Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Leader i nästa programperiod

Hitta på sidan

Nu förbereder Jordbruksverket nästa programperiod för Leader. När nästa programperiod startar ska allt vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom Leader. Det innebär att nya leaderområden ska vara etablerade och godkända och att det ska vara möjligt att söka stöd.

Lokalt ledd utveckling benämns Leader i nästa programperiod

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från endast en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande programperiod. I nuvarande programperiod fanns möjlighet att få finansiering från fyra olika fonder.

Eftersom begreppet lokalt ledd utveckling är förknippat med flerfondsarbete kommer Jordbruksverket att använda begreppet Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden i nästa programperiod. Det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom landsbygdsfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara på de erfarenheter från flerfondsarbete som finns i nuvarande leaderområden.

Förberedelser pågår

Att etablera nya leaderområden är en lång process och vi väntar fortfarande på vissa politiska beslut, till exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med att förbereda för Leader i nästa programperiod. Det första steget var en intresseanmälan för att bilda leaderområde. Jordbruksverket fick in 51 intresseanmälningar och har kontaktat flera av partnerskapen. Nästa steg är att utbilda partnerskapen i strategiskrivning.

Mall och handbok för lokala utvecklingsstrategier 2023-2027

Jordbruksverket har lanserat en första version av mall och handbok för skrivande av utvecklingsstrategier inför nästa programperiod 2023-2027.

Partnerskapen ska använda mallen och de tillhörande bilagorna när de skriver sina lokala utvecklingsstrategier. I mallen framgår det vilka avsnitt som måste vara med i utvecklingsstrategin samt en kort instruktion och vilken teckenbegränsning som gäller för varje avsnitt.

Som hjälp i strategiskrivandet har Jordbruksverket tagit fram en handbok med ytterligare anvisningar och förklaringar.

Jordbruksverket kommer hålla utbildningar i strategiskrivning under hösten och vintern. Fram till oktober 2021 kommer partnerskapen ha möjlighet skriva på sina strategier inför ansökan om att bilda leaderområde.

Vissa avsnitt kommer kompletteras och publiceras senare

Eftersom regelverket på EU-nivå ännu inte är beslutat är det avsnitt i mallar och handbok som vi inte kunnat färdigställa. Därför kommer mallar och handbok att kompletteras med vissa delar under våren 2021. I handboken är det tydligt markerat vilka delar detta gäller.

Den nya lokala indelningen regionala statistikområden ( RegSO) ersätter församlingar

Då flera problem lyftes med det tidigare förslaget att använda församlingar för den geografiska indelningen av leaderområdena har Jordbruksverket beslutat att ersätta församlingar med den nya indelningen regionala statistikområden (RegSO). RegSO följer kommun- och länsgränser, kommer hållas konstant över tid och skiljer i mycket stor utsträckning på landsbygder och städer.

Detta innebär att den geografiska avgränsningen för leaderområden kan omfatta hela kommuner eller delar av kommuner. Om det bara är delar av kommuner som ingår ska dessa omfatta hela RegSO.

Använd listan över alla RegSO som hjälp när du fyller i Bilaga 1 Geografisk avgränsning. Länkar till mer information och ett kartverktyg som SCB tillhandahåller finns i handboken.

Samarbeta inom områdena för att hitta gemensamma lösningar

Om ni har kännedom om att det lokalt finns parallella processer för att ta fram utvecklingsstrategier bör ni så snart som möjligt gå samman för att hitta lösningar på ett gemensamt fortsatt arbete.

Vi vet inte än hur budgeten för Leader kommer se ut inför nästa programperiod. Ambitionen är att få Leader rikstäckande. För att få Leader rikstäckande i nästa programperiod kan partnerskap gå samman, hjälpas åt att täcka de områden idag som inte är prioriterade och fundera över hur administrationen kan bli mer effektiv. Dessutom är det viktigt att representanter från fiskeri- och vattenbrukssektorn får möjlighet att delta i arbetet med områdenas utvecklingsstrategier och får göra sin röst hörd.

Kontakta oss

Har du frågor om förberedelserna för Leader i nästa programperiod kan du kontakta Rickard Palmqvist på Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2020-11-13