Miljöinvestering för engångsröjning av betesmark

Du kan få stöd för att röja en betesmark eller slåtteräng, en så kallad miljöinvestering. E‑tjänsten är stängd för ansökan om stöd.

Vem kan få stöd?

Lantbrukare och andra markförvaltare, som kommer att sköta marken med betesdjur eller slåtter, kan få stödet. Du som söker måste vara markägare, eller ha markägarens tillstånd.

Ta kontakt med din länsstyrelse för att få ett skriftligt startbesked om du vill börja med ditt arbete innan du får ditt beslut om stöd.

Det kan du få stöd för

Du kan få stöd för att röja betesmark eller slåtteräng som har vuxit igen och där en planerad röjning behövs. Syftet är att öka natur- och kulturvärden på betesmarker och slåtterängar som delvis har vuxit igen.

Du kan bara få stöd om länsstyrelsen bedömer att marken efter en engångsröjning kan uppfylla kriterierna för betesmarker eller slåtterängar med särskilda värden, mosaikbetesmarker, gräsfattiga marker, skogsbeten, alvarbeten eller fäbodbeten med särskild skötsel.

Du kan inte få stöd för det du har köpt eller gjort innan din ansökan har kommit in till länsstyrelsen och du har fått ett skriftligt besked om att du kan påbörja arbetet. Vill du påbörja arbetet innan du fått beslut om stöd måste du kontakta din länsstyrelse och begära ett skriftligt startbesked.

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan efter vad som är prioriterat för att nå målen med landsbygdsprogrammet och målen för din regions utveckling. Det är bara de högst prioriterade ansökningarna som får stöd. Vilka prioriteringar som finns i ditt län kan du läsa på din länsstyrelses webbplats.

Så mycket stöd kan du få

Du kan få en fast ersättning på 5 000 kronor per hektar.

Du kan bara få stöd för utgifter som har fakturadatum och betalningsdatum från och med den dag då du fått ett skriftligt startbesked eller förhandsbesked, eller din ansökan om stöd har beslutats av länsstyrelsen.

Villkor för stödet

Här är villkoren som gäller för stödet. Du kan också se villkoren i ditt beslut om stöd.

Du som söker ska

 • genomföra miljöinvesteringen med hänsyn till de natur- och kulturmiljövärden som finns på platsen
 • äga marken eller ha tillstånd av markägaren att genomföra miljöinvesteringen
 • ha de tillstånd som krävs enligt svensk lagstiftning som reglerar miljö, natur- och kulturvärden.

Marken ska

 • tidigare vara brukad som betesmark eller slåtteräng
 • inte ingå i ett pågående åtagande för miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar
 • vara så igenvuxen att den inte kan ingå i miljöersättningen för betesmarker och slåtterängar eller i miljöersättningen för fäbodar
 • vara så igenvuxen att det behövs en planerad röjning för att öka de natur- och kulturvärden som är kopplade till marken.

Investeringen ska finnas kvar i minst 5 år

Din miljöinvestering måste finnas kvar i minst 5 år, räknat från året efter slutbesiktning. Du måste alltså sköta miljöinvesteringen på ett sådant sätt att den inte försvinner eller förlorar sin funktion. Det kan finnas särskilda villkor i ditt beslut om stöd för hur du ska bevara den. Du får inte aktivt förstöra delar av marken. Du får inte heller till exempel passivt låta marken växa igen.

Om verksamheten byter ägare måste den nya ägaren fortsätta sköta miljöinvesteringen. Annars finns det risk för att du blir tvungen att betala tillbaka hela eller delar av stödet.

Så söker du stödet

E‑tjänsten är stängd. I vissa län går det fortfarande att söka stödet via en blankett.

I ansökan kommer du bland annat att behöva besvara de här frågorna:

 • vad du ska göra och varför
 • hur du ska genomföra engångsröjningen och vad du har för tidsplan
 • vilket jordbruksblock du ska göra engångsröjningen på eller vid
 • hur stort område du söker för, angett i hektar
 • om du ska beta marken, vilken tillgång på djur du har eller kommer att ha när röjningen är klar
 • om du har tänkt genomföra särskilda åtgärder för rekreation och tillgänglighet
 • om du kommer att söka en miljöersättning för betesmarker och slåtterängar eller miljöersättning för fäbodar och vilken markklass du kommer att söka.

I ansökan ska du bifoga de här underlagen:

 • Karta över området du ska röja
 • Dokument från rådgivning om du haft det

Du kan behöva en fullmakt för att söka stöd och utbetalning åt en organisation eller ett företag. Du kan också ge fullmakt så att någon annan kan söka åt dig.

Om någon annan offentlig aktör medfinansierar miljöinvesteringen ska du kontakta din länsstyrelse innan du gör din ansökan om stöd. Annan offentlig aktör kan till exempel vara kommunen, regionen eller länsstyrelsen.

När du har skickat in din ansökan om stöd

Du är inte garanterad att få stöd bara för att du har sökt stödet. Om du inte blir beviljad stöd kan det bland annat bero på att vi har prioriterat andra investeringar eller att pengarna har tagit slut.

Ansök om ändring av ditt beslut om något ändras

Det är viktigt att du ansöker om ändring av ditt beslut om stöd om till exempel slutdatum, tidsplan, budget, finansieringsplan eller något annat väsentligt behöver ändras jämfört med vad som står i ditt beslut om stöd. Om du redovisar utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd kan det innebära att du inte får stöd för de utgifterna.

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte. Du ska skicka din ansökan om ändring till myndigheten som beslutade om ditt stöd.

Om det inte står något annat i beslutet om ändring så gäller ändringen från och med den dag då ansökan om ändring kom in till myndigheten.

Ta reda på om du behöver ansöka om ändring

Kontakta myndigheten som beslutade om ditt stöd om du är osäker på om du behöver göra en ansökan om ändring eller inte.

Du ska alltid ansöka om ändring av ditt beslut om stöd när:

 • Du inte kommer att bli klar i tid och behöver flytta fram ditt slutdatum.
 • Finansieringen har ändrats och du har exempelvis fått in mer offentlig medfinansiering än vad som står i ditt beslut.
 • Du vill söka utbetalning för utgifter som inte är kopplade till någon av aktiviteterna i ditt beslut och vill därför lägga till en ny aktivitet .
 • Du inte kan genomföra en aktivitet som behövs för att uppfylla syfte och mål men ändå vill fortsätta att genomföra investeringen.

Du behöver inte ansöka om ändring av ditt beslut om stöd om:

 • Du får in mer offentliga resurser. Offentliga resurser är att du får tillgång till arbete, material eller lokaler från en offentlig aktör.
 • Du genomför mer av en aktivitet och det gynnar målet och syftet med din investering.
 • Du byter ut en aktivitet eller utgift mot en annan likvärdig aktivitet eller utgift, till exempel om du väljer att göra ett digitalt nyhetsbrev i stället för att trycka broschyrer eller väljer att anställa en person istället för att köpa tjänsten.

Så söker du utbetalning

Du söker utbetalning i vår e-tjänst.

Du kan inte göra ändringar i din ansökan om utbetalning när myndigheten börjat handlägga den.

Sök utbetalning i tid

Du ska söka utbetalning senast det datum som står i ditt beslut om stöd. Då ska du vara klar med din investering och ha betalat alla dina utgifter. Om du söker utbetalning för sent minskar ditt stöd med 1 procent av utbetalningsbeloppet för varje dag som ansökan är försenad. Om din ansökan kommer in mer än 25 dagar för sent får du inga pengar alls.

När du söker utbetalning ska du göra en slutredovisning i e-tjänsten där du beskriver vad du har gjort och svarar på frågor om bland annat mål och resultat.

Du kan få din utbetalning av stödet först när länsstyrelsen har gjort en slutbesiktning och godkänt din miljöinvestering. Vid slutbesiktningen kontrollerar länsstyrelsen att du gjort den investering du sagt att du ska göra.

Din miljöinvestering kan komma att kontrolleras

Det är oftast länsstyrelsen och Jordbruksverket som kontrollerar. Kontrollerna görs både vid handläggningen av din ansökan om utbetalning och vid en eventuell kontroll på plats. Du får oftast veta i förväg att du ska få besök av en kontrollant. Du måste ge kontrollanten den hjälp som är nödvändig för att hen ska kunna genomföra kontrollen.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att få mindre stöd, förlora hela stödet eller bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått tidigare. Om vi misstänker brott ska vi anmäla ärendet till Ekobrottsmyndigheten.

Exempel på när det kan bli avdrag på ditt stöd

Det finns olika anledningar till att det kan bli avdrag, till exempel:

 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ingår i ditt beslut om stöd.
 • Du har sökt utbetalning för utgifter som inte ger rätt till stöd. Det kan till exempel vara utgifter som du har haft innan din ansökan om stöd kom in.
 • Du har inte följt de villkor som finns för ditt stöd.
 • Du har skickat in din ansökan om utbetalning efter det slutdatum som står i ditt beslut.
 • Du har inte följt din projekt- eller affärsplan vilket kan leda till att du inte uppnår syftet med stödet.
 • Du är upphandlingsskyldig men har inte följt upphandlingsreglerna.
 • Du har i din bokföring inte redovisat investeringens utgifter och intäkter separat från andra utgifter och intäkter i din verksamhet.
 • Du har inte informerat om din investering på det sätt som står i ditt beslut.

Kontakta länsstyrelsen om du har frågor

Det är länsstyrelsen som ansvarar för stödet och handlägger din ansökan. Om du har frågor om stödet ska du vända dig direkt till din länsstyrelse.

Om du behöver skicka något per post

I samband med ansökan om utbetalning, eller om du behöver ändra något i ditt beslut om stöd, kan du behöva skicka in underlag till länsstyrelsen på blankett eller annat papper.

Författningar

Söker efter 2016:19

Senast granskad: 2023-12-28

Till toppen