Publiceringsdatum4 Oktober 2024

Skötsel av kulturpräglad natur – inägomarker

Välkommen på ett seminarium kring hur vi bäst bevarar värdena på inägomarker

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på kompetensutveckling kring skötsel av kulturpräglad natur.

Kunskap om de kulturpräglade naturtypernas historia och ekologi kombineras för att ge underlag till praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och naturtyper.

Under 2024 bjuder vi in till två webbinarier, ett om inägomark och ett om lövängar och skottskogar, två av de skötselpräglade naturtyper vi tidigare hållit fältkurser om. Webbinarierna bygger på de kunskapssammanställningar som skrivits inför fältkurserna. Ett webbinarium består av föreläsningar om historik, biologisk mångfald, biologiskt kulturarv och aspekter på skötselfrågor, samt diskussion.

Föreläsare är Tommy Lennartsson och Anna Westin, SLU Centrum för biologisk mångfald.

Skötsel av inägomarker

Inägomarker, det vill säga markerna närmast bebyggelsen innanför utmarken, har bestått av gårdsmiljöer, åkrar, slåtterängar och betesmarker. En stor del av dagens hävdade miljöer har historia som inägomark, men de bynära värdekärnor som sköts idag kan ha olika historia, och innehålla biologiskt kulturarv från en stor variation av markslag, småmiljöer och skötselkomponenter. Det finns därför anledning att fördjupa kunskapen om vilka historiska faktorer som har format biologisk mångfald, biologiskt kulturarv och andra kulturmiljövärden, och se närmare på vilka slags hävd och skötselkomponenter som behövs för att bevara värdena.

Information och anmälan

Datum: 4 oktober

Tid: 8.30-12.00

Plats: Digitalt

Anmäl dig här senast den 2 oktober

Kontakta oss om du har frågor

Frågor om seminariet kan ställas till Johan Ahnström.

Senast uppdaterad:

Till toppen