Leader i nästa period

Nu pågår arbetet med att bilda nya leaderområden och förbereda stöden inför nästa period som startar i början av 2023.

Lokalt ledd utveckling benämns Leader i nästa period

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande period. I nuvarande period har det varit möjligt att finansiera projekt via fyra fonder. Eftersom begreppet lokalt ledd utveckling är förknippat med flerfondsarbete kommer Jordbruksverket att använda begreppet Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden i nästa period.

Jordbruksverket ser flera administrativa förenklingar med en enfondslösning eftersom leaderföreningarna vid utformning, genomförande och uppföljning av sin strategi endast behöver förhålla sig till regelverket för en fond. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för bättre målstyrning och ökat effekt- och resultatfokus.

Under 2019 tog Jordbruksverket fram en rapport som visade att över 90 procent av de insatser som genomförts inom socialfonden, regionalfonden och havs- och fiskerifonden under perioden 2014–2020 i teorin hade kunnat finansieras av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta innebär att det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom landsbygdsfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara de erfarenheterna från flerfondsarbetet i nuvarande period.

Förberedelser och preliminär tidplan

Att etablera nya leaderområden är en lång process och Jordbruksverket arbetar med att förbereda för Leader i nästa period. Vi väntar nu på att förslaget till Sveriges strategiska plan, där Leader ingår, ska bli godkänd av EU-kommissionen. I förslaget till strategisk plan framgår att 1,715 miljarder kronor ska gå till Leader. Se den preliminära tidsplanen för en överblick av hela processen.

Ansökan om att bilda leader­område

Den 15 oktober 2021 var sista dagen att ansöka om att bilda leaderområde och skicka in den lokala utvecklingsstrategin. Intresset har varit stort och det finns nu 40 aktuella ansökningar om att bilda leaderområde i Sverige.

Urvalsprocess för lokala utvecklings­strategier

I den fondgemensamma förordningen (CPR) står det att förvaltande myndighet ska fastställa kriterier för urvalet av strategierna. Där står också att myndigheten ska inrätta en kommitté som ska göra urvalet av strategierna och myndigheten ska sedan godkänna strategierna.

Jordbruksverket har tagit fram villkor och urvalskriterier som har sin utgångspunkt i de krav som förordningen ställer och kontrollerat att samtliga strategier uppfyller villkoren.

En urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor har beslutat om poängsättning av de lokala utvecklingsstrategierna enligt de urvalskriterier som vi har tagit fram.

Prioriterade leaderområden 2023‑2027

Alla de 40 leaderområdena har blivit prioriterade. Vi har informerat alla leaderområden om vilken budget de har möjlighet att bli tilldelade. Tilldelad budget gäller under förutsättning att Sveriges förslag till strategiska plan blir godkänd av EU-kommissionen.

Leaderområdena ska nu komplettera sina strategier och visa att de kan medfinansiera den tilldelade budgeten med övrigt offentligt stöd om 33 procent. De ska också ansöka om att starta leaderområde senast den 15 oktober 2022.

Preliminär karta över leaderområden 2023–2027

Här kan du se den preliminära kartan över leaderområden som blivit prioriterade. Kartan är preliminär till dess att alla prioriterade leaderområden fått startbeslut.

Preliminär karta över leaderområden 2023–2027.

Ansökan om att starta leader­område

Urvalskommittén har slutfört sitt uppdrag med att bedöma och poängsätta de lokala utvecklingsstrategierna. Jordbruksverket har meddelat samtliga leaderområden att de är prioriterade och vilken budget de har möjlighet att få. Leaderområdena har därefter gjort klart sina strategier och ansökt om att starta leaderområde.

Den 15 oktober 2022 var sista dag för att ansöka om att starta leaderområde för Leader 2023–2027. Det finns nu 40 aktuella ansökningar om att starta leaderområde i Sverige. Läs mer om att starta leaderområde genom att klicka på länken nedan. När ansökan är komplett och nödvändiga beslut samt regelverk är på plats kommer leaderområdena få sina startbeslut.

Kontakta oss

Om du har frågor om förberedelserna för Leader i nästa period kan du kontakta Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2022-11-07