Skolmjölksstöd

Skolmjölksstödet kan sökas av alla skolor både kommunala och fristående skolor från förskola till gymnasium. Syftet med detta EU‑stöd är att ge fler elever möjlighet att dricka mjölk i skolan. Det är alltså endast skolans eller förskolans huvudman som kan söka stödet.

Det här kan din skola få stöd för

Vi betalar ut skolmjölksstöd för barn i förskola och elever till och med gymnasiet som regelbundet deltar i skolundervisningen. Vi betalar inte ut stöd till elever som går på ferieskola eller annan verksamhet utanför ordinarie undervisningsdagar. Vi betalar inte heller ut stöd för studerande på universitet, högskola eller folkhögskola.

 • Du kan få skolmjölksstöd för både laktosfri mjölk och vanlig mjölk. Tänk på att mjölken du köper in inte får vara smaksatt. Kaffemjölk är inte godkänd.
 • Du kan inte få skolmjölksstöd för mjölk som används i matlagning. Vi gör därför ett schablonavdrag på 13 procent på inköpta kvantiteter.
 • Du kan inte få skolmjölksstöd för den mjölk som vuxna dricker. Vi gör därför ett schablonavdrag med 3 procent på inköpta kvantiteter.

Så mycket pengar kan du få

Du kan få ca 3,50 kr per kilo inköpt mjölk för läsåret 2022/2023. Stödbeloppet för följande läsår publiceras i november 2024. Som mest kan du få stöd för 0,2 kilo mjölk per barn och skoldag. 84 procent av den kvantitet du söker stöd för är stödberättigad eftersom Jordbruksverket automatiskt gör avdrag för matlagning (13 procent) och andra förbrukare (3 procent). Se rubriken ovan Det här kan din skola få stöd för.

Föranmäl dina förskolor och skolor

De förskolor och skolor som du vill ansöka om skolmjölksstöd för ska du föranmäla varje läsår. Din föranmälan ska ha kommit in till Jordbruksverket mellan den 1 augusti och den 1 april innevarande läsår. Det går inte att skicka in din föranmälan efter 1 april och därmed kan du inte heller ansöka om utbetalning för det läsåret.

I din föranmälan ska du ange:

 • dina kontaktuppgifter
 • vilka förskolor och skolor du vill anmäla att du senare kommer ansöka om utbetalning för
 • förskolornas verksamhetskoder och skolornas skolenhetskoder

Du ska senast den 15 oktober varje år anmäla dina förskolor och skolor till Skolverket respektive Statistiska centralbyrån (SCB) med aktuellt barn och elevantal. Om enheten inte finns anmäld senast detta datum kan du inte ta med enheten i årets ansökan.

Du gör din föranmälan i e-tjänsten Skolmjölk.

När du skickat in din ansökan får du direkt en bekräftelse (Kvittens jnr årtal-löpnummer följt av datum och klockslag) i e-tjänsten som visas längst ned på sidan.

Detta gäller för nystartade skolor

Har du en ny förskola eller skola som inte påbörjat sin verksamhet före den 15 oktober kan den inte ingå i det läsårets föranmälan eller stödansökan. Du kan givetvis ta med den nästa gång du ska skicka in en föranmälan.

Om en förskola eller skola startar innan den 15 oktober så registrerar du den hos Skolverket eller SCB och tar med den i din föranmälan för läsåret.

Har du en helt ny förskola eller skola och inte fått koden i tid skriver du enhetens namn i din föranmälan. Komplettera med koden så snart du har fått den av SCB eller Skolverket. Skicka din komplettering till oss via mejl.

Ansök om utbetalning efter avslutat läsår

Ansök om utbetalning för avslutat läsår under perioden 1 september–1 november via vår e-tjänst. Vi kan inte ta emot din ansökan via mejl. Eventuella ändringar av annat än uppenbara fel i ansökan ska du lämna in inom två veckor från det att ansökan om utbetalning kommit in. Skicka din komplettering till oss via mejl.

När du skickat in din ansökan i e-tjänsten får du direkt en bekräftelse (Kvittens jnr årtal-löpnummer följt av datum och klockslag) som visas längst ned på sidan.

Tillsammans med din ansökan om utbetalning ska du bifoga underlag som styrker de kvantiteter mjölk som du har köpt in. Inköpen ska ha gjorts under det föregående läsåret, 1 augusti till och med 31 juli. Styrkande underlag kan till exempel vara kvitton, fakturor eller leveransstatistik. Information om vilka underlag som är godkända framgår av bilaga 1 till Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever. Längst ned på denna webbplats hittar du föreskriften.

Nedan följer de uppgifter du behöver bifoga med din ansökan om utbetalning i e-tjänsten. Alla punkter behöver inte vara aktuella för just dig.

Leveransstatistik

Köper du mjölken av en grossist eller direkt från ett mejeri och betalar via faktura så brukar många leverantörer kunna tillhandahålla en sammanställning av dina inköp i form av leveransstatistik. Se till att alla uppgifter vi behöver finns med i leveransstatistiken, den ska vara i Excel-format när du bifogar den i din ansökan.

Det här ska leveransstatistiken innehålla

Leveransstatistiken ska innehålla uppgifter om

 • leverantör
 • kundnummer hos leverantören
 • leveransplats
 • leveransdatum
 • produktnamn
 • förpackningsstorlek per produkt
 • antal inköpta förpackningar
 • total inköpt kvantitet för perioden som ansökan avser
 • pris per kg eller liter
 • leverantörens eller producentens artikelnummer om uppgiften finns i leverantörens databas
 • fakturanummer kopplat till varje enskild leverans.

Sammanställning: Redovisning av kvantiteter eller motsvarande

Om du har köpt mjölk till flera skolkök ska du göra en sammanställd redovisning av kvantiteterna. Du kan använda vår mall Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd. Mallen innehåller förklaringar och exempel.

Om du anlitar någon annan som sammanställer din ansökan ska det underlaget innehålla motsvarande uppgifter som vår mall Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd och vi ställer samma krav på de uppgifter leveransstatistiken ska innehålla.

Kvitton, fakturor och sammanställning

Har du kassakvitton eller fakturor som styrker dina inköp av mjölk ska du göra en sammanställning över de inköp som du gjort under läsåret. Sammanställningen ska även summeras. Du kan använda vår mall Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölksstöd. Du behöver endast göra detta om det inte finns någon leveransstatistik på dina inköp. Kom ihåg att bifoga en Pdf-fil med de individuellt numrerade kvittona och fakturorna som du sammanställt i e-tjänsten.

Information och EU-logotyp på din webbplats

Du ska informera på din webbplats om att din skola tar emot skolmjölksstöd. I anslutning till informationen ska en EU-logotyp finnas som visar att mjölken som serveras delvis finansieras av Europeiska garantifonden för jordbruket. Du hittar den nedan. Logotypen kan du lägga på huvudmannens webbplats där man informerar om skolmat eller matservering. I e-tjänsten bifogar du en fil med länken till din webbplats där denna information finns.

Offentlig upphandling, LOU

Du som omfattas av lagen om offentlig upphandling behöver skicka in avtalet och allt underlag som ledde fram till avtalet samt uppgifter som styrker att upphandlingen gått rätt till i vår e-tjänst. Meddela var (sida, paragraf, punkt) det framgår att mjölk ingår i avtalet. Har avtalet förlängts behöver du även bifoga förlängningsavtalet. Du behöver inte skicka in underlag för samma upphandling på nytt om du har skickat in det sedan tidigare.

När en upphandling upphör och en ny upphandling träder i kraft behöver du bifoga underlag för den nya upphandlingen i e‑tjänsten tillsammans med din ansökan om utbetalning. Av bilaga 2 i föreskriften framgår vilka underlag du ska bifoga. Längst ned på denna webbplats hittar du föreskriften.

Du ska sammanställa de upphandlingar som gäller dryckesmjölk och som är aktuella för det läsår som du ansöker om skolmjölksstöd för. Använd vår mall Sammanställning av upphandling.

Internleveranser, vidareleveranser - när mjölk flyttas

Du behöver redovisa förflyttningar av dryckesmjölk separat när mjölken konsumeras på en annan godkänd enhet än dit mjölken levererats av leverantören. Ett vanligt exempel är ett skolkök som internlevererar till en förskola.

Cateringföretag ses som ett mellanled mellan leverantören och den godkända enhet där mjölken konsumeras. Därför ska även förskolor och skolor som anlitar catering för sina mjölkleveranser redovisa detta separat.

Tänk på att du ska notera varje enskilt leveranstillfälle separat över hela läsåret. Det är du som tar emot mjölken på den enhet där den ska konsumeras som ska notera och kontrollera vad varje enskild leverans innehåller. Du ska redovisa faktiska kvantiteter, fördelningsnycklar och schabloner är inte godkända.

Använd fliken Redovisning internflyttad mjölk i vår mall Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd. Kopiera fliken så du har en flik per stödberättigad enhet som tar emot vidareleveranserna.

Om du redovisar på annat sätt ska den registreringen ha motsvarande uppgifter.

Information om hur du fyller i redovisningen finns i mallen.

Förenklad bild över internleveranser

Bilden visar exempel på hur dryckesmjölk kan flyttas från leverantör direkt till ett mottagningskök, eller via ett mottagningskök vidare till barnen som dricker mjölken. Alternativt att mjölken går från leverantören via ett cateringföretag och sedan till de barn som dricker mjölken. I de två senare exemplen ska detta redovisas som internleveranser.

Förenklad bild över internleveranser.

Exempel vidareleveranser av dryckesmjölk

Exempel 1: Mjölk levereras till ett mottagningsställe direkt från leverantör, detta räknas som direktleverans. En del av den mjölken går sedan vidare till en annan godkänd enhet, exempelvis en skola. Detta räknas då som vidarelevererad mjölk och varje enskild förflyttning ska redovisas.

Exempel 2: Mjölk levereras från ett mottagningsställe till en förskola. Detta räknas som vidarelevererad mjölk. Förskolan har bara en verksamhetskod för hela sin verksamhet. När mjölken kommer fram till förskolan fördelas den mellan två avdelningar (Blåbäret och Äpplet). Detta sista led i förflyttningen behöver du inte redovisa.

Exempel 3: En skola får färdiglagad mat och dryckesmjölk från ett tillagningskök. Skolan ska för varje leverans skriva upp dryckesmjölkens mängd och typ. Den mjölk som tillagningsköket har använt för att laga maten får inte skrivas upp eller tas med i ansökan. Om tillagningsköket är en godkänd enhet så får denna enhet ta med all matlagningsmjölk. Samma sak gäller om en skola köper mat och dryckesmjölk från ett cateringföretag.

Catering och entreprenad

Catering

I de fall ett externt företag levererar lagad mat och dryckesmjölk till en godkänd förskola eller skola definieras det som catering. Cateringföretaget kan endera vidareleverera mat och dryckesmjölk till den godkända enheten eller så går eleverna till en lokal där mat och dryckesmjölk serveras.

Du som anlitar catering behöver bifoga följande underlag i e-tjänsten när du ansöker om utbetalning:

 • Kontrakt mellan cateringföretaget och dig som stödsökande som visar att dryckesmjölk ingår.
 • Leveransstatistik/fakturor som visar att cateringföretaget minst köpt in den kvantiteten mjölk till sig som de levererat till dig.
 • Fliken Redovisning internflyttad mjölk som finns i mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd, där ni har skrivit upp hur mycket mjölk ni fått vid varje enskilt tillfälle. Mer information om hur du fyller i fliken finns i mallen.
 • Kontrakt och underlag för upphandling om du omfattas av LOU. Se rubriken Offentlig upphandling, LOU.

Entreprenad

I de fall skolköket drivs av en extern part, t ex vid måltidsentreprenad, så behöver du ange detta. Du ska redogöra för detta genom att

 • välja entreprenad på frågan Varifrån kommer mjölken? i vår mall Redovisning av kvantiteter för skolmjölksstöd, fliken Lista att bifoga ansökan. Eller motsvarande
 • bifoga kontraktet mellan dig och entreprenören där det framgår att mjölk ingår
 • bifoga underlag för upphandling av entreprenaden, se rubriken ovan Offentlig upphandling, LOU.

Rätt underlag att bifoga ansökan om utbetalning - checklistor

Om du skickar in rätt underlag till din ansökan om utbetalning av skolmjölksstöd kan vi snabbare betala ut ditt stöd. Observera att information i detta kapitel är en kortversion av innehållet under rubriken Ansök om utbetalning efter avslutat läsår sammanställt som checklistor.

Läs och bifoga de underlag som framgår under checklistan för den eller de typer av upplägg som stämmer för din verksamhet. I de fall din verksamhet stämmer in på flera rubriker behöver du bifoga samtliga underlag.

Du ska bifoga följande i e-tjänsten när du ansöker om utbetalning

Du ska bifoga:

Vilket eller vilka av följande underlag som du ska bifoga beror på hur du sammanställer dina inköp.

 • Mallen Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölksstöd (om du köper in mot kvitto/faktura).
 • Inskannade, numrerade kvitton/fakturor vars nummer stämmer överens med mallen Sammanställning av kassakvitton och fakturor för skolmjölksstöd.
 • Leveransstatistik. Du behöver skicka med detaljerad statistik som visar varje inköpstillfälle. Om det ingår inköpsställen som inte hör till ansökan måste du filtrera bort dem innan du skickar in filen till oss.

Om du dessutom anlitar catering, entreprenad, skickar inköpt mjölk vidare (internleverans) eller anlitar en extern part för att sammanställa dina underlag ska du läsa vidare nedan. Du behöver även läsa vidare om du omfattas av Lagen om offentlig upphandling, LOU.

Internleverans, vidareleverans – när du flyttar mjölk

Internleverans är när ett kök beställer mjölk från en leverantör och köket sedan skickar vidare del av mjölken till en annan enhet. Observera att detta även gäller dig som anlitar catering.

Om du har internleverans i din ansökan ska du även

 • fylla i flik 3 Redovisning internflyttad mjölk i mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölk. Gör en flik per enhet i mallen för de som har internleverans och namnge varje flik namn efter enheten som tar emot mjölken, exempelvis Fsk Blåbäret. Fyll i en rad per leveranstillfälle och mjölktyp
Bild från mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölk

Om du anlitar catering

Om du anlitar catering ska du även bifoga:

 • Avtal mellan dig och din cateringleverantör där det framgår att mjölk ingår
 • Leveransstatistik som visar att cateringföretaget har köpt in minst så mycket mjölk som de sedan sålt till din verksamhet. Det vill säga leveransstatistik från leverantören till cateringföretaget

Om du har måltidsentreprenad

Om du har måltidsentreprenad i ditt eget kök ska du bifoga kontraktet med entreprenören. Om du omfattas av kravet på offentlig upphandling (LOU) ska du även bifoga upphandlingsunderlag för entreprenadupphandlingen.

Om du omfattas av lagen om offentlig upphandling (LOU)

Om du omfattas av LOU ska du bifoga de underlag som framgår av bilaga 2 Underlag till ansökan om utbetalning – offentlig upphandling. Bilagan hittar du i Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2017:13) om stöd för mjölk till skolelever, som du hittar längst ned på sidan.

Har du i en tidigare skolmjölksansökan redan skickat in alla underlag för upphandling och inköpen nu omfattas av samma upphandling, så behöver du inte skicka in dem igen. Har upphandlingen förlängts så kan vi dock behöva få in förlängningsavtalet.

Om det tillkommit en ny upphandling som omfattar mjölk ska du bifoga de underlag som framgår av bilaga 2.

Om du anlitar en extern part för att sammanställa dina underlag

I de fall du anlitar en extern part för att sammanställa dina underlag så ska du skicka in den redovisningsfilen via e-tjänsten. Stäm av med aktören att du fyllt i uppgifterna rätt i deras program och kontrollera mot vår webbplats så att du tagit med alla uppgifter som krävs. Denna fil ska då motsvara underlagen:

Om inte redovisning av internleveranser ingår ska du bifoga

 • flik 3 Redovisning internflyttad mjölk i mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölk. Gör en flik per enhet i mallen för de som har internleverans och ge varje flik namn efter enheten som tar emot mjölken, exempelvis Fsk Blåbäret. Fyll i en rad per leveranstillfälle och mjölktyp.
Bild från mallen Redovisning av kvantiteter för skolmjölk

Uppdatera dina uppgifter

E-tjänst och kontaktuppgifter

Du behöver ge fullmakt till den eller de personer i din organisation som ska göra föranmälan och ansöka om utbetalning. Om du behöver lägga till någon ytterligare person skickar du in blanketten Ansökan godkännande av stödsökare samt registrering till e‑tjänsten. Den du beviljar fullmakt loggar in med sitt personliga bank-ID. Använd även blanketten om någon kontaktuppgift har ändrats.

Instruktioner finns på blanketten, kom ihåg att bifoga uppgift om firmatecknare.

Blankett för kontonummer

Genom att skicka in nedanstående blankett meddelar du oss till vilket bankgironummer du vill att ett godkänt stöd ska betalas ut. Har du en gång meddelat oss ditt bankgironummer behöver du bara skicka in den på nytt om du byter bankgironummer. Instruktioner finns på blanketten.

Om du vill kontrollera vilket kontonummer som finns knutet till din organisation ser du i sista steget av din ansökan om utbetalning en sammanställning med dina uppgifter. Där framgår bankgiro/bankkontonummer. Om det inte stämmer ska du skicka in blanketten med underlag.

Villkor för stödet

Samtliga villkor framgår av föreskriften och förordningarna som du hittar längt ned på denna sida, under författningar.

Nedan följer en förenklad sammanställning över saker du behöver komma ihåg. Stödet kan sökas av den som är huvudman för utbildningsverksamhet som bedrivs i kommunal regi, landstings- eller regionregi samt i statlig eller privat regi.

Spara dina underlag

Du ska kunna visa upp de underlag som Jordbruksverket efterfrågar vid en granskning av din ansökan. Exempelvis kvitton, fakturor, leveransstatistik, vidareleveranser, uppgifter om catering och upphandling. Under rubriken Ansök om utbetalning efter avslutat läsår finns en beskrivning av vad du ska bifoga din ansökan om utbetalning. Dessa underlag ska du spara i 10 år.

Du ska föra register

Du som är huvudman och som ansöker om skolmjölksstöd ska föra ett register på de ansökta förskole- och skolenheters namn och adresser. Registret ska visa hur mycket mjölk av respektive sort som har levererats till de olika förskole- och skolenheterna.

Informera om att du tar emot skolmjölksstöd

Du ska sätta upp vår skolmjölksaffisch i A3-format i de lokaler där skolmåltider serveras. Det finns två versioner av affischen, du väljer själv vilken variant du vill använda. Du kan beställa affisch via länken nedan.

Du ska även informera på din webbplats om att din skola tar emot skolmjölksstöd. Mer information om detta hittar du under rubriken Ansök om utbetalning efter avslutat läsår – Information och EU-logotyp på din webbplats.

Krav på kompletterande utbildningsåtgärder

För att få del av skolmjölksstödet måste din skola genomföra kompletterande utbildningsåtgärder som syftar till att lära barnen mer om jordbruk, miljö och om hållbar och bra mat i allmänhet. Utbildningsåtgärder som ingår i den ordinarie undervisningen kring hållbar utveckling för såväl hälsan som miljön ser vi som godkända insatser.

Därutöver finns andra åtgärder som förskolor och skolor kan genomföra som också kan räknas som godkända insatser:

 • mätning av matsvinn
 • bordsryttare i restaurangerna med information om hållbar mat
 • planscher med kostcirkeln eller liknande information på skolan eller i matsalen
 • utställningar i matsalen på temat hållbar mat
 • gårdsbesök
 • hälsovecka, miljövecka, närproducerat-vecka eller liknande
 • odlingar, exempelvis på en förskola
 • klimatavtrycksmätningar (CO²) av måltiden
 • matråd
 • måltidspedagogik

Exempel på webbplatser som ger ytterligare förslag på aktiviteter

Exempel på webbplatser som ger ytterligare förslag på aktiviteter

Aktiviteter och läromedel

Målsättningar

Bonden i skolan

Lära barnen om lantbruk, djur och odling

Hjärta Mjölk

Öka barnens kunskap om mjölk

MatRätt samt Urban och Ruralia

Öka barnens kunskaper om matproduktion, hållbara val och jordbrukets mervärden

Du ska kunna redovisa genomförda utbildningsåtgärder

Utbildningsåtgärderna behöver inte redovisas i samband med ansökan om skolmjölksstöd. Däremot ska du vid en eventuell revision eller kontrollbesök kunna redovisa när och på vilket sätt dessa utbildningsåtgärder genomförts. Åtgärderna behöver inte redovisas per skola, utan kan redovisas per stadie från förskola och lågstadium till gymnasium.

När kontrollanten kommer på besök

Du ska ta emot Jordbruksverkets kontrollant om din ansökan har blivit utvald till en detaljerad kontroll. Inför besöket får du information av kontrollanten om vad kontrollen kommer att omfatta och hur du kan förbereda dig.

Avdrag på stödet

En sent inkommen ansökan leder till avdrag. Kommer din ansökan in efter den 1 november kommer vi att göra ett avdrag på din stödutbetalning. Avdraget blir större ju senare ansökan kommer in. Vi gör även avdrag om du inte följt reglerna för offentlig upphandling eller de regler som gäller för skolmjölksstödet.

Så här stort blir avdraget om ansökan kommit in för sent

Avdrag på ditt stöd när ansökan kommit in för sent

Antal dagar ansökan kom in efter den 1 november

Så här stort blir avdraget

1-30 dagar

5 procent

31-60 dagar

10 procent

Från och med dag 61

Ytterligare en procents avdrag för varje kalenderdag efter dag 60

Avdrag om du inte följer LOU

Om du inte följer reglerna för offentlig upphandling gör vi avdrag på din ansökan. Avdragets storlek påverkas till exempel av om

 • du inte kan redovisa att upphandlingen gått rätt till
 • det saknas underlag från upphandlingen eller
 • det saknas upphandling för någon del av läsåret du söker stöd för.

Utbetalning av stödet

Vi betalar ut stödet inom tre månader efter det att din ansökan kommit in till oss. Vi räknar bort kompletteringstiden från dessa tre månader.

Kontakta oss om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet kan du kontakta oss via mejl. Ange ditt journalnummer om din fråga gäller ett pågående ärende, då kan vi snabbare hjälpa dig.

Författningar

Söker efter 2017:13

Senast granskad: 2024-07-04

Till toppen