Kompetensutveckling glyfosatfri odling

Att odla utan glyfosat kräver nya brukningsmetoder och nya effektiva verktyg i växtskyddsarbetet. Därför har vi upphandlat leverantörer som kan genomföra kompetenshöjande insatser om att odla glyfosatfritt. Insatserna är kostnadsfria.

Jordbruksverket har analyserat effekterna av ett eventuellt framtida förbud mot växtskyddsmedlet glyfosat. Utan alternativ till glyfosat riskerar svensk växtodling och trädgårdsnäring att påverkas negativt. För att bibehålla konkurrenskraften vid ett förbud eller kraftigt minskad användning av glyfosat, är det viktigt att svenska lantbruk är förberedda på att använda andra metoder.

Vi har upphandlat leverantörer som ska genomföra olika insatser för att höja kompetensen om glyfosatfri odling. Målgruppen är primärproducenter och du som deltar betalar inget för att delta. Du kan kontakta respektive leverantör för mer information.

Informations- och demonstrationsinsatser

Samtliga leverantörer ska genomföra tre delar: kunskapskartläggning, demonstrationer i fält och spridning av informationsmaterial.

HIR Skåne
Oskar Hansson

Agri-kultur i Småland AB
Hermann Leggedör

Rådgivarna i Sjuhärad (i samarbete med Hushållningssällskapet Jönköping och Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten)
Katarina Berlin Thorell

HS Konsult AB (i samarbete med Hushållningssällskapet Västra)
Susanne Eriksson

Studieresor, kurser och erfa-grupper

Leverantörerna ska genomföra studieresor, kurser och erfa-grupper, eller en kombination av dessa. Aktiviteterna ska ge ökad praktisk kunskap som kan tillämpas i den egna verksamheten.

HIR Skåne
Marcus Willert

HS Västra
Viktoria Bawelin

Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge
Linda Åkesson

Hushållningssällskapet Östergötland
Madeleine Wiström

LRF Trädgård
Elin Windfäll

Senast granskad: 2022-01-18

Till toppen