Stöd till projekt inom klimatanpassning som främjar svenskt vattenbruk

Jordbruksverket utlyser medel till projekt för att främja svenskt vattenbruk. Syftet är att hjälpa vattenbrukare att förbereda sig inför utmaningarna med ett förändrat klimat med fokus på hälsa och välfärd. Din ansökan ska ha kommit in senast den 31 oktober 2023.

Regeringen har fattat beslut om en strategi för svensk livsmedelsproduktion, med det övergripande målet att svensk livsmedelsproduktion ska öka. Projekten som får stöd i denna utlysning ska syfta till att nå målen i livsmedelsstrategin genom att stärka den svenska livsmedelskedjan och öka möjligheten till produktion av livsmedel.

Detta kan du få stöd för

Projekten ska ha en tydlig koppling till åtgärderna i Handlingsplan för utveckling av svenskt vattenbruk 2021–2026. Handlingsplanen syftar till att slå fast vilka åtgärder och aktiviteter som behöver vidtas inom vattenbrukssektorn. Åtgärderna beskrivs med avseende på syfte, bakgrund och genomförande.

Prioriterade åtgärder för denna utlysning är projekt för kompetenshöjning (åtgärd 11) inom åtgärd 3 ”Förebyggande hälsoarbete och ökad djurvälfärd” med särskilt fokus på utmaningar och åtgärder vid ett förändrat klimat.

Resultaten från projektet ska vara till nytta för en stor del av näringen.

Vem kan söka stödet?

Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet.

Så mycket pengar kan du få

Jordbruksverket har en maximal budget om 5 miljoner kronor att fördela mellan samtliga projekt.

När du söker stöd ska du ange motiverade kostnader för projektet, men vi kan besluta att bevilja ett lägre stöd än den summa du sökt. Du kan få stöd för upp till 100 procent av kostnaderna för projektet. Det finns möjlighet att få medel tilldelade både under 2023 och 2024. Information om hur du ska rapportera dina kostnader för projektet kommer att finnas i ditt beslut om stöd.

Stöd som överstiger 200 000 euro kan bli föremål för statsstödsreglering vilket kan begränsa hur mycket du kan få i stöd.

De här utgifterna kan du få stöd för

 • Lön till personal, inklusive lönepåslag och indirekta kostnader
 • Eget arbete
 • Köp av tjänst
 • Immateriella investeringar i form av inköp eller utveckling av programvara
 • Övriga utgifter som är kopplade till projektplanen, som utgifter för tryckning av material, mindre utrustning, möteslokaler och resor.

Du kan även få stöd för samarbete med andra medlemsstater.

Villkor för stödet

Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Du kan inte heller få stöd för pågående samarbetsprojekt, vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte kan få stöd. Du kan heller inte få stöd för arbete som redan blivit beviljat stöd tidigare. Har du tidigare fått ett projekt beviljat och finansierat genom livsmedelsstrategin (vattenbruk) ska det nya projektet som nu söks för vara tydligt avgränsat från tidigare projekt.

Stöd ges inte till investeringar som enbart gynnar sökanden. Du får inte heller marknadsföra specifika varumärken, tjänster eller företag inom ramen för projektet. Neutral information är dock godkänd.

Du har möjlighet att påbörja ditt projekt innan du har fått ett beslut, men då gör du det på egen risk. Det är inte förrän du har fått ett beslut som du vet om du får pengar eller inte.

Om du inte följer villkoren i ditt beslut om stöd riskerar du att bli tvungen att betala tillbaka de pengar du fått.

Så bedömer vi din ansökan

Vi kommer att bedöma ansökningarna utifrån följande kriterier:

 • Projektet har en tydlig koppling till de prioriterade åtgärderna i handlingsplanen för utveckling av svenskt vattenbruk.
 • Projektet syftar till att öka eller bibehålla vattenbrukets konkurrenskraft vid ett förändrat klimat.
 • Projektdeltagares kunskap, kompetens och genomförandekapacitet för projektet.
 • Det finns ett identifierat och formulerat behov av projektet.
 • Projektets mål är tydligt beskrivna och uppföljningsbara.
 • Projektet har identifierat en tydlig och relevant målgrupp som kan dra nytta av resultatet.
 • Projektet har en tydlig kommunikationsplan och sprider kunskapen på ett relevant sätt till valda målgrupper via flera kanaler.

Det här ska ansökan innehålla

Din ansökan ska innehålla följande delar:

 • Projektplan
 • Plan för hur kunskaperna från projektet ska kommuniceras och kunna leva vidare efter projektets slut
 • Aktivitets- och tidsplan
 • Budget enligt budgetmall, uppdelat per år
 • Beskrivning av projektets mål och hur dessa ska följas upp
 • Redogörelse av hur projektet uppfyller utlysningens kriterier.

Om du lämnar in en ansökan tillsammans med andra aktörer ska det framgå av ansökan vem som är ansvarig (stödsökanden) för projektet. Alla parter ska skriva under ansökan och därmed bekräfta att de läst och förstått omfattningen av sitt deltagande.

Datum för ansökan

Ansökan ska ha kommit in till Jordbruksverket senast den 31 oktober 2023.

Under vilken period ska du genomföra projektet?

Du kan ansöka om projekt som pågår som längst till den 31 december 2025 då projektet ska vara redovisat och klart. Finansiering för projektet är dock under 2023 och 2024.

Ansökan om stöd för projekt som löper över flera år ska tydligt beskriva vilka åtgärder ni ska utföra under respektive år. Budgeten ska också vara tydligt avgränsad för respektive år. Delprojekten ska vara redovisade senast den 31 december varje år. Sista året ska ni redovisa en tillgänglighetsanpassad slutrapport för projektet som helhet senast den 31 december.

Sök utbetalning av stödet så fort som möjligt

Det är viktigt att du som fått beviljat stöd så snart som möjligt söker utbetalning av hela den summa som du fått beslutad för 2023. Senast den 6 december 2023 vill vi ha din ansökan om utbetalning.

Så här söker du

Skicka ansökan med post till

Vattenbrukskansliet
Jordbruksverket
Vattenbrukskansliet
551 82 Jönköping

Alternativt via mejl.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om utlysningen kan du kontakta

Johan Penner

Frida Solstorm

Senast granskad: 2023-09-21

Till toppen