Statistik om användning av försöksdjur

Du som ska rapportera in användning av försöksdjur till Jordbruksverket ska använda dig av vår inrapporteringstjänst. Det finns en vägledning för hur du rapporterar.

Extra rapportering under 2022

Under 2022 är det åter dags att samla in extra information enligt EU-kommissionens krav för medlemsstaternas rapportering om hur man implementerar försöksdjursdirektivet.

Denna information samlas in för att få en bild av alla de djur som behövs för att stödja EU:s forskning och tester, även de som fötts upp och avlivats utan att användas i försök. Kravet gäller också rapportering av information om icke-invasiv vävnadsprovtagning samt förfining av vävnadsprovtagning av genetiskt förändrade djur.

Vad ska jag rapportera?

Årlig användning av försöksdjur under 2021

Du ska rapportera 2021 års användning av försöksdjur till Jordbruksverket senast den 1 mars 2022. Det är tillståndshavaren för verksamheten som ansvarar för att rapporteringen till Jordbruksverket sker.

Inrapportering av extra information för användning under 2022

Du ska samla in den extra informationen som rör försöksdjur under hela 2022 och rapportera in den till Jordbruksverket senast den 1 mars 2023. Det är tillståndshavaren för verksamheten som ansvarar för att rapporteringen till Jordbruksverket sker.

Vägledning och kontakt

Det finns en vägledning för hur du ska rapportera.

Inrapporteringen ska göras till Jordbruksverket.

Tänk på det här när du gör inrapporteringen

  • Uppge den faktiska svårhetsgraden.
  • Terminal svårhetsgrad gäller djur som har genomgått ett försök helt under allmän bedövning och från vilken djuret inte har återfått medvetandet. Det är inte samma sak som att djuren har avlivats vid försökets slut.
  • Djur som enbart har avlivats utan att användas i försök ska inte ingå i den årliga rapporteringen. Undantag är genetiskt förändrade djur med avsedd och uppvisad skadlig fenotyp. Undantag är också de djur som har genotypats, vilket innebär en genetisk karakterisering eller vävnadsprovtagning med hjälp av en invasiv metod, som inte utfördes för att identifiera eller märka djuret.
  • Genetiskt förändrade djur omfattar djur som är genetiskt modifierade och djur med naturligt förekommande eller inducerade mutationer.
  • Återanvändning betyder att man använder försöksdjur som har använts i ett tidigare försök när man istället kunde ha använt ett nytt försöksdjur.
  • Med registrerad uppfödare menar vi verksamheter med tillstånd från Jordbruksverket att föda upp försöksdjur, eller motsvarande tillstånd i annat EU-land.

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i den här blanketten för ändamålen ärendehantering, kontroll, statistik, information samt för uppföljning, utvärdering och analys.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med andra myndigheter och EU:s institutioner för motsvarande ändamål i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning eller föreskrifter.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Senast granskad: 2022-05-03