Tillstånd och godkännanden för försöksdjursverksamhet

Här hittar du information om de tillstånd och godkännanden som behövs för att få arbeta med djurförsök i Sverige och information om hur du ansöker.

Förhandsgodkännande

Innan du bygger en ny försöksdjursanläggning, bygger om din anläggning eller gör ändringar som påverkar djurskyddet ska du söka ett förhandsgodkännande från Jordbruksverket. Ändringar som påverkar djurskyddet kan till exempel vara att du vill använda ett annat bursystem än det som finns i dag. Jordbruksverket bedömer om anläggningen är lämplig med hänsyn till djurskyddet. Det är bland annat viktigt att miljön främjar djurens naturliga beteende.

Det här är en försöksdjursanläggning

En försöksdjursanläggning är en anläggning, byggnad, grupp av byggnader eller andra lokaler för försöksdjursverksamhet, inklusive laboratorielokaler och andra utrymmen där djurförsök utförs. Även utrymmen som inte är helt slutna eller under tak samt flyttbara anläggningar omfattas av definitionen.

Så söker du förhandsgodkännande

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, steg för steg.

Tillståndet gäller i 3 år. Du måste påbörja byggnationen innan tillståndet löper ut.

1. Ladda ner ansökningsblanketten

Ladda ner ansökningsblanketten från vår webbutik.

2. Fyll i blanketten

Viktigt att tänka på när du fyller i blanketten:

När du ansöker om ett förhandsgodkännande ska du skicka med detaljerade ritningar över den nya anläggningen. Du ska också tala om vilka djurarter du vill hålla i anläggningen och vilken typ av verksamhet du tänker bedriva.

Begränsat tillträde: Ange hur obehöriga förhindras tillträde till lokalerna.

Larmsystem: Om det finns automatiserade system som kontrollerar djurens klimat behöver dessa ha larmsystem som visar om de slutar fungera.

Reservkraft: Om djurens välbefinnande är beroende av system som kräver elektricitet behövs reservkraft eller motsvarande för att garantera djurens välmående om elektriciteten slutar fungera.

Tillsyn: Det ska vara möjligt att utföra tillsyn varje dag för varje djur. Anläggningen ska byggas eller vara utformad så att detta är möjligt.

Glöm inte att bifoga de ritningar som efterfrågas och se till att rumsnummer eller rumsbeteckningar framgår tydligt.

3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten till Jordbruksverket via e-post:

Om du hellre vill skicka via post är adressen Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Skicka inte både via e-post och post.

4. Skicka in eventuell kompletterande information som Jordbruksverket efterfrågar

Om det saknas tillräcklig information för att ansökan ska kunna handläggas kommer Jordbruksverket be om kompletterande information.

5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Handläggningstiden för förhandsgodkännande varierar beroende på försöksdjursenhetens arbetsbelastning. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på som mest 3 månader från ankomstdatum.

Godkännande

När nybyggnationen, ombyggnationen eller ändringen av försöksdjursanläggningen är genomförd ska anläggningen godkännas. Jordbruksverket prövar om byggnationen gjorts enligt förhandsgodkännandet och att den uppfyller lagkraven.

Så söker du godkännande

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, steg för steg.

Tillståndet gäller tillsvidare.

1. Anmäl att du vill ha besiktning

Anmäl att du vill att Jordbruksverket ska komma och besiktiga din godkända och färdiga försöksdjursanläggning via formuläret nedan.

2. Fyll i formuläret

Viktigt att tänka på när du fyller i formuläret:

Fyll i diarienumret på förhandsgodkännande.

Glöm inte att fylla i dina kontaktuppgifter.

Ange gärna om det finns specifika hygienkrav eller karenstider som vi behöver ta hänsyn till vid besiktning.

3. Du blir kontaktad för att boka tid för besiktning

Vid besiktningen ska anläggningen vara byggd enligt förhandsgodkännandet. Det ska gå att besiktiga allt som innefattas av förhandsgodkännandet, till exempel burar, akvarier och larmsystem. Skriftliga rutiner för hantering av djur, rutiner vid nödsituation med mera ska finnas tillgängliga.

4. Åtgärda eventuella anmärkningar från besiktningen

Om du får återkoppling om att något behöver åtgärdas eller förtydligas efter besiktning behöver detta hanteras innan vi kan godkänna anläggningen.

5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Handläggningstiden för godkännande varierar beroende på försöksdjursenhetens arbetsbelastning. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på som mest 3 månader från ankomstdatum.

Registrera anläggning

Anläggningen där du håller djuren ska vara registrerad hos Jordbruksverket. Vi har olika register beroende på om det är landlevande eller vattenlevande djur. Från och med den 5 juli 2022 är zebrafisk en förtecknad art i EU:s djurhälsoförordning. Det innebär att du måste registrera din anläggning om du har zebrafisk.

Verksamhetstillstånd

Du ska söka tillstånd från Jordbruksverket för att föda upp och för att använda försöksdjur. Du får endast föda upp försöksdjur om det finns behov att använda dem i försök.

Du behöver även tillstånd för att förvara eller tillhandahålla försöksdjur som du inte själv föder upp eller använder.

Du kan behöva tillstånd för att föda upp försöksdjur som enligt reglerna inte måste vara destinationsuppfödda. Det kan till exempel vara grisar eller nötkreatur.

Om du däremot föder upp till exempel grisar för slakt kan du sälja enstaka djur som försöksdjur utan tillstånd att föda upp försöksdjur.

Kontakta oss gärna om du vill ha mer information om vad som gäller i just ditt fall.

Så söker du tillstånd att föda upp och använda försöksdjur

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, steg för steg.

Tillståndet gäller i 5 år. Ansök om förnyat tillstånd i god tid innan tillståndet går ut om du vill fortsätta med din verksamhet.

1. Ladda ner ansökningsblanketten

2. Fyll i blanketten

Viktigt att tänka på när du fyller i blanketten:

Län: Du ska ange alla län som du vill bedriva verksamhet i. Om ansökan gäller hela Sverige ska du skriva samtliga län.

Hållandesätt: Ange hållandesätt för alla djurslag du söker för; godkänd försöksdjursanläggning, djurpark, privatägda eller fria i naturen. Om djuren ska hållas på en godkänd försöksdjursanläggning ska du ange diarienumret för anläggningen. Observera att anläggningen måste vara godkänd för de djurslag som du vill använda eller föda upp.

Om djuren hålls i en djurpark ska du ange namnet på djurparken.

Kom ihåg att ange alla län där du vill studera djur som är fria i naturen.

Underskrift: Det finns fem platser för underskrifter i ansökan och alla ska fyllas i. Om samma person har flera roller ska personen skriva under på samtliga roller hen tar ansvar för.

Samma person på flera roller: En och samma person kan ha ansvar för mer än en roll utom när det gäller kombinationen veterinär/expert och föreståndare för djurens välmående och skötsel. Dessa två roller ska två olika personer ta ansvar för.

Styrka utbildning: Du behöver utbildning i försöksdjurskunskap för att bli godkänd som föreståndare. Ange vilken utbildning du har och vilka kurser i försöksdjurskunskap som du har genomfört. Du måste ha utbildning enligt 6 kap. 13 § SJVFS 2019:9 Tabell 1.

3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten till Jordbruksverket via e-post:

Om du hellre vill skicka via post är adressen Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Skicka inte både via e-post och post.

4. Betala avgiften

Jordbruksverket tar ut en avgift för att handlägga ansökan. Avgiften är mellan 1 600‑5 800 kronor beroende på hur mycket ärendet behöver utredas eller kompletteras.

Vi skickar en faktura när vi har handlagt ansökan. Glöm inte att ange en fakturareferens i ansökan om detta behövs i din organisation.

5. Invänta beslut från Jordbruksverket och återsänd sedan delgivningskvittot

Handläggningstiden för verksamhetstillstånd varierar beroende på försöksdjursenhetens arbetsbelastning. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på som mest 2 månader från ankomstdatum.

Om du får ett delgivningskvitto från oss, ska du signera det och skicka tillbaka det till Jordbruksverket.

Innesluten användning av genetiskt modifierade djur

Om du vill använda genetiskt modifierade djur måste djurförsöken ske i en anläggning som är byggd på ett sätt som gör att djuren och det genetiskt förändrade materialet inte kan komma i kontakt med den omgivande miljön. Ansökan prövas enligt miljöbalken (1998:808) och syftet är att förhindra spridning av genetiskt förändrat material.

Du ska söka tillstånd från Jordbruksverket för att använda anläggningen.

Om du ändrar något i verksamheten ska du anmäla detta till Jordbruksverket innan förändringen sker. Du ska också anmäla till Jordbruksverket om du upphör med verksamheten.

Så söker du tillstånd för ny innesluten användning

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, steg för steg.

Tillståndet gäller i 3 år.

1. Ladda ner ansökningsblanketten

2. Fyll i blanketten

Viktigt att tänka på när du fyller i blanketten:

Vi använder din ansökan och anmälan för att avgöra om de skyddsåtgärder som du har föreslagit är tillräckliga. Det gör vi genom att bedöma riskerna. Då väger vi bland annat samman

 • hur lokalerna ser ut
 • vilket djurslag som du har anmält – olika djurslag behöver olika säkerhetsåtgärder
 • vilka rutiner som används vid till exempel hantering, förflyttning inom anläggningen, destruktion av material samt städning.

Om vi bedömer att åtgärderna inte räcker så kan vi ställa krav på ytterligare skyddsåtgärder. Vi kommer då att be om kompletterande uppgifter.

3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten till Jordbruksverket via e-post:

Om du hellre vill skicka via post är adressen Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Skicka inte både via e-post och post.

4. Betala avgiften

Vi tar ut en avgift för handläggning av ansökan. Avgiften är 20 000 kronor för en ny ansökan.

Vi skickar en faktura när vi har handlagt ansökan.

5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Handläggningstiden för ny innesluten användning varierar beroende på försöksdjursenhetens arbetsbelastning. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på som mest 3 månader från ankomstdatum.

Så förnyar du ditt tillstånd för innesluten användning

Här kan du läsa om ansökningsprocessen, steg för steg.

Tillståndet gäller i 3 år.

Tillståndet kan förnyas om inga ändringar har gjorts sedan tillståndet gavs. Om du behöver göra ändringar ska du söka ett helt nytt tillstånd innan du ändrar.

1. Ladda ner ansökningsblanketten

Ladda ner ansökningsblanketten från vår webbutik.

2. Fyll i blanketten

Viktigt att tänka på när du fyller i blanketten:

Du behöver intyga att inga förändringar gjorts i verksamheten sedan anläggningen godkändes.

3. Skicka blanketten till Jordbruksverket

Skicka blanketten till Jordbruksverket via e-post:

Om du hellre vill skicka via post är adressen Jordbruksverket, 551 82 Jönköping.

Skicka inte både via e-post och post.

4. Betala avgiften

Jordbruksverket tar ut en avgift på 400 kronor per timme för handläggning av ansökan. Vi skickar en faktura när vi har handlagt ansökan.

5. Invänta beslut från Jordbruksverket

Handläggningstiden för innesluten användning varierar beroende på försöksdjursenhetens arbetsbelastning. Vår målsättning är att ha en handläggningstid på som mest 3 månader från ankomstdatum.

Kontroll av anläggning för genetiskt modifierade djur

Jordbruksverket ansvarar för att göra den offentliga kontrollen av anläggningar som håller genetiskt modifierade djur. Det viktigaste vid kontrollen är att säkerställa att djuren inte kan ta sig ut och orsaka skada på miljön eller människors hälsa. Vi kontrollerar så att verksamheten vid anläggningen följer besluten om godkännande och gällande regler.

Avgift för kontroll av anläggning

Du som har ett tillstånd för innesluten användning av genetiskt modifierade organismer kommer att få din anläggning kontrollerad av Jordbruksverket. För att täcka Jordbruksverkets kostnader för kontrollen ska du betala en årlig avgift på 5 300 kronor per anläggning.

Avgift för uppföljning av avvikelser och vid merarbete för extra kontroller och andra nödvändiga åtgärder

Ibland kan vi behöva göra en extra offentlig kontroll för att följa upp avvikelser från en tidigare kontroll. För den extra offentliga kontrollen kommer vi att debitera dig en avgift. Hur stor avgiften är påverkas av om vi behöver åka ut till platsen eller om det räcker med en dokumentkontroll.

Du kan också behöva betala en extra avgift om vi vid den ordinarie kontrollen upptäcker att det finns ett behov av extra utredning, eller någon annan nödvändig åtgärd. Det gäller till exempel om vi behöver ta prover i samband med kontrollen. Då kommer vi att fakturera dig för de faktiska analyskostnaderna från laboratoriet och för kostnaden för att transportera proverna till laboratoriet.

Avgift för olika åtgärder
ÅtgärdAvgift
Extra utredning/merarbete950 kronor per påbörjad timme.
LaboratorieanalyserFaktiska kostnaden för analys samt kostnaden för transporten av prover.
Kontroll utanför ordinarie arbetstid3 000 kronor utöver den ordinarie kontrollavgiften. Tar kontrollen mer än 2 timmar tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.
Kontroll som ursprungligen inte var planerad (extra offentlig kontroll)3 000 kronor för kontroller som tar max 2 timmar. Tar kontrollen längre tid tillkommer 950 kronor per påbörjad timme.
Uppföljning åtgärder när handläggningen inte överstiger 30 minuter (dokumentär extra offentlig kontroll).1 250 kronor.

Etiskt godkännande

Varje djurförsök ska prövas av en regional djurförsöksetisk nämnd. Du får inte börja med ett försök innan nämnden har godkänt det. Nyttan med försöket ska vara större än det lidande som djuren kan utsättas för och du måste veta att det inte finns något lika bra alternativ utan djur. Nämndens beslut är bindande, men kan överklagas till den centrala djurförsöksetiska nämnden.

Kravet på etisk prövning gäller vid försök med levande däggdjur, fåglar, kräldjur, groddjur, fiskar, rundmunnar och bläckfiskar. Även embryon omfattas i många fall.

Ansökan om etiskt godkännande

Du ansöker om etiskt godkännande i vår e‑tjänst Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök.

Vilken nämnd som ska pröva frågan beror på i vilket län djurförsöket ska utföras och i en del fall vilket slags försök det rör sig om.

Om du ska göra försök i flera län så att flera nämnder berörs ska du skicka din ansökan till den nämnd där huvuddelen av försöken ska genomföras.

Ändring av ansökan

Du ska också använda Jordbruksverkets e-tjänst för att ansöka om en ändring av ett befintligt etiskt godkännande.

Kom ihåg att du i vissa fall även behöver uppdatera din populärvetenskapliga sammanfattning när du gör en ändringsansökan.

Ansökan om ändring som inte riskerar att påverka djurs välfärd negativt får handläggas av ditt djurskyddsorgan. Det är försöksledaren som ansöker om en sådan ändring till djurskyddsorganet. Djurskyddsorganet ska skicka en kopia av beslutet till den regionala djurförsöksetiska nämnden och den länsstyrelse som berörs av beslutet.

Avgifter

När du ansöker om etiskt godkännande av djurförsök eller ansöker om att ändra ett befintligt etiskt godkännande ska du betala en avgift. Från år 2024 är det en ny avgiftsmodell som innebär att storleken på avgiften beror på hur många år du väljer att tillståndet ska vara giltigt.

Du betalar avgiften via vår webbutik. Du får en bekräftelse via e‑post med ett ordernummer på 6 siffror när beställningen är gjord. Detta ordernummer ska du ange när du gör din ansökan om etiskt godkännande i vår e‑tjänst.

Den regionala djurförsöksetiska nämnden hanterar din ansökan även innan fakturan är betald. De kontrollerar också att du har betalat rätt avgift och bestämmer den korrekta avgiften i sitt beslut. Om du betalar in för mycket eller för lite justerar vi det i efterhand.

När godkännandet eller ändringen av godkännandet ska vara giltigt i 1 år

Du ska betala 9 000 kronor när du ansöker om

 • ett godkännande som ska vara giltig högst 1 år från och med beslutsdatum
 • ändring av ett befintligt godkännande med återstående giltighetstid på 1 år eller mindre.

När godkännandet eller ändringen av godkännandet ska vara giltigt i högst 2 år

Du ska betala 14 000 kronor när du ansöker om

 • ett godkännande som ska vara giltig högst 2 år från och med beslutsdatum
 • ändring av ett befintligt godkännande med återstående giltighetstid på 2 år eller mindre, men mer än 1 år.

När godkännandet eller ändringen av godkännandet ska vara giltigt i högst 3 år

Du ska betala 19 000 kronor när du ansöker om

 • godkännande som ska vara giltig högst 3 år från och med beslutsdatum
 • ansöker om ändring av ett befintligt godkännande med återstående giltighetstid på 3 år eller mindre, men mer än 2 år.

När godkännandet eller ändringen av godkännandet ska vara giltigt i högst 4 år

Du ska betala 24 000 kronor när du ansöker om

ansöker om godkännande som ska vara giltig högst 4 år från och med beslutsdatum

ansöker om ändring av ett befintligt godkännande med återstående giltighetstid på 4 år eller mindre, men mer än 3 år.

När godkännandet eller ändringen av godkännandet ska vara giltigt i högst 5 år

Du ska betala 29 000 kronor när du ansöker om

 • ansöker om godkännande som ska vara giltig högst 5 år från och med beslutsdatum
 • ansöker om ändring av ett befintligt godkännande som ska vara giltig högst 5 år från och med beslutsdatum.

Populärvetenskaplig sammanfattning i ALURES

Alla ansökningar om etiskt godkännande av djurförsök ska innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning. Det är för att allmänheten ska kunna ta del av vilken forskning med djurförsök som pågår.

Från och med 2021 ska alla populärvetenskapliga sammanfattningar publiceras i en gemensam databas i EU, ALURES. EU vill på så sätt öka transparensen kring djurförsök genom att göra det lättare för medborgare i alla medlemsländer att hitta samma typ av information. Även resultat av utvärderingar av djurförsök i efterhand publiceras i ALURES.

Det innebär att du som gör en ansökan om etiskt godkännande ska skriva den populärvetenskapliga sammanfattningen i ALURES. Det gäller både för nya ansökningar och ändringsansökningar.

Undantag från krav på tillstånd eller etiskt godkännande

En del djurförsök är undantagna från kravet på verksamhetstillstånd från Jordbruksverket eller etiskt godkännande från en regional djurförsöksetisk nämnd.

Det finns dock ett antal villkor som måste vara uppfyllda för att de ska vara undantagna. Du kan läsa villkoren i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om försöksdjur 2019:9, saknummer L150, 2 kap. 17–25 §.

Vissa ansökningar ska skickas till en bestämd nämnd oavsett var i landet försöket ska göras

Om du söker dispens från bestämmelserna om vissa immuniseringar och boosterinjektioner ska du skicka ansökan till Stockholms djurförsöksetiska nämnd.

Om du söker dispens från bestämmelserna om krav på destinationsuppfödning ska du skicka ansökan till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Om du ansöker om klinisk prövning av veterinärmedicinska läkemedel ska ansökan skickas till Uppsala djurförsöksetiska nämnd.

Ansökningar från Försvarsmakten skickas till Umeå djurförsöksetiska nämnd.

Kontaktuppgifter till de regionala djurförsöksetiska nämnderna

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Västra Götalands och Värmlands län.

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, Kammarrätten i Göteborg, Box  531, 401 50 Göteborg

Linköpings djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är den del av landskapet Södermanland som ingår i Stockholms län, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Örebro och Gotlands län.

Linköpings djurförsöksetiska nämnd, Linköpings tingsrätt, Box 365, 581 03 Linköping

Fax: 013‑25 10 25

Malmö–Lunds djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Blekinge, Skåne och Hallands län.

Malmö–Lunds djurförsöksetiska nämnd, Lunds tingsrätt, Box 75, 221 00 Lund

Stockholms djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är den del av landskapet Uppland som ingår i Stockholms län.

Stockholms djurförsöksetiska nämnd, Stockholms tingsrätt, Box 8307, 104 20 Stockholm.

Umeå djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Umeå djurförsöksetiska nämnd, Hovrätten för Övre Norrland, Box 384, 901 08 Umeå.

Uppsala djurförsöksetiska nämnd

Verksamhetsområdet är Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län.

Uppsala tingsrätt, Box 1113, 751 41 Uppsala.

Försöksdjursstatistik

Jordbruksverket ansvarar för att samla in statistik om användningen av försöksdjur i Sverige. Vi sammanställer uppgifterna och rapporterar sedan till regeringen, EU‑kommissionen och Europarådet. EU‑kommissionen gör en sammanställning av den samlade statistiken från EU‑länderna vart tredje år.

Rapportera in användning av försöksdjur

Du ska rapportera din årliga användning av försöksdjur till Jordbruksverket senast den 1 mars nästkommande år. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att verksamheten rapporterar till Jordbruksverket.

Transport och handel

Transport

Om du transporterar försöksdjur räknas detta alltid som en transport inom ekonomisk verksamhet. Du ska därför känna till reglerna för det djurslag som transporten gäller.

Om du transporterar djuren längre än 50 kilometer finns det fler regler. De reglerna gäller för dig som tar betalt för transporten eller om du transporterar djur som är en del av din ekonomiska verksamhet utan att du anlitar en transportör.

Du får transportera sjuka eller skadade försöksdjur som en del i ett djurförsök om transporten finns med i det etiska godkännandet.

Det är djurhälsoenheten på Jordbruksverket som hanterar frågor om transport. Vänd dig gärna till dem om du har specifika frågor:

Handel

Om du vill ta in försöksdjur från ett annat land gäller i stort sett samma regler som för djur som inte är försöksdjur. Reglerna för införsel av försöksdjur är gemensamma inom EU och i Norge, Färöarna, Andorra och Schweiz.

Införsel av försöksdjur hanteras av djurinförselenheten på Jordbruksverket:

Kontakta oss om du har frågor

Om du har frågor kan du höra av dig till oss.

Författningar

Söker efter 2021:13

Söker efter 2019:9

Söker efter 2019:10

Söker efter 1995:33

Söker efter 2019:75

Du kanske också är intresserad av det här

Senast granskad: 2023-10-26

Till toppen