Projekt för bättre smittskydd och djurhälsa

Organisationer som driver projekt för att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar för att genomföra ett sådant projekt. Här kan du läsa om vilka områden vi prioriterar och hur du söker pengarna. Du kan även läsa om projekt som genomförts tidigare år.

Så här söker du

Organisationer som driver projekt med syfte att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar, så kallade anslagsmedel, från Jordbruksverket.

Du ansöker på blankett D32. Om ansökan gäller ett projekt som är uppdelat i flera delprojekt ska du använda blankett D32b.

Du ska skicka in blanketten till Jordbruksverket både i pappersform via brev och digitalt via e-post. Sista ansökningsdag är den 2 oktober 2023.

Jordbruksverket, Djuravdelningen, Att: Gunilla Ström Hallenberg, 551 82 Jönköping

I samband med regleringsbrevet i januari vet vi hur mycket pengar det finns att fördela, så då kommer du att få ett beslut om du får pengar eller inte för ditt projekt.

När du skriver under din ansökan godkänner du att Jordbruksverket får publicera information om ditt projekt på vår webbplats.

Redovisa resultat och ändringar

Projekt som får pengar ska varje kvartal redovisa hur det går för projektet, kostnader och eventuella ändringar. Det gör du på en blankett.

Slutredovisning

När projektet är slut ska du göra en slutredovisning. Det är olika blanketter beroende på om det är ett projekt med flera delprojekt eller inte.

Kontroller

Vi kan komma att kontrollera den finansiella redovisningen av projekten. Det sker antingen genom att vi begär in underlag från respektive organisations bokföring eller genom kontroll på plats hos organisationen.

Prioritering av ansökningar

Eftersom pengarna inte räcker till alla ansökningar måste vi prioritera. Vi prioriterar projekt med aktiviteter som är kopplade till den nationella övervakningsplanen. Övervakningsplanen beskriver Sveriges sjukdomsövervakning på djur.

Vi prioriterar även projekt som kan bidra till en ökad konkurrenskraft och fler lönsamma företag inom jordbruksnäringen.

Fleråriga projekt som har beviljats medel under föregående period kommer vi att prioritera i den mån det går. En förutsättning för att projektet ska fortsätta att få pengar är att det har uppfyllt de mål och syfte som beskrevs i den ursprungliga ansökan.

Det finns ytterligare parametrar som påverkar prioriteringarna inom respektive anslagspost.

Prioriteringar för projekt under år 2024 kommer att publiceras senast 30 juni 2023.

Populärvetenskapliga sammanfattningar av genomförda projekt

Alla projekt som fått anslagsmedel ska presentera sitt projekt genom en populärvetenskaplig sammanfattning. Här hittar du de projekt som genomförts de senaste åren. För att ta del av sammanfattningarna kan du mejla till oss.

Projekt 2021

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska Fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – FÅR och GET – Gård & Djurhälsan
 • Hjorthälsan – nationell hälsorådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult Jonas Malmsten
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2021 – Växa Sverige
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund
 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Övervakning av rävens dvärgbandmask – SVA
 • Molekylärepidemiologisk typning och sekvensbaserad serotypning av Salmonella – SVA
 • Övervakning av trikinförekomst hos rävar – SVA
 • PCR-undersökning för Paramyxovirus-1 (PMV-1) hos vilda fåglar med misstänkt duvpest som inkommer i fallviltsövervakningen – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O26 – SVA
 • Frivilliga BVD-programmet inklusive förstudie om modernisering av övervakningsprocesser – Växa Sverige
 • Mycoplasma bovis – provtagning och förstudie smittplattform – Växa Sverige
 • Smittsäkrad besättning Nöt – Växa Sverige
 • Maedi Visna/CAE-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Ehec/vtec – resurs, ökad kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Förstudie till övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får – Gård & Djurhälsan
 • Slakteribaserat övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får – Gård & Djurhälsan
 • Campylobacterprogram 2021 – Svensk Fågel
 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Frivillig karantän- och smittskyddsprogram vid handel med fjäderfä – Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
 • Fiskhälsa – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingar – Svensk Fiskhälsa
 • CWD – information, provtagning och smittspridning inom renskötseln – Svenska Samernas Riksförbund
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2021 – Svenska Ägg
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2021 - Svensk Fågel
 • Zinkoxidanvändning i svensk grisproduktion – läget idag och konsekvenser av ändrad lagstiftning – SVA
 • Farmstat – Gård & Djurhälsan
 • Mycoplasma bovis, rådgivning och förstudie smittplattform – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Salmonellarådgivning till mjölkföretagare – Växa Sverige
 • FRISKKO smittskydd – Växa Sverige

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa Sverige
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Regionala tankmjölkscreeningar avseende antikroppar mot salmonellainfektion på Gotland och Öland - SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos, övervakning av nötkreatur, får/getter, exotiska idisslare och kameldjur – Gård & Djurhälsan
 • Baslinjebi-2021. Sjukdomar hos Honungsbi – uppföljande baslinjestudie – SLU
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2021 – Svensk Fågel
 • Salmonella – övervakning av kalv – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD samt övervakning av salmonella hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Utbildning för vaccination av tamduvor mot aviärt paramyxovirus typ 1 (PMV-1) – SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet – SVA
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2021 – Svensk Lantbrukstjänst

Projekt 2020

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT– Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – Får och GET – Gård & Djurhälsan
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2020 – Växa
 • Hjorthälsan – nationell hälsovårdsrådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult J Malmsten
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

 • Modell för kategorisering av flytgödsel utifrån koncentration av salmonella och VTEC i gödselpartiet (år 2 av 2) – SVA
 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur 2019 – SVA
 • Kartläggning av isolat av Salmonella Reading med helgenomsekvensering – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartner – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O26 – SVA

Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Campylobacterprogram 2020 – Svensk Fågel
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2020 – Svensk Fågel
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2020 – Svenska Ägg
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Maedi Visna-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & DjurhälsanEhec/vtec – resurs, ökad kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Kraftsamling mot Mycoplasma bovis i den svenska nötköttsproduktionen – Gård & Djurhälsan
 • Nytt kontrollprogram för paratuberkulos – Gård & Djurhälsan
 • Afrikansk svinpest – beredda om det verkligen händer – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga BVD-programmet 2020 – Växa
 • FRISKKO smittskydd 2020 – Växa
 • Kraftsamling mot Mycoplasma bovis i den svenska mjölkproduktionen – Växa
 • Pilotprojekt frivillig salmonellarådgivning – Växa
 • Smittsäkrad besättning nöt 2020 – Växa
 • Reviderad ansökan Zinkoxidanvändning i svensk grisproduktion – läget idag och konsekvenser av ändrad lagstiftning (år 2 av 3) – SVA
 • Friska fiskar – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingsbranschen – Matfiskodlarna
 • CWD – information, provtagning och smittspridning inom renskötseln – SSR
 • Förbättrad diagnostik och kontroll av spolmasksmitta hos svenska värphöns – SLU

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Nytt verktyg för övervakning av antibiotikaresistens – SVA
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Utbildning för vaccination av tamduvor mot paramyxovirus typ 1 (PMV-1) – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Tankmjölkscreening avseende antikroppar mot salmonella-infektion på Gotland och Öland – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella – övervakning av gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos övervakning nötkreatur, får/getter och exotiska idisslare – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2020 – Svensk fågel
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2020 – Svensk lantbrukstjänst
 • Informationsfilm om Afrikansk Svinpest – Svenska Jägareförbundet

Projekt 2019

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Organiserad hälsokontroll hos gris - Lundens djurhälsovård
 • Djurhälsovård hos gris - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos nöt - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos får och get - Gård & Djurhälsan
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2019 - Växa
 • Nationellt hälsovårdsprogram för hägnad hjort i Sverige - Viltkonsult Jonas Malmsten
 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd - Svenska fåravelsförbundet

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 1

 • Övervakning av trikinförekomst hos vilda djur - SVA
 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter - SVA
 • Tankmjölksscreening avseende antikroppar mot salmonellainfektion - SVA
 • Modell för kategorisering av flytgödsel utifrån koncentration av salmonella och VTEC i gödselpartiet - SVA
 • Rådgivningsmaterial för humankopplade EHEC-besättningar - Gård & Djurhälsan
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartner - SVA
 • Beslutsstöd för strategisk provtagning av nötkreatursbesättningar för att påvisa förekomst av VTEC O157 - SVA

Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll - Svensk Fågel
 • EHEC/VTEC, resurs, samverkan och ökad kunskap - Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkuloskontroll hos nötkreatur - Gård & Djurhälsan
 • Maedi-Visna kontroll hos får och get - Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen hos får - Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris - Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka - Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter - Svarmpar - Gård & Djurhälsan
 • Hantering av salmonella på gårdar med nötköttsproduktion - Gård & Djurhälsan
 • Mycoplasma bovis, förbättrad rådgivning och ökad kunskap - Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur (SvarmPat) - Gård & Djurhälsan
 • MRSA, informationsspridning om biosäkerhet - Gård & Djurhälsan
 • Förstudie nytt kontrollprogram för PRRS - Gård & Djurhälsan
 • Förstudie nytt kontrollprogram för paratuberkulos - Gård & Djurhälsan
 • Uppföljning av antibiotikaanvändning på svenska grisgårdar - Gård & Djurhälsan
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2019 - Svensk Fågel
 • Campylobacterprogram 2019 - Svensk Fågel Frivilliga BVD-programmet 2019 - VäxaFRISKKO smittskydd 2019 - Växa
 • Växa Sveriges salmonellaprojekt - Växa
 • Biosäkerhetsprogram för nötkreatur, smittsäkrad besättning 2019 - Växa
 • Projektledning utarbetande av nationell antibiotikapolicy för hund- och kattsjukvård - SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar ESBL - SVA
 • Hönshälsoprogrammet inklusive utbildningsdag för officiella veterinärer - SVA
 • Zinkoxidanvändning i svensk grisproduktion - läget idag och konsekvenser av ändrad lagstiftning (år 1 av 3) - SVA
 • Friska fiskar, frivilligt kontrollprogram för fiskodlingsbranschen - Matfiskodlarna
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2019 - Svenska Ägg
 • CWD, information, provtagning och smittspridning inom renskötseln - Svenska Samernas Riksförbund

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Scrapie frihet som status för Sverige 2019 - Svensk lantbrukstjänst
 • Nationell obduktionsverksamhet - Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD - Gård & Djurhälsan
 • Salmonella, övervakning hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier - Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos övervakning nötkreatur, får/getter och exotiska idisslare - Gård & Djurhälsan
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2019 - Svensk Fågel
 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige 2019 - Växa
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet - SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av MRSA och MRSP isolerade från svenska djur 2019 - SVA
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän - SVA
 • Underhåll och utveckling av serumbanken - SVA

Projekt 2018

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2018 - Växa
 • Djurhälsovård hos gris - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos nöt - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos får och get - Gård & Djurhälsan
 • Organiserad hälsokontroll hos gris - Lundens djurhälsovård
 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd - Svenska fåravelsförbundet
 • Strategi och åtgärdsplan för CWD inom renskötseln - Svenska samernas riksförbund

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

Zoonosdelen
 • Fortsatt nationell övervakning genom typning av campylobacter - SVA
 • Provtagning för salmonella hos nöt med perineumsvabbar, fortsatt utvärdering - SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar ESBL - SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av MRSA och MRSP isolerade från svenska djur - SVA
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän - SVA
VTEC-delen
 • Molekylärbiologisk klassificering av VTEC-stammar isolerade i slakteriprevalensstudien - SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O121 fortsättning - SVA

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 2

 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2018 - Svenska ägg
 • Frivilliga BVD-programmet 2018 - Växa
 • Friskko smittskydd 2018 - Växa
 • Biosäkerhetsprogram för nötkreatur – Smittsäkrad besättning 2018 - Växa
 • Förlängt pilotprojekt ett frivilligt rådgivningskoncept salmonella - Växa
 • Rådgivningsunderlag för sanering av mark vid epizootiutbrott - SVA
 • Paratuberkuloskontroll hos nötkreatur - Gård & Djurhälsan
 • Maedi-Visna kontroll hos får och get - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos hjort - Gård & Djurhälsan
 • Utredning om fortsatt kamelhälsovård - Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen hos får - Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård hos ren - Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur, SvarmPat - Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris - Gård & Djurhälsan
 • Infektion med VTEC - beredskap, kunskap och information - Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka - Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter, Svarmpar - Gård & Djurhälsan
 • Bekämpning av salmonella i besättningar med nötköttsproduktion - Gård & Djurhälsan
 • Utveckling av WinPig för uppföljning av antibiotikaanvändning del 2 - Gård & Djurhälsan
 • Campylobacterprogram 2018 - Svensk Fågel
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2018 - Svensk Fågel
 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll - Svensk Fågel
 • Fiskhälsa - en del av code of practice för fiskodling - Matfiskodlarna

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Scrapie frihet som status för Sverige 2018 - Svensk lantbrukstjänst
 • Övervakning av Bovint Leukosvirus (BLV) och av Bovin Infektiös Rhinotracheit (IBR) 2018 - Växa
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning och samordning - SVA
 • Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden 2016 - SVA
 • Aktiv serologisk övervakning hos gris, får och get - SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken - SVA
 • Övervakning av Brucellos, PRRS och klassisk svinpest på material som insamlas från obduktioner utförda på foster inom obduktionsanslaget - SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet år 2018 - SVA
 • Kan tankmjölksanalys användas för att undersöka förekomst av paratuberkulos i svenska mjölkbesättningar? - SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet - Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD - Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos övervakning nötkreatur, får/getter och exotiska idisslare - Gård & Djurhälsan
 • Salmonella – övervakning hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier - Gård & Djurhälsan
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2018 - Svensk Fågel

Senast granskad: 2023-02-13