Kalkyler för trädgårdsodling

Här hittar du kalkyler som du kan använda för att räkna ut om det är lönsamt att börja med trädgårdsodling. Det finns kalkyler för både ekologisk och konventionell odling samt för olika företagstyper.

Så använder du kalkylerna

Vi har tagit fram kalkyler som du kan använda för att räkna ut om det är lönsamt att börja odla nya trädgårdsväxter. Kalkylerna är för

 • odling av grönsaker på friland
 • bärodling
 • fruktodling
 • odling i växthus (tomat, gurka och örtkryddor).

Det finns kalkyler för både konventionell och ekologisk produktion och för olika företagstyper.

Syftet med kalkylerna är att visa hur du kan beräkna lönsamheten i din egen odling. På så sätt kan du få fram ett ekonomiskt underlag för beslut om nya odlingar inför möten med rådgivare och bank. Kalkyler är även användbara i vardagen när du planerar driften av odlingen och förhandlar om priser.

Utgå från siffror från din egen produktion

Kalkylerna visar exempel på hur man kan räkna ut lönsamheten för en odling. Därför är det viktigt att du utgår från data från din egen produktion.

I verkligheten varierar odlingars förutsättningar, kostnader och resultat mycket mellan olika företag och delar av Sverige. Skillnaderna är särskilt stora när det gäller skördenivåer, arbetsinsatser och maskinkostnader.

Räkna med att ta mer betalt för ekologiska produkter

De flesta kalkylerna visar att du som odlar ekologiskt måste sätta högre priser på dina grönsaker, frukter och bär än du hade behövt i konventionell odling. Det beror på att det är dyrare att odla ekologiskt än konventionellt.

De höga kostnaderna i ekologisk odling beror främst på

 • mindre skördar (som dessutom varierar mycket mellan olika år)
 • högre arbetskostnader, på grund av större arbetsbehov för att hantera ogräs
 • större risk för skördebortfall.

Avkastningen per hektar är alltså oftast lägre inom ekologisk odling.

Trots det kan en ekologisk odling vara minst lika lönsam som en konventionell odling, tack vare att du kan ta mer betalt för produkterna. Anledningen till att du kan göra det är att efterfrågan på ekologiska livsmedel ökat, samtidigt som produktionen inte har ökat lika mycket.

Digitala kalkyler med Agriwise för frukt, bär samt grönsaker på friland

De senaste kalkylerna för frukt, bär samt grönsaker på friland finns som ett digitalt verktyg hos Agriwise. Verktyget räknar ut lönsamheten för din odling baserat på data som du skriver in. Du kan använda kalkylerna för att testa olika kostnader. Genom att skapa ett konto hos Agriwise kan du använda de digitala ekologiska kalkylerna utan kostnad.

Kalkyler för odling av grönsaker på friland

Våra kalkyler för odling av grönsaker på friland innehåller både kalkyler för olika grönsaker och för olika företagstyper. För de två större företagstyperna finns kalkyler för både ekologisk och konventionell odling, men för de två mindre företagstyperna finns bara kalkyler för ekologisk odling.

De olika företagstyperna

De olika företagstyperna är

 • stor odling med egna specialmaskiner och packeri
 • kontraktsodling utan egna maskiner
 • medelstor ekologisk odling med viss specialisering
 • liten ekologisk odling med många grödor.

Små och stora företag får välja olika strategi

Kalkylerna visar att odlingskostnaden blir betydligt lägre i större företag än i mindre. Det beror till stor del på högre mekanisering och lägre arbetskostnader.

Odlingskostnaden påverkas mycket av hur hög skörden och arbetskostnaden är. De höga odlingskostnaderna i de små företagen förutsätter normalt att du säljer produkterna direkt till konsument eller butik utan mellanhänder. Ett alternativ kan också vara att företaget nischar in sig på specialprodukter.

För mellanstora odlingar kan det vara intressant att odla grönsaker på kontrakt åt ett större företag. Företaget kan bidra med specialmaskiner samt packa och sälja grönsakerna.

Kalkyler för bärodling

Kalkylerna för bärodling avser jordgubbar, sommarhallon, hösthallon, trädgårdsblåbär och svarta vinbär.

Kostnaderna varierar med sättet att odla på. Därför finns det olika kalkyler för

 • odling på barmark, på plastlister och i tunnel
 • ekologiska och konventionella odlingar.

För ekologisk odling finns dessutom kalkyler för två olika storlekar på företag: litet och medelstort.

Diagram visar hur skördens storlek påverkar odlingskostnaden

Plantor, marktäckning och tunnlar är stora investeringar för den som börjar odla bär. Ju större skörden är, desto lägre blir kostnaden för varje liter bär. För trädgårdsblåbär tillkommer dessutom jordförbättring med torv för att få rätt jordmån. Därför finns det diagram i kalkylsamlingen som visar hur skördens storlek påverkar odlingskostnaden.

Bärodlingar kräver mycket arbetskraft

Att odla jordgubbar och hallon kräver mycket handarbete, och det tar tid att planera odlingen, rensa ogräs och skörda bären. För sommarhallon tar även beskärningen mycket tid. Det gör att kostnaden för arbetskraft blir stor.

Förutom att skördearbetet är en stor kostnad så kan det också vara svårt att organisera. Tänk på att ju rikligare skörden är, desto fortare går det att plocka varje liter.

Kalkyler för fruktodling

Kalkylerna för fruktodling avser odling av äpple, men kan anpassas för päron och andra fruktslag.

Många kostnader beror på hur stor odlingen är och vilka maskiner som används. Därför har vi gjort olika kalkyler för

 • stor och medelstor fruktodling
 • konventionell och ekologisk odling.

Det finns också känslighetsanalyser som visar hur skördenivån, andelen svinn och arbetsbehovet påverkar självkostnadspriset.

Större odlingar får lägre odlingskostnader

Kalkylerna visar att odlingskostnaden i en stor konventionell äppelodling på 20 hektar blir cirka 20 procent lägre än i en mindre odling på 5 hektar. Den lägre odlingskostnaden i den stora odlingen kan till exempel bero på

 • att man gör mindre arbete för hand och mer med maskiner
 • att arbetssättet är mer effektivt.

Lönsamheten i praktiken varierar

Priset till odlare för osorterad konventionell frukt kan variera kraftigt beroende på vilken storlek frukten har och vilken sort det är. I praktiken varierar därför en odlings lönsamhet mycket. Lönsamheten kan dessutom påverkas av skördenivåer och lönekostnader.

Kalkyler för odling i växthus

Kalkylerna för odling i växthus visar vad det kan kosta att producera tomat, gurka och örtkryddor i växthus under olika förhållanden i konventionell och ekologisk odling.

Växthuset och arbetet i växthusodling ger stora kostnader

Att bygga växthus och ha en växthusodling innebär stora investeringar. Växthuset är dessutom en stor och varierande kostnad i produktionen. Det finns flera olika stommar och täckmaterial, och husets standard påverkar också kostnader för uppvärmning och odlingsresultat.

Arbetskraft är en annan stor kostnad i växthusodlingen. Att investera i arbetsbesparande teknik kan förbättra både lönsamheten och arbetsmiljön.

I Kalkyllådan finns fler kalkyler för växthusodling

Du hittar fler kalkyler för växthusodling i Kalkyllådan – ett projekt som har finansierats av Tillväxt Trädgård (SLU) och Grön kompetens. De har också skrivit en rapport om kalkylering i växthusföretag, där de ger råd om datainsamling och arbetsgång. Rapporten knyter an till Kalkyllådan och uppmuntrar till ett eget och aktivt kalkylarbete. 

Senast granskad: 2023-07-13