Växtskyddsstrategin

Jordbruksverkets växtskyddsstrategi beskriver de prioriteringar vi gör i vårt arbete på växtskyddsområdet. I arbetet utgår vi ifrån fem långsiktiga mål som är viktiga för en hållbar produktion, en robust livsmedelskedja, en säker livsmedelsförsörjning och målen som finns i livsmedelsstrategin.

Jordbruksverket är regeringens expertmyndighet på växtskyddsområdet och vårt arbete styrs av de uppdrag som vi har från riksdag och regering. De finns beskrivna i vår instruktion och i regleringsbrevet. Andra viktiga dokument som styr vårt arbete är växtskyddslagen, miljöbalken, den nationella handlingsplanen för ett hållbart växtskydd och den nationella livsmedelsstrategin som riksdagen beslutat om.

Innehållet i växtskyddsstrategin

För att kunna arbeta strategiskt, långsiktigt och på ett behovsstyrt sätt med växtskyddsfrågor har vi tagit fram en strategi som vårt växtskyddsarbete utgår ifrån. Syftet med växtskyddsstrategin är att vi både externt och internt ska vara tydliga med vilka prioriteringar vi gör på växtskyddsområdet. Strategin utgår från våra uppdrag och de behov vi ser i vår omvärld. Den bygger också på synpunkter och inspel från berörda bransch- och intresseorganisationer, företag inom eller med anknytning till branschen, myndigheter och universitet.

De insatser som vi prioriterar åren fram till 2025 kan du läsa om i växtskyddsstrategin.

Långsiktiga mål för växtskyddsarbetet

Med fem långsiktiga mål beskriver vi förutsättningar vi vill bidra till att skapa med vår verksamhet på växtskyddsområdet.

  • Friskt och rent utsäde för både lantbruks- och trädgårdsgrödor liksom friskt växtförökningsmaterial finns tillgängligt och används.
  • Förhindra introduktion, etablering och spridning av växtskadegörare och ogräs som har eller kan få stor påverkan på växter, växtprodukter, växtodling, skog eller andra växtmiljöer.
  • I all odling tillämpas integrerat växtskydd oavsett odlingsinriktning och växtskyddsproblem som har eller kan få stor påverkan på odlingen i landet kan hanteras effektivt med tillgängliga metoder inklusive växtskyddsmedel.
  • Hanteringen och användningen av växtskyddsmedel sker på ett sätt som är säkert för både människor, djur och miljö.
  • Underlätta handel inom Sverige, EU och länder utanför EU samtidigt som vi har ett fortsatt gott skydd för växterna

Dessa förutsättningar är viktiga för en hållbar produktion, en robust livsmedelskedja, en säker livsmedelsförsörjning och målen i livsmedelsstrategin.

Du kanske också är intresserad av det här?

Senast granskad: 2024-02-29

Till toppen