Stöd för produktions- och saluföringsplaner för fiske och vattenbruk

Producentorganisationer kan få stöd för att skriva planer för sin produktion och för hur de ska saluföra sina produkter. Du söker både stöd och utbetalning i vår e-tjänst.

Vem kan få stöd?

Erkända producentorganisationer och sammanslutningar av erkända producentorganisationer kan få stödet.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att ta fram en produktions- och saluföringsplan.

Så mycket stöd kan du få

Du får 60 000 kronor i stöd för din produktions- och saluföringsplan. Stödet betalas ut som en klumpsumma.

Villkor för stödet

De villkor som gäller för stödet står i ditt beslut om stöd. Men det finns några villkor som kan vara bra att känna till redan innan du söker stödet.

Du som söker ska lämna in en produktions- och saluföringsplan till Jordbruksverket och få den godkänd. Om du har frågor om vad produktions- och saluföringsplanen ska innehålla kan du kontakta Jordbruksverket.

Du ska ha de tillstånd, godkännanden och avtal som krävs. På webbplatsen Verksamt.se kan du hitta information om tillstånd med mera som kan behövas för ditt projekt eller din investering.

Du kan också behöva kontakta till exempel myndigheter, kommuner och länsstyrelser för att få mer information om vilka tillstånd med mera som kan behövas.

Du behöver godkänna att vi får publicera vissa uppgifter om projektet på Jordbruksverkets webbplats.

Krav på dig som söker stöd

För att få stöd gäller det här:

 • Du får inte vara dömd för bedrägeri inom ramen för EU-fonderna.
 • Du får inte ha återbetalningskrav för stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden eller Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden.
 • Du får inte ha blivit dömd för miljöbrott (gäller enbart ansökningar inom vattenbruk)
 • Om du som är fiskelicensinnehavare eller är befälhavare ombord på ett fiskefartyg har fått ett beslut om allvarlig överträdelse kan du i vissa fall nekas stöd.
 • Ditt fartyg får inte finnas med i förteckningen över fartyg som fiskat illegalt (IUU‑fiske) under de senaste 24 månaderna.

Om du bryter mot bestämmelserna inom 5 år från slututbetalningen kommer Jordbruksverket att kräva tillbaka stödet.

Informera om investeringen eller projektet och använd rätt EU‑logotyp

När du får stöd från EU måste du informera om din investering eller ditt projekt och du måste tala om att pengarna delvis kommer från EU.

Om du har en webbplats eller finns på sociala medier ska du informera där. Du ska berätta om

 • syftet med insatsen
 • vilket resultat den har lett till
 • att investeringen eller projektet delvis har finansierats av EU.

Även i andra dokument och informationsmaterial ska du informera om stödet. Informationen ska finnas kvar på webbplatsen och i dina sociala medier åtminstone tills du har fått slututbetalningen.

På webbplatsen, dina sociala medier och i allt övrigt informationsmaterial som rör investeringen eller projektet ska du även ha med en EU-logotyp. EU-logotypen består av EU-flaggan tillsammans med en text. EU-logotypen ska alltid vara synlig och ha en framträdande plats. Du ska också informera om att det är Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden som delvis har finansierat ditt stöd.

Du ska även sätta upp en skylt som visar var pengarna kommer ifrån. Hur länge skylten ska sitta uppe framgår av ditt beslut om stöd. Myndigheten som beslutar om ditt stöd kommer beställa en skylt som skickas hem till dig.

Om du inte följer villkoren för information och logotyper blir det avdrag på stödet. I ditt beslut om stöd kan du läsa om vad som gäller för dig.

Så söker du stödet

Du söker stödet i två steg:

 • Ansök om stödet.
 • Ansök om utbetalning av stödet.

När du har fått beslutet om att du får stödet kan du söka utbetalning.

Du söker både stödet och utbetalning i vår e-tjänst.

När du söker stödet ska du bland annat svara på frågor om

 • vilka mål och resultat som investeringen eller projektet ska uppnå
 • vilka investeringar du ska göra och vilka andra utgifter du kommer att ha.

Fullmakt behövs i vissa fall

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

När du har skickat in din ansökan om stöd

I ditt beslut om stöd står det som du behöver veta. Men här är några saker som är bra att tänka på direkt efter att du skickat in din ansökan om stöd.

 • Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att andra ansökningar har prioriterats eller att pengarna har tagit slut.
 • Om du påbörjar din investering eller ditt projekt innan du har fått ditt beslut om stöd är det viktigt att du ändå följer de villkor som gäller för stödet. Annars kan det hända att ditt stöd minskar eller att du inte får något stöd alls.

Ta reda på om du är upphandlingsskyldig

Du ska ta reda på om du är upphandlingsskyldig.

Statliga myndigheter, kommuner, regioner och länsstyrelser är alltid upphandlingsskyldiga men även andra juridiska personer som aktiebolag, stiftelser och ideella föreningar kan vara det.

Om du är upphandlingsskyldig ska du upphandla inköpen för investeringen eller projektet. Du ska spara alla underlag som är kopplade till de upphandlingar som är relevanta.

Om den myndighet som handlägger din ansökan begär det kan du behöva skicka in underlag för att visa om din organisation är upphandlingsskyldig eller inte.

Exempel på upphandlingsunderlag

Beroende på vilket upphandlingsförfarande som du har använt ska du skicka in dessa handlingar tillsammans med din ansökan om utbetalning:

 • annonseringsunderlag
 • upphandlingsdokument
 • öppningsprotokoll
 • förteckning över inkomna anbud och vinnande anbud
 • dokumentation från anbudsutvärdering
 • tilldelningsbeslut och meddelande om tilldelningsbeslut
 • avtal, eventuellt ramavtal och eventuella förlängningsavtal
 • underlag till eventuellt avrop från ramavtal
 • eventuell efterannonsering
 • eventuell ytterligare dokumentation som behövs för att säkerställa att upphandlingen är korrekt genomförd.

Så bedömer vi ansökningarna

Alla ansökningar poängsätts enligt specifika urvalskriterier. En ansökan kan få mellan 0 och 500 poäng och måste få minst 200 poäng för att få stöd. De urvalskriterier vi använder för poängsättningen kan skilja sig åt mellan stöden. Urvalskriterierna finns i den nationella handlingsplanen för havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet. Ansökningarna handläggs och beslutas i den ordning de kommer in.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

För att få ditt stöd utbetalt ska du ta fram och skicka in din produktions- och saluföringsplan. Du kan inte ansöka om ändring av ditt beslut när det gäller omfattning, mål, belopp eller underlag. Om du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum kan du dock ansöka om förlängd projekttid.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift. Det kan till exempel vara att du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

För att få ditt stöd utbetalt behöver du ansöka om utbetalning. Du söker utbetalning i vår e‑tjänst.

Du kan endast söka slututbetalning

Du ska söka slututbetalning senast det slutdatum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med ditt projekt. Om du söker slututbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker slututbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Redovisa klumpsumman i e-tjänsten

I e-tjänsten redovisar du beloppet för den klumpsumma som du har blivit beviljad i ditt beslut om stöd.

Om du är upphandlingsskyldig ska du redovisa uppgifter om upphandlingen i e‑tjänsten.

Krav på underlag för utbetalning

För att du ska få dina pengar ska du bifoga produktions- och saluföringsplanen som du har tagit fram samt eventuellt andra handlingar som framgår av ditt beslut om stöd.

Kontroller och avdrag

Alla ansökningar om stöd och utbetalning kontrolleras. Syftet är att säkerställa att enbart de som följer reglerna får stöd.

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Alla ansökningar kontrolleras vid handläggningen av din ansökan och en del kontrolleras även på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen. Om du fått information om en kommande kontroll kan vi inte bevilja några ansökningar om ändring av stöd eller utbetalning förrän kontrollen är genomförd. Om handläggaren noterat ett fel i ditt beslut om stöd, eller i din ansökan om utbetalning, kan inte de delar som berörs av felet ändras.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare.

Om vi misstänker brott, alltså att någon medvetet fuskat för att få del av stöd och ersättningar, ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten. Om felet i den EU-finansierade delen av stödet är större än 10 000 euro måste vi också anmäla det till den europeiska byrån för bedrägeri­bekämpning, OLAF.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag. Här är några exempel:

 • Du har inte följt de villkor som finns i ditt beslut om stöd eller följt de lagar, förordningar eller föreskrifter som gäller.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.

Kontakta Jordbruksverket om du har frågor

Det är Jordbruksverket som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till Jordbruksverket.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till Jordbruksverket på blankett eller annat papper.

Jordbruksverket
Leader- och fiskerienheten
551 82 Jönköping

Författningar

Söker efter 2022:24

Senast granskad: 2024-05-07

Till toppen