Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU‑stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan.

Det här kan din skola få stöd för

Vi betalar ut skolmjölksstöd för barn i förskola och för barn som regelbundet deltar i skolundervisningen. Vi betalar inte ut stöd till barn som går på ferieskola eller annan verksamhet utanför ordinarie undervisningsdagar. Vi betalar inte heller ut stöd för studerande på universitet, högskola eller folkhögskola.

Du kan få skolmjölksstöd för både laktosfri mjölk och vanlig mjölk. Tänk på att mjölken du köper in inte får vara smaksatt.

Du kan inte få skolmjölksstöd för mjölk som används i matlagning. Vi gör därför ett schablonavdrag på 13 procent på inköpta kvantiteter.

Du kan inte heller få skolmjölksstöd för den mjölk som vuxna dricker. Vi gör därför ett schablonavdrag med 3 procent på inköpta kvantiteter.

Villkor för stödet

 • Från och med läsåret 2022/2023 ska du som är huvudman och som ansöker om skolmjölksstöd föra ett register på de ansökta förskole- och skolenheters namn och adresser. Registret ska visa hur mycket mjölk av respektive sort som har levererats till de olika förskole- och skolenheterna.
 • Du behöver skriva upp internt mottagna kvantiteter för varje enhet som har internleverans av dryckesmjölk. Det innebär att alla mottagningsställen som inte får mjölken direkt från leverantör utan från en annan enhet, annan verksamhet inom kommunen eller en cateringfirma ska notera och redovisa de kvantiteter som de tar emot. Redovisningen ska sammanställas för varje enhet och skickas in tillsammans med ansökan om utbetalning. Redan från den 1 augusti 2022 behöver du fylla i dessa uppgifter i blanketten Redovisning av flyttad mjölk eller i en excelfil med motsvarande uppgifter. Om du inte skickar med denna redovisning kommer du inte att kunna beviljas stöd för dessa enheter. Det betyder att fördelningsnycklar inte längre är godkända.
 • I ansökan om utbetalning av skolmjölksstöd ska du använda blanketten Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd.
 • Om du omfattas av lagen om offentlig upphandling behöver du skicka in avtalet och allt underlag som ledde fram till avtalet samt uppgifter som styrker att upphandlingen gått rätt till. Meddela var (sida, paragraf, punkt) det framgår att mjölk ingår i avtalet. Exakt vilka dokument som ska skickas in hittar du i föreskriften som du hittar längst ned på sidan. Du behöver inte skicka in samma upphandling på nytt varje läsår. När en upphandling upphör och en ny upphandling träder i kraft behöver du bifoga den nya i e‑tjänsten med din ansökan om utbetalning.
 • För att få ta del av skolmjölksstödet måste du utbilda barnen om till exempel jordbruk, miljö eller hållbar och bra mat i allmänhet.
 • Du ska kunna visa upp de dokument som Jordbruksverket efterfrågar vid en granskning av din ansökan. Exempelvis kvitton, fakturor och leveransstatistik.
 • Du ska ta emot Jordbruksverkets kontrollant om din ansökan har blivit utvald till en detaljerad kontroll. Inför besöket får du information av kontrollanten om vad kontrollen kommer att omfatta och hur du kan förbereda dig.
 • Du ska sätta upp vår skolmjölksaffisch i A3-format i de lokaler där skolmåltider serveras. Det finns två versioner av affischen, du väljer själv vilken variant du vill ha på skolan.
 • Du ska informera på din webbplats om att din skola tar emot skolmjölksstöd. I anslutning till informationen ska en EU-logotyp finnas som visar att mjölken som serveras delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket. Logotypen kan du lägga på en sida med allmän information om skolan eller förskolan, eller på en webbsida som informerar om skolmat eller matservering.

Krav på kompletterande utbildningsåtgärder

För att få del av skolmjölksstödet måste din skola genomföra kompletterande utbildningsåtgärder som syftar till att lära barnen mer om jordbruk, miljö och om hållbar och bra mat i allmänhet.

Utbildningsåtgärder som ingår i den ordinarie undervisningen kring hållbar utveckling för såväl hälsan som miljön ser vi som godkända insatser.

Därutöver finns andra åtgärder som skolor och förskolor kan genomföra som också kan räknas som godkända insatser:

 • mätning av matsvinn
 • bordsryttare i restaurangerna med information om hållbar mat
 • planscher med kostcirkeln eller liknande information på skolan eller i restaurangen
 • utställningar i skolrestaurangen på temat hållbar mat
 • gårdsbesök
 • hälsovecka, miljövecka, närproduceratvecka eller liknande
 • odlingar, exempelvis på en förskola
 • klimatavtrycksmätningar (CO²) av måltiden
 • matråd
 • måltidspedagogik.
Exempel på webbplatser som ger ytterligare förslag på aktiviteter

Aktiviteter och läromedel

Målsättningar

Bonden i skolan

Lära barnen om lantbruk, djur och odling

Hjärta Mjölk

Öka barnens kunskap om mjölk

MatRätt

Öka barnens kunskaper om matproduktion, hållbara val och jordbrukets mervärden

Du ska kunna redovisa genomförda utbildningsåtgärder

Utbildningsåtgärderna behöver inte redovisas i samband med ansökan om skolmjölksstöd. Däremot ska du vid en eventuell revision kunna redovisa när och på vilket sätt dessa utbildningsåtgärder genomförts. Åtgärderna behöver inte redovisas per skola, utan kan redovisas per stadie från förskola och lågstadium till gymnasium.

Så mycket pengar kan du få

Du kan för läsåret 2021/2022 få cirka 3,24 kronor per kilo mjölk. Du kan som mest få stöd för 0,2 kilo mjölk per barn och skoldag.

Så söker du stödet

Du söker stödet genom att först föranmäla skolorna och sedan söka utbetalning för dem.

Stödet kan sökas av den som är huvudman för utbildningsverksamhet som bedrivs i kommunal regi, landstings- eller regionregi samt i statlig eller privat regi.

Föranmäl de skolor som du vill söka skolmjölksstöd för

I början av varje skolår ska du föranmäla de skolor och förskolor som du vill få skolmjölksstöd för.

Din föranmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket mellan den 1 september och den 1 april det skolår som du tänker söka skolmjölksstöd för. Kommer din föranmälan in efter den 1 april så kan du inte ansöka om utbetalning av skolmjölksstöd för det skolåret.

Du gör din föranmälan i e-tjänsten Skolmjölk. I din föranmälan ska du förutom dina kontaktuppgifter ange:

 • vilka skolor respektive förskolor du vill anmäla att du senare kommer ansöka om utbetalning för
 • skolornas skolenhetskoder eller förskolornas verksamhetskoder.

Detta gäller för nystartade skolor

Har du en ny skola eller förskola som inte påbörjat sin verksamhet före den 15 oktober kan den inte ingå i det skolårets föranmälan eller stödansökan. Men du kan givetvis ta med den nästa gång du ska skicka in en föranmälan.

Om en förskola eller skola startar innan den 15 oktober så registrerar du den hos Skolverket eller SCB och tar med den i din föranmälan för skolåret.

Har du en helt ny förskola eller skola och inte fått koden i tid till din föranmälan, kan du skriva in skolan eller förskolan i din föranmälan och skicka in den i tid. Komplettera med koden så snart du har fått den av SCB eller Skolverket.

Ansök om utbetalning efter avslutat skolår

Du ansöker om utbetalning för avslutat skolår under perioden 1 september–1 november. Eventuella ändringar av annat än uppenbara fel i ansökan ska du lämna in inom två veckor från det att ansökan om utbetalning kommit in. Du gör din ansökan i e-tjänsten Skolmjölk.

Viktigt att få med i ansökan

 • Markera vilka skolor, jämfört med de i din tidigare föranmälan, som du vill söka utbetalning för.
 • Vid behov, justera barnantalet jämfört med det antal barn som du tidigare anmält till Statistiska Centralbyrån eller Skolverket.
 • Ange hur mycket mjölk som har köpts in till skolbarnen.
 • Om du omfattas av kravet på offentlig upphandling: Om en ny upphandling har trätt i kraft under läsåret du söker stöd för ska du bifoga allt underlag för den upphandlingen. Vad du ska bifoga i din ansökan om utbetalning framgår av föreskriften.

Om du söker stödet för första gången behöver du ansöka om godkännande

Om det är första gången du söker skolmjölksstödet ska du börja med att ansöka om att bli godkänd som stödsökare och få behörighet till vår e-tjänst. Tillsammans med blanketten ska du skicka in underlag som styrker behörig firmatecknare.

Blanketten används också av dig som redan är godkänd, men som nu vill anmäla en ny person till e‑tjänsten Skolmjölk.

Det går snabbast om du mejlar den ifyllda blanketten till oss.

Du måste bifoga dokument som styrker dina inköp

Tillsammans med din ansökan om utbetalning ska du bifoga dokument som styrker de kvantiteter mjölk som du har köpt till skolbarnen. Inköpen ska ha gjorts under det föregående skolåret, 1 augusti till och med 31 juli. Styrkande dokument kan till exempel vara kvitton, fakturor eller leveransstatistik.

Köper du mjölken av en grossist eller direkt från ett mejeri och betalar via faktura kanske din leverantör kan sammanställa dina inköp med leveransstatistik. Statistikfilen ska innehålla uppgifter som leveransplats, leveransdatum, produkt, förpackningsstorlek, inköpt kvantitet per tillfälle, pris per kg eller liter, samt fakturanummer kopplat till varje enskild leverans.

Har du kassakvitton eller fakturor som styrker dina inköp av mjölk ska du göra en sammanställning över de inköp som gjorts under skolåret. Sammanställningen ska även summeras. Du kan använda vår mall Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölksstöd.

Om du har köpt mjölk till flera skolkök och det inte framgår av kassakvitton, fakturor eller leveransstatistiken till vilken förskola eller skola som mjölken har gått till ska du göra en redovisning av kvantiteterna som visar det. Du kan använda vår mall Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd.

Utbetalning av stödet

Vi betalar ut stödet inom 90 dagar efter det att vi kontrollerat och godkänt ansökan, samt gjort ett eventuellt kontrollbesök.

Kontroll av utbetalningar av stöd

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Avdrag på stödet

En sent inkommen ansökan leder till avdrag. Kommer er ansökan in efter den 1 november kommer vi att göra ett avdrag på din stödutbetalning. Avdraget blir större ju senare ansökan kommer in.

Avdrag vi gör om ansökan kommit in för sent

Avdrag när ansökan kommit in för sent

Antal dagar ansökan kom in efter den 1 november

Så här stort blir avdraget

1-30 dagar

5 procent

31-60 dagar

10 procent

Från och med dag 61

Ytterligare en procents avdrag för varje kalenderdag efter dag 60

Kontakta oss om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet kan du kontakta oss via mejl.

Författningar

Söker efter 2017:13

Senast granskad: 2023-04-12