Grundvillkor – Livs­medels­säker­het i växt­odlingen

Du som lant­brukare eller trädgårds­odlare (primär­producent) ska förhindra att livs­medlen förorenas via luft, jord, vatten, foder, gödsel­medel, växt­skydds­medel eller biocider. Det finns även regler om hur du ska lagra, hantera och göra dig av med avfall.

Håll utrymmen rena

Du ska se till att alla lokaler och ut­rymmen du använder i växt­odlingen hålls rena, och att de des­inficeras om det behövs. Samma sak gäller utrustning och behållare som du använder i växt­odlingen.

Hygieniska villkor

Du ska se till att dina växt­produkter produceras hygieniskt, samt att de även trans­porteras och lagras hygieniskt. Håll sådant som redskap, maskiner och lagrings­utrymmen rena.

Allergena ämnen

Det finns EU-regler kring ämnen eller produkter som orsakar allergi eller in­tolerans som du måste ta hänsyn till. I EU:s informations­förordning finns en lista på 14 ämnen eller produkter som orsakar allergi eller in­tolerans. Några exempel är spann­mål som innehåller gluten, soja, senap och lupin.

Du får som regel inte använda utrustning, fordon, containrar eller andra behållare som du använder när du skördar, trans­porterar eller lagrar av något av de 14 allergena ämnena eller produkterna när du skördar, trans­porterar eller lagrar livs­medel som inte innehåller ämnet eller produkten. Men om du gjort ren utrustningen, fordonen eller behållarna/­containrarna och kontrollerat att det inte finns kvar synliga rester av ämnet eller produkten så får du använda dem.

Vatten

Använd dricks­vatten eller rent vatten till exempel vid ren­göring av utrustning när det krävs för att för­hindra förorening. Dricks­vatten är vatten som uppfyller kraven i Livs­medels­verkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricks­vatten. Rent vatten är rent havs­vatten och söt­vatten av lik­artad kvalitet.

Rent vatten – definition

Med rent vatten menas att vattnet inte innehåller mikro­organismer eller skadliga ämnen i sådana mängder att det direkt eller indirekt kan påverka hälso­kvaliteten på livsmedlen (enligt art. 2 i förordning (EG) nr 852/2004). I de allra flesta fall räcker det med rent vatten när du ska göra rent lokaler och utrustning. Men när du gör ren utrustning som kommer i kontakt med opastöriserad mjölk bör vattnet du använder uppfylla de mikro­biologiska kriterierna för dricksvatten enligt Livsmedels­verkets föreskrifter om dricksvatten.

Arbetsrutiner

Se till att det finns goda arbets­rutiner när det gäller hygien för all personal som hanterar livs­medel.

Personal

Se till att personal som hanterar livs­medel är vid god hälsa och har fått utbildning om hälso­risker. Det finns inget krav på att det ska vara en specifik utbildning. Det viktigaste är att personalen har relevanta kunskaper om hygien. Personalen ska så långt som möjligt förhindra smitt­spridning samt känna till smitt­före­byggande åtgärder som bidrar till att minska risken för spridning av smitt­ämnen.

Djur och skade­djur

Förhindra så långt det är möjligt att djur och skade­djur orsakar förorening av livs­medel. Du ska också dokumentera alla skade­djur eller sjuk­domar som kan påverka säker­heten hos dina vegeta­biliska produkter.

Du ska kontrollera om det finns skade­djur i utrymmen där livs­medel hanteras och förvaras, övriga utrymmen för exempel­vis avfall, samt i ytter­områden till exempel runt byggnader. Du ska dokumentera din bekämpning och kontroll av skade­djur och spara dokumentationen lämplig tid. Dokumentationen ska innehålla uppgifter om preparat, plats, datum och vem som utfört bekämpningen.

Hantering av kemiska produkter och avfall

Du ska förvara kemiska produkter avskilt från livs­medel. Du får inte förvara avfall så att det finns en risk att avfallet förorenar livs­medel.

Växtskyddsmedel och biocider

Du ska använda växtskydds­medel och biocider på ett korrekt sätt och till rätt gröda. Detta krav gäller även för ekologisk produktion.

Åtgärda problem

Du som livs­medels­företagare ska genomföra lämpliga åtgärder när du fått information om problem som identifierats vid offentliga kontroller.

Dokumentera växt­skydds­medel och biocider

Du ska dokumentera all användning av växt­skydds­medel och biocider. Dokumentationen ska finnas tillgängligt i verk­samheten i minst tre år.

Krav på för­packnings­material

Det finns EU-regler om förpacknings­material som ska garantera att det inte förs över skadliga ämnen från för­packningarna till livs­medlet. Dessa regler finns i EU:s ram­förordning (EG) nr 1935/2004 om kontakt­material. Huvud­kravet för alla material och produkter som ska komma i kontakt med livs­medel, eller har kommit i kontakt med livs­medel, är att materialet när det används som det är avsett inte får över­föra ämnen till livsmedlet i sådana mängder att de kan

  • utgöra en fara för människors hälsa
  • medföra en oacceptabel förändring i livs­medlets samman­sättning
  • medföra en försämring av livs­medlets smak och lukt (livs­medlets organo­leptiska egen­skaper).

För­packningar av plast som ska komma i kontakt med livs­medel, eller har kommit i kontakt med livs­medel, ska även uppfylla kraven som ställs i den så kallade plast­förordningen (EG) nr 10/2011.

Journal­för och dokumentera resultat från analyser

Du ska dokumentera resultaten av alla relevanta analyser som utförts på prover från växter eller andra prover som kan ha betydelse för människors hälsa. Du ska också spara journaler och dokumentation lämplig tid och på lämpligt sätt i för­hållande till verk­samhetens storlek och art. Dokumentationen kan beröra växt­sjukdomar, vatten­halt, vatten­analyser, resultat från offentliga prov­tagningar. Det kan vara dokumentation från kvarnar, grossister eller andra mot­tagare som tagit prover på eller analyserat produkterna, kontroller av gräns­värden som inte får över­skridas, som myko­toxiner (mögel­gifter) i spann­mål, tung­metaller, nitrater i sallat och spenat, glyko­alkaloider i potatis, patulin i frukt och bär, cesium-137 i spann­mål eller frukt, eller andra relevanta prover eller kontroller.

Dokumentationen ska innehålla uppgifter om de åtgärder som du genomfört för att ha koll på faror i din produktion. Relevanta uppgifter i journaler och dokumentation ska vara tillgängliga för kontroll­myndigheten och livs­medels­företag som tar emot dina produkter, om de ber om det. Dokumentationen ska finnas tillgänglig även om du lejt bort arbetet.

Författningar

Söker efter 2015:49

Senast granskad: 2024-01-25

Till toppen