Slakt, avlivning och hantering av döda kaniner inom lantbruket

Kaniner får inte utsättas för onödigt lidande eller obehag när de ska slaktas eller avlivas. Den som slaktar eller avlivar djuren måste hantera dem lugnt, ha kunskap om reglerna och behärska avlivningsmetoden. Det är också viktigt att ta hand om döda kaniner och biprodukter från slakt på ett säkert sätt.

Skicka kaniner till slakt

För att du ska kunna skicka dina djur till slakt måste de bland annat vara friska och rena. Du ska intyga detta för slakteriet minst 24 timmar innan djuren kommer fram till slakteriet. Kontakta ditt slakteri för mer information.

Du måste också följa transportreglerna när kaniner skickas till slakt.

Slakteriets personal ska ha dokumenterad utbildning i djurskydd, djurhantering samt bedövnings- och avlivningsmetoder. De ska också följa djurskyddsreglerna.

På sidan för slakterier kan du läsa mer om kraven som gäller före, under och efter slakt.

Slakt för husbehov och annan avlivning

Slakt för husbehov är när du avlivar djur på gården och sedan tar vara på köttet inom det egna hushållet. Om djuret avlivas och inte blir livsmedel kallas det för annan avlivning.

Du måste följa reglerna för att avliva djur, oavsett vad som ska hända med kroppen efteråt. Här är de viktigaste reglerna:

 • Du är skyldig att låta avliva svårt sjuka och skadade djur så snabbt som möjligt, om de inte går att behandla.
 • Du får inte utsätta djuret för onödigt lidande eller obehag under avlivningen. Därför måste du avliva djuret på ett sätt som antingen omedelbart dödar djuret eller som gör djuret medvetslöst först.

Om du inte kan eller vill utföra avlivningen själv ska du kontakta en veterinär eller någon annan med rätt kompetens.

Om du själv avlivar djuret måste du behärska den aktuella avlivningsmetoden och hanteringen av djuren i samband med avlivningen. Däremot måste du inte ha gått någon särskild utbildning för att få avliva djuret.

Regler för avlivning av kaniner

Det vanligaste sättet att avliva kaniner på är genom att mekaniskt bedöva djuret och därefter avbloda det. Den metoden används både när djuret slaktas för att bli livsmedel och när djuret inte ska bli livsmedel.

Vid bedövning får du fixera djuret om det behövs. Denna fixeringsmetod är tillåten för kaniner:

 • att hålla fast dem manuellt.

Dessa bedövningsmetoder får du använda på kaniner:

 • bultpistol
 • kulvapen
 • elektricitet över huvudet
 • slag mot huvudet (gäller bara kaniner som slaktas för husbehov).

Du måste kontrollera att djuret är helt medvetslöst innan du avblodar det.

Det är avblodningen som är själva avlivningen. Därför måste du alltid avbloda djuret efter att ha bedövat det, även om köttet inte ska bli livsmedel. Det gör du genom att öppna båda halspulsådrorna.

Avblodning av kaniner ska påbörjas

 • inom 20 sekunder efter bedövning med elektricitet
 • inom 60 sekunder efter bedövning med skjutvapen eller slag mot huvudet.

Efter avlivningen måste du kontrollera att djuret är dött innan du får vidta några andra åtgärder med kroppen.

Andra avlivningsmetoder som är tillåtna för kaniner

 • Kaniner under 1 kilo får avlivas genom dekapitering
 • Kaniner i annan situation än slakt med en kroppsvikt om högst 1 kilo får avlivas genom halsdislokation. Kaniner över 150 gram ska bedövas och vara medvetslösa när de avlivas.
 • Ett mindre antal kaniner får avlivas genom slag mot bakhuvudet under förutsättning att de väger högst 1 kilo.

Regler för skjutvapen

Reglerna för skjutvapnets typ, ammunition, skjutavstånd och träffområde är relativt detaljerade. Du kan läsa mer om reglerna i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om slakt och annan avlivning (SJVFS 2019:8), som du hittar under rubriken Författningar.

Dessutom kan det finnas andra krav som inte regleras i djurskyddsföreskrifterna, till exempel krav på vapenlicens. För att licenspliktiga vapen ska få användas vid bedövning måste det vara angivet på vapenlicensen att ändamålet är antingen jakt eller avlivning av djur. Du får alltså inte använda ett vapen som du har licens för om ändamålet enligt licensen är målskjutning.

Vid slakt för husbehov får bara du och ditt hushåll äta köttet

Om du har slaktat kaniner på gården för husbehov så får köttet bara ätas av dig som håller djuren och ditt hushåll.

Du får alltså inte slakta kaniner hemma på gården och sedan sälja eller ge bort köttet som livsmedel. För att få göra det måste slakten göras på ett slakteri.

Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Registrerade anläggningar med småskalig slakt får sälja köttet lokalt

Du får slakta kaniner och sälja köttet lokalt om din anläggning är registrerad som detaljhandelsanläggning med slakteriverksamhet hos kommunen. Du kan läsa mer om vilka regler som gäller för sådana anläggningar på Livsmedelsverkets webbplats.

Hantera döda kaniner och biprodukter från slakt

Du måste ta hand om döda djur och biprodukter från slakt på ett säkert sätt. Oftast innebär det att du skickar de döda djuren och biprodukterna till en mottagare som får ta emot dem. Du kan även förbränna döda djur i en panna om den har blivit godkänd för det av Jordbruksverket.

I vissa fall är det dessutom tillåtet att gräva ner döda djur och biprodukter från slakt. Däremot är det förbjudet att lägga ut döda djur och biprodukter i naturen.

Du ska förvara döda djur på ett smittsäkert sätt innan de transporteras bort. Du ska bland annat se till att rovdjur och fåglar inte kan komma åt dem. Döda djur ska också förvaras skilt från levande djur så att transportören inte behöver komma i kontakt med de levande djuren i samband med hämtningen.

Anmäla hämtning av döda kaniner och biprodukter från slakt

Det finns företag som hämtar döda djur och biprodukter från slakt, för att sedan köra dem vidare till godkända anläggningar.

Just nu är det bara företaget Svensk lantbrukstjänst som har rikstäckande hämtning. Gå in på deras webbplats för att

 • anmäla hämtning av döda djur och biprodukter via en e-tjänst eller telefon
 • få information om hur hämtningen går till
 • hitta kontaktuppgifter till lokala entreprenörer.

Om du bara har ett fåtal döda djur så kan du frysa in dem och anmäla hämtning vid ett senare tillfälle. Tänk på att du måste kunna redogöra för hur du förvarar de döda djuren om du får frågor om det från kommunen.

Gräva ner döda kaniner och biprodukter från slakt

Generellt sett är det förbjudet att gräva ner döda kaniner och biprodukter från slakt. Vissa områden är dock undantagna från förbudet.

Undantag från nedgrävningsförbudet i vissa områden

Du får gräva ner döda kaniner och biprodukter från husbehovsslakt i vissa områden, om djuren har hållits och dött där. Det gäller främst

 • glesbygd i norra Sverige och en bit söderut längs norska gränsen
 • öar utan fastlandsförbindelse.

Du hittar en lista över områdena i bilaga 2 till Jordbruksverkets föreskrift 2006:84 om animaliska biprodukter, som finns länkad under rubriken Författningar.

Vid nedgrävningen måste du följa kommunens anvisningar och kraven som finns i EU‑lagstiftningen. Hör av dig till din kommun om du är osäker på vad som gäller.

Förbränna döda djur i egen panna

Om du har en panna som är godkänd av Jordbruksverket kan du förbränna döda djur i den. Du kan läsa mer om det på sidan om förbrännings­anläggningar.

Författningar

Söker efter 2019:8

Söker efter 2006:84

Senast granskad: 2023-02-16

Till toppen