Grundvillkor – Livs­medel växt­odling

Det finns EU-regler om att företag som producerar livs­medel ska registrera sina livs­medels­anlägg­ningar hos behörig myndighet och i vissa fall ansöka om god­kännande. Det senare gäller exempel­vis för produktion av groddar. Syftet med reglerna är att myndig­heterna ska få veta var livs­medels­anläggningar och foder­anläggningar finns, och vilken verksamhet som bedrivs på dessa anläggningar så att myndig­heterna kan kontrollera dem.

Registrera verksam­heten om du är primär­producent

Primär­produktion är ett begrepp som används för att beskriva verk­sam­heter på gård eller liknande nivå. Att odla och skörda grön­saker, föda upp djur före slakt, producera ägg och mjölk, fiska och jaga är några exempel. Även att plocka och samla in vilda produkter, som bär och svamp, musslor och kräftor ingår. Exempel på primär­produkter är spannmål, ägg, mjölk och honung. Primär­produktionen är starten på livs­medels­kedjan.

Om du är primär­producent och regel­bundet producerar och säljer dina primär­produkter ska du registrera din verk­samhet hos läns­styrelsen i det län där produktionen i huvud­sak bedrivs. Det gäller även dig som regel­bundet skänker bort dina primär­produkter. Det kan handla om odling och skörd av exempel­vis spann­mål, potatis, frukt eller grön­saker på fri­land eller i växt­hus, och som ska användas som livs­medel.

Det är du som primär­producent som ansvarar för att dina an­läggningar är registrerade. Det gäller både om du ska starta en ny verk­samhet och om du redan har en verk­samhet som du ännu inte registrerat.

All form av odling i containrar räknas också som primär­produktion. Du ska även registrera enklare packerier där du förpackar dina egna primär­produkter i anslutning till odlingen hos läns­styrelsen. För­packar du primär­produkter från andra odlare ska packeriet vara registrerat hos kommunen.

Om det görs betydande ändringar i verk­samheten, eller om verk­samheten upphör eller byter ägare, så ska verk­samheten registreras på nytt.

Hos läns­styrelsen finns en e-tjänst där du kan registrera din verk­samhet. Om du är osäker på om du är registrerad så kontakta din läns­styrelse. Läs mer om registrering nedan.

Om du tänker sälja dina primär­produkter till konsumenter ska du anmäla det till din kommun. Läs mer om hur du ska göra om du bara säljer små mängder primär­produkter direkt till konsumenter längre ned.

Så här registrerar du din verk­samhet

Läns­styrelsen har en e-tjänst där du kan registrera din an­läggning, eller kontrollera om den redan är registrerad. Där kan du fylla i alla uppgifter som behövs direkt på webb­platsen. Har du e-legitimation kan du skicka in din registrering direkt. Det går även bra att skriva ut ansökan och skicka in den i pappers­form.

E-tjänsten hittar du på länsstyrelsens webbplats.

OBS! Du får inte starta en ny verk­samhet innan du har registrerat verk­samheten. Den som har startat en verk­samhet utan att först ha registrerat den hos den behöriga myndigheten kan behöva betala en sanktions­avgift. Bestäm­melserna om sanktions­avgifter finns i 39 c § livs­medels­förordningen. Bestäm­melserna gäller alla som startat en verk­samhet efter den 1 januari 2019.

Kompletterande information om kvalitets­säkrings­system

Många primär­producenter följer nationella bransch­riktlinjer och djur­omsorgs­program, eller har certifi­erat sin verk­samhet. I samband med att du registrerar din verk­samhet kan du även berätta om du följer några rikt­linjer eller program, eller är certifi­erad enligt något system. Det är fri­villigt att informera om det men det kan påverka läns­styrelsens kontroll av din verk­samhet.

Om du bara säljer små mängder primär­produkter

Om du säljer eller tänker sälja små mängder av dina primär­produkter direkt till konsumenter, på till exempel torget, på gården, till lokala butiker, caféer eller restauranger, så ska du anmäla detta till din kommun. Kommunen fattar beslut om du behöver registrera denna del av din verk­samhet eller om det räcker med att du registrerar primär­produktionen hos läns­styrelsen.

Godkännande av grodd­produktion

Innan du får släppa ut groddar på marknaden måste din verk­samhet kontrolleras och god­kännas av läns­styrelsen. Kraven för att bli god­känd gäller både lokaler och själva verk­samheten, spår­barhet och prov­tagning. För att få mer information om vad som gäller för grodd­anläggningar så kan du läsa mer på dessa sidor på Kontrollwiki - Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Spårbarhet för groddar och fröer för grodd­ning

Det finns särskilda krav för spår­barhet för groddar och för fröer som ska användas för grodd­ning. Dessa krav finns i förordning (EU) nr 208/2013. Före­tagaren ska se till att följande uppgifter dokument­eras, sparas och lämnas vidare i alla led i livs­medels­kedjan och att upp­gifterna uppdateras varje dag då partier av groddar eller frön för grodd­ning tas emot och sänds iväg:

  • en beskrivning av fröna eller groddarna (inklusive växtens taxo­nomiska namn)
  • mängden
  • avsändaren (namn och adress)
  • mottagaren (namn och adress)
  • parti­referensen, så att partiet/­varorna lätt kan identifieras
  • avsändnings­datum respektive mottagnings­datum.

Om fröerna för grodd­ning har sitt ursprung i länder utanför EU (det som kallas för tredje­land) måste varje sändning fröer åtföljas av ett import­intyg som följer reglerna i förordning (EU) nr 2019/628. Kopior av detta intyg och spår­barhets­dokument­ationen ska levereras vidare med fröerna ända fram till den som förpackar fröna i detalj­handels­ledet.

Det behövs inget import­dokument för fröer för grodd­ning som producerats inom EU. Men det måste fortfarande finnas en spår­barhets­dokumentation, och den ska kontrolleras av läns­styrelsen, oavsett fröernas ursprung.

Läs mer om odling av groddar och krav på prov­tagning och spårbarhet på Kontrollwiki – Livsmedelsverkets webbplats för fördjupning.

Senast granskad: 2024-01-25