Yttranden

Jordbruksverket yttrar sig i en mängd olika remisser och ärenden inom vårt område. En del av dem publicerar vi här.

Du kan kontakta Jordbruksverkets registratorer för information om yttranden.

 • 09 September 2022, 15:00

  Dnr 4.5.17-10809/2022

  Miljömålsberedningens delbetänkande Sveriges globala klimatavtryck.
 • 04 Juli 2022, 14:59

  Dnr 4.2.17-08306/2022

  Yttrande om EU-kommissionens förslag till industriutsläppsportalsförordning och reviderat industriut...
 • 30 Juni 2022, 12:19

  Dnr 3.10.17-08177/2022

  Yttrande om remissen Statistiska centralbyråns hemställan om ändring i förordningen (2001:100) om de...
 • 10 Juni 2022, 14:01

  Dnr 3.1.17-01735/2022

  Yttrande om betänkandet En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)
 • 19 Maj 2022, 16:18

  Dnr 3.5.17-03666/2022

  Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) – fö...
 • 19 Maj 2022, 16:11

  Dnr 4.5.17-09022/2022-1

  Yttrande över retroaktivt sänkt skatt på diesel inom jord-, skogs- och vattenbruk
 • 13 April 2022, 08:52

  Dnr 6.9.17-01262/2022

  Yttrande över en ny rymdlag
 • 01 April 2022, 08:11

  Dnr 4.5.17-05373/2022-1

  Yttrande över remissen Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel
 • 28 Mars 2022, 17:39

  Dnr 3.7.17-22762/2021

  Yttrande över remissen Kontrollstation dammsäkerhet 2021.
 • 22 Mars 2022, 16:27

  Dnr 3.7.17-22627/2021 

  Vägledning för förklarande av kraftigt modifierade ytvattenförekomster och bedömning av annat sätt. 
 • 18 Mars 2022, 15:59

  Dnr 3.7.17-21107/2021

  En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
 • 17 Mars 2022, 14:44

  Dnr 4.1.17-22733/2021

  Promemorian Mottagningsanordningar i hamn för avfall från fartyg.
 • 17 Mars 2022, 14:40

  Dnr 4.2.17-02626/2022

  Genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för ytbehandling med organiska lösningsmedel...
 • 08 Februari 2022, 14:30

  Dnr 4.4.17-18964/2021

  Producentansvar för bilar respektive däck – nya regler för att genomföra EU:s avfallsdirektiv.
 • 08 Februari 2022, 14:24

  Dnr 4.1.17-19007/2021 

  En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter.

Senast granskad: 2022-03-29