Transport av vattenlevande djur

För att minska risken för att sjukdomar sprids och för att värna djurvälfärden behöver du följa de regler som finns kring hur förflyttningar och transporter ska gå till. Du behöver också ha tillstånd och känna till hur transporten ska vara märkt.

Du behöver ha tillstånd

Du som transporterar fisk ska ha ett transport­tillstånd från Jordbruksverket. Detta är ett djurskyddskrav. Det behövs inte vid transport av blötdjur och kräftdjur.

Journalföring vid transport

Du som transporterar vattenlevande djur (fisk, blötdjur och kräftdjur) ska under och efter transporten journalföra uppgifter om

 • kategorierna (exempelvis släkte eller familj), arterna och kvantiteterna (antal, volym eller vikt) av vattenlevande djur som transporteras.
 • dödligheten bland berörda vattenbruksdjur och vilda vattenlevande djur under transporten, om det är genomförbart med hänsyn till typen av transport och arter som transporteras
 • vattenbruks­anläggningar och livsmedels­anläggningar för sjukdoms­kontroll av vattenlevande djur som besökts av transportmedlet
 • vattenbyte under transporten, med uppgift om källorna till nytt vatten och platsen för avtappning av vatten
 • rengöring och desinfektion av transportmedlet
 • numret på transportmedlets registreringsskylt vid transport på land, IMO-numret vid transport till sjöss eller någon annan identifiering som är unik för andra transportmedel som transporterar vattenlevande djur
 • datum och tidpunkter för lastning av de vattenlevande djuren på den ursprungliga vattenbruks­anläggningen eller i den ursprungliga livsmiljön
 • namn på, adress till och unikt registrerings­nummer eller godkännande­nummer för varje besökt vattenbruks­anläggning
 • platsen för varje livsmiljö från vilken vilda vattenlevande djur har hämtats
 • datum och tidpunkter för urlastning av de vattenlevande djuren på den slutliga anläggningen eller livsmiljön
 • datum, tidpunkter och platser för vattenbyte, när det har skett
 • biosäkerhetsplanen för transportmedlet och bevis för att den genomförs
 • referensnummer på de handlingar som medföljer sändningarna av vattenlevande djur.

Detta är ett djurhälsokrav. Journalerna ska föras i pappersform eller elektronisk form och sparas i minst 5 år.

Krav på att djuren är friska och ses till under transport

När djuren transporteras ska fordonet vara lämpligt för ändamålet. Levande vattenbruksdjur får endast flyttas till en odling eller för utsättning om de är friska. Kontrollera alltid djurens hälsa innan du lastar och innan de lämnar transporten. Skulle djuren visa något symtom på sjukdom så kontakta en veterinär för att få hjälp. Du får bara flytta sjuka djur om det behövs för medicinsk behandling eller om de ska flyttas för att avlivas eller slaktas. Om odlingen är belagd med restriktioner på grund av sjukdom kan tillstånd behövas från Jordbruksverket för att du ska få flytta djuren.

Du måste se till fisken regelbundet under transporten.

Fiskar som dör under transporten ska du samla in och avlägsna så snart som möjligt så att de inte skadar de övriga fiskarna.

Sjukdomsförebyggande åtgärder

Du ska vidta lämpliga och nödvändiga sjukdoms­förebyggande åtgärder för att:

 • djurens hälsostatus inte äventyras under transporten
 • transporten inte orsakar potentiell spridning av sjukdomar
 • utrustning och transportmedel rengörs och desinficeras, samt att andra lämpliga biosäkerhetsåtgärder vidtas med beaktande av riskerna med den berörda transporten
 • vattenbyte och utsläpp av vatten under transporten av vattenlevande djur avsedda för vattenbruk eller för utsättning i naturen utförs på platser och under förhållanden som inte äventyrar hälsa hos
  • vattenlevande djur som transporteras
  • vattenlevande djur på väg till destinationen
  • vattenlevande djur på destinationen.

Krav på rengöring och vattenbyte

Som transportör är du skyldig att se till att:

 • transportmedlen och behållarna är utformade och konstruerade på ett sådant sätt att rengöring och desinfektion kan utföras effektivt mellan varje sändning så att djurens hälsostatus inte äventyras under transport
 • behållaren, om den inte är en engångsartikel, eller fartyget och annan transport­utrustning rengörs och desinficeras mellan varje sändning.

Vid transport på land får vattenbyte endast göras på platser där bytet inte påverkar vattenlevande djurs hälsa. Vid transport med brunnbåt ska det vara minst 10 km från alla vattenbruks­anläggningar längst vägen mellan lastningsplatsen till destinationsorten.

Transportbilen, utrustning och behållare som vattenbruksdjur funnits i under transporten ska desinfekteras innan den kör in på en odling. Detta bör göras då vissa virus, bakterier och parasiter kan finnas på bilen, hjulen eller i vatten och smuts som bilen fört med sig från lastplatsen.

Transporten ska vara märkt

Sändningarna ska vara spårbara under transporten.

Vid sändningen med vattenlevande djur som kräver ett djurhälsointyg ska du se till att transportmedel eller behållaren där vattenlevande djuren transporteras i kan identifieras genom en läslig etikett som ska:

 • vara placerad på synlig plats
 • innehålla de uppgifter som krävs för att sändningen tydligt ska kunna kopplas till djurhälsointyget.

Författningar

Söker efter 2021:10

Söker efter 2021:13

Senast granskad: 2024-04-22

Till toppen