Ökad kunskap inom djurvälfärd

Jordbruksverket har upphandlat flera projekt som genom olika aktiviteter ska öka kunskapen om djurvälfärd för lantbrukets djur. Insatserna finansieras genom landsbygdsprogrammet.

Smittskydd med fokus på fjäderfä

Under 2021 upphandlades två aktörer för att öka kunskapen hos lantbrukare och rådgivare om hur man kan arbeta för att säkerställa gott smittskydd inom matfågel- och äggnäringen. Aktiviteterna består bland annat av kunskaps­sammanställningar, rådgivning till producenter och fortbildning av rådgivare.

Informations- och demonstrations­aktiviteter för ökad djurvälfärd

Under 2022 upphandlade Jordbruksverket 10 leverantörer som genom bland annat kunskaps­sammanställningar, informations­träffar och framtagning av informations­material ska höja kompetensen om djurvälfärd inom animalie­sektorn. För att stärka det agrara kunskaps­systemet och minska avståndet mellan forskning och praktik finns behov av att arbeta med förutsättnings­skapande verksamhet och att öka kunskaps­utbytet mellan akademi och praktik. Insatser som handlar om att sammanställa befintlig kunskap samt skapa möjligheter till kunskapsutbyte mellan forskare, rådgivare och producenter gavs därför hög prioritet i upphandlingen. Upphandlingen omfattade både livsmedelsproducerande djur och hästnäringen. Avtalen pågår till och med 2024.

Fortbildning av rådgivare

Under 2022 upphandlades sex aktörer att genomföra kurser riktade till rådgivare. Det finns en efterfrågan inom animalie­sektorn på rådgivare med kompetens inom ny- och ombyggnation av stallbyggnader, stallmiljö och ventilation. Dessa områden är viktiga att arbeta med både för att möta djurens behov och framtidens utmaningar med ett förändrat klimat. Syftet med upphandlingen var därför att öka rådgivares kunskap inom stall­byggnation. Avtalen pågår till och med 2024.

Kurser riktade till fårproducenter

Under 2022 upphandlades en aktör att genomföra kurser riktade till verksamma inom lamm- och fårproduktionen. Det finns behov av att öka kunskaperna om djurvälfärd hos lamm- och fårproducenter i hela Sverige, för att ge förutsättningar för en produktion med god lönsamhet och djurvälfärd. Den upphandlade aktören kommer att arbeta med både fysiska och digitala kurser riktade till producenter. Avtalet löper till och med 2024.

Senast granskad: 2023-12-12

Till toppen