MRSA och MRSP hos hästar

Det är viktigt att du följer de regler som finns för att minska risken att du själv, andra personer, hästar eller andra djur blir smittade. Även om det inte finns några krav på hästar som endast är bärare av MRSA finns det rekommendationer som du bör känna till.

När din häst har en infektion med MRSA

Det här händer när du får veta att din häst har en MRSA-infektion.

 • Du ska få information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra hästar eller djur.
 • Veterinären meddelar länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.
 • Länsstyrelsen informerar också smittskyddsläkaren och i vissa fall även kommunen.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner av din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter hästen. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att du själv smittas och för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din häst är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig själv, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om din häst har en infektion med MRSA

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera andra som måste hantera din häst att den har en infektion med MRSA. Anledningen är att de ska kunna skydda sig mot smittan. Det är särskilt viktigt att du informerar yrkespersoner som veterinärer och hovslagare eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

Tänk på att så få personer som möjligt bör hantera din häst när den är infekterad med MRSA.

2. Du ska kontaktisolera din häst

Du ska hålla hästen isolerad och inte tillåta att hästen har fysisk kontakt med andra hästar och djur. Det är också viktigt att så få personer som möjligt hanterar hästen under tiden den är kontaktisolerad. Om du inte har möjlighet att hålla hästen ensam i en kontaktisolering utan den måste exempelvis gå med en annan häst i en hage så omfattas även den andra hästen av kontaktisoleringen och av övriga krav.

Det här innebär kontaktisolering

En kontaktisolering innebär att du ska hålla den infekterade hästen så den inte har möjlighet att komma i direkt kontakt, det vill säga nos- eller kroppskontakt, med andra hästar eller djur. Den ska inte kunna nå andra hästar över boxvägg, staket eller via galler. Den ska inte heller kunna komma i kontakt med hästar som passerar eller står i stallgången. Gemensamma utrymmen, som exempelvis duschspilta bör du helst inte använda till en infekterad häst.

Utrustning kan bära på smitta

Eftersom bakterierna också kan spridas via utrustning innebär det att utrustning som används till den infekterade hästen inte ska användas till andra hästar eller djur. Om du kan rengöra utrustningen och desinficera den på ett smittskyddsmässigt acceptabelt sätt kan den användas till andra hästar.

Se till att så få som möjligt hanterar hästen

Du bör se till att det endast är en person som sköter hästen, eftersom det bör vara så få personer som möjligt som hanterar en infekterad häst. Alternativt ska hästen hanteras sist när alla andra hästar tagits om hand. Om det inte är du själv som ska sköta om hästen måste du informera den eller dem som ska sköta hästen om vilka krav som gäller. Du är också skyldig att ge information om hur de skyddar sig själva och andra mot att bli smittade.

Viktigt att tänka på när du hanterar hästen

 • Du ska känna till hur du minskar risken för att bli smittad eller föra smittan vidare.
 • Du ska använda särskilda kläder och skor (skyddskläder och skoskydd), alternativt byta kläder och skor när du har varit i kontakt med hästen. Kläderna ska gå att tvätta i 60 grader.
 • Du ska alltid tvätta och desinficera händer och underarmar före och efter kontakt med den smittade hästen
 • Du ska använda flytande tvål och engångshanddukar.
 • Du ska använda engångshandskar vid all kontakt med infekterade sår eller vid omläggning av bandage. Du ska använda handdesinfektion både före du tar på dig handskarna och efteråt när du har tagit av dig handskarna.
 • Du ska använda separat utrustning och om möjligt också separata redskap.
Tävlingshästar har fler regler

För tävlingshästar finns fler regler.

3. Du ska behålla kontaktisoleringen även när du transporterar hästen

Om du måste transportera hästen under tiden den är kontaktisolerad ska den hållas avskild från andra hästar och djur. Du ska också rengöra och desinficera hästtransporten efter varje transporttillfälle.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt, kontaktisolering och transport gäller 20 dagar från att din veterinär har undersökt djuret och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om djuret har haft ett MRSA-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

4. Du ska rengöra utrymmen och utrustning

När kontaktisoleringen är avslutad ska du rengöra och desinficera inredning, redskap och övrig utrustning som använts till den infekterade hästen. Tvätta handdukar, täcken, kläder och andra textilier i minst 60 grader.

Din veterinär kan ge dig mer information om hur du ska göra.

När infektionen har läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din häst kan bära på smittan under en tid efteråt och kan då fortfarande sprida smitta till andra djur eller till människor.

Du rekommenderas också att vid all fortsatt kontakt med djursjukvården informera om att hästen har haft en MRSA-infektion för att den ska få rätt vård och behandling.

Även till synes friska hästar kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSA om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din häst endast är bärare av MRSA

Hästar kan bära på MRSA under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSA. En häst som bär på MRSA kan drabbas av en infektion om den till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion.

Råd till dig som har en häst som endast är bärare av MRSA

Om din häst endast konstateras bära på MRSA vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. Tyvärr saknas ännu vetenskapligt underlag och metod för att med full säkerhet avgöra om djur blivit fria från MRSA. Det finns dock möjlighet att provta hästen med ett visst intervall för att med större säkerhet kunna avgöra om den fortsatt bär på MRSA eller inte. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att hästen bär på MRSA

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att hästen har haft eller bär på MRSA så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSA-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur och människor.

När din häst har en infektion med MRSP

Det här händer när du vår veta att din häst har en MRSP-infektion:

 • Du ska få information av din veterinär om de krav som gäller och vad du ska göra för att minska risken för smittspridning både till dig själv och till andra djur.
 • Veterinären kommer att meddela länsstyrelsen i ditt län om fallet. Länsstyrelsen har rätt att kontrollera att du följer de krav som ställs.

Du kommer dessutom få ytterligare instruktioner från din veterinär om vad du bör tänka på när du hanterar och sköter om hästen. Dessa instruktioner är viktiga för att minska risken att smittan förs vidare till andra djur eller människor.

Om du har frågor om de krav som ställs och hur du ska sköta din häst är det i första hand din veterinär du ska vända dig till, men du kan även ställa frågor till din länsstyrelse.

Om du har andra frågor som gäller risker för dig, din familj och andra personer i djurets närhet bör du vända dig till en läkare eller smittskyddsläkare.

De här kraven gäller om ditt djur har en MRSP-infektion

1. Du har informationsplikt

Du är skyldig att informera att din häst har en infektion med MRSP vid all kontakt med veterinär eller annan djurhälsopersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med många djur eftersom de annars lätt kan sprida smittan vidare vid kontakter med andra djur eller människor.

2. Det finns begränsningar för var djuret får vistas

Under tiden som hästen har en pågående infektion med MRSP får det inte vistas i miljöer där det finns risk för att den sprider smitta till andra djur.

Så här länge gäller kraven

Kraven för informationsplikt och begränsningar för var hästen får vistas gäller tills det att din behandlande veterinär har undersökt hästen och bedömt att infektionen har läkt. Här ställs inga krav på att veterinären tar några prover utan det räcker med en klinisk bedömning av om infektionen har läkt. Om hästen har haft ett MRSP-infekterat sår innebär det att såret ska vara helt läkt och det inte ska finnas några tecken på infektion i och runt såret.

När infektionen läkt

När infektionen har läkt och du inte längre är tvungen att följa några restriktioner bör du fortsätta att följa de råd och anvisningar du får av veterinären. Anledningen är att din häst kan bära på MRSP under en längre tid efteråt och kan då fortfarande smitta andra djur eller människor.

Du bör därför fortsätta att informera inför varje veterinärbesök om att hästen tidigare har haft en MRSP-infektion så den får rätt vård och behandling.

Även till synes friska djur kan fortsätta att bära på bakterien och kan få en ny infektion med MRSP om de till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion. Därför är det viktigt att alltid informera veterinären inför framtida behandlingar.

När din häst endast är bärare av MRSP

Djur kan bära på MRSP under kortare eller längre tid. Det förekommer symtomlösa bärare som aldrig haft och heller aldrig utvecklar en infektion med MRSP. Ett djur som bär på MRSP kan drabbas av en infektion om det till exempel får fel sorts antibiotika eller en hudinfektion.

Råd till dig som har en häst som endast är bärare av MRSP

Om din häst endast konstateras bära på MRSP vid en provtagning men inte har några symtom på en infektion omfattas du inte av några krav. För att skilja en tillfällig bärare från en som bär bakterien under en längre period krävs upprepade provtagningar under en sammanhängande period. Din veterinär kan ge dig råd om detta.

Berätta att hästen bär på MRSA

Vid all kontakt med djursjukvården rekommenderas du att alltid berätta om att hästen har haft eller bär på MRSP så att den får en korrekt behandling som inte ökar risken för en MRSP-infektion. Dessutom kan djurhälsopersonalen då vidta de åtgärder som krävs för att minska risken för vidare spridning till andra djur,

Författningar

Söker efter 2013:14

Söker efter 2012:24

Senast granskad: 2022-06-01

Till toppen