Tandläkare, fysioterapeuter och sjukgymnaster

Du som är legitimerad tandläkare, fysioterapeut eller sjukgymnast med godkännande från Jordbruksverket tillhör gruppen djurhälsopersonal. Du får behandla djur självständigt inom din yrkesroll, då ofta i samarbete med veterinär.

Att arbeta inom djurens hälso- och sjukvård

Det finns djurhälsopersonal och det finns övrig personal som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård. Några av yrkena tillhör gruppen djurhälsopersonal. Om ditt yrke inte ingår i gruppen djurhälsopersonal tillhör du gruppen övrig personal. Då begränsas du i vad du får göra enligt det så kallade behandlingsförbudet.

Djurhälsopersonal

Du tillhör gruppen djurhälsopersonal om du är legitimerad veterinär eller djursjukskötare, godkänd hovslagare, godkänd och legitimerad fysioterapeut, sjukgymnast, tandläkare eller sjuksköterska.

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal

Att tillhöra gruppen djurhälsopersonal innebär att

  • allmänheten vet att du har en specifik kompetens
  • du ska utöva yrket enligt vetenskap och beprövad erfarenhet
  • du ska följa bestämmelserna om bland annat journalföring, intygsskrivande, tystnadsplikt och anmälningsskyldighet
  • du står under statlig tillsyn och kan anmälas till och prövas av Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård.

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Vetenskap och beprövad erfarenhet betyder att du ska använda behandlingsmetoder som har stöd i vetenskapen och att du är skyldig att hålla dig uppdaterad om den vetenskapliga utvecklingen inom ditt yrkesområde.

Formell och reell kompetens

Med formell kompetens menas de kunskaper du har fått genom din utbildning som ligger till grund för din legitimation eller ditt godkännande inom yrket.

Reell kompetens är det som du har lärt dig att utföra praktiskt och som du kan utföra självständigt på ett säkert sätt.

Meddela oss när du byter arbetsplats

Du som tillhör djurhälsopersonalen ska meddela Jordbruksverket när du byter arbetsplats. Meddela oss också när du byter namn, adress och telefonnummer.

Övrig personal

Du kan arbeta yrkesmässigt inom djurens hälso- och sjukvård utan att tillhöra djurhälso­personalen. Exempel på sådana yrken är djurvårdare, hovslagare utan godkännande, fysioterapeuter, hästtandvårdare, massörer, equiterapeuter och biomedicinska analytiker.

Behandlingsförbud, undantag och tystnadsplikt

Det finns bestämmelser som begränsar vad du får göra när du tillhör gruppen övrig personal. Detta kallas för behandlingsförbudet och innebär att du inte får utföra vissa behandlingar som att

  • utföra operativa ingrepp eller ge injektioner
  • utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt
  • behandla djur som har fått lugnande medel, är sövda eller är lokalbedövade genom injektion
  • behandla djur som kan misstänkas ha en epizooti eller en zoonos.
Undantag från behandlingsförbud

Det finns ett generellt undantag från behandlingsförbudet. Du får utföra brådskande åtgärder för att rädda ett djurs liv eller för att lindra ett djurs lidande. Det finns också specifika undantag för den som arbetar som djurvårdare eller hovslagare utan godkännande. En djurvårdare på nivå 1 får utföra enklare skötselåtgärder och enklare sårvård på djur som är påverkade av lokal eller allmän bedövning. En icke godkänd hovslagare får verka och sko sederade hästar.

Skada och annat lidande

Du får inte utföra behandlingar som kan orsaka ett lidande som inte kan anses obetydligt. Det finns ingen definition på vad ett sådant lidande innebär utan det är något som måste avgöras i varje enskilt fall.

Detta innebär att varken själva behandlingen får vara olämplig eller att djuret genom din behandling inte får den veterinärvård som det behöver.

I slutänden är det en domstol som avgör om ett specifikt fall verkligen var så brådskande att det var motiverat att bryta mot behandlingsförbudet. Den som döms för brott mot behandlingsförbudet eller för att ha fördröjt att ett djur som behöver veterinär vård får det, kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.

Tystnadsplikt

När du arbetar tillsammans med någon som tillhör djurhälsopersonalen omfattas du av samma tystnadsplikt som annars bara gäller för dem.

När du omfattas av tystnadsplikten får du inte berätta om eller använda dig av information som rör kundernas drifts- och affärsförhållanden.

Givetvis får du diskutera behandlingen med den djurhälsopersonal som är direkt involverad i vården av djuret och du bryter inte mot tystnadsplikten om du lämnar uppgifter som du är skyldig att lämna enligt lagen.

Veterinära författningshandboken

I veterinära författningshandboken som finns alla bestämmelser som du som arbetar inom djurens hälso- och sjukvård behöver känna till. I första hand omfattas du av bestämmelserna under avsnitten C och D i författningshandboken.

Godkänd tandläkare, fysioterapeut eller sjukgymnast

Om du är legitimerad tandläkare, fysioterapeut eller sjukgymnast kan du också få arbeta inom djurens hälso- och sjukvård. För att få ett godkännande måste du gå en tilläggsutbildning.

I dag är det endast Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) som planerar att hålla sådan utbildning. Deras utbildning är en uppdragsutbildning och därmed avgiftsfinansierad.

Så här ansöker du om att bli godkänd

Du gör din ansökan i vår e-tjänst. När du gör din ansökan sparas inte uppgifterna. Det innebär att om du inte gör klart ansökan vid ett tillfälle får du vara beredd på att på nytt fylla i samtliga uppgifter och ladda upp de dokument som krävs.

Det här ska du skicka in

  • en kopia på din svenska legitimation som tandläkare eller fysioterapeut/sjukgymnast
  • en kopia på utbildningsbeviset från tilläggsutbildningen.

Handläggningstider för ansökan

Hur lång tid det tar att handlägga ditt ärende beror på vilket land du har din examen från. Vår ambition är att klara handläggningen inom de angivna tiderna. För att vi ska lyckas ska du till exempel se till att din ansökan är rätt ifylld och att alla uppgifter vi behöver finns med.

Handläggningstider för att bli godkänd tandläkare, fysioterapeut eller sjukgymnast

När vi har räknat på hur lång tid det tar har vi utgått från när din ansökan är komplett, det vill säga när alla uppgifter har kommit in till oss.

Listan visar både en uppskattning av nuvarande handläggningstider som kan variera mellan olika ärenden och juridiska tidsfrister i de fall det finns sådana.

Med juridiska tidsfrister menas hur lång tid en ansökan får ta enligt de regler som finns. Det innebär att om du vill veta när du garanterat kommer att ha fått ett beslut från oss är det de juridiska tidsfristerna du ska utgå från. Om det inte finns någon juridisk tidsfrist kan en ansökan ta längre tid, men vår ambition är att den ska ta så kort tid som möjligt.

I de fall vår verksamhet påverkas av något som vi inte kan styra över, till exempel utbrott av djursjukdom, kommer dessa tider inte längre att vara aktuella.

Handläggningstider för godkänd legitimerad tandläkare, fysioterapeut och sjukgymnast
Typ av
ansökan
Utbildning frånJuridisk tidsfristHandlägg­ningstidKommentar
Godkännande för legitimerad tandläkare
Sverige
6 veckor

EU-/EES-land eller Schweiz3 månader13 veckorOm det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.

Annat land
22 veckor
Godkännande för legitimerad fysioterapeut/sjukgymnastSverige
6 veckor

EU-/EES-land eller Schweiz3 månader13 veckorOm det krävs kan handläggningstiden förlängas till fyra månader.

Annat land
22 veckor


Författningar

Söker efter 2023:19

Söker efter 2023:20

Söker efter 2023:21

Söker efter 2016:9

Söker efter 2023:7

Förordningar

Senast granskad: 2021-12-08

Till toppen