E-tjänster för registrering av växtsorter och växtförädlarrätter

Här finns e-tjänster för registrering av växtsorter i den svenska sortlistan och för registrering av växtförädlarrätter. I e-tjänsten kan du göra sex olika typer av ansökningar.

Driftinformation: Just nu finns inga planerade driftstopp.

Registrera växtsorter

Här kan du som är sortinnehavare eller ombud för en växtsort, ansöka om att registrera en växtsort i den svenska sortlistan. Detta gäller lantbruksväxter, köksväxter, frukt- och bärväxter och prydnadsväxter. Det kostar 3 000 kronor att ansöka om att registrera en lantbruks- eller köksväxt. Det är avgiftsfritt att ansöka om att registrera prydnadsväxter samt frukt- och bärsorter.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Du kan skicka in ansökan om att registrera flera sorter samtidigt.

Logga in för att registrera växtsorter

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du registrerar växtsorter

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.
 • Vad som är specifikt för just den sort du vill registrera.
 • Sortbenämningen för din sort. Du kan även ange det senare i vår e-tjänst Komplettera med sortbenämning.
 • Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer för sorten.
 • Namn på eventuellt varumärke och i vilket land du ansökt eller registrerat varumärket.
 • Uppgifter om eventuella tidigare ansökningar, växtförädlarrätt eller registrering i den svenska sortlistan eller i något annat land eller hos CPVO, såsom ansökningsdatum, registreringsdatum, vilket land, sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer.
 • Uppgifter om provning av sorten. Bifoga en DUS-rapport eller en preliminär sortbeskrivning enligt CPVO:s eller UPOV:s tekniska formulär.
 • Eventuell identitetsbeteckning för GMO-sorter.

Om ansökan gäller en frukt- eller bärsort som ska registreras som en sort med officiellt erkänd beskrivning och inte ska DUS-provas ska du bifoga en beskrivning av sorten.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Registrera amatör- och bevarandesorter

Här kan du ansöka om att registrera en amatör- eller bevarandesort i den svenska sortlistan. Det kostar 800 kronor att ansöka om att registrera en amatör- eller bevarandesort.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du registrerar amatör- och bevarandesorter

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.
 • Om sorten finns i NordGens genbank eller i Nationella genbanken för vegetativt förökat växtmaterial. Ange accessionsnumret. Om du inte har något accessionsnummer ska du förklara varför det saknas.
 • Varför sorten är bevarandevärd och dess ursprung.
 • Vad som är specifikt för just den sort du vill registrera och en sortbeskrivning.
 • Sortbenämningen för din sort. Du kan även ange det senare i vår e-tjänst Komplettera med sortbenämning.
 • Namn på eventuellt varumärke och i vilket land du ansökt eller registrerat varumärket.
 • Eventuell identitetsbeteckning för GMO-sorter.
 • Du ska ange var uppgifterna om sortens särskiljbarhet, enhetlighet och stabilitet kommer ifrån.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Registrera växtförädlarrätt

Här kan du som har framställt en ny växtsort eller är ett ombud för en växtförädlare ansöka om växtförädlarrätt för sorten. Det kostar 3 000 kronor att ansöka om registrering av växtförädlarrätt.

Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskattelagen 4 kap 6 §).

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du registrerar växtförädlarrätt

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.
 • Preliminär sortbeteckning eller förädlingsnummer för sorten.
 • Sortbenämningen för din sort. Du kan även ange det senare i vår e-tjänst Komplettera med sortbenämning.
 • En nyhetsförsäkran.
 • Namn på eventuellt varumärke och i vilket land du ansökt eller registrerat varumärket.
 • Vem eller vilka som förädlat sorten. Du ska även ange hur du har fått tillgång till sorten. Bifoga underlag som bekräftar eventuell överlåtelse.
 • Uppgifter om eventuella tidigare ansökningar om registrering i sortlistan eller växtförädlarrätt såsom ansökningsdatum, registreringsdatum, vilket land, sortbenämning, sortbeteckning eller förädlingsnummer.
 • Om du begär prioritet ska du ange i vilket land du lämnat den tidigare ansökan, vilket datum och beteckningen på ansökan, samt bifoga prioritetsgrundande handlingar.
 • Om sorten har sålts eller avyttrats måste du ange i vilket land och när sorten sålts samt under vilken sortbenämning.
 • Uppgifter om provning av sorten. Bifoga en DUS-rapport eller en preliminär sortbeskrivning enligt CPVO:s eller UPOV:s tekniska formulär.
 • Eventuell identitetsbeteckning för GMO-sorter.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Komplettera med sortbenämning

Om du har ansökt om att registrera en växtsort eller en växtförädlarrätt kan du komplettera med sortbenämningen om den saknas i din ansökan.

Logga in för att komplettera med sortbenämning

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du kompletterar med sortbenämning

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Förnya registrerings­perioden

Här kan du förnya registrerings­perioden för en växtsort som är registrerad i den svenska sortlistan.

Det kostar 2 000 kronor att ansöka om förnyad registreringsperiod. Avgiften för denna ansökan eller anmälan är en offentlig avgift och den är inte momsbelagd (mervärdeskatte­lagen 4 kap 6 §).

Logga in för att förnya registreringsperioden

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du förnyar registreringsperioden

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Återkalla ansökan eller registreringen

Här kan du återkalla en ansökan om registrering av växtsort eller växtförädlarrätt. Du kan också återkalla en registrerad växtsort eller en växtförädlarrätt.

 

Logga in för att återkalla ansökan eller registreringen

Uppgifter som du ska ange i e-tjänsten när du återkallar en ansökan eller en registrerad sort

I ansökan ska du bland annat ange följande:

 • Ditt organisationsnummer, samt ett särskilt adress-ID för sökanden. Finns det ombud och upprätthållare ska även de ange organisationsnummer och adress-ID. Gäller det utländska företag ska du istället ange identitetsnummer och adress-ID. Saknar du adress-ID eller identitetsnummer för utländsk sökande kontakta oss innan du ansöker via e-post, vaxtsort@jordbruksverket.se.

Om du ska återkalla en ansökan ska du ange

 • uppgifter om användningsområde
 • artnamn
 • preliminära sortbeteckningen eller förädlingsnumret.

Om du ska återkalla en registrerad växtsort eller en växtförädlarrätt ska du ange

 • uppgifter om användningsområde
 • artnamn
 • sortbenämningen.

Om det gäller en sort i den svenska sortlistan ska du även ange om ansökan gäller en förlängd saluföringsperiod för växtsorten.

Om du som fyller i ansökan är ombud för sökanden ska du bifoga en ombudsfullmakt.

Det här behöver du tänka på innan du gör din ansökan

Kontrollera att sorten inte redan är registrerad eller att någon annan har ansökt om registrering av sorten. Det kan du göra i den svenska sortlistan.

Du behöver e‑legitimation för att logga in

För att logga in i tjänsten behöver du en e‑legitimation, till exempel mobilt BankID eller Freja eID. E‑legitimationen är personlig och knuten till ditt personnummer. Kontakta din bank eller Freja för att skaffa e‑legitimation.

Om du som vill logga in inte har e-legitimation kan du ändå använda tjänsten men inte alla funktioner. Om du är utländsk sökande eller utländskt ombud och inte har e-legitimation måste du betala ansökningsavgiften vid ansökningstillfället.

Mer om registrering av nya sorter och växtförädlarrätter

Behandling av personuppgifter

Jordbruksverket behandlar de personuppgifter som du lämnar i din ansökan för ändamålen tillståndshantering, kontroll, statistik, information och för uppföljning, utvärdering och analys. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning. Uppgifterna behandlas elektroniskt. De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra myndigheter och enskilda i enlighet med vad som följer av EU-lagstiftning, lag, förordning och internationella överenskommelser.

Jordbruksverket kommer att lagra uppgifterna i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. Kontakta kundtjänst om du vill ha tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tillgänglighet för e‑tjänsten

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår e‑tjänst. Läs om hur e‑tjänsten uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighets­problem och hur du kan rapportera brister till oss.

Senast granskad: 2024-05-16

Till toppen