Logotyp Jordbruksverket
Logotyp Jordbruksverket

Leader i nästa programperiod

Hitta på sidan

Nu förbereder Jordbruksverket nästa programperiod för Leader. När nästa programperiod startar ska allt vara förberett för att kunna starta upp åtgärder inom Leader. Det innebär att nya leaderområden ska vara etablerade och godkända och att det ska vara möjligt att söka stöd.

Du kan prenumerera på den här sidan genom att skriva in din mejladress i formuläret längst ner. Då får du ett mejl när informationen på sidan uppdateras.

Lokalt ledd utveckling benämns Leader i nästa programperiod

Regeringen har gett Jordbruksverket i uppdrag att förbereda för finansiering från en fond, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, i kommande programperiod. I nuvarande programperiod har det varit möjligt att finansiera projekt via fyra fonder. Eftersom begreppet lokalt ledd utveckling är förknippat med flerfondsarbete kommer Jordbruksverket att använda begreppet Leader för att benämna arbetet med utvecklingsmetoden i nästa programperiod.

Jordbruksverket ser flera administrativa förenklingar med en enfondslösning eftersom leaderföreningarna vid utformning, genomförande och uppföljning av sin strategi endast behöver förhålla sig till regelverket för en fond. Det kan i sin tur skapa förutsättningar för bättre målstyrning och ökat effekt- och resultatfokus.

Under 2019 tog Jordbruksverket fram en rapport som visade att över 90 procent av de insatser som genomförts inom socialfonden, regionalfonden och havs- och fiskerifonden under programperioden 2014–2020 i teorin hade kunnat finansieras av jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Detta innebär att det kommer finnas möjlighet att genomföra flera av de satsningar som tidigare låg inom socialfonden, regionalfonden samt havs- och fiskerifonden inom landsbygdsfonden. Det är därför viktigt att ta tillvara på de erfarenheterna från flerfondsarbetet i nuvarande programperiod.

Förberedelser och preliminär tidsplan

Att etablera nya leaderområden är en lång process och vi väntar fortfarande på vissa politiska beslut, till exempel hur stor budgeten för perioden blir. Jordbruksverket arbetar nu med att förbereda för Leader i nästa programperiod. Det första steget var en intresseanmälan för att bilda leaderområde. Jordbruksverket fick in 51 intresseanmälningar och har genomfört en uppföljning av dessa. Jordbruksverket har genomfört en första utbildning i strategimall och handbok. Utbildningarna är uppdelade i flera steg och löper parallellt med partnerskapens process för att skriva strategin. Nästa steg för partnerskapen är att söka förberedande stöd för strategiskrivning.

Förberedande stöd

Ansökan om förberedande stöd öppnar den 6 maj 2021 och är öppen till och med den 6 juni 2021. Stödet är uppdelat i två delar. Första delen söker du för mobilisering och strategiskrivande. Andra delen av stödet kan de som blir prioriterade av Jordbruksverket söka, och är avsedd för komplettering av utvecklingsstrategier och bildande av LAG.

Viktiga datum för förberedande stöd del 1:

  • Ansökan öppnar 6 maj 2021.
  • Sista ansökningsdag är 6 juni 2021.
  • Sista ansökningsdag för ansökan om utbetalning är 30 oktober 2021.

Mall och handbok för lokala utvecklings­strategier 2023‑2027

Jordbruksverket har lanserat en första version av mall och handbok för skrivande av utvecklingsstrategier inför nästa programperiod 2023–2027.

Partnerskapen ska använda mallen och de tillhörande bilagorna när de skriver sina lokala utvecklingsstrategier. I mallen framgår det vilka avsnitt som måste vara med i utvecklingsstrategin samt en kort instruktion och vilken teckenbegränsning som gäller för varje avsnitt.

Som hjälp i strategiskrivandet har Jordbruksverket tagit fram en handbok med ytterligare anvisningar och förklaringar.

Partnerskapen har möjlighet att skiva på sin strategi fram till den 15 oktober 2021, vilket är sista dag för att lämna in strategin i samband med ansökan om att bilda leaderområde till Jordbruksverket.

Vissa avsnitt kommer kompletteras och publiceras senare

Eftersom regelverket på EU-nivå ännu inte är beslutat är det avsnitt i mallar och handbok som vi inte kunnat färdigställa. Därför kommer mallar och handbok att kompletteras med vissa delar under våren 2021. I handboken är det tydligt markerat vilka delar detta gäller.

Den nya lokala indelningen regionala statistikområden (RegSO) ersätter församlingar

Då flera problem lyftes med det tidigare förslaget att använda församlingar för den geografiska indelningen av leaderområdena har Jordbruksverket beslutat att ersätta församlingar med den nya indelningen regionala statistikområden (RegSO). RegSO följer kommun- och länsgränser, kommer hållas konstant över tid och skiljer i mycket stor utsträckning på landsbygder och städer.

Detta innebär att den geografiska avgränsningen för leaderområden kan omfatta hela kommuner eller delar av kommuner. Om det bara är delar av kommuner som ingår ska dessa omfatta hela RegSO.

Använd listan över alla RegSO som hjälp när du fyller i Bilaga 1 Geografisk avgränsning. Mer information finns i handboken.

Instruktionsfilm för SCB:s kartverktyg

I filmen går vi igenom funktionerna i SCB:s kartverktyg och tittar på några olika RegSO.

Urvalsprocess för lokala utvecklingsstrategier

I den fondgemensamma förordningen (CPR) framgår det att förvaltande myndighet ska fastställa kriterier för urvalet av strategierna. Av bestämmelsen framgår också att myndigheten ska inrätta en kommitté som ska göra urvalet av strategierna och myndigheten ska sedan godkänna strategierna.

Jordbruksverket har tagit fram villkor och urvalskriterier som har sin utgångspunkt i de krav som förordningen ställer. Vi kommer att kontrollera att samtliga strategier uppfyller villkoren. Därefter kommer en urvalskommitté med representanter från ideell, privat och offentlig sektor att bedöma och poängsätta strategierna enligt de urvalskriterier som Jordbruksverket tagit fram.

Samarbeta inom områdena för att hitta gemensamma lösningar

Om ni har kännedom om att det lokalt finns parallella processer för att ta fram utvecklingsstrategier bör ni så snart som möjligt gå samman för att hitta lösningar på ett gemensamt fortsatt arbete.

Vi vet inte än hur budgeten för Leader kommer se ut inför nästa programperiod. Ambitionen är att få Leader rikstäckande. För att få Leader rikstäckande i nästa programperiod kan partnerskap gå samman, hjälpas åt att täcka de områden idag som inte är prioriterade och fundera över hur administrationen kan bli mer effektiv. Dessutom är det viktigt att representanter från fiskeri- och vattenbrukssektorn får möjlighet att delta i arbetet med områdenas utvecklingsstrategier och får göra sin röst hörd.

Utbildningsmaterial för strategimall och handbok

Här finns filmer med de utbildningar som Jordbruksverket har hållit under 2020–2021.

Utbildning i strategiskrivning del 1 – Interventionslogik

I filmen går vi igenom vad en interventionslogik är, vad en sådan kan användas till och några verkliga exempel.

Utbildning i strategiskrivning del 2 – Effekter

I filmen går vi igenom vad effekter är och hur man kan jobba för att främja dem.

Utbildning i strategiskrivning del 3 – Utgångspunkter i mall och handbok

I filmen går vi igenom upplägget i strategin samt vilka förenklingar som gjorts från föregående programperiod. Vi går även kort igenom upplägget i handboken.

Utbildning i strategiskrivning del 4 – Strategins framtagning och utvecklingsområdet

I filmen går vi igenom vilka delar av strategin som Jordbruksverket tar fram underlag till och vilka delar som leaderområdena ansvarar för. Vi går även igenom den geografiska avgränsning som ska användas samt kort om den SWOT-analys som ska göras.

Utbildning i strategiskrivning del 5 – Mål, insatsområden och indikatorer

I filmen går vi igenom de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till när man väljer sina mål och insatsområden. Vi går även igenom EU:s framtida jordbrukspolitiska mål samt hur processen för framtagning av indikatorer kommer se ut i kommande programperiod.

Utbildning i strategiskrivning del 6 – Genomförande

I filmen går vi igenom hur man kan tänka när man ska beskriva vilka kommunikationsinsatser som ska genomföras. Vi går även igenom de delar där man ska beskriva hur man samordnat sig med andra aktörer samt de delar där det ska beskrivas hur man ska främja effekter och innovationer.

Utbildning i strategiskrivning del 7 – Organisation

I filmen går vi igenom de delarna i strategin där man ska beskriva föreningen och partnerskapet samt de villkor som föreningen ska förhålla sig till.

Frågor och svar

Måste vi starta en ny förening inför den nya programperioden?

Vi kommer inte ställa krav på att ni ska starta en ny förening för nästa programperiod. Det är helt upp till er egen förening hur ni vill göra. Det kan dock finnas vissa fördelar med att starta ny förening, till exempel för att hålla isär de olika programperioderna och underlätta för redovisning.

Är det skillnad på medlemskap i föreningen och medlem i LAG?

Medlemskapet i föreningen styrs av föreningens stadgar. Styrelsen väljs av föreningen. Styrelsens representanter ska vara medlemmar i föreningen.

När ska vi lämna in medfinansierings­intyg för övrigt offentligt stöd inför kommande programperiod?

Medfinansieringsintyg kommer att behövas i samband med att ni ansöker om att starta leaderområdet. Ansökan om att starta leaderområdet ska vara inne senast den 15 oktober 2022. Vi har inte fått några andra indikationer än att kravet på 33 procent övrigt offentligt stöd kommer ligga kvar även kommande programperiod.

Hur ska vi tänka kring den nya resultatstyrningen inom EU?

Kommande programperiod kommer enligt EU att bli mer resultatstyrd. Vi tolkar detta som att vi kommer behöva följa upp våra resultat tätare samt att vi kommer behöva förklara för EU om vi avviker från de mål vi har satt. Vi ska ha en utbildning i indikatorer och uppföljningsprocessen i april där vi kommer diskutera detta närmare.

Kontakta oss

Om du har frågor om förberedelserna för Leader i nästa programperiod kan du kontakta Jordbruksverket.

Senast uppdaterad: 2021-05-06