Försöksdjur

Du måste ha flera olika tillstånd och godkännanden för att använda försöksdjur och för att få göra djurförsök.

Det här är ett försöksdjur

Ett försöksdjur är ett djur som vi föder upp för eller använder i djurförsök. Det kan vara allt från en laboratoriemus till vilda djur med radiosändare. Även efter ett försök räknas djuret som ett försöksdjur så länge du håller det på en försöksdjursanläggning.

Vi räknar inte djur som används i undervisning och inte riskerar att utsättas för lidande som försöksdjur, utan som undervisningsdjur.

Det här är djurförsök

Ett djurförsök är när du använder djur inom

 • grundforskning och tillämpad forskning
 • diagnos av olika sjukdomar
 • utveckling och tillverkning av läkemedel, livsmedel eller kemiska produkter
 • undervisning där du avlivar djur, gör kirurgiska ingrepp i djur, injicerar eller tappar blod från djur eller om du orsakar djur lidande på annat sätt
 • eller för syften som är jämförbara med dessa.

Att ändra djurens arvsmassa med hjälp av genteknik eller kemiska metoder är också djurförsök. Likaså avel som bevarar en stam av djur med förändrad arvsmassa. I Sverige räknar vi även provfiske som djurförsök.

Sverige och EU definierar djurförsök på olika sätt. I Sverige är det syftet som avgör om det är ett djurförsök eller inte, till exempel forskning eller utveckling av läkemedel, vilket vi beskriver ovan. Ett djur behöver inte lida för att det ska räknas som ett djurförsök. EU definierar djurförsök som när man utsätter djur för ett lidande i vetenskapligt syfte. Med lidande menar vi ett ingrepp i nivå med ett nålstick.

Registrera anläggningen

Anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos oss. Vi har olika register som du behöver registrera anläggningen i, beroende på om det är landlevande eller vattenlevande djur. Från och med den 5 juli 2022 är sebrafisk en förtecknad art i EU:s djurhälsoförordning. Det innebär att du måste registrera din anläggning om du har sebrafisk.

Tillstånd och godkännande för försöksdjur

Du behöver olika tillstånd och godkännanden för att få arbeta med djurförsök. Personal som tar hand om djuren ska ha rätt utbildning och kompetens. Varje djurförsök ska dessutom godkännas av en regional djurförsöksetisk nämnd.

Tillstånd att föda upp och använda försöksdjur

Du ska söka tillstånd från Jordbruksverket för att föda upp och för att använda försöksdjur. Du får endast föda upp försöksdjur om det finns behov att använda dem i försök.

Du behöver även tillstånd för att förvara eller tillhandahålla försöksdjur som du inte själv föder upp eller använder. Kontakta oss på Jordbruksverket om du vill ha mer information om detta.

Anläggningar där du föder upp, använder eller förvarar försöksdjur måste godkännas av Jordbruksverket.

Du kan behöva tillstånd för att föda upp försöksdjur som enligt reglerna inte måste vara uppfödda för att användas i djurförsök, så kallad destinationsuppfödning. Det kan till exempel vara grisar eller nötkreatur.

Om du däremot föder upp till exempel grisar för slakt kan du sälja enstaka djur som försöksdjur utan tillstånd att föda upp försöksdjur.

Du betalar en avgift för tillstånd att använda, föda upp, förvara och tillhandahålla försöksdjur. Avgiften betalas via en faktura.

Tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade djur

Om du vill använda genetiskt modifierade djur måste djurförsöken ske i en anläggning som är byggd på ett sätt som gör att djuren inte kan komma i kontakt med den omgivande miljön.

Du ska söka tillstånd från Jordbruksverket för att använda anläggningen.

Om du förändrar eller upphör med verksamheten ska du anmäla detta till Jordbruksverket innan förändringen sker.

Avgift för tillstånd

Du som söker tillstånd för brukande av anläggning för innesluten användning av genetiskt modifierade djur ska betala en avgift. Avgiften är på 20 000 kronor per anläggning. Om du behöver förnya din ansökan efter det att ett tillstånd har löpt ut betalar du 400 kronor per timme.

Du får en faktura på beloppet du ska betala.

Kontroll av anläggning för genetiskt modifierade djur

Jordbruksverket ansvarar för att göra den offentliga kontrollen av anläggningar som håller genetiskt modifierade djur. Det viktigaste vid kontrollen är att säkerställa att inte djuren kan ta sig ut och orsaka skada på miljön eller människor. Vi kontrollerar så att verksamheten vid anläggningen följer besluten om godkännande och gällande regler.

Avgift för kontroll av anläggning

Du som har ett tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade organismer kommer att få en kontroll och ska betala en årlig avgift. Avgiften är 5 300 kronor per anläggning. Avgiften täcker Jordbruksverkets kostnader för kontrollen.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete för extra kontroller och andra nödvändiga åtgärder

Ibland kan vi behöva göra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Hur stor avgiften är påverkas av om vi behöver åka ut till platsen eller om det räcker med en dokumentkontroll.

Du kan också få betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning, eller någon annan nödvändig åtgärd. Det gäller till exempel om vi om vi behöver ta prover i samband med kontrollen. Då kommer vi att fakturera dig för de faktiska analyskostnaderna från laboratoriet och för kostnaden av att transportera proverna till laboratoriet.

Avgift för olika åtgärder
ÅtgärdAvgift
Extra utredning/merarbete950 kronor per påbörjad timme.
LaboratorieanalyserFaktiska kostnaden för analys samt kostnaden för transporten av prover.
Kontroll utanför ordinarie arbetstid3 000 kronor utöver den ordinarie kontrollavgiften. Tar kontrollen mer än 2 timmar tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.
Kontroll som ursprungligen inte var planerad (extra offentlig kontroll)3 000 kronor för kontroller som tar max 2 timmar. Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.
Uppföljning åtgärder när handläggningen inte överstiger 30 minuter (dokumentär extra offentlig kontroll).1 250 kronor.

Godkänd anläggning

Den anläggning och de lokaler där försöksdjuren är ska vara godkända av Jordbruksverket.

Om försöken ska göras i en så kallad bruksbesättning, det kan till exempel gälla mjölkkor i en vanlig ladugård, behöver anläggningen inte godkännas.

Nya anläggningar ska godkännas i förväg och besiktigas

Om din verksamhet bygger nya anläggningar eller bygger om nuvarande anläggningar, ska de godkännas av Jordbruksverket innan de kan användas. Det gäller även om du gör förändringar som har betydelse för djurskyddet i en redan godkänd anläggning. Du måste då söka ett förhandsgodkännande av anläggningen.

När du ansöker om ett förhandsgodkännande ska du skicka med detaljerade ritningar över den nya anläggningen. Du ska också tala om vilka djurarter du vill hålla i anläggningen och vilken typ av verksamhet du tänker bedriva.

Jordbruksverket bedömer om anläggningen är lämplig med hänsyn till djurskyddet. Det är viktigt att miljön främjar djurens naturliga beteende.

När anläggningen är förhandsgodkänd ska du meddela Jordbruksverket att du vill ha den besiktigad. Efter besiktningen får du ett brev med ett beslut om vi har godkänt anläggningen.

Personal och kompetens

Personal som arbetar med försöksdjur måste ha kunskap om det försök som verksamheten har ansökt om. Till exempel ska de veta hur en försöksplan tas fram eller om det finns andra metoder som är bättre för djuren eller kan minska antalet djur i försök.

Det ska finnas en tillståndshavare som ansvarar för att det finns tillräckligt med personal och rätt kompetens i verksamheten. Det ska finnas minst en föreståndare som ansvarar för att driva verksamheten med försöksdjur. Det ska finnas en veterinär eller annan expert knuten till verksamheten.

Alla som utför djurförsök och all personal som tar hand om och avlivar djuren ska ha en försöksdjursutbildning som är relevant för djurslaget och för uppgiften.

Djuren ska vara uppfödda som försöksdjur

Djuren måste vara uppfödda i syfte att användas i försök, vilket kallas destinationsuppfödning. Det gäller möss, råttor, marsvin, hamstrar, ökenråttor, kaniner, hundar, katter, illrar, vaktlar, zebrafisk, primater och alla genetiskt modifierade ryggradsdjur. Det gäller inte kor, grisar och hästar. Fullständig lista hittar ni i föreskriften SJVFS 2019:9.

Söker efter 2019:9

Undantag för privatägda hundar och katter

Privatägda hundar och katter som bor i sin vanliga miljö kan användas i djurförsök, till exempel för att testa nya läkemedel för djur eller för att diagnosticera en sjukdom inom en särskild ras.

Om du vill utföra ett sådant försök ska du i anslutning till din etiska ansökan även söka om undantag att få använda djur som inte är destinationsuppfödda.

Ansökan gör du till Uppsala regionala djurförsöksetiska nämnd.

Etiskt godkännande av djurförsök

Varje djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Du får inte börja med ett försök innan nämnden har godkänt det. Nyttan med försöket ska vara större än det lidande som djuren kan utsättas för och du måste veta att det inte finns något lika bra alternativ utan djur. Nämndens beslut är bindande, men kan överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnden.

Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar och rundmunnar. Även embryon omfattas i många fall.

Ansökan om etiskt godkännande

Du ansöker om etiskt godkännande i vår e-tjänst Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Vilken nämnd som ska pröva frågan beror på i vilket län djurförsöket ska utföras och i en del fall vilket slags försök det rör sig om.

Om du ska göra försök i flera län som rör flera nämnder ska du skicka din ansökan till den nämnd där huvuddelen av försöken ska genomföras.

Populärvetenskaplig sammanfattning i ALURES

Alla ansökningar om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning. Det är för att allmänheten ska kunna ta del av vilken forskning med djurförsök som pågår.

Från och med 2021 ska alla populärvetenskapliga sammanfattningar av ett etiskt godkännande publiceras i en gemensam databas i EU. EU vill på så sätt öka transparensen kring djurförsök genom att göra det lättare för medborgare i alla medlemsländer att hitta samma typ av information. Även utvärderingar av djurförsök i efterhand publiceras i EU:s databas.

Det innebär att du som gör en ansökan om etiskt godkännande ska skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen i EU:s nya e-tjänst ALURES. Det gäller både för nya ansökningar och ändringsansökningar.

Ändring av ansökan

Du ska också använda e-tjänsten för att ansöka om en ändring av ett befintligt djurförsöksetiskt godkännande. Detta gäller för alla ändringsansökningar oavsett om den grundläggande djurförsöksetiska ansökan har gjorts via e-tjänst eller på pappersblankett.

Kom ihåg att du i vissa fall även behöver uppdatera din populärvetenskapliga sammanfattning när du gör en ändringsansökan.

Avgifter

När du ansöker om etiskt godkännande av djurförsök ska du betala en avgift. Det finns tre olika avgifter för ansökan om etisk prövning:

 1. Ansökan om ändring av ett befintligt etiskt godkännande som riskerar att påverka djurs välfärd negativt, 6 000 kronor
 2. Ansökan som rör en pilotstudie eller användning av privatägda djur, djur i anläggning som är godkänd för offentlig förevisning eller fritt levande vilda djur, 8 000 kronor
 3. Ansökan som inte omfattas av punkt 1 eller 2, 15 000 kronor

Ansökan om ändring som inte riskerar att påverka djurs välfärd negativt ska beslutas av ditt djurskyddsorgan.

En pilotstudie är ett försök som utförs i mindre omfattning och med ett mindre antal djur.

Med privatägda djur menar vi djur som tillfälligt ska användas i försök, men det är enskilda privatpersoner som äger djuren i annat syfte än djurförsök.

Det är de regionala djurförsöksetiska nämnderna som fattar beslut om avgifterna i varje enskilt fall. Nämnderna avgör också om en ansökan räknas som en ny ansökan eller som en ändring av ett befintligt etiskt godkännande.

Om någon vid ansökningstillfället betalar in för mycket eller för lite för sin ansökan så regleras det i efterhand.

Så här betalar du avgiften

Du betalar avgiften via vår webbutik genom att använda kortbetalning eller välja att få en faktura. Du får en bekräftelse via e-post med ett ordernummer på sex siffror när beställningen är gjord. Detta ordernummer ska du ange när du gör din ansökan om etiskt godkännande i vår e-tjänst. Den regionala djurförsöksetiska nämnden hanterar din ansökan även innan fakturan är betald.

De regionala djurförsöksetiska nämnderna

Det finns sex regionala djurförsöksetiska nämnder i Sverige. Varje nämnd består av 14 ledamöter. Ordföranden och vice ordföranden är jurister. Av de tolv övriga ledamöterna är hälften forskare, försöksdjurstekniker eller försöksdjurspersonal och hälften är lekmän. Några av lekmännen kommer från djurskyddsorganisationer.

Vissa ansökningar ska skickas till en bestämd nämnd oavsett var i landet försöket ska göras.

Ansökningar till en bestämd regional djurförsöksetisk nämnd

Om du söker dispens från bestämmelserna om vissa immuniseringar och boosterinjektioner ska du skicka ansökan till Stockholms djurförsöksetiska nämnd.

Om du söker dispens från bestämmelserna om krav på destinationsuppfödning ska du skicka ansökan till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Om du ansöker om klinisk prövning av veterinärmedicinska läkemedel ska ansökan skickas till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Ansökningar från försvarsmakten skickas till Umeå djurförsöksetiska nämnd.

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Västra Götalands och Värmlands län.

Kammarrätten i Göteborg, Box 1531, 401 50 Göteborg.

Linköpings djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är den del av landskapet Södermanland som ingår i Stockholms län, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro och Gotlands län.

Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping.

Fax: 013‑25 10 25.

Malmö–Lunds djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Blekinge, Skåne och Hallands län.

Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är den del av landskapet Uppland som ingår i Stockholms län.

Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm.

Umeå djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå.

Uppsala djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Uppsala tingsrätt, Box 1113, 751 41 Uppsala.

Centrala djurförsöksetiska nämnden

Utöver de regionala djurförsöksetiska nämnderna finns det en central djurförsöksetisk nämnd. Centrala djurförsöksetiska nämnden prövar överklaganden av beslut som en regional djurförsöksetisk nämnd har fattat. Den gör också utvärderingar av djurförsök i efterhand.

Undantag från kraven på tillstånd eller etiskt godkännande

En del djurförsök är undantagna från kravet på verksamhetstillstånd från Jordbruksverket eller etiskt godkännande från en regional djurförsöksetisk nämnd. Det finns dock ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att de ska vara undantagna. Villkoren kan du läsa i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur 2019:9, saknummer L150, 2 kap. 17–25 §.

Det gäller vissa djurförsök som rör privatägda djur som hålls i sin vanliga miljö, fritt levande vilda djur, djurparksdjur och djur i undervisning.

Ta del av populärvetenskapliga sammanfattningar

För att allmänheten ska veta vilken forskning med djur som pågår i Sverige ska alla kunna ta del av en populärvetenskaplig sammanfattning av varje djurförsök. Det är Jordbruksverket som ansvarar för att publicera de populärvetenskapliga sammanfattningarna.

I en sådan sammanfattning kan du läsa om försökets syfte och nytta, men också om graden av lidande för djuret. Du kan också se hur djurförsöket relaterar till kraven på ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R). Alla texter är avidentifierade och innehåller inga namn eller adresser.

Du kan använda en söktjänst för att ta del av vilka djurförsök som görs i Sverige. Du kan söka på fritext och filtrera på områden som

 • årtal
 • planerat slutdatum
 • syfte
 • djurslag
 • antal djur
 • sjukdomar
 • svårhetsgrad
 • om försöket ska eller har utvärderats.

Söktjänsten är numera gemensam för hela EU och från och med 2021 publicerar vi alla svenska sammanfattningar i EU:s databas. Det innebär att det finns två olika databaser; en svensk och en på EU-nivå. Svenska populärvetenskapliga sammanfattningar från tiden före 2021 är sökbara i den svenska databasen. Sammanfattningar från och med 2021 är sökbara i EU:s databas.

Smittskydd

Det är viktigt att alla som arbetar med eller besöker verksamheter som har djur ser till att inte sprida smitta. Det handlar om att inte sprida smitta mellan djur och mellan djur och människor. Alla djurhållare ska medverka till att minska risken för spridning av smitta.

När det gäller smittskydd och sjukdomar finns det regler för varje enskilt djurslag.

Hygienregler och antibiotikaresistens

Det finns hygienregler som gäller för alla som har djur. Om du har besöksverksamhet det vill säga när du erbjuder allmänheten att ha direktkontakt med dina djur finns det fler regler som du ska följa.

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel som är till för att behandla infektioner orsakade av bakterier hos både djur och människor. Men bakterier kan bli resistenta det vill säga utveckla motståndskraft mot ett eller flera sorters antibiotika. Om djuren får en infektion med MRSA och MRSP finns det krav som du måste följa.

När det gäller hygienregler och antibiotikaresistens finns det regler för varje enskilt djurslag.

Transport och handel

Transport

Om du transporterar försöksdjur räknas detta alltid som en transport inom ekonomisk verksamhet. Du ska därför känna till reglerna för det djurslag som transporten gäller.

Om du transporterar djuren längre än 50 kilometer finns det ännu fler regler. De reglerna gäller för dig som tar betalt för transporten eller om du transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör.

Du får transportera sjuka eller skadade försöksdjur som en del i ett djurförsök om transporten finns med i det djurförsöksetiska godkännandet.

Handel

Om du vill ta in försöksdjur från ett annat land gäller i stort sett samma regler som för djur som inte är försöksdjur. Reglerna för införsel av försöksdjur är gemensamma inom EU och i Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz.

Du behöver inte registrera hundar som är försöksdjur i Jordbruksverkets hundregister.

Djurskyddsorgan

Alla verksamheter som använder, föder upp, förvarar eller på annat sätt hanterar försöksdjur ska ha ett så kallat djurskyddsorgan. Djurskyddsorganet ska verka för en god djurvälfärd i verksamheten.

Ett djurskyddsorgan ska bestå av

 • en föreståndare som är ansvarig för djurens välbefinnande och skötsel
 • en veterinär eller expert
 • en representant för den personal som sköter djuren
 • en forskare, om verksamheten använder försöksdjur
 • en etolog, i verksamheter med primater.

Djurskyddsorganets uppgifter

Djurskyddsorganet ska verka för en god djurvälfärd i verksamheten. Djurskyddsorganet ansvarar för att

 • ge personal råd i djurskyddsfrågor när det gäller att föda upp, köpa in, hålla, sköta och använda försöksdjur
 • ge personal råd om hur de kan arbeta för att uppfylla kravet om att ersätta, begränsa och förfina djurförsök (3R). De ska också hålla sig uppdaterade och informera personal om utvecklingen inom 3R-området
 • ta fram och granska interna rutiner för övervakning, rapportering och uppföljning av djurens välfärd, men också för det övergripande djurskyddsarbetet i verksamheten
 • arbeta för att verksamheten prioriterar en god djuromsorg
 • följa utvecklingen och resultatet av de försök som verksamheten bedriver för att se vilka effekter det har på djurskyddet för de djur som används i verksamheten
 • ge råd när djur placeras ut i hem och lämpliga metoder för socialisering av djuren
 • försäkra att alla råd och beslut som djurskyddsorganet fattar, journalförs och sparas i minst tre år och på begäran kan göras tillgängliga för Jordbruksverket, för de regionala djurförsöksetiska nämnderna, för den centrala djurförsöksetiska nämnden och för länsstyrelsen
 • granska de planer som verksamhetens veterinär eller expert tar fram
 • sätta sig in i och använda råd från Sveriges nationella kommitté för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Ändring av ett befintligt etiskt godkännande

Djurskyddsorganet får besluta om ändringar av befintliga etiska godkännanden som inte påverkar djurens välfärd negativt. Det är försöksledaren som ansöker om en sådan ändring till djurskyddsorganet. En kopia av beslutet ska skickas till den regionala djurförsöksetiska nämnden och länsstyrelsen som berörs av beslutet.

Sveriges 3R-center anordnar varje år en träff för alla svenska djurskyddsorgan.

Statistik

Jordbruksverket ansvarar för att samla in svensk statistik om försöksdjur. Vi sammanställer uppgifterna och rapporterar sedan till regeringen, EU-­kommissionen och Europarådet. I Sverige används uppgifterna för att övervaka den svenska användningen av försöksdjur. EU-kommissionen gör en sammanställning vart tredje år.

Vi publicerar varje år användningen av försöksdjur på vår webbplats.

Du ska rapportera din årliga användning av försöksdjur till Jordbruksverket senast den 1 mars nästkommande år. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att verksamheten rapporterar till Jordbruksverket.

Om du har frågor kan du höra av dig till oss.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:9

Söker efter 2019:10

Söker efter 1995:33

Söker efter 2019:75

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2022-05-18