Så ska eko öka – slutfört uppdrag att främja ekologiska livsmedel

Inom ramen för livsmedelsstrategin fick Jordbruksverket 2017 i uppdrag av regeringen att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Det har vi gjort bland annat med hjälp av utlysningar inom olika åtgärder. Uppdraget pågick 2017‑2023 och avslutades vid årsskiftet 2023/2024. En kortfattad beskrivning av genomförandet och en samman­fattning av vilka projekt som beviljats stöd, fördelat på elva utlysningar, kommer finnas kvar på den här sidan hela 2024 innan den tas bort helt.

Uppdraget var kopplat till två inriktningsmål; att 30 procent av jordbruksarealen skulle brukas ekologiskt och att 60 procent av den offentliga konsumtionen skulle utgöras av ekologiska livsmedel 2030. Från och med 2024 är dessa mål avskaffade av nuvarande regering och Jordbruksverket har heller inte fått något förnyat uppdrag.

Genomförande av uppdraget

Uppdraget inleddes med att vi skapade en samordningsfunktion, med bred representation från hela värdekedjan och Jordbruksverkets ekosekretariat i centrum. Samordnings­funktionens uppgift var att:

  • främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel,
  • bidra till utbyte av erfarenheter och dialog om ekologisk produktion och konsumtion mellan berörda aktörer,
  • utreda marknadens funktionssätt, identifiera flaskhalsar i produktionsledet, och
  • verka för kunskapsuppbyggnad i form av forskning, innovation och rådgivning.

Samordningsfunktionen tog fram en åtgärdsplan med beskrivning av marknaden, analys av behov och 22 konkreta förslag på åtgärder. Åtgärdsplanen överlämnades till regeringen i februari 2018. För uppdraget att skapa samordningsfunktionen och ta fram åtgärdsplanen anslogs 12 miljoner kronor, men det mesta utlystes senare till projekt. I april 2018 fick Jordbruksverket 50 miljoner kronor för att börja genomföra åtgärdsplanen 2018‑2020 och vid jul 2020 kom besked om ytterligare 75 miljoner kronor för att fortsätta genomföra åtgärdsplanen 2021‑2023.

Av de 137 miljoner kronor som uppdraget förfogat över har 127 miljoner kronor beviljats via utlysningar till omkring hundra projekt, från jord till bord. De flesta projekt har drivits av externa aktörer men några har också genomförts i regi av Jordbruksverket. Aktiviteter har pågått inom primär­produktion, FOU, offentlig sektor, restaurang, konsument & marknad samt export. Resterande 10 miljoner kronor har använts för att driva samordnings­funktionen, ta fram åtgärdsplanen, genomföra samverkans­aktiviteter, omvärldsbevakning och kommunikation.

Nedan följer en kortfattad beskrivning av de projekt som fått stöd, fördelat på elva utlysningar.

Projekt som fått pengar

Första utlysningen, juli 2018

Utlysningen i juli 2018 omfattade 26 miljoner kronor för 8 av 22 åtgärder i åtgärdsplanen, bland annat marknadsinformation, utbildning, nationella riktlinjer, webbportal och informationskampanjer. Vi fick in 30 ansökningar varav 11 projekt beviljades stöd.

Så här fördelades pengarna

Pengarna fördelades mellan dessa aktörer och projekt.

Kampanj för att höja kunskapen om ekologiska livsmedel i restaurangsektorn

Ekomatcentrum fick 4,73 miljoner kronor för att genomföra en restaurangkampanj i samarbete med Ekokockar och KRAV.

Kunskapshöjande utbildningsprogram om ekologiska livsmedel för offentlig sektor

Refarm Linné fick 1,33 miljoner kronor för att genomföra fysiska utbildningar i offentlig sektor. Martin & Servera fick 995 000 kronor för att ta fram en utbildning om ekologiska livsmedel för offentlig sektor via e-learning.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 1,6 miljoner kronor för att samla in, sammanställa och presentera marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor.

Nationella riktlinjer

KRAV fick 2,71 miljoner kronor för att utveckla nationella riktlinjerna för ekologisk produktion, i samarbete med LRF och Ekologiska Lantbrukarna.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv

Ekologiska Lantbrukarna fick 2,29 miljoner kronor för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion.

Webbportal för ekologisk produktion och ekologiska livsmedel

SLU, EPOK fick 3,13 miljoner kronor för att i samarbete med Organic Sweden och andra ekoorganisationer bygga upp en webbportal.

Informationskampanj om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 5,995 miljoner kronor för att i samarbete med Sveriges Konsumenter, Ekologiska Lantbrukarna och andra organisationer genomföra en bred informationskampanj om ekologiska livsmedel.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 1,93 miljoner kronor för att genomföra ett åtgärdspaket med fyra huvuddelar – Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern samt Ekologiska Trendrapporten.

Agroidé fick 750 000 kronor för att utveckla den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad, med såväl fördjupad information som utökade avsnitt för svensk ekologisk råvara.

Agrovektor fick 540 000 kronor för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och att i samarbete med Agroidé utöka råvaruavsnitten i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

Andra utlysningen, oktober 2018

Utlysningen i oktober 2018 riktade sig till försöks- och utvecklingsprojekt (FoU) och omfattade 6 miljoner kronor. Vi fick in 25 ansökningar varav 10 beviljades stöd.

Så här fördelades pengarna

Pengarna fördelades mellan dessa aktörer och projekt.

Tre projekt om att förbättra utnyttjandet av växtnäring
Bättre kväveutnyttjande från nötflytgödsel

SLU fick 800 000 kronor under 2 år för att optimera utnyttjande av kväve och minimera förluster av ammoniak vid spridning av flytgödsel från nötdjur.

Mobil gröngödsling i ekologisk odling

Hushållningssällskapet Östergötland fick 1,18 miljoner kronor under 2 år för att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring.

Näringsbevattning med biogödsel

Hushållningssällskapet Skåne fick 1,131 miljoner kronor under 2 år för att förbättra utnyttjandet av biogödsel genom utveckling och utvärdering av näringsbevattning i grönsaksodling.

Två projekt om utveckling av mer effektiva odlingssystem
Grön jord

Nordisk råvara fick 550 000 kronor för ett deltagardrivet utvecklingsprojekt på gårdsnivå som ska prova olika metoder för uppbyggnad av näring och åtgärder för att på sikt minska bearbetningen av jorden.

Etableringstidpunktens inverkan på sommarmellangrödors markkolsbidrag och ogräsbekämpande egenskaper

SLU fick 1,236 miljoner kronor under 2 år för att utveckla användningen av mellangrödor och analysera markkol, ogräskontroll, näringsbalans och biodiversitet.

Två projekt om höstraps, som är en utmaning att odla ekologiskt
Förbättrad sortprovning för ekologisk höstrapsodling

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare fick 191 000 kronor för att gradera tidpunkten för blomning i befintliga rapsförsök med syfte att finna sorter med tidig blomning som minskar risken för angrepp av rapsbaggar.

Bättre kunskap om sjukdomsresistens i höstrapssorter

Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare fick 166 000 kronor för att utvärdera sjukdomsresistens i befintliga försök med utvärdering av olika sorter av höstraps.

Ett projekt om ekologisk produktion av vallfrö
Etablering och radhackning av ekologisk frövall i timotej och ängssvingel

Sveriges Frö- och oljeväxtodlare fick 337 000 kronor för att förbättra etablering och ogräskontroll vid ekologisk produktion av gräsfrövall.

Två projekt om bättre foderkvalitet samt om djurens utevistelse
Proteinkvalité i ekologiskt odlad spannmåls- och trindsädssorter

SLU fick 88 000 kronor för att finna sorter som har en högre foderkvalitet, genom att analysera innehåll av essentiella aminosyror i sorter av höstvete, vårvete, havre, korn och åkerböna.

Det är inne att vara utehöna

RISE fick 495 000 kronor för att utvärdera hållbarhet, fosforbindningsförmåga och djurens komfort i rastgårdar.

Tredje utlysningen, juli 2019

I den tredje utlysningen i juli 2019 beviljade Jordbruksverket 6,5 miljoner kronor i stöd till sju pågående projekt som tidigare beviljats stöd 2018-2019 samt 9,3 miljoner kronor i stöd till 15 projekt som handlar om rådgivning, ekonomiska kalkyler och pedagogiska informationsåtgärder mellan bonde och konsument.

Projekt som fått förlängt stöd under 2020

Utbildningsprogram för offentlig sektor

Refarm Linné fick 613 800 kronor för att genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.

Marknadsinformation och benchmarking i offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 1,2 miljoner kronor för att ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Nationella riktlinjer

KRAV fick 1,799 miljoner kronor för att i samarbete med andra aktörer utveckla nationella riktlinjer för ekologisk produktion.

Marknadsanalyser om ekologisk produktion ur ett lantbrukarperspektiv

Ekologiska Lantbrukarna fick 1,05 miljoner kronor för att ta fram information som ska hjälpa lantbrukare att ta långsiktiga affärsmässiga beslut inom ekologisk produktion.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel
  • Organic Sweden fick 1,202 miljoner kronor för att ta fram Ekolantbruksbarometern, Ekoföretagsbarometern, Ekoexportbarometern och Ekologiska Trendrapporten.
  • Agroidé fick 375 000 kronor för att expandera den årliga rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad med fördjupad information och avsnitt om svensk ekologisk råvara.
  • Agrovektor fick 270 000 kronor för att ta fram en årlig rapport om svensk ekologisk råvara och ett utökat råvaruavsnitt i rapporten om ekologisk livsmedelsmarknad.

Nya projekt som får stöd 2019-2020

Ekonomiska kalkyler för ekologiska företag inom primärproduktionen

Agriwise/Jordbruksverket fick 800 000 kronor för att ta fram interaktiva kalkyler för ekologiska företag. Projektet ska samarbeta med övriga aktörer som får medel i denna pott.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län fick 240 628 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med HIR Skåne om underlaget till dessa kalkyler.

HIR Skåne AB fick 460 000 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med länsstyrelsen i Västra Götaland om underlaget till dessa kalkyler.

Rådgivning och kompetensutveckling inom primärproduktionen

Agroväst i Skaraborg fick 500 000 kronor för introduktionsutbildning och mentorskapsprogram inom ekologisk trädgårdsproduktion.

Ekologiska lantbrukarna fick 1,096 miljoner kronor för rådgivning och kompetensutveckling för en minskad klimatpåverkan inom primärproduktionen.

EPOK fick 557 245 kronor för att utveckla och genomföra en fortbildningskurs för rådgivare inom ekologisk produktion.

EPOK fick 112 205 kronor för att utveckla FoU-dagarna med internationell inspiration.

Hushållningssällskapens Service AB fick 1,4 miljoner kronor för kompetensutveckling för rådgivare inom ekologisk produktion.

HS Konsult AB fick 314 000 kronor för kompetensutveckling inom ekologisk vallfröproduktion.

VÄXA Sverige fick 430 000 kronor för kompetensutveckling för stärkt rådgivning inom ekologisk primärproduktion.

Åsa Odelros AB fick 716 700 kronor för mentorskap och utbildning för rådgivare inom ekologisk fjäderfäproduktion.

Potatiskonsult Åsa Rölin AB fick 167 800 kronor för fortbildning av potatisrådgivare.

Kommunikation bonde – konsument

Ekomatcentrum fick 424 400 kronor för att öka intresset för och kunskapen om ekologisk potatis i offentlig sektor.

Callenbring o Co AB fick 1 miljon kronor för pedagogiska aktiviteter om ekologisk fruktodling från frö till frukt och marknad.

Organic Sweden fick 1,054 miljoner kronor för att öka kunskapen om hur lantbrukaren producerar ekologisk mat samt öka förståelsen för den ekologiska matens mervärden.

Fjärde utlysningen, oktober 2019

I den fjärde utlysningen i oktober 2019 av 4 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt (FoU), kom det in 20 ansökningar. Jordbruksverket beviljade medel till åtta projekt.

Så här fördelades pengarna

Jordbruksverket beviljade medel till de här projekten:

HIR Skåne fick 506 000 kronor för att undersöka nya modeller som kan ge mer grönmassa för att korna ska få i sig mer foder från betet.

SLU fick 633 000 kronor för att på ett nytt sätt korsa grisar för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.

Agri Science Sweden fick 604 000 kronor för att undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga. Detta projekt kan också få högst 600 000 kronor beviljat för 2021.

Hushållningssällskapet Östergötland fick 326 000 kronor för att testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling för att ge högre skördar och bättre kvalitet. Detta projekt kan också få högst 366 897 kronor beviljat för 2021.

Nordisk råvara fick 500 000 kronor för att undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan ge bättre jordhälsa.

HS Konsult fick 454 000 kronor för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage. Detta projekt kan också få högst 476 358 kronor beviljat för 2021.

Hushållningssällskapet Skåne fick 141 000 kronor för att testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.

HIR Skåne fick 500  000 kronor för att testa nya metoder för kontroll av skadedjur i ekologisk jordgubbsodling.

Femte utlysningen, oktober 2020

Den femte utlysningen hösten 2020 omfattade 1,8 miljoner kronor och riktade sig till pågående projekt som ville utveckla aktiviteter under 2021. Vi fick in 21 ansökningar och beviljade stöd till 8 av dem.

Detta var den sista utlysningen under perioden 2018–2020 inom regeringens uppdrag att främja ekologisk produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Så här fördelades pengarna

Nationella riktlinjer

KRAV fick 415 000 kronor för att genom samarbete med EU Input list och FiBL få bättre rutiner och mer kompletta listor med tillåtna insatsmedel.

Benchmarking offentlig sektor

Ekomatcentrum fick 160 000 kronor för att utveckla Ekokartan så att det går att följa ekologiska andelar och svenska ekologiska andelar över tid i kommuner, regioner och län.

Marknadsanalyser ekologisk produktion

Ekologiska Lantbrukarna fick 430 000 kronor för göra marknadsanalyser för sektorerna nötkött, lamm, spannmål och mjölk.

Marknadsinformation om ekologiska livsmedel

Organic Sweden fick 170 000 kronor för att vidareutveckla Ekologiska producentbarometern och Ekoexportbarometern.

Rådgivning fjäderfä

Åsa Odelros fick 192 000 kronor för att jobba vidare med mentorskap inom ekologisk fjäderfärådgivning.

Ekonomiska kalkyler – tre samarbetsprojekt

Agriwise fick 121 000 kronor, HIR Skåne fick 207 000 kr och länsstyrelsen Västra Götalands län fick 105 000 kr för att i samarbete med varandra utveckla ekonomiska kalkylerna för ekologisk produktion.

Problem med rotröta i åkerbönor

Agri Science Sweden fick 645 000 kronor för att undersöka problemen med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.

Test av gödningsmedel och att använda växtbiostimulanter

Hushållningssällskapet Östergötland fick 393 000 kronor för att testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling för att ge högre skördar och bättre kvalitet.

Utveckla odlingsteknik för produktion av vallfrö

HS Konsult fick 373 000 kronor för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.

Sjätte utlysningen, februari 2021

Den sjätte utlysningen i februari 2021 omfattade 10 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.
Vi fick in 50 ansökningar och beviljade stöd till 11 av dem.

Så här fördelades pengarna

Tre projekt om utfodringsrelaterade sjukdomar hos mjölkkor samt om bättre foderkvalitet
Stärkt underlag för rådgivning om utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologiska mjölkkobesättningar

Växa Sverige fick 501 000 kronor under 2 år för att undersöka förekomst av utfodringsrelaterade sjukdomar i ekologisk respektive konventionell mjölk­produktion. Detta kan leda till mer anpassad rådgivning för att minska förekomst av utfodringsrelaterade sjukdomar inom ekologisk mjölk­produktion.

Svavelgödsling till ekologisk foderspannmål för bättre aminosyrasammansättning

Global Organic Sweden AB fick 805 000 kronor för att under 2 år undersöka effekten av sort, svavelgödsling och kornstorlek på innehållet av de essentiella aminosyrorna lysin, treonin, cystein och metionin i korn.

Aminosyrasammansättning i ekologisk odlad spannmål och trindsäd

SLU fick 260 000 kronor för att under 1 år finna sorter som har en högre foderkvalitet, genom att analysera halterna av lysin, treonin, cystein och metionin i olika slags spannmål och trindsäd.

Tre projekt om odling av proteingrödor till foder och livsmedel
Baljväxter för hög protein ensilage

SLU fick 627 000 kronor för att under 2 år undersöka näringsinnehållet i olika sorter av hela sojaplantan i olika utvecklingsstadier och efter ensilering respektive pelletering.

Höstsådda baljväxter till livsmedel och foder – screening och artförsök

HIR Skåne AB fick 1 037 000 kronor för att under 3 år jämföra höstsådda baljväxter, ärt och åkerböna, med motsvarande vårsådda, samt studera övervintrande vickerarter.

Odling av grönalger (Ulva) i havet

Nordic Sea farm AB fick 1 000 000 kronor för att under 2 år studera opti­mering av groddplantproduktion, applicering av groddplantor på linor och odling i havet.

Två projekt om att förbättra utnyttjandet av växtnäring
Mobil gröngödsling till höstgrödor i ekologisk odling

Hushållningssällskapet Östergötland fick 1 311 000 kronor under 3 år för att utveckla odlingssystem där grönmassa flyttas inom gården för att styra tillförseln av växtnäring.

Gödsling med olika kvävenivåer till ekologisk potatis

Rådhuset Nordfalan fick 210 000 kronor under 2 år för att undersöka hur mycket kväve som behövs för högsta skörd med optimal kokkvalitet i ekologisk matpotatisodling.

Ett projekt om åtgärder mot ogräs
Effekten av sådensitet och såmönster på stråsäds ogräskonkurrerande egenskaper i ekologisk produktion

SLU fick 1 754 000 för att under 3 år få fram odlingstekniska metoder där spannmålsgrödans ogräskonkurrerande egenskaper i kombination med mekaniska insatser används för en effektiv ogräsbekämpning i ekospannmål.

Två projekt inom ekologisk trädgårdsproduktion
Utvärdering av selektioner och sorter för extrem ekologisk tätodling av svartavinbär

SLU fick 900 000 för att under 3 år skapa förutsättningar för ökad svensk odling och vidareförädling av vinbär genom tillgång på optimerat, klimatanpassat och unikt svenskt sortmaterial.

Växtföljder vid ekologisk odling i växthus

SLU fick 1 595 000 för att under 3 år studera två low-tech-växtföljder med fyra kulturer. I en grundväxtföljd med sockerärt och gurka ingår vinruta eller vinterrättika som agriculture service crop (ASC) samt valda köldresistenta vinterodlade bladgrönsaker.

Sjunde utlysningen, mars 2021

Den sjunde utlysningen i mars 2021 omfattade 45 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel.

Vi fick in 57 ansökningar och beviljade 43 miljoner kronor i stöd till 22 av dem.

Så här fördelades pengarna

Kommunikation

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 688 735 kronor för att kommunicera webbportalen ekofakta.se mot olika målgrupper. I projektet ingår även att uppdatera och utveckla kommunikationsguiden.

Organic Sweden får 6 975 750 kronor för att i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna och Sveriges Konsumenter fortsätta genomföra EKO-september – en kunskapshöjande kampanj för ekologiska livsmedel.

KRAV får 2 879 751 kronor för att bidra med förstärkta insatser under EKO-september för att främja konsumtion av ekologiska och KRAV-märkta livsmedel.

Kunskap

Naturskyddsföreningen får 2 152 800 kronor för att i samarbete med Ekologiska Lantbrukarna genomföra folkbildning och dialog om biologisk mångfald i ekolantbruket för ökad ekologisk konsumtion.

Agri-kultur i Småland AB får 95 000 kronor för studieresa 2022 för rådgivare och odlare till mässan Øko-Feldtage samt gårdsbesök i Tyskland med fokus på trädgårds- och växtodling.

Agri-kultur i Småland AB får 50 000 kronor för studieresa 2022 i Skåne för rådgivare och odlare för att öka kunskapen inom grönsaksodling.

HIR Skåne AB får 868 000 kronor för att djupare analysera kalkyler för ekologiska foderstater med lokala eller globala proteinråvaror. Projektet utförs i samarbete med RISE.

RISE får 300 000 kronor för att utreda om Sverige kan bli självförsörjande på ekologiskt foder genom vallprotein (grön bioraffinering). Projektet utförs i samarbete med HIR Skåne AB.

Ekonomiska kalkyler

Agriwise/Jordbruksverket får 379 000 kronor för att vidareutveckla och ta fram nya interaktiva kalkyler för ekologiska företag. Projektet samarbetar med övriga aktörer som får medel i denna pott.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får 565 490 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med HIR Skåne om underlaget till dessa kalkyler.

HIR Skåne AB får 784 000 kronor för att göra kalkyler, ta fram indata till Agriwise kalkylprojekt och samarbeta med länsstyrelsen i Västra Götaland om underlaget till dessa kalkyler.

Rådgivning och kompetensutveckling

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 323 570 kronor för att vidareutveckla och genomföra fortbildningskurs för rådgivare inom ekologisk produktion.

SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok) får 408 500 kronor för att utveckla och genomföra fortbildningskurs för rådgivare och yrkesodlare inom ekologisk trädgårdsproduktion.

Hushållningssällskapens Service AB får 3 100 000 kronor för mentorsprojekt och kompetensutveckling genom digitala studiebesök för rådgivare och odlare inom ekologisk grönsaksproduktion.

Hushållningssällskapens Service AB får 955 000 kronor för att ta fram ekologiska försöksrapporter och genomföra seminarier knutna till rapporterna.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län får 2 532 379 kronor för att genom workshops, temadagar, studiebesök och teamrådgivning koppla ihop leden i hela kedjan från jord till bord.

KRAV får 292 000 kronor för styrning av förvaltning av aktiviteter kopplat till tillåtetbedömda medel inom ramen för FiBL.

Marknadsanalyser

Ekologiska Lantbrukarna får 8 389 700 kronor för att i samarbete med Organic Sweden och Ekomatcentrum göra marknadsanalyser inom råvarumarknad, priser, dagligvaruhandel och offentlig sektor samt bedriva branschutvecklande arbete för ett växande eko-Sverige.

Offentlig sektor

Refarm Linné får 799 200 kronor för att fortsätta genomföra utbildningar inom offentlig sektor, med syfte att öka intresset för och kunskapen om ekologiska livsmedel.

Ekomatcentrum får 3 261 800 kronor för att fortsätta ta fram marknadsinformation om ekologiska livsmedel i offentlig sektor samt genomföra benchmarking för att inspirera till ökade ekologiska inköp.

Restaurang

Jens Vikingsson Måltidsresurs får 3 204 925 kronor för att bilda nätverk genom att anordna regionala EKO-inspirerande bussresor för restaurangbranschen i hela Sverige.

Ekomatcentrum får 650 000 kronor för att tillsammans med föreningen Ekokockar genomföra evenemanget Sveriges Ekokock 2021-2023.

Export

Jordbruksverket får 3 982 000 kronor för att arrangera ett svenskt deltagande i mässan Grüne Woche i slutet av januari 2022. Produkterna i den svenska montern ska vara tillverkade av svenska ekologiska råvaror, innovativa inslag välkomnas också.

Åttonde utlysningen, januari 2022

Den åttonde utlysningen i januari 2022 omfattade 10 miljoner kronor till projekt för att främja produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. Vi fick in 21 ansökningar och beviljade 9,7 miljoner kronor i stöd till nio av dem.

Så här fördelades pengarna

Nationella riktlinjer

KRAV får 1 169 750 kronor för att tillsammans med branschen färdigställa version 7 av nationella riktlinjer för ekologisk produktion, som innehåller den nya förordningen 2018/848. Riktlinjerna ska göras tillgängliga genom att publiceras digitalt.

Rådgivning

Åsa Odelros får 1 170 130 kronor för att arbeta vidare med resurscentrum för ekologisk fjäderfäproduktion. Projektet ska involvera fler aktiva rådgivare, bredda kunskapen, öka tillgången på rådgivning samt väva in EU:s nya regler för ekologisk produktion i rådgivningen.

Sveriges Kaninproducenter får 93 960 kronor för att ta fram kunskapshöjande information om ekologisk kaninproduktion. Målet är att öka den ekologiska kaninproduktionen i Sverige, eftersom kanin är en del av EU:s regler för ekologisk produktion från 2022.

Stiftelsen Skillebyholm får 871 046 kronor för att sprida kunskap om fleråriga grönsaker i svensk matförsörjning. Projektet ska skapa kunskapsplattform och nätverk med odlare, rådgivare, mathantverkare, matproducenter, förädlare, fröfirmor och plantskolor.

Agroax får 1 555 000 konor för att ta fram arbetsmetoder för odling och hantering samt sammanställa information om produktion av ekologiskt köksväxtutsäde. Målet är att det ska finnas ett brett sortiment av svenskodlat ekologiskt utsäde av god kvalitet för yrkesodling av köksväxter till 2037.

Förädling och försäljning

Ekologiska lantbrukarna får 835 000 kronor för att arbeta med lantbrukardrivna marknadspiloter för ökad förädling och försäljning. Grupper av ekologiska lantbrukare ges möjlighet att genomföra konkreta samarbeten med förädlings- och försäljningsledet inklusive offentliga kök.

Organic Sweden får 1 989 466 kronor för att vidareutveckla Eko-Portalen tekniskt, fylla den med nya innovativa produkter samt marknadsföra den i Sverige och internationellt. Eko-Portalen lanserades 2021 och samlar information om ekologiska livsmedel från svenska företag.

Exportfrämjande

Jordbruksverket får 467 300 kronor till redan beslutat projekt, för att delta med svenska ekologiska livsmedel på mässan Grüne Woche i Tyskland 2023. Tillskottet motiveras av att mässan 2022 ställdes in med kort varsel, vilket kräver ett omtag för flera delaktiviteter inför mässan 2023.

Trade Fair Agency får 1 566 300 kronor för en satsning på Europas största ekomässa i Tyskland, Biofach 2023, där svenska företag demonstrerar sina produkter för en internationell målgrupp. Trade Fair Agency har arrangerat en monter med svenska företag på Biofach sedan 2013 och med hjälp av det beviljade stödet kan både monter och kringaktiviteter utökas.

Nionde utlysningen, januari 2022

Den nionde utlysningen i januari 2022 omfattade 6 miljoner kronor till försöks- och utvecklingsprojekt. Tack vare återflöde från avslutade projekt kunde vi öka beloppet med 517 000 kronor. Vi fick in 23 ansökningar och beviljade stöd till nio av dem.

Så här fördelades pengarna

Tre projekt inom ekologisk trädgårdsproduktion
Gröngödslingsalternativ i ekologisk växthusodling

HIR Skåne AB får 393 000 kronor för att undersöka hur gröngödslingsgrödor kan användas i helårsproducerande växthuskulturer på bästa sätt. Projektet ska ge kunskap för att uppfylla krav som EU:s nya regler för ekologisk produktion ställer på odling i växthus.

Minskat handrensningsbehov i sådda grönsaker med hjälp av droppbevattning och kompost

HIR Skåne AB får 520 000 kronor för att undersöka effekterna på ogräs av droppbevattning enskilt och i kombination med ogräsfri kompost. Det är viktigt för ekologiska grönsaksodlare att hitta sätt att minska kostnaden för handrensning, framförallt för grödor som morötter, lök och rödbetor.

Ekologiska radodlade grödor strimsås i utvintrande mellangrödor för ogräskontroll och kolinlagring

SLU får 1 360 000 kronor för att undersöka hur utvintrande mellangrödor kan användas i ett system med strimsådd av lök, rödbeta alternativt majs. I systemet kombineras utvintrande mellangrödor med strimsådd för att kontrollera fröogräs, samtidigt som mellangrödorna ger växtnäring och ökar kolinlagringen.

Fyra projekt om ekologisk växtodling
Miljövänlig fröbehandling i åkerböna

Agro Plantarum AB får 525 000 kronor för att vidareutveckla ThermoSeed-tekniken till åkerbönor, där det finns behov av att sanera svampsmitta och andra fröburna organismer på utsäde. Odlingen av åkerböna har ökat betydligt, samtidigt som den drabbats av svampsjukdomar och skadegörare.

Mellangrödans potential för hållbar växtnäringsförsörjning inom ekologisk odling

HIR Skåne AB får 500 000 kronor för att studera hur mellangrödor ger kväve till efterföljande vårsäd. Målet med försöket är att minska behovet av organiska gödselmedel och fosfortillförsel samt att förbättra grödornas avkastning, kvalitet och ogräskonkurrerande förmåga.

Ökad kvävetillgång med samodling av ettåriga frostkänsliga baljväxter i ekologisk höstraps

HS Konsult AB får 1 194 000 kronor för att utveckla ett koncept för ökad tillgång av växttillgängligt kväve, där höstraps sås tillsammans med ettåriga frostkänsliga baljväxter. Platsbunden tillgång på kväve i höstraps kan öka genom samodling med kvävefixerande baljväxter som fryser bort under vintern.

Förbättring av proteinförutsägelse från fodergrödor med multispektrala mätningar och maskininlärning

SLU får 565 000 kronor för att utveckla prognoser för avkastning och proteinhalt i vall och bete. Modellerna baseras på data från mätningar av ljusvåglängders reflektans. Genom att använda algoritmer för maskininlärning blir det möjligt att utveckla applikationer i satellit- och drönarbaserade beslutsstödsystem.

Två projekt om ekologisk djurhållning
Fältförsök med ekologisk mjölkproduktion utan proteinkoncentrat

HIR Skåne AB får 860 000 kronor för att skapa ett kunskapsunderlag för ekologiska mjölkproducenter som kan användas vid inköp av proteinfoder. Underlaget lyfter värdet av att öka proteinförsörjningen från vallfoder och trindsäd, minskar behovet att köpa in exempelvis soja och kan förbättra gårdens lönsamhet.

Öka lönsamheten genom att utnyttja den ekologiska kalvens potential under första halvåret

Gård & Djurhälsan Sverige AB får 600 000 kronor för att öka kunskapen om tillväxt och hälsa hos ekologiska kalvar, genom att kartlägga rutiner i besättningar med kalvhållning året runt. Kalvens första sex månader är en utmaning och bra tillväxt visar ofta på god hälsa och utfodring under såväl mjölkperiod som efter avvänjning.

Tionde utlysningen, september 2022

Utlysningen omfattade 4 miljoner kronor med syfte att täcka ökade kostnader och nya aktiviteter i pågående projekt. Vi fick in tolv ansökningar och beviljade totalt 2,8 miljoner i stöd för elva av dem.

Så här fördelades pengarna

Produktion av ekologiskt utsäde

Agroax ekonomisk förening får 145 000 kronor för att täcka ökade kostnader i sitt projekt som handlar om produktion av ekologiskt köksväxtutsäde.

Ekologiska baljväxter i offentlig sektor

Ekomatcentrum får 315 370 kronor för att utveckla sitt projekt om marknadsinformation och benchmarking för ekologiska livsmedel i offentlig sektor. Den nya aktiviteten handlar om att öka kunskapen om och användningen av ekologiska baljväxter i offentlig sektor.

Utveckling av projekt om ökad ekologisk grönsaksodling

Hushållningssällskapet Service AB får 619 563 kronor för att utveckla sitt projekt om ökad ekologisk grönsaksodling. Den nya aktiviteten handlar om att skapa nya teman, göra ny film om ogräshantering och bilda mentorsgrupper eller ERFA-grupper utifrån fokusområden.

Utveckling av projekt om restaurangers inköp av ekologiska livsmedel

Jens Vikingsson Måltidsresurs AB får 190 000 kronor för att utveckla sitt projekt om att öka restaurangers inköp av ekologiska livsmedel. Den nya aktiviteten handlar om studieresa och köksinspiration för elever på restaurang- och livsmedelsprogram på gymnasier.

Svenskt ministerbesök på Grüne Woche 2023

Jordbruksverket får 270 655 kronor för att både täcka ökade kostnader och att utveckla sitt projekt att arrangera en svensk monter på den tyska konsumentmässan Grüne Woche 2023. Den nya aktiviteten handlar om att ta emot ett svenskt ministerbesök.

Mässdeltagande på Biofach 2023

Organic Sweden får 305 561 kronor för att både täcka ökade kostnader och att utveckla sitt projekt Eko-Portalen för främjande av försäljning och export. Den nya aktiviteten handlar om att visa upp Eko-Portalen i den svenska samlingsmontern på den tyska mässan Biofach 2023.

Marknadsföring av Eko-September

Organic Sweden får 478 875 kronor för att utveckla sitt projekt Eko-September. Den nya aktiviteten handlar om att skapa fler ambassadörsbutiker, utveckla kampanjmaterialet, anordna fler butiks- och gårdsarrangemang med ekobönder samt en utökad kampanjrapport.

Svenskt ministerbesök på Biofach 2023

Trade Fair Agency AB får 186 075 kronor för att både täcka ökade kostnader och att utveckla sitt projekt att arrangera en svensk samlingsmonter på den tyska B2B-mässan Biofach 2023. Utvecklingsdelen handlar om att ta emot ett svenskt ministerbesök.

Mätning av lustgasemissioner

Östergötlands läns hushållningssällskap får 262 000 kronor för att utveckla sitt projekt om mobil gröngödsling till höstgrödor i ekologisk odling. Den nya aktiviteten handlar om att mäta lustgasemissioner.

Utbildnings- och informationsmaterial för olika målgrupper

Rådhuset Nordfalan får 42 000 kronor för att utveckla sitt projekt om gödsling med olika kvävenivåer till ekologisk potatis. Den nya aktiviteten handlar om att ta fram utbildnings- och informationsmaterial för olika målgrupper.

Elfte utlysningen, januari 2023

Den elfte utlysningen i januari 2023 omfattade 1,3 miljoner kronor till ettåriga försöks- och utvecklingsprojekt. Vi fick in nio ansökningar och beviljade stöd till fyra av dem

Så här fördelades pengarna

Två projekt om ekologisk grisproduktion
AI i grisningsstallet och grishyddan - förbättrad välfärd med automatisk övervakning

SLU får 618 000 kronor för ett pilotprojekt för att validera automatiska metoder att mäta andningsfrekvens hos grisar från videofilm med hjälp av AI-teknik och så kallat datorseende. Andningsfrekvens är en möjlig indikator för ökad stress eller påverkat allmäntillstånd.

Stress vid intermittent digivning i ekologisk grisproduktion

SLU får 300 000 kronor för att utveckla sitt projekt där suggan gradvis avvänjer sina smågrisar över en period av en vecka istället för abrupt avvänjning. Jordbruksverket finansierar analyser av stresshormonet kortisol, vilket ger kunskap så att denna modell inte tillför stress till suggor och smågrisar i ekologisk grisproduktion.

Två kompletteringar till pågående projekt
Svavelgödsling till ekologisk foderspannmål för bättre aminosyrasammansättning

SLU får 266 000 kronor för att komplettera den tidigare studien om aminosyrasammansättning i ekologisk odlad spannmål med ytterligare ett år. Målet är att undersöka hur biogödselmedel och Biofer påverkar effekt av en svavelgödsling på halten cystein+cystin och metionin hos två sorters korn.

Mätning av lustgas i ett befintligt fältförsök

Hushållningssällskapet Östergötland får 116 000 kronor för fortsatt mätning av lustgasemissioner i sitt projekt om mobil gröngödsling till höstgrödor i ekologisk odling.

Kontakta oss om du har frågor

Åsa Lannhard Öberg

Senast granskad: 2024-02-19

Till toppen