Leader i nästa programperiod

Hitta på sidan

Nu förbereder Jordbruksverket nästa programperiod för Leader. När nästa programperiod startar ska allt vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom Leader. Det innebär att nya leaderområden ska vara etablerade och godkända och att det ska vara möjligt att söka stöd.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när informationen på sidan uppdateras.

Lokalt ledd utveckling benämns Leader i nästa programperiod

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande programperiod. I nuvarande programperiod har det varit möjligt att finansiera projekt via fyra fonder. Eftersom begreppet lokalt ledd utveckling är förknippat med flerfondsarbete kommer Jordbruksverket att använda begreppet Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden i nästa programperiod.

Jordbruksverket ser flera administrativa förenklingar med en enfondslösning eftersom leaderföreningarna vid utformning, genomförande och uppföljning av sin strategi endast behöver förhålla sig till regelverket för en fond. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för bättre målstyrning och ökat effekt- och resultatfokus.

Under 2019 tog Jordbruksverket fram en rapport som visade att över 90 procent av de insatser som genomförts inom socialfonden, regionalfonden och havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020 i teorin hade kunnat finansieras av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta innebär att det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom landsbygdsfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara på de erfarenheterna från flerfondsarbetet i nuvarande programperiod.

Förberedelser och preliminär tidplan

Att etablera nya leaderområden är en lång process och vi väntar fortfarande på vissa politiska beslut, till exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med att förbereda för Leader i nästa programperiod. Se den preliminära tidsplanen för en överblick av hela processen. 

Ansökningar om att bilda leaderområde

Den 15 oktober 2021 var sista dagen att ansöka om att bilda leaderområde och skicka in den lokala utvecklingsstrategin. Intresset har varit stort och det har kommit in 42 ansökningar om att bilda leaderområde över hela Sverige. Vi kommer att gå inom alla ansökningar och strategier och kontrollera att villkoren är uppfyllda. Om något saknas eller om något villkor inte är uppfyllt kommer vi att skicka en begäran om komplettering. Är ansökan komplett kommer vi att meddela detta.

När vi har sammanställt alla ansökningar om att bilda leaderområde kommer vi att publicera en preliminär karta över alla leaderområden på vår webbplats. Kartan beräknas vara klar hösten 2022.

Förberedande stöd

Stödet är uppdelat i två delar. Ansökan om förberedande stöd del 1 öppnade den 6 maj 2021 och stängde 6 juni 2021. Första delen avsåg stöd för mobilisering och strategiskrivande. Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka, och är avsedd för komplettering av utvecklingsstrategier och bildande av LAG.

Sista ansökningsdag för ansökan om utbetalning är 30 oktober 2021.

Mall och handbok för lokala utvecklings­strategier 2023‑2027

Partnerskapen ska använda mallen och de tillhörande bilagorna när de skriver sina lokala utvecklingsstrategier. I mallen framgår det vilka avsnitt som måste vara med i utvecklingsstrategin samt en kort instruktion och vilken teckenbegränsning som gäller för varje avsnitt.

Som hjälp i strategiskrivandet har Jordbruksverket tagit fram en handbok med ytterligare anvisningar och förklaringar.

Partnerskapen har möjlighet att skiva på sin strategi fram till den 15 oktober 2021, vilket är sista dag för att lämna in strategin i samband med ansökan om att bilda leaderområde till Jordbruksverket.

Vissa avsnitt kommer kompletteras och publiceras senare

Eftersom regelverket på EU-nivå ännu inte är beslutat är det avsnitt i mallar och handbok som vi inte kunnat färdigställa. Därför kommer mallar och handbok att kompletteras med vissa delar under sommaren 2021. I handboken är det tydligt markerat vilka delar detta gäller.

Den nya lokala indelningen regionala statistikområden (RegSO) ersätter församlingar

Då flera problem lyftes med det tidigare förslaget att använda församlingar för den geografiska indelningen av leaderområdena har Jordbruksverket beslutat att ersätta församlingar med den nya indelningen regionala statistikområden (RegSO). RegSO följer kommun- och länsgränser, kommer hållas konstant över tid och skiljer i mycket stor utsträckning på landsbygder och städer.

Detta innebär att den geografiska avgränsningen för leaderområden kan omfatta hela kommuner eller delar av kommuner. Om det bara är delar av kommuner som ingår ska dessa omfatta hela RegSO.

Använd listan över alla RegSO som hjälp när du fyller i Bilaga 1 Geografisk avgränsning. Mer information finns i handboken.

Urvalsprocess för lokala utvecklingsstrategier

I den fondgemensamma förordningen (CPR) framgår det att förvaltande myndighet ska fastställa kriterier för urvalet av strategierna. Av bestämmelsen framgår också att myndigheten ska inrätta en kommitté som ska göra urvalet av strategierna och myndigheten ska sedan godkänna strategierna.

Jordbruksverket har tagit fram villkor och urvalskriterier som har sin utgångspunkt i de krav som förordningen ställer. Vi kommer att kontrollera att samtliga strategier uppfyller villkoren. Därefter kommer en urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta strategierna enligt de urvalskriterier som Jordbruksverket tagit fram.

Samarbeta inom områdena för att hitta gemensamma lösningar

Om ni har kännedom om att det lokalt finns parallella processer för att ta fram utvecklingsstrategier bör ni så snart som möjligt gå samman för att hitta lösningar på ett gemensamt fortsatt arbete.

Vi vet inte än hur budgeten för Leader kommer se ut inför nästa programperiod. Ambitionen är att få Leader rikstäckande. För att få Leader rikstäckande i nästa programperiod kan partnerskap gå samman, hjälpas åt att täcka de områden idag som inte är prioriterade och fundera över hur administrationen kan bli mer effektiv.

Utbildningsmaterial

Här finns filmer med de utbildningar som Jordbruksverket har hållit under 2020–2021.

Utbildning i strategiskrivning del 1 – Interventionslogik

I filmen går vi igenom vad en interventionslogik är, vad en sådan kan användas till och några verkliga exempel.

Utbildning i strategiskrivning del 2 – Effekter

I filmen går vi igenom vad effekter är och hur man kan jobba för att främja dem.

Utbildning i strategiskrivning del 3 – Utgångspunkter i mall och handbok

I filmen går vi igenom upplägget i strategin samt vilka förenklingar som gjorts från föregående programperiod. Vi går även kort igenom upplägget i handboken.

Utbildning i strategiskrivning del 4 – Strategins framtagning och utvecklingsområdet

I filmen går vi igenom vilka delar av strategin som Jordbruksverket tar fram underlag till och vilka delar som leaderområdena ansvarar för. Vi går även igenom den geografiska avgränsning som ska användas samt kort om den SWOT-analys som ska göras.

Utbildning i strategiskrivning del 5 – Mål, insatsområden och indikatorer

I filmen går vi igenom de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer sina mål och insatsområden. Vi går även igenom EU:s framtida jordbrukspolitiska mål samt hur processen för framtagning av indikatorer kommer se ut i kommande programperiod.

Utbildning i strategiskrivning del 6 – Genomförande

I filmen går vi igenom hur man kan tänka när man ska beskriva vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras. Vi går även igenom de delar där man ska beskriva hur man samordnat sig med andra aktörer samt de delar där det ska beskrivas hur man ska främja effekter och innovationer.

Utbildning i strategiskrivning del 7 – Organisation

I filmen går vi igenom de delarna i strategin där man ska beskriva föreningen och partnerskapet samt de villkor som föreningen ska förhålla sig till.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 1 – Resultat för uppföljning

I filmen går vi igenom resultatet av den enkät om indikatorer som skickades ut under 2020.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 2 – Strukturen för indikatorer

I filmen går vi igenom de tre nivåerna för indikatorer i kommande programperiod samt vad som ska skickas in vid olika tidpunkter.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 3 – EU‑indikatorer

I filmer går vi igenom EU-indikatorerna.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 4 – Nationella indikatorer

I filmen går vi igenom de nationella indikatorerna.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 5 – Lokala indikatorer

I filmen går vi igenom de lokala indikatorerna.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 6 – Hur man fyller i strategimallen

I filmen går vi igenom olika tillvägagångssätt att fylla i mål, insatsområden och indikatorer i strategimallen.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 7 – Exempel utifrån interventionslogiken

I filmen går vi igenom ett exempel hur man kan tänka när man gör sina interventionslogiker.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 8 – Uppföljning i nästa programperiod

I filmen går vi igenom hur uppföljningsprocessen kommer se ut i nästa programperiod.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 9 – Utvärdering i nästa programperiod

I filmen går vi igenom hur man kan tänka med utvärderingar i nästa programperiod.

Utbildning i indikatorer, uppföljning och utvärdering del 10 – Övergripande info

I filmer går vi igenom vad som har uppdaterats i handboken och strategimallen sedan senaste utkastet samt övrig information.

Frågor och svar

LAG

Måste vi starta en ny förening inför den nya programperioden?

Vi kommer inte ställa krav på att ni ska starta en ny förening för nästa programperiod. Det är helt upp till er egen förening hur ni vill göra. Det kan dock finnas vissa fördelar med att starta ny förening, till exempel för att hålla isär de olika programperioderna och underlätta för redovisning.

Är det skillnad på medlemskap i föreningen och medlem i LAG?

Medlemskapet i föreningen styrs av föreningens stadgar. Styrelsen väljs av föreningen. Styrelsens representanter ska vara medlemmar i föreningen.

Vad är skillnaden mellan partnerskap och LAG?

Partnerskapet är de aktörer och intressenter som är delaktiga i strategins framtagande och delar av den utgör troligtvis också den skrivargrupp som initierar strategin. Partnerskapet är inte detsamma som leaderföreningen (LAG) men består troligtvis av de aktörer som redan ingår i eller kommer att bilda leaderföreningen.

Tidpunkter

Ska indikatorerna i strategin vara klara och inskickade den 15 oktober?

Ja, indikatorerna ni kommer använda ska vara valda när ni skickar in strategin i steg 1 (ansökan om att bilda leaderområde), den 15 oktober 2021. Era målvärden ska sedan inte fyllas i förrän ni skickar in er strategi i steg 2 (ansökan om att starta leaderområde), den 15 oktober 2022.

När ska vi lämna in medfinansierings­intyg för övrigt offentligt stöd inför kommande programperiod?

Medfinansieringsintyg kommer att behövas i samband med att ni ansöker om att starta leaderområdet. Ansökan om att starta leaderområdet ska vara inne senast den 15 oktober 2022. Vi har inte fått några andra indikationer än att kravet på 33 procent övrigt offentligt stöd kommer ligga kvar även kommande programperiod.

Indikatorer

Kommer vi endast att kunna välja av de indikatorer som finns i banken? Inga helt egna?

Vi har sammanställt en bank som ni får välja ifrån för att underlätta för er. Det finns inget som hindrar att ni ställer frågor vid sidan av. Men de kommer då gå utanför den ordinarie ansökan. Vår förhoppning är att ni ska kunna känna att det vi tagit fram går att använda på bra sätt.

Kommer alla indikatorer komma upp i ansökan om slututbetalning och i ansökningsblanketten?

Alla frågor som rör EU-indikatorer och nationella indikatorer kommer ställas i ansökan om stöd och ansökan om slututbetalning i e-tjänsten. Vår ambition är också att frågorna som är kopplade till de lokala indikatorerna kommer finnas i e-tjänsten. Vi jobbar just nu med att undersöka hur det tekniskt ska kunna lösas då alla områden kommer välja olika lokala indikatorer.

Har ni tagit hänsyn till de indikatorer som funnits i andra fonder än landsbygdsfonden i indikatorbanken?

Ja, vi har tagit hänsyn till detta i det arbete vi gjort när vi gått igenom alla indikatorer och sammanställt dem.

Kommer det att finnas tydliga definitioner till samtliga indikatorer (EU, nationella och lokala)?

Ja, i indikatorbanken finns det en definition på varje indikator, indikatornamn och indikatorkod samt vilken enhet som indikatorn ska anges i. EU-indikatorernas definitioner är inte klara så de kommer att uppdateras senare i vår.

Kommer kunden alltid behöva svara på de 8 nationella indikatorerna?

Nej, frågor som rör de nationella indikatorerna kommer endast ställas i de fall de är lämpliga baserat på projektets inriktning. Till exempel kanske det inte passar att fråga en förstudie om hur många nya företag de har skapat. Men i många fall kommer de att ställas.

Måste alla sökande projekt kunna kopplas till en EU indikator som finns med i den lokala strategin?

Nej, den eller de EU-indikatorerna vi väljer behöver inte kopplas till alla era mål och insatsområden i strategin. Därför kommer ni också kunna prioritera projekt som inte bidrar till den eller de EU-indikatorerna ni har valt.

Vad är skillnaden på en produkt och en tjänst?

En fysisk produkt är en vara som man kan köpa och ta med hem, men konsumera senare. Till exempel olika matprodukter, souvenirer, kläder och möbler. En (fysisk) tjänst är istället något som man köper och konsumerar ihop istället för att ta med hem. Till exempel hårklippningar, guidade turer och upplevelser samt teaterföreställningar. I indikatorbanken har vi också skrivit lite om digitala produkter och tjänster.

Produkter som är nya lokalt – vad är lokalt?

Med lokalt tänker vi ert leaderområde.

Hur tänker ni kring företag som skapas precis innan ansökan görs och därmed inte under projekttiden (då projektet handlar om att starta upp en verksamhet) – då ska det inte räknas in eftersom det skapas innan projekttiden?

Startar man företaget för att kunna söka stödet så kan man tänka att företaget har startats under projektets mobiliseringstid och det kan därför räknas.

Det finns möjlighet till så kallade Start Ups, men hur ser det ut kring en idé kring en företagsutveckling? Alternativt en vidareutveckling av en befintlig förening eller företag på landsbygden med ett "nytt ben"? Finns det någon tänkbar indikator?

Indikator L.19 Diversifierade företag kan användas för detta.

Projekt som drivs av unga – hur länge är man ung?

Vi går efter Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors definition som innebär att man är ungdom tills man är 25 år.

Hur definierar Jordbruksverket sociala företag?

Vi tolkar sociala företag på samma sätt som Tillväxtverket.

Saknas indikator för främjande av bostadsbyggande på landsbygden?

Vi har lagt till den i indikatorbanken. Den heter L.55 Nya bostadslösningar.

Finns det en rekommendation kring mängden indikatorer per mål eller insatsområde? Är det bra med många eller få? Och har det betydelse för urvalet eller poängen för strategin hur många indikatorer man har?

Nej, vi har ingen rekommendation. Tillräckligt många för att ni ska kunna följa upp på ett bra sätt. Det finns ett urvalskriterium för strategierna som lyder "Valda indikatorer har koppling till strategins mål". De kan på ett representativt sätt spegla resultat av uppsatta mål, så det handlar inte om mängden indikatorer utan huruvida de passar bra ihop med målen.

Uppföljning och rapportering

Kommer det att finnas mål som blir ett åtagande för varje leaderområde? Antal nya jobb och så vidare?

Efter att ni fått veta er budget kommer ni att behöva sätta ett målvärde på minst en EU‑indikator. Ni får sätta målvärden på flera EU-indikatorer om ni vill det. EU kommer varje år att följa upp hur vi ligger till i förhållande till våra satta mål och vi kommer behöva förklara oss om vi eventuellt inte ligger i linje med våra uppsatta mål. Det kommer dock inte vara som i denna programperiod då målvärdet för nya jobb till exempel sattes nationellt först och sedan portionerades ut.

Vi kommer att ha en mer strukturerad uppföljningsprocess under nästa programperiod där vi kommer be er att skicka in en rapport om vilka resultat ni skapat under det gångna året, samt en kort text.

Kan man få ut en analys av de nationella indikatorerna per leaderområde?

Ja det går, även i nuvarande programperiod. I ett system som kallas BLIS tar vi ut all vår statistik. Det går att få ut alla, både EU-indikatorer och nationella, så vi hoppas att vi i kommande programperiod även kan få ut de lokala via BLIS.

Hur ska vi tänka kring den nya resultatstyrningen inom EU?

Kommande programperiod kommer enligt EU att bli mer resultatstyrd. Vi tolkar detta som att vi kommer behöva följa upp våra resultat tätare samt att vi kommer behöva förklara för EU om vi avviker från de mål vi har satt. Vi ska ha en utbildning i indikatorer och uppföljningsprocessen i april där vi kommer diskutera detta närmare.

Strategin

Är det fritt att välja vilka stöd och medier vi vill använda för populärversionen eller måste den vara i något visst format?

Ni får välja fritt, men bra om det är något lättläst för de som söker.

Vad menas med tillgänglighets­anpassad? Finns det någonstans där vi kan hitta mer information?

DIGG (Myndigheten för digital förvaltning) har information och riktlinjer kring tillgänglighets­anpassning.

Där kan du klicka dig in på till exempel "dokument och PDF" och läsa om olika krav och vad de betyder.

 Förberedande stöd

Behöver det förberedande stödet beslutas av LAG?

Nej, det behövs inget beslut från LAG, dock ska personen som skickar in ansökan ha en fullmakt eller liknande som visar att de har rätt att representera organisationen.

Många av oss har redan påbörjat arbete förra året. Är det okej att belasta kostnader på förberedande stöd?

Ja, det är okej att belasta kostnaderna, stödet ges i form av en klumpsumma och ni kommer inte behöva skicka in underlag vid ansökan om utbetalning.

Kontakta oss

Om du har frågor om förberedelserna för Leader i nästa programperiod kan du kontakta Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: