Publiceringsdatum15 Oktober 2024

Skötsel av kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

Välkommen på ett seminarium kring hur vi bäst bevarar värdena i lövängar och skottskogar.

Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och Jordbruksverket gör tillsammans med SLU Centrum för biologisk mångfald, en satsning på kompetensutveckling kring skötsel av kulturpräglad natur.

Kunskap om de kulturpräglade naturtypernas historia och ekologi kombineras för att ge underlag till praktisk förvaltning. Satsningen innehåller en serie kurser där vi fördjupar oss i olika skötselformer och naturtyper.

Under 2024 bjuder vi in till två webbinarier, ett om inägomark och ett om lövängar och skottskogar, två av de skötselpräglade naturtyper vi tidigare hållit fältkurser om. Webbinarierna bygger på de kunskapssammanställningar som skrivits inför fältkurserna. Ett webbinarium består av föreläsningar om historik, biologisk mångfald, biologiskt kulturarv och aspekter på skötselfrågor, samt diskussion.

Föreläsare är Tommy Lennartsson och Anna Westin, SLU Centrum för biologisk mångfald.

Skötsel av kulturpräglade lövmarker – lövängar och skottskogar

Löv, ved, virke, bark och andra produkter från lövträd var tillsammans med hö och bete nödvändiga resurser i det förindustriella jordbruket. Många av Sveriges lövskogsområden har en lång nyttjandehistoria, som betesmarker, skottskogar, ollonskogar eller ängar.

Nyttjandet formade olika kulturpräglade naturtyper, men sedan hävden upphört eller ändrats, är de i många fall igenväxande. Även inägomarken, med åkrar, ängar och hagar, har historiskt varit rik på lövträd som nyttjats för olika ändamål. Knotiga hamlingsträd, flerstammiga träd- och buskbuketter, markflora och annat biologiskt kulturarv kan finnas kvar från hävden både i öppna och igenväxande områden. Inte minst gäller det i många lövskogar som vid en första anblick kan verka naturliga. Det är angeläget att uppmärksamma spåren av tidigare hävd i landskapet, och fundera över vilka natur- och kulturmiljövärden som är knutna till den hävdade fasen, snarare än till igenväxningen.

Information och anmälan

Datum: 15 oktober

Tid: 8.30-12.00

Plats: Digitalt

Anmäl dig här senast den 11 oktober

Kontakta oss om du har frågor

Frågor om seminariet kan ställas till Johan Ahnström.

Senast uppdaterad:

Till toppen