Projekt för bättre smittskydd och djurhälsa

Organisationer som driver projekt för att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar för att genomföra ett sådant projekt. Här kan du läsa om vilka områden vi prioriterar och hur du söker pengarna. Du kan även läsa om projekt som genomförts tidigare år.

Ansökningsperioden för 2024 års utlysning öppnar runt midsommar 2024.

Så här söker du

Organisationer som driver projekt med syfte att förbättra smittskydd och djurhälsa kan söka pengar, så kallade anslagsmedel, från Jordbruksverket.

Du ansöker på blankett D32. Om ansökan gäller ett projekt som är uppdelat i flera delprojekt ska du använda blankett D32b.

Du ska skicka in blanketten till Jordbruksverket både i pappersform via brev och digitalt via e-post.

Jordbruksverket, Djuravdelningen, Att: Gunilla Ström Hallenberg, 551 82 Jönköping

I samband med regleringsbrevet i januari vet vi hur mycket pengar det finns att fördela, så då kommer du att få ett beslut om du får pengar eller inte för ditt projekt.

När du skriver under din ansökan godkänner du att Jordbruksverket får publicera information om ditt projekt på vår webbplats.

Redovisa resultat och ändringar

Projekt som får pengar ska varje kvartal redovisa hur det går för projektet, kostnader och eventuella ändringar. Det gör du på en blankett.

Slutredovisning

När projektet är slut ska du göra en slutredovisning. Det är olika blanketter beroende på om det är ett projekt med flera delprojekt eller inte.

Kontroller

Vi kan komma att kontrollera den finansiella redovisningen av projekten. Det sker antingen genom att vi begär in underlag från respektive organisations bokföring eller genom kontroll på plats hos organisationen.

Prioritering av ansökningar

Eftersom pengarna inte räcker till alla ansökningar måste vi prioritera. Vi prioriterar projekt med aktiviteter som är kopplade till den nationella övervakningsplanen. Övervakningsplanen beskriver Sveriges sjukdomsövervakning på djur.

Vi prioriterar även projekt som kan bidra till en ökad konkurrenskraft och fler lönsamma företag inom jordbruksnäringen.

Fleråriga projekt som har beviljats medel under föregående period kommer vi att prioritera i den mån det går. En förutsättning för att projektet ska fortsätta att få pengar är att det har uppfyllt de mål och syfte som beskrevs i den ursprungliga ansökan.

Det finns ytterligare parametrar som påverkar prioriteringarna inom respektive anslagspost.

Prioriteringar för 2025 års projekt kommer att publiceras senast 30 juni 2024.

Populärvetenskapliga sammanfattningar av genomförda projekt

Alla projekt som fått anslagsmedel ska presentera sitt projekt genom en populärvetenskaplig sammanfattning. Här hittar du de projekt som genomförts de senaste åren. För att ta del av sammanfattningarna kan du mejla till oss.

 Projekt 2023

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska Fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – FÅR och GET – Gård & Djurhälsan
 • Hjorthälsan – nationell hälsorådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult Jonas Malmsten
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2023 – Växa Sverige
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund
 • Uppdatering av branschriktlinjerna för svensk fiskodling och framtagande av guide för biosäkerhetsplan för odling i öppna anläggningar - Matfiskodlarna

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Molekylärepidemiologisk typning och sekvensbaserad serotypning av Salmonella – SVA
 • Övervakning av trikinförekomst hos vilda djur, främst rödräv – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av STEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur STEC O157 och STEC O26 – SVA
 • Sammanställning av informationsmaterial för att minska risken för smittspridning av ehec från djur till människor – SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur – SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Nationell övervakning av dvärgbandmask (år 3) – SVA
 • Övervakning av Salmonella Choleraesuis på frilevande vildsvin – SVA
 • Förekomst av Cryptosporidium parvum i svenska nötkreatursbesättningar – SVA
 • Ehec – rådgivning, information och samverkan – Gård & Djurhälsan

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 2

 • Friskko smittskydd inkl M bovis – Växa Sverige
 • Salmonella i mjölkbesättningar – Växa Sverige
 • Smittsäkrad besättning Nöt - utveckling – Växa Sverige
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Maedi Visna/CAE-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Mycoplasma bovis, rådgivning, kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Sjukdomsövervakning gris och får genom provtagning på slakteri – Gård & Djurhälsan
 • FarmStat – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella Pilot Gris – Gård & Djurhälsan
 • Campylobacterprogram 2023 – Svensk Fågel
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2023 - Svensk Fågel
 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2023 – Svenska Ägg
 • Frivillig karantän- och smittskyddsprogram vid handel med fjäderfä – Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
 • CWD - beredskapsplan för samebyar gällande CWD och andra smittsamma sjukdomar – Svenska Samernas Riksförbund
 • Fiskhälsa – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingar – Svensk Fiskhälsa

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa Sverige
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2023 – Svensk Lantbrukstjänst
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet – SVA
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Regionala tankmjölkscreeningar avseende antikroppar mot salmonellainfektion på Gotland, Öland och i Östergötland – SVA
 • Robust och flexibel sjukdomsövervakning på slakteri – så tar vi provtagningen in i framtiden (SAMSS 2.0) – SVA
 • Tuberkulosfrihet– hur säker är landets status? – SVA
 • Svensk spannmål och halm – en inkörsport för salmonella till besättningar? – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD samt övervakning av salmonella hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning av paratuberkulos hos idisslare och kameldjur – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella – övervakning av kalv – Gård & Djurhälsan
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2023 – Svensk Fågel

 Projekt 2022

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska Fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – FÅR och GET – Gård & Djurhälsan
 • Hjorthälsan – nationell hälsorådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult Jonas Malmsten
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2022 – Växa Sverige
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Molekylärepidemiologisk typning och sekvensbaserad serotypning av Salmonella – SVA
 • Övervakning av trikinförekomst hos rävar – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners – SVA
 • Fördjupad jämförelse av historiska isolat av STEC från djur och människor – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O26 – SVA

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 2

 • FriskKo smittskydd – Växa Sverige
 • Mycoplasma bovis – fokus mjölkkobesättningar – Växa Sverige
 • Salmonellarådgivning till djurhållare med nötkreatur – Växa Sverige
 • Smittsäkrad besättning Nöt – Växa Sverige
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Maedi Visna/CAE-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & Djurhälsan
 • Ehec/vtec – resurs, ökad kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Mycoplasma bovis, rådgivning och information – Gård & Djurhälsan
 • Farmstat – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella Pilot Gris – Gård & Djurhälsan
 • Campylobacterprogram 2022 – Svensk Fågel
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2022 - Svensk Fågel
 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2022 – Svenska Ägg
 • Frivillig karantän- och smittskyddsprogram vid handel med fjäderfä – Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
 • Smittskydd i småskalig och ekologisk produktion – Föreningen för ekologisk fjäderfäproduktion
 • CWD – Uppföljning, utvärdering och handlingsplan vid sjukdomsutbrott – Svenska Samernas Riksförbund
 • Fiskhälsa – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingar – Svensk Fiskhälsa

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa Sverige
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2022 – Svensk Lantbrukstjänst
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Regionala tankmjölkscreeningar avseende antikroppar mot salmonellainfektion på Gotland, Öland och i Östergötland - SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur – SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Förekomst av antikroppar mot olika influensatyper hos svenska grisar – SVA
 • Kunskapsinhämtning för utformning av riskbaserad fågelinfluensaövervakning – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD samt övervakning av salmonella hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning av paratuberkulos hos idisslare och kameldjur – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella – övervakning av kalv – Gård & Djurhälsan
 • Smittspårning och övervakning

Projekt 2021

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska Fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – FÅR och GET – Gård & Djurhälsan
 • Hjorthälsan – nationell hälsorådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult Jonas Malmsten
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2021 – Växa Sverige
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund
 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Övervakning av rävens dvärgbandmask – SVA
 • Molekylärepidemiologisk typning och sekvensbaserad serotypning av Salmonella – SVA
 • Övervakning av trikinförekomst hos rävar – SVA
 • PCR-undersökning för Paramyxovirus-1 (PMV-1) hos vilda fåglar med misstänkt duvpest som inkommer i fallviltsövervakningen – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartners – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O26 – SVA
 • Frivilliga BVD-programmet inklusive förstudie om modernisering av övervakningsprocesser – Växa Sverige
 • Mycoplasma bovis – provtagning och förstudie smittplattform – Växa Sverige
 • Smittsäkrad besättning Nöt – Växa Sverige
 • Maedi Visna/CAE-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Ehec/vtec – resurs, ökad kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Förstudie till övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får – Gård & Djurhälsan
 • Slakteribaserat övervakningsprogram för smittsamma sjukdomar hos får – Gård & Djurhälsan
 • Campylobacterprogram 2021 – Svensk Fågel
 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Frivillig karantän- och smittskyddsprogram vid handel med fjäderfä – Föreningen för smittskyddskontroll av fjäderfä
 • Fiskhälsa – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingar – Svensk Fiskhälsa
 • CWD – information, provtagning och smittspridning inom renskötseln – Svenska Samernas Riksförbund
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2021 – Svenska Ägg
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2021 - Svensk Fågel
 • Zinkoxidanvändning i svensk grisproduktion – läget idag och konsekvenser av ändrad lagstiftning – SVA
 • Farmstat – Gård & Djurhälsan
 • Mycoplasma bovis, rådgivning och förstudie smittplattform – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Salmonellarådgivning till mjölkföretagare – Växa Sverige
 • FRISKKO smittskydd – Växa Sverige

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa Sverige
 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Regionala tankmjölkscreeningar avseende antikroppar mot salmonellainfektion på Gotland och Öland - SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos, övervakning av nötkreatur, får/getter, exotiska idisslare och kameldjur – Gård & Djurhälsan
 • Baslinjebi-2021. Sjukdomar hos Honungsbi – uppföljande baslinjestudie – SLU
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2021 – Svensk Fågel
 • Salmonella – övervakning av kalv – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD samt övervakning av salmonella hos gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Utbildning för vaccination av tamduvor mot aviärt paramyxovirus typ 1 (PMV-1) – SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet – SVA
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2021 – Svensk Lantbrukstjänst

Projekt 2020

Anslagsmedel 1:5, anslagspost 2

 • Besättningsbaserat arbete med fårhälsa och smittskydd – Svenska fåravelsförbundet
 • Djurhälsovård – GRIS – Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – NÖT– Gård & Djurhälsan
 • Djurhälsovård – Får och GET – Gård & Djurhälsan
 • Organiserad hälsokontroll hos gris – Lundens djurhälsovård
 • Nationellt organiserad hälsokontroll och hälsovård för mjölkkor 2020 – Växa
 • Hjorthälsan – nationell hälsovårdsrådgivning av hägnad hjort – Viltkonsult J Malmsten
 • Renhälsovård – Svenska Samernas Riksförbund

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 1

 • Modell för kategorisering av flytgödsel utifrån koncentration av salmonella och VTEC i gödselpartiet (år 2 av 2) – SVA
 • Nationell övervakning genom typning av campylobacter från slaktkyckling – SVA
 • Verifiering, karakterisering och epidemiologisk typning av kliniska isolat från svenska djur av tarmbakterier som bildar extended spectrum beta-lactamase (ESBL) – SVA
 • Verifiering och epidemiologisk typning av meticillinresistent Staphylococcus aureus (MRSA) och meticillinresistent Staphylococcus pseudintermedius (MRSP) isolerade från svenska djur 2019 – SVA
 • Kartläggning av isolat av Salmonella Reading med helgenomsekvensering – SVA
 • Molekylärbiologisk typning av VTEC-stammar från smittspårning och studier utförda av SVA och externa samarbetspartner – SVA
 • Slakteriprevalensstudie nötkreatur VTEC O157 och VTEC O26 – SVA

Anslagsmedel 1:6 anslagspost 2

 • Smittskydd på gårdsnivå inklusive frivillig och förebyggande salmonellakontroll – Svensk Fågel
 • Campylobacterprogram 2020 – Svensk Fågel
 • Koccidie- och Clostridie (KC) program 2020 – Svensk Fågel
 • Förebyggande smittskydd och hälsokontroll för värphöns 2020 – Svenska Ägg
 • Paratuberkuloskontroll – Nötkreatur – Gård & Djurhälsan
 • Maedi Visna-kontroll hos får och get – Gård & Djurhälsan
 • Klövkontrollen – Får – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning och kommunikation av antibiotikaresistens hos bakterier från lantbrukets djur – SvarmPat – Gård & Djurhälsan
 • Smittsäkrad besättning gris – Gård & DjurhälsanEhec/vtec – resurs, ökad kunskap och samverkan – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga övervakningsprogrammet av bovin tuberkulos hos alpacka – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av resistenta parasiter – Svarmpar – Gård & Djurhälsan
 • Kraftsamling mot Mycoplasma bovis i den svenska nötköttsproduktionen – Gård & Djurhälsan
 • Nytt kontrollprogram för paratuberkulos – Gård & Djurhälsan
 • Afrikansk svinpest – beredda om det verkligen händer – Gård & Djurhälsan
 • Frivilliga BVD-programmet 2020 – Växa
 • FRISKKO smittskydd 2020 – Växa
 • Kraftsamling mot Mycoplasma bovis i den svenska mjölkproduktionen – Växa
 • Pilotprojekt frivillig salmonellarådgivning – Växa
 • Smittsäkrad besättning nöt 2020 – Växa
 • Reviderad ansökan Zinkoxidanvändning i svensk grisproduktion – läget idag och konsekvenser av ändrad lagstiftning (år 2 av 3) – SVA
 • Friska fiskar – Frivilligt kontrollprogram för fiskodlingsbranschen – Matfiskodlarna
 • CWD – information, provtagning och smittspridning inom renskötseln – SSR
 • Förbättrad diagnostik och kontroll av spolmasksmitta hos svenska värphöns – SLU

Anslagsmedel 1:6, anslagspost 4

 • Övervakning av läget gällande Escherichia coli med ESBL-resistens hos svenska fjäderfän – SVA
 • Nytt verktyg för övervakning av antibiotikaresistens – SVA
 • Epidemiologiskt arbete inom sjukdomsövervakning, samt vissa stående undersökningar för sjukdomar som normalt inte förekommer i landet – SVA
 • Underhållning och utveckling av serumbanken – SVA
 • Utbildning för vaccination av tamduvor mot paramyxovirus typ 1 (PMV-1) – SVA
 • Hönshälsokontrollprogrammet – SVA
 • Tankmjölkscreening avseende antikroppar mot salmonella-infektion på Gotland och Öland – SVA
 • Nationell obduktionsverksamhet – Gård & Djurhälsan
 • Kontroll av sjukdomsfrihet från PRRS och AD – Gård & Djurhälsan
 • Salmonella – övervakning av gris som utgör del av Sveriges särskilda salmonellagarantier – Gård & Djurhälsan
 • Paratuberkulos övervakning nötkreatur, får/getter och exotiska idisslare – Gård & Djurhälsan
 • Övervakning av Bovint Leukosvirus och Infektiös Bovin Rhinotracheit hos nötkreatur i Sverige – Växa
 • Smittspårning och övervakning av ESBL 2020 – Svensk fågel
 • Scrapie frihet som status för Sverige 2020 – Svensk lantbrukstjänst
 • Informationsfilm om Afrikansk Svinpest – Svenska Jägareförbundet

Senast granskad: 2024-04-02

Till toppen