Krav för att bilda producent­organisationer inom fiske och vattenbruk

För att se till att medlemsländerna når målen för EU:s gemensamma fiskeripolitik ser EU gärna att yrkesfiskare och vattenbrukare samarbetar och utbyter kunskap. Det kan ni göra genom att bilda en producentorganisation.

Producentorganisationer och branschorganisationer har en viktig roll att fylla

Producentorganisationer (PO) och branschorganisationer (BO) har en viktig roll när det gäller att uppnå målen för den gemensamma fiskeripolitiken och den gemensamma marknadsordningen. Genom olika åtgärder kan producentorganisationer delta i förvaltningen av fisket, säkerställa att medlemmarna bedriver sina aktiviteter på ett hållbart sätt, förbättra försäljningen och medlemmarnas lönsamhet.

Att bilda en producentorganisation

Enligt marknadsordningen får producentorganisationer bildas på initiativ av producenter av fiskeri- eller vattenbruksprodukter i en eller flera medlemsstater.

En producent är ett företag som bedriver yrkesmässigt fiske eller ett företag som bedriver yrkesmässigt vattenbruk för att producera fiskeri- eller vattenbruksprodukter för att sälja på marknaden.

Stöd för att bilda producentorganisationer

Stöd för att bilda en producentorganisation eller en sammanslutning av producentorganisationer ges genom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet som hanteras av Jordbruksverket. När ni planerar att starta en producentorganisation eller en sammanslutning kan ni söka stöd för bland annat möteskostnader, personal, konsulter och investeringar som behövs för att bilda organisationen.

Krav för att bli en erkänd producentorganisation

Producentorganisationer kan ansöka om att bli en erkänd producentorganisation. För att bli erkänd måste producentorganisationen uppfylla ett antal krav:

 • vara en registrerad ekonomisk förening hos Bolagsverket
 • ha ett demokratiskt funktionssätt (som gör det möjligt för medlemmarna att granska organisationen och dess beslut)
 • varje medlem i organisationen ha en röst vid organisationens stämmor
 • ha medlemmar som tillsammans har en omsättning som uppgår till minst en miljon kronor
 • medlemmarnas bruttoförsäljning av fiskeri- och vattenbruksprodukter ska sammanlagt uppgå till minst en miljon kronor per år
 • ha kapacitet att verka för att målen för producentorganisationer nås
 • inte missbruka en dominerande ställning på marknaden
 • tillhandahålla relevanta uppgifter om sitt medlemskap.

Mål för producentorganisationens verksamhet

Producentorganisationerna ska bidra till att uppfylla målsättningar i den gemensamma marknadsordningen. Det finns obligatoriska mål och frivilliga mål.

I ansökan om erkännande ska producentorganisationerna redogöra för vilka mål de tänker verka för samt hur de tänker göra det.

Obligatoriska mål och frivilliga mål

De obligatoriska målen skiljer sig åt beroende på om producentorganisationen verkar inom fiskeri eller vattenbruk, medan de frivilliga målen är desamma.

Obligatoriska mål för producentorganisationer inom fiskeri är att:

 • främja ett livskraftigt och hållbart fiske i överensstämmelse med grundförordningen samt miljörätten och med respekt för socialpolitiken
 • om medlemsstaten så föreskriver, delta i förvaltningen av havets biologiska resurser
 • undvika och minimera oönskad fångst av kommersiella bestånd
 • vid behov använda oönskade fångster på bästa sätt utan att skapa en marknad för fångster vars storlek underskrider minsta referensstorlek för bevarande
 • bidra till spårbarhet och förbättra tillgången till tydlig och fullständig konsumentinformation
 • bidra till att stoppa olagligt, oreglerat och orapporterat fiske.

Obligatoriska mål för producentorganisationer inom vattenbruk är att:

 • främja ett hållbart vattenbruk i överensstämmelse med grundförordningen samt miljörätten och med respekt för socialpolitiken
 • säkerställa att medlemmarnas aktiviteter stämmer med den nationella strategiska planen
 • sträva efter att fiskbaserat foder kommer från hållbara bestånd.

Frivilliga mål för producentorganisationer både inom fiskeri och vattenbruk är att:

 • förbättra villkoren för utsläppande på marknaden av medlemmarnas produkter
 • förbättra ekonomisk avkastning
 • stabilisera marknaderna
 • bidra till livsmedelsförsörjning och hög livsmedelskvalitet och livsmedelssäkerhet, bidra till sysselsättningen i kust- och landsbygdsområden
 • minska miljöpåverkan bland annat genom att förbättra selektiviteten.

Producentorganisationerna ska bidra till minst två av de fem frivilliga målen och de får verka för att uppnå andra kompletterande mål.

Insatser för att nå målen

För att underlätta för producentorganisationer att nå de obligatoriska och frivilliga målen listas i regelverket exempel på olika insatser som producentorganisationerna kan genomföra.

Gemensamma insatstyper för att nå målen:

 • anpassa produktion till marknadens efterfrågan
 • kanalisera utbudet och saluföringen av medlemmarnas produkter
 • främja sina medlemmars produkter genom exempelvis certifiering (ursprungsmärkning, kvalitetssigill, geografiska beteckningar och hållbarhetsmeriter, traditionella specialiteter)
 • kontrollera och vidta åtgärder så medlemmarna följer PO:s regler
 • utbildning och program för att få yngre till sektorn, föryngring av sektorn
 • minskad miljöpåverkan, inklusive åtgärder för att förbättra selektiviteten.
 • främja användningen av informationsteknologi i syfte att förbättra saluföring och priser
 • förbättra konsumenternas information om fiskeri- och vattenbruksprodukter.

Särskilda insatstyper inom fiskeri:

 • gemensam planering och förvaltning av medlemmarnas fiske i enlighet med medlemsstatens organisation av förvaltningen av havets biologiska resurser inklusive åtgärder för att utveckla och genomföra åtgärder för att förbättra selektiviteten
 • undvika och minimera oönskad fångst genom att delta i utvecklingen och tillämpningen av tekniska åtgärder och använda oönskade fångster av kommersiella bestånd på bästa sätt utan att skapa en marknad för fångster vars storlek underskrider minsta referensstorlek för bevarande
 • hantera tillfällig, privat lagring.

Särskilda insatstyper inom vattenbruk:

 • främja hållbart vattenbruk (särskilt med avseende på miljöskydd, djurskydd och smittskydd)
 • samla information om saluförda produkter (inklusive ekonomisk info om första försäljningsledet), produktionsprognoser och miljöinformation
 • planera förvaltningen av medlemmarnas vattenbruksverksamhet
 • stödja branschprogram för ett hållbart vattenbruk.

Så ansöker du om erkännande

Du ansöker om erkännande av producentorganisation hos Jordbruksverket.

När du ansöker ska du skicka in det här:

 • Ansökan undertecknad av behörig person
 • Registreringsbevis för den ekonomiska föreningen.
 • Protokoll från konstituerande stämma.
 • En lista på samtliga medlemmar med person- och organisationsnummer kopplat till distriktsbeteckningen för fartygen om det är en fiskeriproducentorganisation.
 • En lista på alla odlande medlemmar med anläggningens namn, produktionens inriktning och kommun där odlingen bedrivs om det är en vattenbruksproducentorganisation.
 • En produktionsplan med beräknad produktion per huvudsaklig art per säsong samt medlemmarnas sammanlagda planerade omsättning under kommande fiskeår och producentorganisationens planerade omsättning.
 • En saluföringsstrategi med beskrivning av hur produktionen säljs samt beskrivning av eventuella svårigheter med saluföringen av speciella arter.
 • För fiskeriproducentorganisationer ska saluföringsstrategin även innehålla en beskrivning av hur skyldigheten att landa alla fångster kommer att hanteras.
 • En redogörelse för de åtgärder som producentorganisationen har för avsikt att genomföra för att arbeta mot målen samt hur dessa åtgärder avses finansieras.
 • En redovisning av föreningens planerade verksamhet och budget avseende omsättning, personal, inköp av tjänster.
 • Regler för verksamheten antagna av stämman, i de fall sådana regler finns.
 • Eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att producentorganisationen uppfyller de kriterier som ställs för att bli erkänd.

I samband med ansökan ska producentorganisationer upprätta en produktions- och saluföringsplan som vi på Jordbruksverket ska godkänna. I produktions- och saluföringsplanen ska organisationen redovisa en produktionsplan, en saluföringsstrategi, vilka mål som organisationen vill bidra till och vilka typer av insatser som organisationen planerar att genomföra för att nå målen.

Upprätta planer och årsrapporter

Inför varje nytt verksamhetsår ska organisationen sedan ta fram nya produktions- och saluföringsplaner. Verksamhetsåret är från 1 januari till den 31 december.

Producentorganisationer kan söka stöd i havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet för att upprätta produktions- och saluföringsplaner.

Producentorganisationerna ska även varje år i februari redovisa en årsrapport om sin verksamhet under året.

Vi kontrollerar att ni uppfyller kriterierna för erkännandet

Enligt EU:s regler ska vi på Jordbruksverket regelbundet kontrollera att erkända producentorganisationer uppfyller villkoren för erkännandet. Om kontrollerna visar på bristande uppfyllande kan det leda till att erkännandet återkallas.

Erkända organisationer

I Sverige finns det sju erkända producentorganisationer, men ingen erkänd branschorganisation. Fem av producentorganisationerna är verksamma inom yrkesfisket och två inom vattenbruket. De sju producentorganisationerna är:

 • Sveriges Fiskares Producentorganisation
 • Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation
 • Producentorganisationen Kustfiskarna Bottenhavet, ekonomisk förening
 • Swedish Pelagic Federation Producers Organisation, ekonomisk förening
 • Svensk Skaldjursodling PO, ekonomisk förening
 • De recirkulerande vattenbrukarna Sverige, ekonomisk förening
 • Norrbottens Kustfiskares producentorganisation, ekonomisk förening.

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på Leader- och marknadsstödsenheten. Du når oss via mejl eller genom att ringa till kundtjänst.

Författningar

Söker efter 2014:44

Senast granskad: 2024-02-28

Till toppen