, 27 %, i åldersgruppen 55 64 år. Andelen kvinnor som är driftsledare i juridiska företag år 2023 var 16 %, en lika stor andel som 2020.

Bland driftsledare återfinns de flesta kvinnor i åldersgrupperna 45‑54 år och 55‑64 år, 26 % i respektive åldersgrupp. De flesta män som är driftsledare återfinns i åldersgruppen 55‑64 år, 28 %. Minst antal, av både män och kvinnor, som är driftsledare finns i gruppen under 24 år.

Figur J. Könsfördelning mellan företagare respektive driftsledare efter ålder, 2020

Figur J. Könsfördelning mellan företagare respektive driftsledare efter ålder, 2020

Sysselsättning utanför jordbruket

För företagare, make/maka/sambo och familjemedlemmar i enskilda företag undersöks även sysselsättning utanför jordbruket. År 2023 hade 59 % av dessa en sysselsättning utanför jordbruket, jämfört med 57 % år 2020. Resterande andel, drygt 41 %, av företagarna, make/maka/sambo och familjemedlemmar hade sysselsättningen inom jordbruk som sin huvudsyssla.

Närmare 77 % av de personer som angett att de har en sysselsättning, antingen som huvudsyssla eller bisyssla, utanför jordbruket 2023 hade den sysselsättningen som sin huvudsyssla.

Figur K. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda företag efter sysselsättning utanför jordbruket, 2023

Figur K. Antal företagare och familjemedlemmar på enskilda företag efter sysselsättning utanför jordbruket, 2023

Bland företagarna hade 46 % en huvudsyssla och 21 % en bisyssla utanför jordbruket år 2023. Andelarna 2020 var 45 respektive 18 %.

Av maka/make/sambo till företagaren hade 43 % en huvudsyssla utanför jordbruket, samma andel som 2020 men en minskning med 20 procentenheter sedan 2016. Andelen partners med en bisyssla utanför jordbruket var 7 % år 2023.

Andelen familjemedlemmar som hade en huvudsyssla utanför jordbruket år 2023 var 46 %, en minskning med 1 procentenhet sedan 2020. Andelen familjemedlemmar som hade en bisyssla utanför jordbruket 2023 var 10 %.

Sysselsättning efter utbildningsnivå

Sedan 2020 redovisas driftsledarens högsta utbildningsnivå inom lantbruk. Knappt 37 000, eller 66 %, av de totalt 56 171 jordbruksföretagarna 2023 hade praktisk lantbrukserfarenhet. Drygt 7 % hade lantbruksutbildning på högskolenivå, medan 11 och 15 % hade lantbruksutbildning på grundläggande respektive gymnasienivå.

Tablå L. Driftsledarens högsta utbildningsnivå inom lantbruk fördela på ålder, 2023

Tablå L. Driftsledarens högsta utbildningsnivå inom lantbruk fördela på ålder, 2023

Den åldersgrupp med högst utbildningsnivå återfanns i gruppen 35‑44 år där 10 % hade en lantbruksutbildning på högskolenivå.

Tabeller

I följande tabeller redovisas statistiken efter riket och län. I Jordbruksverkets statistikdatabas finns längre tidsserier samt uppgifter för produktionsområden, och storleksklass åkermark och jordbruksmark. I databasen redovisas även medelfel.

Statistik för hela Sverige

Statistik fördelat på län

Statistik fördelat på driftsinriktning

Statistik fördelat på storleksgrupp

Utbildning

Kort om statistiken

Det här beskriver statistiken

I denna statistikrapport redovisas sysselsättningen inom jordbruket under perioden juni 2022 – maj 2023. Statistiken baseras på uppgifter i Lantbruksregistret (LBR) 2023 som i sin tur är resultatet av Strukturundersökningen 2023, vilket är en totalundersökning av samtliga jordbruksföretag i Sverige.

Med jordbruksföretag i LBR avses en inom jordbruk, skötsel av lantbruksdjur eller trädgårdsodling bedriven verksamhet under en och samma driftsledning. Den population som statistiken ska belysa utgörs av samtliga jordbruksföretag i landet som i juni 2023 uppfyllde något av följande kriterier:

  • brukade mer än 2,0 hektar åkermark
  • brukade sammanlagt minst 5,0 hektar jordbruksmark
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 2 500 kvadratmeter frilandsareal
  • bedrev trädgårdsodling omfattande minst 200 kvadratmeter växthusyta
  • innehade djurbesättning som någon gång från och med den 1 januari 2023 till och med den 1 juni 2023 omfattade minst 10 nötkreatur, eller minst 10 suggor eller 50 grisar, eller minst 20 får och lamm, eller minst 1 000 fjäderfä (inklusive kycklingar).

Med jordbruksföretagare avses den person som juridiskt och ekonomiskt svarar för verksamheten på jordbruksföretaget. Enskilt företag eller enskild firma är en företagsform där företaget är nära knutet till företagaren som privatperson. Detta i motsats till juridiska eller bolagiserade företag, exempelvis aktiebolag, där företaget är ett eget rättssubjekt.

Driftsledare är den person som är ansvarig för den dagliga driften på företaget. Ett årsverke eller en AWU innebar 1 800 arbetade timmar inom jordbruket under ett år, vilket motsvarar en heltidstjänst, oavsett om denna arbetsinsats genomförs av en eller flera sysselsatta.

De variabler som redovisas i denna statistikrapport är:

  • antal sysselsatta i jordbruket,
  • antal årsverken (Annual Working Units, AWU) i jordbruket,
  • antal personer med verksamhet utanför jordbruket.

Variablerna redovisas efter indelningarna region, storleksgrupp åkermark, storleksgrupp jordbruksmark, sysselsättningsförhållanden, kön, ålder och arbetstid i jordbruket. Driftsledarens högsta utbildningsnivå redovisas efter ålders- och könsindelning, samt driftsinriktning.

Statistiken redovisas tillsammans med medelfel (angivna i procent) i Jordbruksverkets statistikdatabas. I de fall medelfelet utgör 35 % eller mer av värdet bedöms tillförlitligheten inte vara god nog. Därför redovisas varken värdet eller medelfelet, utan ersätts istället av två punkter (..).

Så tar vi fram statistiken

Jordbruksverket undersöker regelbundet jordbrukets struktur genom de EU-reglerade Strukturundersökningarna. Undersökningar av strukturen i jordbruket genomförs i varierande omfattning tre gånger under en tioårsperiod i samtliga EU-medlemsländer. Var tionde år genomförs undersökningarna som totalundersökningar, medan medlemsländerna kan välja att göra urvalsundersökningar mellanliggande år.

En totalundersökning av samtliga jordbruksföretag genomfördes i juni 2020 och ska göras igen år 2030. Av de totalt 61 477 jordbruksföretagen som ingick i rampopulationen för Strukturundersökningen 2023 fick ett urval om 21 100 företag även besvara frågor om sysselsättningen i jordbruket. Frågorna behandlade hur många personer som arbetat i jordbruksföretaget och hur många timmar de arbetat, både tillfälligt sysselsatta och stadigvarande sysselsatta, under perioden juni 2022 – maj 2023.

Ungefär 95 % av företagen i urvalet besvarade undersökningen. I de fall då frågor bara delvis besvarats eller inte besvarats alls har saknade värden skattats baserat på svar från andra företag med liknande förhållanden och utifrån det standardiserade antalet arbetstimmar på företagen. Resultaten har sedan räknats upp för att motsvara samtliga företag.

Mer om hur vi tar fram statistiken finns att läsa i dokumentet Statistikens framställning under Metod och kvalitet.

Statistikens tillförlitlighet

I denna statistik förekommer urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, mätfel, bearbetningsfel, samt modellfel. Av dessa fel bedöms främst modellfel kunna påverka statistikens tillförlitlighet.

Urvalsfel förekommer om företag felaktigt valts ut till undersökningen och urvalet därför inte är representativt för samtliga företag. Åren 2013–2023 gjordes sysselsättningsdelen i undersökningen som en urvalsundersökning. De senare årens resultat kan därmed ha urvalsfel till skillnad från år 2010 då sysselsättningen i jordbruket totalundersöktes.

Övertäckning förekommer inte, medan undertäckning förekommer om uppdateringen av jordbruksföretag i rampopulationen, som utgörs av LBR, inte har blivit komplett. Ramen för 2023 års undersökning består av LBR 2022 kompletterat med information från administrativa register såsom Jordbruksverkets register över arealbaserade stöd (IAKS) och Jordbruksverkets Nötkreatursregister (CDB).

Svarsbortfallet i enkätundersökningen var 5 %. De 95 % av företagen som besvarade undersökningen besvarade den med olika grad av partiellt bortfall. För att korrigera för det partiella bortfallet har saknade värden skattats baserat på svar från andra företag med liknande förhållanden och utifrån det standardiserade antalet arbetstimmar på företagen.

Mätfel förekommer i den grad uppgifterna i de använda registren eller i enkätundersökningen är felaktiga och inte motsvarar sanna uppgifter. Kontroller görs dels av inlästa värden genom verifiering, dels i efterhand av avvikelser från förväntade värden.

Bearbetningsfel kan förekomma vid inläsning av resultat, rättning av uppgifter samt vid beräkningar. Såväl mätfel som bearbetningsfel förekommer i viss mån, men bedöms i sin helhet ha mycket liten betydelse för resultaten.

Modellfel förekommer i den grad antagandena om standardiserat arbetsbehov är felaktiga. Vid partiellt bortfall har saknade värden skattats och bygger i stor utsträckning på det standardiserade arbetsbehovet i jordbruket.

Utförligare beskrivning av statistikens tillförlitlighet finns i avsnitt 2 i Kvalitetsdeklarationen under Metod och kvalitet.

Bra att veta

Statistikens jämförbarhet

Sedan lång tid tillbaka genomförs årliga statistiska undersökningar i Sverige för att redovisa jordbrukets struktur i juni månad. Vissa år berörs samtliga jordbruksföretag av undersökningarna medan enbart ett urval av jordbruksföretag berörs andra år. Uppgifterna som samlas in ställs årligen samman i Lantbruksregistret, LBR.

Fram till och med 1999 hämtades uppgifter från jordbruksföretagen in av Statistiska Centralbyrån (SCB). Från och med år 2000 är Jordbruksverket ansvarig myndighet. Därmed har även administrativa register såsom Jordbruksverkets register för arealbaserade stöd (IAKS) samt Jordbruksverkets Nötkreatursregister (CDB) kunnat användas för att hämta in vissa uppgifter.

Inför skapandet av LBR 2010 ändrades definitionen för vad som räknas som ett jordbruksföretag och är sedan dess en sammanslagning av de tidigare svenska avgränsningarna i LBR och EU:s avgränsningar. Uppgifterna för år 2010 och senare är därför inte fullt jämförbara med föregående års siffror. De nya avgränsningarna i LBR från och med 2010 påverkar främst antalet företag i storleksklassen 2,0 hektar åkermark eller mindre.

Mer information om statistiken, dess framställning och dess kvalitet, ges i dokumenten Statistikens framställning och Kvalitetsdeklaration under Metod och kvalitet.

Annan statistik

Uppgifter om antalet jordbruksföretag efter exempelvis brukningsform och företagskategori och antalet jordbruksföretagare efter ålder och kön redovisas i rapporten Jordbruksföretag och företagare 2023.

Uppgifter om jordbruksföretagens driftsinriktning redovisas i rapporten Jordbruksföretagens driftsinriktning 2023. Svensk typologi.

Summary in English

Decreasing agricultural labour force

The number of workers in the Swedish agricultural sector in 2023 was 158 300 persons, which is a decrease by 8 100 persons or 5 % compared with 2020. Both the number of men and women decreased by 5 % compared with 2020.

The number of workers in sole trader holdings has decreased by 9 % since 2020. At the same time, the number of workers in legal entities has increased by 23 %.

Sole traders getting older

In 2023, about 40 % of the sole traders were of age 65 or above. The corresponding rate for 2020 was 37 %. About 18 % of the sole traders in 2023 were women, an increase by 1 percentage point compared with 2020. The highest number of managers of legal entities, 29 %, found in the age group 55-64 years, followed by the age group 45-54, where about 25 % of managers are found. About 16 % of all managers of legal entities in 2020 were women.

Decrease of other gainful activities

In 2023, about 45 % of sole traders, their partners and family members had a major occupation outside the agricultural sector. The corresponding rate for the 2016 survey was 53 %.

The rate of sole holders with a major occupation outside the agricultural sector in 2023 was 46 %, a increase by 1 percentage points compared with 2020.

Hitta på sidan

Till toppen