Flyghavre – ogräs som måste bekämpas

Flyghavre är ett ogräs som enligt lag måste bekämpas. Arbeta förebyggande för att hålla all din mark fri från flyghavre.

Det är du som brukar fastigheten som enligt lag är skyldig att se till att all din mark är fri från flyghavre och att bekämpa genom handplockning eller kemisk bekämpning.

Flyghavre (Avena fatua) är ettårigt och sprids med redskap, utsäde, stallgödsel, vilda djur och fåglar. Det förökar och sprider sig enbart med frön, vilka är långlivade och kan leva upp till 8 år i jord. Fröet är, med få undantag, vårgroende och blommar vanligen i juli–augusti.

Länsstyrelsen är den myndighet som ansvarar för tillsynen i länen.

Flyghavrevippa på en åker

Flyghavrevippa

Hindra att flyghavren sprids

Utsäde, fågelfrö eller viltfoder får inte innehålla flyghavre alls. Du får inte heller använda växtodlingsprodukter som annat foder om det finns en risk att flyghavre sprids. Du får inte transportera eller hantera växtodlingsprodukter så att det finns en risk att du sprider flyghavre utanför din brukningsenhet.

Åtgärder som förhindrar spridning:

  • Plocka och bränn upp flyghavreplantor innan de drösar.
  • Bränn avrens och annat avfall som innehåller flyghavrekärnor.
  • Rengör maskiner, vagnar och emballage.
  • Täck transporter.

Förebyggande åtgärder i din odling

För att förebygga flyghavre i din odling kan du tänka på följande:

  • Utsädesodlingar och utsäde ska vara helt fria från flyghavre. Detta kontrolleras noggrant.
  • Undvik om möjligt att bearbeta jorden på våren om det finns flyghavre på ett skifte. Vårbearbetning väcker vilande frön av flyghavre.
  • Öka andelen höstsådda grödor och vall i växtföljden. I höstsäd kan du locka flyghavre­plantor att gro vid vältning och vid ogräsharvning på våren. Med ökande andel vall i växtföljden minskar problemet med flyghavre markant.
  • Skörda din spannmål tidigt som helsäd. Slå av grödan senast i axgång.
  • Kompostera gödsel från djur som ätit foder med flyghavrekärnor.

Om du behöver använda kemisk bekämpning hittar du rekommendationer för bekämpning i vår ogräsdatabas.

Bekämpningsplan

Om det finns områden där det inte är möjligt att hålla marken helt fri från flyghavreplantor som gått i ax kan länsstyrelsen föreslå en bekämpningsplan. Det vanliga är att planen anger att en zon som gränsar till annans mark ska hållas fri från flyghavre. Bekämpningsplanen ska fastställas av oss på Jordbruksverket. I dagsläget finns det inga godkända bekämpningsplaner. Kontakta länsstyrelsen om du vill veta mer.

Författningar

Söker efter 1991:101

Senast granskad: 2022-04-22

Till toppen